Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 73/2001/QĐ-UB về việc cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ xóa đói giảm nghèo mượn vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 73/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 05/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:73/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP XÓA NỢ VÀ KHOANH NỢ ĐỐI VỚI MỘT SỐ HỘ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO MƯỢN VỐN CỦA QUỸ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO   THÀNH PHỐ BỊ MẤT KHẢ NĂNG THANH TOÁN.

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UB-NN ngày 03 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố ;
Xét đề nghị của Ban chỉ đạo chương trình xóa đói giảm nghèo thành phố tại Tờ trình số 02/TT-BCĐ ngày 25 tháng 7 năm 2001 xin cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ mượn vốn xóa đói giảm nghèo mất khả năng thanh toán ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-

1.1- Cho phép xóa khoản nợ của 1.133 hộ mượn vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố do đã chết, không người thừa kế trả nợ vay và mất khả năng thanh toán với số tiền nợ gốc là : 783.399.600 (bảy trăm tám mươi ba triệu ba trăm chín mươi chín ngàn sáu trăm) đồng và số tiền nợ phí (0,6%/tháng) là 224.849.554 (hai trăm hai mươi bốn triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn năm trăm năm mươi bốn) đồng. (Danh sách kèm theo).

1.2- Cho phép khoanh nợ của 817 hộ mượn vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo với số tiền nợ gốc là 672.574.800 (sáu trăm bảy mươi hai triệu năm trăm bảy mươi bốn ngàn tám trăm) đồng. (Danh sách kèm theo).

Điều 2.- Giao Thường trực Ban chỉ đạo chương trình xóa đói giảm nghèo thành phố phối hợp Sở Tài chánh-Vật giá thành phố để hướng dẫn các quận-huyện, phường-xã lập thủ tục xóa nợ, khoanh nợ theo đúng quy định của thành phố.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Giám đốc Ngân hàng Công thương thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo các cấp và các hộ có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Thường trực Thành ủy   
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN, VX
- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố
- Sở Lao động-Thương binh và XH
- Sở Nông nghiệp và Phát triển NT
- VPHĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ CNN, VX
- Lưu (CNN)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 73/2001/QĐ-UB về việc cho phép xóa nợ và khoanh nợ đối với một số hộ xóa đói giảm nghèo mượn vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo thành phố bị mất khả năng thanh toán do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38