Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/1999/QĐ-NHNN21 sửa đổi Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ phát triển nông thôn kèm theo Quyết định 47/QĐ-NH21 năm 1997 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 62/1999/QĐ-NHNN21 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 22/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/1999/QĐ-NHNN21

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 62/1999/QĐ-NHNN21 NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ "QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/QĐ-NH21 NGÀY 28/2/1997 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng Phát triển số 2855 - VN ngày 19 tháng 7 năm 1996 giữa Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế, Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 5551/QHQT ngày 2/10/1995 Chính phủ về Dự án Tài chính Nông thôn của Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế Quản lý và Sử dụng Quỹ Phát triển Nông thôn" ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-NH21 ngày 28 tháng 2 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Quy chế này) như sau:

1. Đoạn mở đầu của Quy chế này được sửa đổi như sau:

"Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) đã dành một khoản tín dụng phát triển cho Dự án "Tài chính Nông thôn" nhằm hỗ trợ cho việc phát triển các hoạt động sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Một phần của khoản tín dụng phát triển này được đưa vào Quỹ Phát triển Nông thôn (Quỹ RDF) do Ngân hàng Nhà nước thành lập, quản lý và sử dụng. Việc cho vay tới các tiểu dự án vay lại của những người vay cuối cùng (cá thể, hộ gia đình, hợp tác xã đã chuyển đổi theo Luật HTX, doanh nghiệp ngoài Quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước vừa và nhỏ) được thực hiện thông qua các Định chế tài chính được lựa chọn tham gia Dự án Tài chính Nông thôn."

2. Điều 1, được bổ sung Khoản 1.9 mới như sau:

"Khoản 1.9. Quỹ quay vòng: Là một bộ phận của Quỹ RDF, được hình thành trên cơ sở thu nợ gốc của các khoản đã cho vay từ Quỹ RDF. Quỹ này được hạch toán riêng, được sử dụng để tiếp tục cho vay và trả dần số nợ gốc đã nhận từ số vốn ban đầu của Quỹ RDF cho Bộ Tài chính theo 30 bán niên vào các ngày 1/3 và 1/9 hàng năm, bắt đầu từ ngày 1/3/ 2002."

3. Bổ sung thêm Điều 1A mới như sau:

"Điều 1A: Mục đích sử dụng, tiêu chuẩn lựa chọn Định chế Tài chính tham gia, tiêu chuẩn xác định tiểu dự án hợp lệ, việc cho vay, thu nợ, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, thế chấp, cầm cố, bảo hiểm và các biện pháp kiểm tra, kiểm soát đối với việc cho vay từ Quỹ quay vòng được thực hiện như đối với việc cho vay từ số vốn gốc ban đầu của Quỹ Phát triển Nông thôn trong Quy chế này."

4. Điều 2 được bổ sung khoản 2.5 như sau:

"2.5. Việc quản lý và sử dụng Quỹ RDF còn nhằm đảm bảo an toàn vốn cho vay, duy trì khả năng hoàn thành đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ trả nợ như trong Biên bản Giao vốn giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã được ký kết ngày 14/1/1997."

5. Điều 6 được bổ sung Khoản 6.6 mới như sau:

"6.6. Hàng năm, Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án tín dụng quốc tế chịu trách nhiệm xây dựng và trình Thống đốc duyệt kế hoạch sử dụng vốn của Quỹ RDF gồm tất cả các khâu : cho vay, thu nợ, trả nợ (đối với cả số vốn gốc ban đầu và Quỹ Quay vòng ) nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả, tăng vòng quay, tránh gây tồn đọng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn như đã ghi trong Biên bản bàn giao vốn giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Quản lý các Dự án tín dụng quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức Tín dụng được lựa chọn tham gia Dự án Tài chính Nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Văn Giàu

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/1999/QĐ-NHNN21 sửa đổi Quy chế Quản lý và sử dụng quỹ phát triển nông thôn kèm theo Quyết định 47/QĐ-NH21 năm 1997 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.067
DMCA.com Protection Status