Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 61-QĐ/NH19 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 08/03/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61-QĐ/NH19

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước công bố theo Lệnh số 37-LCT/HĐNN ngày 24-5-1990;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 72-CP ngày 26-7-1994 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên Bộ Ngân hàng Nhà nước - Bộ Tài chính số 1-NHNN/TC ngày 10-2-1995 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Nghiên cứu và xây dựng thị trường vốn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Vụ trưởng Vụ Phát hành - Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Trưởng Ban Nghiên cứu và xây dựng thị trường vốn, Vụ trưởng các Vụ, Cục có liên quan khác của Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại quốc doanh và cổ phần, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng Liên doanh và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 61-QĐ/NH19 ngày 8-3-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Điều 1. Đấu thầu tín phiếu kho bạc là hình thức phát hành tín phiếu kho bạc theo phương thức bán buôn thông qua đấu thầu giữa những thành viên trên thị trường sơ cấp phát hành tín phiếu kho bạc.

Điều 2. Các đặc điểm của tín phiếu:

2.1. Tín phiếu kho bạc được thu tiền, hạch toán và thanh toán bằng đồng Việt Nam;

2.2. Mệnh giá tối thiểu là một triệu đồng Việt Nam. Các loại mệnh giá khác do liên Bộ Tài chính - Ngân hàng quy định và công bố trong thông báo phát hành;

2.3. Tín phiếu kho bạc có loại kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng;

2.4. Tín phiếu kho bạc là loại chiết khấu: được bán theo giá thấp hơn mệnh giá và thanh toán theo mệnh giá khi đến hạn;

2.5. Tín phiếu kho bạc được phát hành dưới hình thức ghi sổ và chứng chỉ ghi danh hoặc vô danh;

Người mua tín phiếu kho bạc dưới hình thức chứng chỉ có thể ký gửi tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh được chỉ định) hoặc ngân hàng thành viên.

2.6. Việc đấu thầu tín phiếu kho bạc là đấu thầu lãi suất.

Điều 3. Định kỳ phát hành tín phiếu kho bạc: một tuần, hai tuần hoặc một tháng một lần. Định kỳ cụ thể sẽ do liên Bộ quyết định.

Điều 4. Đối tượng tham gia đấu thầu bao gồm:

4.1. Các Tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam: Ngân hàng Thương mại Quốc doanh, Ngân hàng Thương mại cổ phần, Ngân hàng Đầu tư và phát triển, Ngân hàng Liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Công ty Tài chính;

4.2. Các công ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư.

Điều 5. Điều kiện để tham gia thị trường:

Các đối tượng nói ở Điều 4 trên đây muốn trở thành thành viên của thị trường phải đảm bảo các điều kiện sau:

5.1. Có tư cách pháp nhân, được thành lập theo luật pháp hiện hành của Việt Nam;

5.2. Đối với các Ngân hàng, Công ty Tài chính: phải có tài khoản tiền đồng và tài khoản tín phiếu kho bạc mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định;

Các đối tượng khác nói ở điểm 4.2 phải có tài khoản tiền đồng mở tại Ngân hàng là thành viên của thị trường và tài khoản tín phiếu kho bạc mở tại Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định).

5.3. Có vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng Việt Nam;

5.4. Chấp hành nội dung của bản Quy chế này;

5.5. Có đơn xin tham gia thị trường gửi Ngân hàng Nhà nước.

Các tổ chức tín dụng không có đủ mức vốn pháp định tối thiểu theo quy định tại điểm 5.3 có thể gián tiếp tham gia đấu thầu thông qua các thành viên thị trường theo thoả thuận giữa hai bên liên quan.

Điều 6. Các đối tượng nói ở Điều 4 muốn tham gia thị trường phải làm đơn gửi tới Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ vào điều kiện nêu trong Điều 3, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp giấy công nhận thành viên thị trường cho các đối tượng có đủ điều kiện.

Thời hạn trả lời việc cấp giấy công nhận là 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn.

Sau khi đã được cấp giấy phép công nhận là thành viên của thị trường đấu thầu tín phiếu kho bạc, các thành viên của thị trường phải luôn tuân thủ những điều kiện trên đây. Trường hợp có sự vi phạm, đã được Ngân hàng Nhà nước nhắc nhở mà không khắc phục hoặc tái vi phạm nhiều lần, Ngân hàng Nhà nước sẽ rút giấy phép công nhận thành viên.

Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét lại tư cách thành viên căn cứ vào các điều kiện trên đây và sự tham gia đều đặn của các thành viên đó trên thị trường.

Mỗi thành viên chỉ được cử một tổ chức đại diện tham gia đấu thầu. Trường hợp cần thiết, Hội Sở chính có thể uỷ quyền cho một chi nhánh làm đại diện.

Điều 7. Thông báo đấu thầu:

Trước ngày tổ chức đấu thầu 5 ngày, căn cứ vào đề nghị phát hành tín phiếu của Bộ Tài chính, Ban Đấu thầu tín phiếu kho bạc sẽ nhóm họp và xây dựng bản thông báo phát hành tín phiếu kho bạc.

Điều 8. Cách thức thông báo:

Trước ngày đấu thầu 2 ngày, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi thông báo phát hành tín phiếu Kho bạc qua các đường thông tin dưới đây:

8.1. Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước gửi thông báo đấu thầu bằng Fax cho các thành viên và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định;

8.2. Gửi qua hệ thống vi tính, nếu các thành viên có nối mạng với Ngân hàng Nhà nước Trung ương;

8.3. Niêm yết tại Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Trung ương ở Hà Nội và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định;

Trong cùng thời gian trên, thông báo phát hành tín phiếu kho bạc cũng được công bố tóm tắt trên phương tiện thông tin đại chúng. Bản tóm tắt thông báo đấu thầu sẽ chứa đựng các thông tin sau đây:

- Khối lượng dự kiến phát hành,

- Ngày phát hành,

- Ngày đến hạn của tín phiếu,

- Thời hạn đăng ký.

Điều 9. Đăng ký đấu thầu:

9.1. Việc đăng ký đấu thầu được thực hiện theo mẫu;

Trường hợp có nhiều loại kỳ hạn tín phiếu trong cùng một đợt phát hành, mỗi loại kỳ hạn phải đăng ký trên một phiếu riêng;

9.2. Lãi suất đăng ký đấu thầu được ghi theo tỷ lệ % năm và được làm tròn đến 2 con số sau dấu phẩy;

Mỗi phiếu đăng ký đấu thầu được đăng ký tối đa 5 mức lãi suất khác nhau. Số lượng đăng ký tương ứng với từng mức lãi suất phải theo bội số của 100 triệu đồng Việt Nam;

Ở mỗi mức lãi suất, số lượng đăng ký phải được ghi bằng chữ và bằng số, trường hợp có sự khác biệt giữa số và chữ, lượng đăng ký đó là không hợp lệ và bị loại khỏi phiếu đăng ký;

9.3. Phiếu đăng ký (1 bản chính) phải có chữ ký của một cán bộ loại A hoặc 2 cán bộ loại B đã đăng ký tại đơn xin tham gia thị trường và phải được bỏ vào phong bì có dấu niêm phong.

9.4. Phiếu đăng ký của cấc thành viên nói tại điểm 4.2 phải có xác nhận đảm bảo thanh toán của Ngân hàng thành viên phục vụ.

Điều 10. Ký quỹ:

Trước khi kết thúc giờ đăng ký đấu thầu 30 phút, các thành viên tham gia đấu thầu phải bảo đảm mức ký quỹ tối thiểu 5% giá trị đăng ký đấu thầu.

Ngân hàng Nhà nước sẽ mở một tài khoản ký quỹ riêng để ghi số tiền ký quỹ cho các thành viên.

Trong thời gian ký quỹ (từ khi ký quỹ đến ngày phát hành) số tiền ký quỹ sẽ không được trả lãi.

Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lại số tiền ký quỹ cho các thành viên không trúng thầu ngay sau khi có kết quả đấu thầu.

Đối với các thành viên trúng thầu, tiền ký quỹ sẽ được trừ vào số tiền thanh toán tín phiếu.

