Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 89/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỢ VAY VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỂ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU ĐÁNH BẮT VÀ TÀU DỊCH VỤ ĐÁNH BẮT HẢI SẢN XA BỜ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 393/TTG NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 1997, QUYẾT ĐỊNH SỐ 159/1998/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 1998 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2000/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (công văn số 3066/BC-BTS ngày 18 tháng 11 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức lãi suất cho vay và thời hạn vay đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn cải hoán, đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước quy định tại Điều 1 Quyết định số 64/2000/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2000 về việc sửa đổi lãi suất cho vay, thời hạn vay và trả nợ vay tín dụng của Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo Quyết định số 159/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Số dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2002 được áp dụng mức lãi suất 5,4%/năm.

2. Thời hạn vay vốn không quá 12 năm, kể từ ngày rút vốn vay đầu tiên.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân các tỉnh, các Bộ, ngành) đang quản lý các chủ đầu tư vay vốn đóng tàu từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước chủ trì, phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phát triển, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thuỷ sản tổ chức chỉ đạo xử lý nợ vay theo hướng:

1. Phân loại các chủ đầu tư để có biện pháp xử lý cụ thể:

1.1 Đối với các chủ đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đang trả được nợ theo hợp đồng tín dụng, được mua lại con tàu đang sử dụng (nếu có nhu cầu) và phải trả ngay một lần số nợ gốc còn lại cho tổ chức cho vay; hoặc nếu có nhu cầu vay thêm vốn thì các tổ chức cho vay xem xét cho vay tiếp theo quy định hiện hành về cho vay thương mại.

1.2. Đối với các chủ đầu tư có khả năng trả được nợ, nhưng cố tình chây ỳ, không trả nợ thì không gia hạn, giãn nợ. Nếu trong vòng 6 tháng, kể từ ngày kiểm tra, mà vẫn không trả đủ nợ theo hợp đồng tín dụng thì chính quyền địa phương cùng với các cơ quan liên quan phối hợp với tổ chức cho vay lập biên bản, thu hồi con tàu để bán đấu giá thu hồi nợ.

1.3. Đối với những chủ đầu tư sử dụng vốn vay sai mục đích: kiểm tra, lập biên bản, kê biên tài sản được hình thành từ nguồn vốn vay này; chuyển số dư nợ sang khoản vay thương mại và chuyển tài sản kê biên thành tài sản thế chấp để thu hồi nợ cho Nhà nước.

1.4. Đối với các chủ đầu tư sản xuất kinh doanh thua lỗ, đời sống gặp khó khăn, hoặc để tàu nằm bờ không đi sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng:

a. Các chủ đầu tư có tay nghề, có khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh, nhưng do nguyên nhân khách quan, hoặc thiếu vốn mà chưa trả được nợ đúng hạn thì xem xét cho gia hạn, giãn nợ, định lại kỳ hạn trả nợ, nhưng không được vượt quá thời hạn trả nợ vay theo quy định tại điểm 2 Điều 1 của Quyết định này; hoặc nếu có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì các tổ chức cho vay xem xét cho vay tiếp theo quy định hiện hành về cho vay thương mại để đảm bảo thu hồi được nợ gốc và lãi. Sau khi đã xử lý theo phương thức nêu trên, chủ đầu tư vẫn không trả được nợ vay thì cho phép chuyển đổi chủ đầu tư.

b. Các chủ đầu tư gặp rủi ro bất khả kháng: tàu bị đắm, bị mất tích do thiên tai, tàu bị nước ngoài bắt giữ không trả... không có khả năng trả được nợ thì chủ đầu tư lập hồ sơ (có ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Bộ chủ quản) gửi tổ chức cho vay để tổng hợp, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý chung.

c. Các chủ đầu tư để tàu nằm bờ không đi sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng mà không có phương án xử lý có hiệu quả thì xem xét từng trường hợp cụ thể để chuyển đổi chủ đầu tư và nợ vay.

2. Về chuyển đổi chủ đầu tư và xử lý nợ vay:

Đối với những chủ đầu tư sản xuất kinh doanh thua lỗ, đời sống gặp khó khăn, hoặc để tàu nằm bờ không đi sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng hoặc cố tình chây ỳ không trả nợ thì Uỷ ban nhân dân các tỉnh, các Bộ, ngành chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các tổ chức cho vay để tổ chức thực hiện việc xử lý chuyển đổi chủ đầu tư, xử lý nợ vay theo nguyên tắc sau:

2.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án do địa phương quản lý), Bộ trưởng (đối với dự án do Bộ quản lý) thành lập Hội đồng định giá để định giá lại con tàu theo giá thị trường tại thời điểm định giá, đồng thời tổ chức bán đấu giá rộng rãi con tàu, không phân biệt, hạn chế đối tượng mua, nhưng phải phù hợp với Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ; người mua không phải nộp tiền thuế chuyển quyền sở hữu tài sản.

2.2. Trường hợp người mua đấu giá trả tiền ngay, một lần đủ giá trị con tàu khi bán đấu giá, thì không cần phải tuân theo các điều kiện mua tàu do tổ chức cho vay quy định.

