Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 682/2004/QĐ-NHNN sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại điểm d và đ khoản 3 Điều 5 Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 682/2004/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Thị Liên
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 682/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ MÃ NGÂN HÀNG VÀ SỬA ĐỔI TÊN GIAO DỊCH THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TẠI ĐIỂM D VÀ Đ KHOẢN 3 ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 22/2/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC CÓ MỞ TÀI KHOẢN TẠI NHNN ĐỂ TRỰC TIẾP GIAO DỊCH THANH TOÁN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nư­ớc ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam, ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hủy bỏ Mã Ngân hàng của Ngân hàng Credit Lyonnais – 603 tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà n­ước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà n­ước để trực tiếp giao dịch thanh toán.

Điều 2. Sửa đổi số thứ tự thứ 4, điểm d và số thứ tự thứ 20, điểm đ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán như sau:

d – Các Ngân hàng liên doanh:

Số

TT

Tên ngân hàng liên doanh

Ký hiệu

số thứ tự

4

Ngân hàng liên doanh Việt Thái

504

đ– Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam:

Số

TT

Tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ký hiệu

số thứ tự

20

Ngân hàng Calyon

621

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ tr­ưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục tr­ưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ tr­ưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nư­ớc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng; Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như­ điều 3;
- VP Chính Phủ;
- Công báo VPCP (2 bản)
- Bộ Tư­ Pháp;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Vụ Pháp Chế;
- L­ưu VP, Vụ KT-TC.

KT/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Vũ Thị Liên


 

THE STATE BANK
-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 682/2004/QD-NHNN

Hanoi, June 4, 2004

 

DECISION

CANCELING BANK CODES AND AMENDING PAYMENT TRANSACTION NAMES OF JOINT-VENTURE BANKS AND FOREIGN BANKS' BRANCHES PRESCRIBED AT POINTS D AND E, CLAUSE 3, ARTICLE 5 OF THE STATE BANK GOVERNOR'S DECISION NO. 59/2000/QD-NHNN2 OF FEBRUARY 22, 2000 PROMULGATING THE REGULATION ON THE SYSTEM OF CODES OF BANKS, CREDIT INSTITUTIONS AND STATE TREASURIES, WHICH OPEN THEIR ACCOUNTS AT THE STATE BANK FOR DIRECT PAYMENT TRANSACTIONS

THE STATE BANK GOVERNOR

Pursuant to the December 12, 1997 State Bank Law and the June 17, 2003 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Vietnam State Bank;
Pursuant to the December 12, 1997 Law on Credit Institutions;
Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the director of the Finance-Accounting Department,

DECIDES:

Article 1.- To cancel code number 603 of Credit Lyonnais Bank prescribed at Point e, Clause 3, Article 5 of the State Bank Governor's Decision No. 59/2000/QD-NHNN2 of February 22, 2000 promulgating the Regulation on the system of codes of banks, credit institutions and State treasuries, which open their accounts at the State Bank for direct payment transactions.

Article 2.- To amend ordinal number 4 at Point d and ordinal number 20 at Point e, Clause 3, Article 5 of the State Bank Governor's Decision No. 59/2000/QD-NHNN2 of February 22, 2000 promulgating the Regulation on the system of codes of banks, credit institutions and State treasuries, which open their accounts at the State Bank for direct payment transactions as follows:

d/ Joint-venture banks:

Ordinal number
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 682/2004/QĐ-NHNN sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại điểm d và đ khoản 3 Điều 5 Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.508
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.167.74