Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 877/2002/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 1 QĐ 1439/2001/QĐ-NHNN về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở kèm theo QĐ số 85/2000/QĐ-NHNN14 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 877/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 19/08/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 877/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 877/2002/QĐ-NHNN NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH 1439/2001/QĐ-NHNN NGÀY 20/11/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ NGHIỆP VỤ THỊ TRƯỜNG MỞ BAN HÀNH KÈM THEO QUYÊN ĐỊNH SỐ 85/2000/QĐ-NHNNI4 NGÀY 09/03/2000

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý của các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi quy định tại gạch đầu dòng thứ 2 Khoản 1 Điều 1 Quyết định 1439/2001/QĐ-NHNN ngày 20/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một sổ điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành kèm theo Quyết định số 85/2000/QĐ-NHNN14 ngày 09/03/2000 như sau:

"8. Ngày thanh toán: Là ngày đấu thầu, các tổ chức tín dụng trúng thầu thực hiện giao, nhận giấy tờ có giá và thanh toán với Ngân hàng Nhà nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Văn Giàu

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 877/2002/QD-NHNN

Hanoi, August 19th , 2002

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF ARTICLE 1 OF THE DECISION NO. 1439/2001/QD-NHNN DATED 20 NOVEMBER, 2001 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM ON THE AMENDMENT OF SEVERAL ARTICLES OF THE REGULATION ON OPEN MARKET OPERATION ISSUED IN CONJUNCTION WITH THE DECISION NO. 85/2000/QD-NHNN14 DATED 09 MARCH, 2000

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government providing for the assignment, authority and responsibility for the State management of the Ministries and ministerial-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Credit Department,

DECIDES

Article 1. To amend the provision of the second em rule paragraph 1 Article 1 of the Decision No. 1439/2001/QD-NHNN dated 20 November, 2001 of the Governor of the State Bank of Vietnam on the amendment of several Articles of the Regulation on open market operation issued in conjunction with the Decision No. 85/2000/QD-NHNN14 dated 09 March, 2000 as follows:

 “8. Payment date: shall be the auction day, where auction winning credit institutions carry out the delivery, receipt and payment of valuable paper to the State Bank”.

Article 2. This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing.

Article 3. The Head of the Administration Department, the Director of the Monetary Policy Department, the Director of the Banking Operation Department, Heads of relevant units of the State Bank, Managers of the State Bank branches in provinces and cities under the central Government's management, Chairpersons of the Board of Directors, General Director (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 877/2002/QĐ-NHNN sửa đổi Điều 1 QĐ 1439/2001/QĐ-NHNN về việc sửa đổi một số điều trong Quy chế nghiệp vụ thị trường mở kèm theo QĐ số 85/2000/QĐ-NHNN14 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.840

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196