Điều 11. Cách thức gửi phiếu đăng ký đấu thầu:

11.1. Các thành viên tham gia đấu thầu phải gửi phiếu đăng ký đấu thầu chậm nhất là vào 12 giờ của ngày tổ chức đấu thầu. Mỗi thành viên chỉ được một phiếu đăng ký cho một kỳ hạn của tín phiếu và cho mỗi lần đấu thầu. Sau khi đơn đăng ký đã được gửi đi, đơn vị đăng ký không được sửa chữa gì thêm;

11.2. Phiếu đăng ký đấu thầu được chuyển trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước Trung ương Hà Nội hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định;

11.3. Ngân hàng Nhà nước sẽ đặt hòm nhận phiếu đăng ký tại Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Trung ương và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định. Hòm được khoá và có 2 chìa khoá do 2 cán bộ có thẩm quyền riêng rẽ giữ.

Điều 12. Xử lý phiếu đăng ký đấu thầu:

12.1. Vào đúng 12 giờ trưa của ngày đấu thầu, hòm nhận phiếu đăng ký sẽ được mở cùng một lúc tại các địa điểm nói ở điểm 11.3 và không nhận thêm bất kỳ phiếu đăng ký nào nữa sau khi mở. Toàn bộ phiếu đăng ký được lấy ra và chuyển qua bộ phận xử lý;

12.2. Các phiếu đăng ký sẽ qua 2 lần kiểm tra và được từng nhân viên riêng rẽ ký tắt sau mỗi lần kiểm tra;

Những phiếu đăng ký không phù hợp với mẫu biểu quy định, không được điền đúng theo quy định: không ghi số seri, số tiền đăng ký không phải là bội số của 100 triệu đồng, không đảm bảo số lượng đăng ký tối thiểu, hoặc không bảo đảm mức ký quỹ quy định sẽ được coi là phiếu đăng ký không hợp lệ. Bộ phận xử lý tại Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước ở Hà Nội và tại các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định sẽ gửi lại phiếu bằng Fax hoặc qua mạng vi tính cho thành viên đăng ký, trong đó ghi rõ lý do không hợp lệ;

12.3. Sau khi xử lý, toàn bộ phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ (kèm theo bản tổng hợp) sẽ được các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định chuyển bằng Fax (theo Code riêng) hoặc qua mạng vi tính cho Vụ Tín dụng tại Hà Nội để tập trung xét thầu.

Trường hợp không có thành viên đăng ký, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định vẫn phải gửi Fax thông báo cho Vụ Tín dụng biết.

Điều 13. Thủ tục xét thầu:

13.1. Việc xét thầu được thực hiện theo quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu kho bạc do Vụ trưởng Vụ Tín dụng thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành;

13.2. Việc xác định khối lượng và lãi suất tín phiếu kho bạc trúng thầu căn cứ vào:

- Khối lượng và lãi suất đặt thầu của các thành viên;

- Khối lượng tín phiếu kho bạc dự kiến huy động và lãi suất chỉ đạo.

13.3. Khối lượng tín phiếu kho bạc trúng thầu được tính theo thứ tự tăng lên của lãi suất đặt thầu trong phạm vi lãi suất chỉ đạo;

Trường hợp tại mức lãi suất trúng thầu cao nhất trong phạm vi lãi suất chỉ đạo có khối lượng đặt thầu vượt quá mức phát hành dự kiến thì khối lượng trúng thầu sẽ được phân chia cho mỗi phiếu đặt thầu theo tỷ lệ thuận với khối lượng đặt thầu của từng phiếu tại mức lãi suất đó, nhưng làm tròn số tới 100 triệu đồng Việt Nam;

13.4. Lãi suất của tín phiếu kho bạc áp dụng thống nhất cho những người trúng thầu theo mức lãi suất đặt thầu cao nhất trong số những người trúng thầu.

Kết quả đấu thầu sẽ do đại diện có thẩm quyền của hai Bộ Tài chính - Ngân hàng thuộc Ban Đấu thầu tín phiếu kho bạc ký xác nhận tại nơi xét thầu.

Điều 14. Giá bán tín phiếu kho bạc áp dụng chung cho các đơn vị trúng thầu được tính theo công thức sau:

MG

G =

Ls x T

1 +

365 x 100

Trong đó: G = Giá bán tín phiếu kho bạc

MG = Mệnh giá tín phiếu kho bạc

Ls = Lãi suất tín phiếu kho bạc trúng thầu

T = Số ngày kỳ hạn của tín phiếu

365 = Số ngày quy ước của một năm.