Nếu người mua không có khả năng trả ngay một lần đủ giá trị con tàu khi bán đấu giá thì có thể được nhận nợ với tổ chức cho vay với các điều kiện: phải trả ngay một lần tối thiểu bằng 50% giá trị con tàu khi bán đấu giá; phải có đủ các điều kiện vay do tổ chức cho vay quy định và có xác nhận của chính quyền địa phương.

2.3. Toàn bộ số tiền bán đấu giá thu được phải trả ngay cho tổ chức cho vay sau khi đã trừ các khoản chi phí cho việc bán đấu giá theo quy định. Số tiền chênh lệch giữa giá trị con tàu sau khi bán đấu giá với số nợ phải trả (nợ gốc và lãi vay) được xử lý như sau:

a. Nếu số tiền bán đấu giá con tàu lớn hơn số nợ phải trả, thì sau khi trả nợ và trừ các khoản chi phí cho việc bán đấu giá tàu, số tiền còn lại chuyển trả cho chủ đầu tư cũ.

b. Nếu số tiền bán đấu giá con tàu nhỏ hơn số nợ phải trả, thì chủ đầu tư cũ tiếp tục phải nhận nợ với tổ chức cho vay khoản chênh lệch thiếu giữa số nợ phải trả (kể cả các khoản chi phí cho việc bán đấu giá tàu) với giá trị con tàu sau khi bán đấu giá và phải trả trong 2 năm kể từ khi bán đấu giá xong con tàu. Trường hợp chủ đầu tư cũ không có khả năng trả phần nợ này, thì tổ chức cho vay phối hợp với chính quyền địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để tiến hành phát mại tài sản khác theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ vay (gốc và lãi). Trường hợp không có tài sản hoặc giá trị tài sản thu được sau khi phát mại vẫn không đủ để trả nợ thì chủ đầu tư phải lập hồ sơ (có ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của Bộ chủ quản) gửi tổ chức cho vay để tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển chỉ đạo các tổ chức cho vay quy định cụ thể thời hạn cho vay đối với từng khoản nợ vay của từng đối tượng cụ thể và hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi chủ tàu.

2. Các tổ chức cho vay tổng hợp, thẩm tra và đề xuất biện pháp xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi báo cáo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Thuỷ sản tăng cường công tác khuyến ngư, đào tạo tay nghề cho ngư dân trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; hướng dẫn địa phương xây dựng mô hình gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo hợp đồng; hướng dẫn cho ngư dân về ngư trường và nguồn lợi, đảm bảo sản xuất có hiệu quả.

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các tổ chức cho vay và các cơ quan liên quan trong việc xử lý nợ: chỉ đạo việc phân loại các đối tượng vay vốn để có biện pháp xử lý cho phù hợp, bảo đảm công bằng, hợp lý; tăng cường tuyên truyền giáo dục ngư dân nâng cao ý thức nghĩa vụ của mình với các cam kết trong hợp đồng vay vốn; kiên quyết xử lý theo pháp luật đối với các trường hợp cố tình trốn tránh nghĩa vụ trả nợ Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuỷ sản; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 89/2003/QD-TTg

Hanoi, May 8, 2003

 

DECISION

ON SOME MEASURES TO HANDLE DEBTS INCURRED DUE TO BORROWING DEVELOPMENT INVESTMENT CAPITAL FOR BUILDING OR MODIFYING OFF-SHORE FISHING AND FISHING SERVICE SHIPS UNDER THE PRIME MINISTER’S DECISION NO. 393/TTG OF JUNE 9, 1997, DECISION NO. 159/1998/QD-TTG OF SEPTEMBER 3, 1998 AND DECISION NO. 64/2000/QD-TTG OF JUNE 7, 2000

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Minister of Aquatic Resources (Official Dispatch No. 3066/BC-BTS of November 18, 2002),

DECIDES:

Article 1.- To adjust the lending interest rates and lending terms for organizations and individuals that borrow capital from the State’s preferential credit capital sources for modifying and/or building ships and boats as well as procuring fishing gears, prescribed in Article 1 of Decision No. 64/2000/QD-TTg of June 7, 2000 amending the lending interest rates and the lending as well as credit debt repayment terms as stated in the Regulation on management and use of credit capital for projects on building and/or modifying off-shore fishing- and fishing service ships, issued together with the Prime Minister’s Decision No. 159/1998/QD-TTg of September 3, 1998 as follows:

1. The interest rate of 5.4%/year shall apply to debit balances till December 31, 2002.

2. The capital-borrowing term shall not exceed 12 years as from the date of first-time capital withdrawal.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To classify investors in order to work out specific handling measures:

1.1. The investors that are conducting production and/or business with efficiency and able to repay their debts under the credit contracts may re-buy the ships they are using (if they so wish) and shall have to pay the remaining principals to the lending organizations in lump-sum; if they wish to borrow more capital, the lending organizations shall consider and provide them with new loans according to current regulations on provision of commercial loans.

