Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 81/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành: 31/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2012/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH TỈNH UỶ THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 107/2011/QĐ-UBND, NGÀY 25/8/2011 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg, ngày 28/7/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);

Căn cứ Thông tư số 161/2010/TT-BTC, ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐQT, ngày 27/01/2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ văn bản số 949A/NHCS-KH, ngày 11/05/2010 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng trong hệ thống NHCSXH;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 107/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011, như sau:

1. Khoản 2, Điều 7 được sửa đổi như sau:

Đối với cho vay các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 2 Quy chế này:

- Chi trả phí ủy thác cho tổ chức hội nhận ủy thác cho vay, chi trả hoa hồng cho Tổ tiết kiệm và vay vốn theo quy định của NHCSXH từng thời kỳ.

- Trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng bằng tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng của NHCSXH theo quy định tại Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính.

- Trích 10% lãi thu được để chi cho hoạt động và khen thưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh.

- Phần còn lại để bù đắp một phần chi phí quản lý của NHCSXH tỉnh như: Giấy tờ in, chi phí vận chuyển tiền giải ngân …

2. Khoản 3, Điều 8 được sửa đổi như sau:

3. Thẩm quyền xử lý nợ bị rủi ro:

a) Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh

- Quyết định việc khoanh, xoá nợ cho khách hàng (đối với trường hợp quy mô của đợt xoá nợ không vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro tại NHCSXH) trên cơ sở đề nghị của Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh.

- Chỉ đạo Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định xoá nợ (gốc, lãi) cho khách hàng đối với trường hợp quy mô của đợt xoá nợ vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro tại NHCSXH.

b) Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh

- Quyết định việc gia hạn nợ đối với khách hàng.

- Tổ chức thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro và chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã trong chi nhánh thực hiện đúng quy định tại quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH.

- Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ đề nghị xử lý khoanh nợ, xoá nợ thuộc phạm vi của chi nhánh trình Trưởng Ban đại diện NHCSXH tỉnh xem xét, quyết định.

c) Giám đốc NHCSXH nơi cho vay

- Thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro.

- Tổng hợp, kiểm tra hồ sơ pháp lý đề nghị xử lý gia hạn nợ, khoanh nợ, xoá nợ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Bổ sung Khoản 4, Điều 8

4. Nguồn vốn xử lý nợ bị rủi ro:

a) Nguồn vốn để xoá nợ gốc, lãi cho khách hàng được sử dụng từ Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng của NHCSXH được tạo lập từ nguồn vốn địa phương. Trường hợp quỹ dự phòng rủi ro được trích lập không đủ thì Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý quyết định cấp kinh phí bù đắp hoặc giảm trừ nguồn vốn cho vay.

b) Nguồn vốn để gia hạn nợ, khoanh nợ cho khách hàng được tính trong tổng nguồn vốn địa phương đã uỷ thác cho NHCSXH tỉnh.

- Trong thời gian gia hạn nợ, NHCSXH tính lãi, thu lãi đối với khách hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký kết và theo chế độ quy định.

- Trong thời gian khoanh nợ, NHCSXH không tính lãi, không thu lãi đối với khách hàng. Khi tính toán, xác định số cấp bù chênh lệch lãi suất hàng năm, đối với số dư nợ cho vay được khoanh NHCSXH được tính lãi suất cho vay bằng 0% trong thời gian khoanh nợ.

4. Khoản 1, Điều 9 được sửa đổi, bỏ sung như sau:

1. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh bổ sung vốn uỷ thác qua NHCSXH để cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra tình hình và kết quả sử dụng vốn ngân sách uỷ thác.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ vay vốn bị rủi ro báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định (đối với trường hợp quy mô của đợt xoá nợ vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro tại NHCSXH) trên cơ sở đề nghị của Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh.

- Kiểm tra việc phân phối, sử dụng lãi thu được theo Điều 7 đã sửa đổi tại Quyết định này.

5. Khoản 3, Điều 9 được sửa đổi, bỏ sung như sau:

3. Chi nhánh NHCSXH tỉnh:

- Quản lý và sử dụng nguồn vốn uỷ thác theo đúng quy định của pháp luật và quy định Quy chế này.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra vốn vay, xử lý nợ theo quy định.

- Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện cho vay từ nguồn vốn uỷ thác gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

- Phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh bổ sung vốn uỷ thác qua NHCSXH để cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội.

- Lập hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro trình Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh xem xét quyết định khoanh, xoá nợ cho khách hàng (đối với trường hợp quy mô của đợt xoá nợ không vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro tại NHCSXH).

- Lập hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro gửi Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và xã hội thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định (đối với trường hợp quy mô của đợt xoá nợ vượt quá Quỹ dự phòng rủi ro tại NHCSXH).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 sửa đổi Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 107/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.163

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!