Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 679/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 01/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 679/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 679/2002/QĐ-NHNN NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10, ngày 12/12/1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ được phép ấn định tỷ giá mua, tỷ giá bán giao ngay (SPOT) của đồng Việt Nam với các ngoại tệ theo nguyên tắc sau:

1- Đối với Đôla Mỹ: Không được vượt quá biên độ ± 0,25% (không phẩy hai mươi lăm phần trăm) so với tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ Liên Ngân hàng của ngày giao dịch gần nhất trước đó do Ngân hàng Nhà nước công bố.

2- Đối với các ngoại tệ khác: Do Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ xác định.

3- Chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán do Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ xác định.

Điều 2. Các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ chỉ được giao dịch kỳ hạn (forward) hoán đổi (swap) theo các kỳ hạn sau:

1- Kỳ hạn tối thiểu: 7 (bảy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao dịch;

2- Kỳ hạn tối đa: 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao dịch.

Điều 3. Tỷ giá giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1- Đối với giao dịch giữa đồng Việt Nam với Đô la Mỹ: mức tỷ giá áp dụng cho từng kỳ hạn tối đa không được vượt quá mức trần của tỷ giá giao ngay áp dụng tại thời điểm ký hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi (tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố cộng 0,25%) cộng với mức gia tăng cho phép (tỷ lệ phần trăm của mức trần tỷ giá giao ngay) quy định với từng kỳ hạn cụ thể như sau:

- Đối với kỳ hạn từ 7 ngày đến 30 ngày : 0,5%;

- Đối với kỳ hạn từ 31 ngày đến 60 ngày: 1,2 %

- Đối với kỳ hạn từ 61 ngày đến 90 ngày: 1,5%

- Đối với kỳ hạn từ 91 ngày đến 180 ngày: 2,5%.

2- Đối với giao dịch liên quan đến các ngoại tệ khác: Do Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ xác định.

Điều 4. Các tổ chức tín dụng thu phí giao dịch theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các văn bản sau: Quyết định số 65/1999/QĐ-NHNN7 ngày 25/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc xác định tỷ giá mua bán ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ, Quyết định số 289/2000/QĐ-NHNN7 ngày 30/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi khoản 1, Điều 2 Quyết định số 65/1999/QĐ-NHNH ngày 25/02/1999 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Quyết định số 1198/2001/QĐ-NHNN ngày 18/9/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ.

Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 679/2002/QD-NHNN

Hanoi, July 01, 2002

 

DECISION

PROMULGATING A NUMBER OF PROVISIONS RELATING TO FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS OF CREDIT INSTITUTIONS LICENSED TO DEAL IN FOREIGN CURRENCIES

THE STATE BANK GOVERNOR

Pursuant to December 12, 1997 State Bank Law No. 01/1997/QH10 and the December 12, 1997 Credit Institutions Law No. 02/1997/QH10;
Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the director of the Department for Foreign Exchange Management,

DECIDES:

Article 1.- The general directors (directors) of credit institutions licensed to deal in foreign currencies shall be allowed to set Vietnam dong’s spot exchange rates against foreign currencies according to the following principles:

1. For US dollar: They must not exceed the amplitude ± 0.25% (zero point twenty-five percent) as compared to the average exchange rate on the inter-bank foreign currency market, announced by the State Bank on the nearest preceding transaction day.

2. For other foreign currencies: They shall be determined by the general directors (directors) of credit institutions licensed to deal in foreign currencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Credit institutions licensed to deal in foreign currencies shall be allowed to conduct forward and swap transactions only under the following terms:

1. The minimum term: 7 (seven) days as from the date of signing transaction contracts;

2. The maximum term: 180 (one hundred and eighty) days as from the date of signing transaction contracts.

Article 3.- The exchange rates for foreign exchange forward and swap transactions shall comply with the following principles:

1. For Vietnam dong-US dollar transactions: The maximum exchange rate applicable to each term must not exceed the ceiling spot exchange rate applicable at the time of signing contracts on forward or swap transactions (the average exchange rate on the inter-bank foreign currency market announced by the State Bank plus 0.25%) plus the permitted incremental rate (a certain percentage of the ceiling spot exchange rate) prescribed for each specific term as follows:

- For the term of between 7 and 30 days: 0.5%;

- For the term of between 31 and 60 days: 1.2%;

- For the term of between 61 and 90 days: 1.5%;

- For the term of between 91 and 180 days: 2.5%.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- Credit institutions shall collect transaction charges according to current regulations of the State Bank.

Article 5.- This Decision takes effect after its signing and replaces the following documents: Decision No. 65/1999/QD-NHNN7 of February 25, 1999 of the State Bank Governor prescribing the principles for determining foreign currency selling and buying rates of credit institutions licensed to deal in foreign currencies, Decision No. 289/2000/QD-NHNN7 of August 30, 2000 of the State Bank Governor amending Clause 1, Article 2 of Decision No. 65/1999/QD-NHNN7 of February 25, 1999, and Decision No. 1198/2001/QD-NHNN of September 18, 2001 of the State Bank Governor amending a number of provisions relating to forward and swap transactions of credit institutions licensed to deal in foreign currencies.

The previous regulations which are contrary to the provisions in this Decision are hereby all annulled.

Article 6.- The director of the Office, the director of the Department for Foreign Exchange Management, the heads of units under the Central State Bank, the directors of the State Bank’s provincial/municipal branches, and the chairmen of the Management Boards and the general directors (directors) of credit institutions licensed to deal in foreign currencies shall have to implement this Decision.

 

 

STATE BANK GOVERNOR
Le Duc Thuy

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 679/2002/QĐ-NHNN ngày 01/07/2002 ban hành quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.975

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102