1.2. The investors that are able but reluctant to repay their debts shall not be entitled to debt extension or re-scheduling. If, within 6 months as from the inspection date, they still fail to fully repay their debts under the credit contracts, the local administrations and concerned agencies shall coordinate with the lending organizations in compiling minutes and recovering the ships for auction in order to retrieve debts.

1.3. For investors that use borrowed capital for wrong purposes: To inspect, compile minutes and inventory the assets formed from this capital source for confiscation; to transfer these debt balances into commercial loans and change the inventoried assets into assets mortgaged for debt retrieval to the State.

1.4. For investors that have suffered from losses and met with difficulties in their daily-life activities or not yet used the ships for production or have used the ships for production not at the top gear:

a) For investors that are professionally qualified and capable of organizing production and business activities, but cannot repay their debts on time due to objective reasons or capital shortage, they shall be considered for debt extension or re-scheduling, or re-setting of debt-repayment terms which, however, must not exceed the debt-repayment duration as prescribed at Point 2, Article 1 of this Decision; or if they have efficient production and business plans, the lending organizations shall consider and continue providing them with new loans under current regulations on provision of commercial loans so as to ensure the retrieval of both principals and interests. After applying the above-stated handling measures, if the investors still fail to repay their debts, it shall be allowed to change investors.

b) The investors that have met with force majeure risks: ship wreck, ship missing due to natural disasters, the capture and unreturn of their ships by foreign countries…, thus being unable to repay their debts, the investors shall compile dossiers (with the opinions of the provincial-level People’s Committees or their managing ministries) and send them to the lending organizations for the latter to sum up and propose general handling measures to the Prime Minister.

c) The investors that have not yet used the ships for production or have used the ships not at the top gear and failed to work out plans to efficiently deal with the situation shall be considered on a case-by-case basis for change of investors and transfer of loans.

2. On the change of investors and handling of debts:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.1. The presidents of the provincial-level People’s Committees (for projects managed by localities) and the ministers (for projects managed by ministries) shall set up Councils to determine the ships’ prices according to market prices at the time of price determination, and at the same time, organize the public auctions of the ships without any discrimination or restriction on buyers, but must comply with the Regulation on property auction, issued together with the Government’s Decree No. 86/CP of December 19, 1996; the buyers shall not have to pay tax for the transfer of the ownership right over the property.

2.2. In cases where the auction winners immediately pay in lump-sum a money amount equal to the value of the ships upon the auction, they shall not have to abide by conditions on ship purchase prescribed by the lending organizations.

If the buyers are unable to immediately pay in lump-sum a money amount equal to the value of the ships upon the auction, they may acknowledge such amount as debts owed to the lending organizations with the following conditions: having to immediately pay at least 50% of the value of the ships upon the auction, fully meeting all lending conditions prescribed by the lending organizations and having certification of local administrations.

2.3. The whole proceeds from the auction must be repaid immediately to the lending organizations after subtracting all expenses for the auction as prescribed. The difference between the value of the ships after the auction and the payable debts (both principal and interest) shall be handled as follows:

a) If the proceeds from the auction of the ships are larger than the payable debts, after repaying debts and subtracting all expenses for the ship auction, the remainder shall be returned to the former investors.

b) If the proceeds from the auction of the ships are smaller than the payable debts, the former investors shall have to acknowledge the negative difference between the ship value after the auction and the payable debts as their debts owed to the lending organizations (including expenses for the ship auction) and must repay these debts within 2 years after the ship auction is completed. In cases where the former investors are unable to repay these debts, the lending organizations shall coordinate with local administrations in considering them on a case-by-case basis so as to auction other properties in order to retrieve debts (both principal and interest) according to law provisions. In cases where they do not have any more property or the proceeds from the auction of their properties are not enough to repay these debts, the investors shall have to compile and send dossiers thereof (with the opinions of the provincial-level Committees or the managing ministries) to the lending organizations for the latter to sum up and submit them to competent agencies for consideration and handling.

Article 3.- Implementation organization

1. Vietnam State Bank and Development Assistance Fund shall direct the lending organizations to specify the lending term for each loan to each specific subject and provide detailed guidance on the change of ship owners.

2. The lending organizations shall sum up, verify and propose measures to handle irretrievable debts to the Finance Ministry and Vietnam State Bank for consideration and submission to the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Peoples Committees of the provinces shall have to coordinate with, and support the lending organization and concerned agencies in, handling debts: to direct the classification of capital-borrowing subjects so as to work out proper handling measures, ensuring the equality and rationality; to enhance the dissemination and education among fishermen in order to raise their sense of fulfilling their commitments in the capital-borrowing contracts; and strictly handle cases of shirking the obligations of repaying debts to the State.

Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

Article 5.- The ministers of Finance; Planning and Investment; and Aquatic Resources, the Governor of Vietnam State Bank; the general director of Development Assistance Fund and the presidents of the provincial/municipal Peoples Committees shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/05/2003 về biện pháp xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo QĐ 393/TTg năm 1997, QĐ 159/1998/QĐ-TTg, QĐ 64/2000/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.840

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!