Số lượng tiền đơn vị trúng thầu phải thanh toán được làm tròn đến hàng trăm đồng.

Điều 15. Thông báo kết quả đấu thầu:

Ngay sau khi có kết quả đấu thầu, Ban Đấu thầu tín phiếu kho bạc sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước bằng văn bản.

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước sẽ gửi kết quả đấu thầu cho các đơn vị trúng thầu trực tiếp hoặc bằng Fax hay qua hệ thống vi tính (nếu có) và niêm yết tại Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Trung ương ở Hà Nội và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng những thông tin sau đây:

- Khối lượng tín phiếu kho bạc trúng thầu.

- Giá tín phiếu kho bạc và lãi suất áp dụng cho những người trúng thầu.

Khối lượng tín phiếu kho bạc không trúng thầu.

Điều 16. Thanh toán và giao tín phiếu kho bạc:

16.1. Các đối tượng trúng thầu phải thanh toán đủ tiền mua tín phiếu kho bạc cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hay chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định) trong phạm vi 2 ngày làm việc sau ngày tổ chức đấu thầu;

16.2. Ngày đầu tiên sau ngày tổ chức đấu thầu, các đơn vị trúng thầu phải gửi thông báo thanh toán cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định, nơi thành viên đăng ký đấu thầu về số tiền xin thanh toán, đồng thời trong đó đăng ký cơ cấu khối lượng tín phiếu kho bạc nhận mua (dưới hình thức ghi số hay chứng chỉ);

Trường hợp không nhận được thông báo thanh toán, vào ngày đến hạn thanh toán, Ngân hàng Nhà nước trích tài khoản tiền gửi của đơn vị trúng thầu tại Ngân hàng Nhà nước (nếu có) cho đủ số tiền tương ứng với khối lượng tín phiếu kho bạc trúng thầu; nếu đơn vị trúng thầu không có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ trích tài khoản của Ngân hàng thành viên phục vụ đơn vị.

16.3. Ngân hàng Nhà nước sẽ ghi có cho tài khoản tiền gửi của Cục Kho bạc Nhà nước mở tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước toàn bộ số tiền mua tín phiếu kho bạc của các đơn vị trúng thầu theo giá bán vào ngày thứ ba sau ngày tổ chức đấu thầu;

16.4. Sau khi nhận đủ tiền mua tín phiếu kho bạc, Ngân hàng Nhà nước sẽ ghi có tài khoản ghi sổ hoặc giao chứng chỉ tín phiếu kho bạc cho đơn vị trúng thầu; việc ghi có tài khoản ghi sổ phải hoàn thành sau 2 ngày làm việc sau ngày đấu thầu và việc giao chứng chỉ phải hoàn thành trong 3 ngày sau ngày đấu thầu;

16.5. Trước ngày tín phiếu kho bạc đến hạn một ngày, Bộ Tài chính (Cục Kho bạc Nhà nước) phải chuyển vốn thanh toán (theo mệnh giá của khối lượng tín phiếu kho bạc trúng thầu) cho Ngân hàng Nhà nước Trung ương thông qua tài khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước để thanh toán cho các thành viên thị trường; vào ngày đến hạn thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (Sở giao dịch) chưa nhận được chứng từ chuyển tiền của Cục Kho bạc Nhà nước thì sẽ tự động trích tài khoản tiền gửi của Cục Kho bạc Nhà nước tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước để thanh toán cho chủ sở hữu tín phiếu và gửi giấy báo nợ cho Cục Kho bạc Nhà nước;

16.6. Việc thanh toán tín phiếu kho bạc cho các thành viên được thực hiện vào ngày tín phiếu đến hạn thông qua tài khoản của các thành viên mở tại Ngân hàng Nhà nước hoặc Ngân hàng thành viên phục vụ (đối với thành viên không có tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước).

Đối với chứng chỉ tín phiếu kho bạc, các thành viên sẽ thanh toán cho khách hàng của mình và sau đó thanh toán lại với Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh toán cho các thành viên theo mệnh giá số tín phiếu thực giao nộp cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định).

Trường hợp chủ sở hữu tín phiếu kho bạc không đến thanh toán khi đến hạn, thời gian quá hạn sẽ không được trả lãi;

16.7. Mọi vi phạm thời hạn thanh toán sẽ phải chịu phạt theo quy định sau đây:

16.7.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước: Phải chịu lãi phạt bằng 150% lãi suất đấu thầu kỳ hạn tương ứng, tính trên số ngày và số tiền chậm trả;

16.7.2. Đối với đơn vị trúng thầu: Nếu Ngân hàng Nhà nước trích tiền ký quỹ và tiền gửi của đơn vị trúng thầu mà vẫn không đủ số tiền đơn vị cần phải thanh toán thì Ngân hàng Nhà nước sẽ huỷ bỏ phần kết quả trúng thầu chưa được thanh toán và tịch thu toàn bộ số tiền ký quỹ nộp cho Ngân hàng Nhà nước.

Điều 17. Trách nhiệm và quyền hạn của các Vụ, Cục và các đơn vị trong Ngân hàng Nhà nước:

17.1. Vụ Tín dụng có trách nhiệm:

17.1.1. Nhận đơn và cấp giấy công nhận thành viên thị trường cho các đối tượng có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5; giám sát việc tuân thủ thường xuyên các điều kiện đó và thu hồi giấy công nhận thành viên trong trường hợp cần thiết;

17.1.2. Gửi thông báo phát hành tín phiếu kho bạc cho các thành viên thị trường, Sở Giao dịch và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định;

17.1.3. Nhận phiếu đăng ký đấu thầu và tổ chức xét thầu theo đúng quy trình, nghiệp vụ đã quy định;

17.1.4. Thông báo kết quả đấu thầu cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định cũng như cho các thành viên trúng thầu để thực hiện việc mua bán tín phiếu;

17.1.5. Lập báo cáo phân tích kết quả đấu thầu gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng gửi Vụ Nghiên cứu kinh tế, Vụ Kế toán - tài chính nêu rõ những yếu tố sau:

- Số lượng, lãi suất và giá tín phiếu đăng ký mua,

- Số lượng, lãi suất xác định và giá tín phiếu bán ra cho từng đối tượng trúng thầu, có so sánh với các đợt đấu thầu trước,

- Số lượng, giá trị tín phiếu chưa bán được hoặc nhu cầu mua không được chấp nhận;

17.1.6. Phối hợp với Vụ Thông tin báo chí thông báo kết quả đấu thầu trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Trung ương tại Hà Nội và các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định.

17.2. Vụ Kế toán - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn quy trình hạch toán, thanh toán tín phiếu kho bạc.

17.3. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm:

17.3.1. Trước giờ mở thầu gửi thông báo cho Vụ Tín dụng biết số tiền ký quỹ của các thành viên tham gia đấu thầu;

17.3.2. Thu tiền mua tín phiếu của các đơn vị mua tín phiếu theo thông báo kết quả đấu thầu của Vụ Tín dụng và ghi có cho tài khoản của Kho bạc Nhà nước phù hợp với quy định tại Điều 16 của Quy chế này. 17.3.3. Nhập tài khoản ngoại bảng tín phiếu kho bạc ghi sổ hoặc giao chứng chỉ tín phiếu kho bạc cho đơn vị mua tín phiếu theo đơn đăng ký và phù hợp với quy định tại điểm 16.4 của Quy chế này;

17.3.4. Khi tín phiếu đến hạn, trích tài khoản Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho các thành viên đã mua tín phiếu theo quy định tại Điều 15 của Thông tư liên Bộ và điểm 16.6 của Quy chế này. Các đơn vị không phải là thành viên dược thanh toán qua Ngân hàng thành viên nơi đơn vị có tài khoản;

17.3.5. Lập quyết toán chung về việc thanh toán tín phiếu kho bạc. Các chứng chỉ tín phiếu kho bạc phải được đóng vào tập nhật ký chứng từ trả tiền tại Ngân hàng Nhà nước.

17.4. Các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định có trách nhiệm:

17.4.1. Nhận phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên thị trường có tài khoản tiền gửi tại Chi nhánh và thực hiện các nhiệm vụ theo quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu kho bạc;

17.4.2. Trên cơ sở thông báo của Vụ Tín dụng và kết quả đấu thầu, trích tài khoản tiền gửi của đơn vị nói ở điểm trên phù hợp với quy định tại điểm 16.1 và chuyển tiền về tài khoản của Cục Kho bạc Nhà nước tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước;

17.4.3. NHập tài khoản ngoại bảng tín phiếu kho bạc ghi sổ hoặc giao chứng chỉ tín phiếu kho bạc cho đơn vị mua tín phiếu theo đơn đăng ký phù hợp với quy định tại điểm 16.4 của Quy chế này;

17.4.4. Lập quyết toán việc thanh toán tín phiếu gửi Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và bảo quản nhật ký chứng từ trả tiền.

17.5. Vụ phát hành kho quỹ có trách nhiệm:

17.5.1. Tổ chức in ấn và bảo quản chứng chỉ tín phiếu kho bạc theo chế độ chứng từ có giá;

17.5.2. Tổ chức vận chuyển, bảo quản và giao chứng chỉ kho bạc cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định khi có lệnh của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

17.5.3. Mở sổ theo dõi và quyết toán chứng chỉ tín phiếu kho bạc với Vụ Kế toán - tài chính.

Điều 18. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Tống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No. 61-QD/NH19

Hanoi, March 08, 1995

 

DECISION

ON THE PROMULGATION OF THE REGULATION ON THE ORGANIZATION OF BIDDING FOR TREASURY BONDS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Ordinance on State Bank published by Order No.37-LTC/HDNN on the 24th of May 1990;
Pursuant to Decree No.15-CP on the 2nd of March 1993 of the Government on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to Decree No.72-CP on the 26th of July 1994 of the Government on the promulgation of the Regulation on the issue of Government bonds;
Pursuant to the Interministerial Circular of the State Bank and the Ministry of Finance No.1-NHNN/TC on the 10th of February 1995 guiding the issue of treasury bonds through the State Bank;
At the proposal of the Head of the Commission for Research and Building of the Capital Market,

DECIDES:

Article 1.- To issue together with this Decision the Regulation on the organization of bidding for treasury bonds.

Article 2.- This Decision takes effect from the date of its signing.

Article 3.- The Director of the Office of the Governor, the Head of the Credit Department, the Head of the Issue and Storage Department, the Head of the Accountancy and Finance Department, the Director of the Transaction Service of the State Bank, the Head of the Commission for Research and Building of the Capital Market, the Heads of other related departments of the Central State Bank, the Directors of the State Bank branches in the provinces and cities directly under the Central Government, the General Director (Director) of the State owned and stock Commercial Banks, the Investment and Development Banks, the Joint Venture Banks, and the branches of foreign banks, the financial companies, insurance companies, insurance funds, and the investment funds shall have to implement this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Chu Van Nguyen

 

REGULATION

ON THE ORGANIZATION OF BIDDING FOR TREASURY BONDS

(Issued together with Decision No.61-QD/NH19 on the 8th of March 1995 of the Governor of the State Bank)

Article 1.- Bidding for treasury bonds is a form of issuing treasury bonds in the wholesale trade, through the bidding among the members, on the primary market for the issue of treasury bonds.

Article 2.- Characteristics of the bond:

2.1. The treasury bond is payable, accounted and used for payment in the Vietnam Dong.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.3. The treasury bond has the following terms: one month, 3 months, 6 months and 9 months.

2.4. The treasury bond is a form of discount: it is sold at a price lower than its denomination, and paid for according to its denomination when it is due.

2.5. Treasury bonds are issued in the form of registers, and named or unamed certificates;

The buyer of treasury bonds in the form of certificate may make his deposits at the State Bank (the Exchange Service or appointed branch), or an affiliate bank.

2.6. Treasury bond bidding is a bidding for interest rates.

Article 3.- Periodical terms for the issue of treasury bonds are one week, two weeks or one month. Specific terms shall be set by interministerial decision.

Article 4.- Eligible for treasury bond bidding are:

4.1. Credit organizations operating in Vietnam: the State-owned Commercial Banks, the Stock Commercial Banks, the Investment and Development Banks, the Joint-Venture Banks, the branches of foreign banks and the Financial Company;

4.2. The insurance companies, insurance funds, and investment funds.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The subjects mentioned in Article 4, who want to become members of the market must meet the following conditions:

5.1. To have the legal person status, and is founded under the current law of Vietnam.

5.2. For the banks and financial companies, they must have accounts in Vietnam Dong and treasury bond accounts opened at the Exchange Service of the State Bank, or an appointed branch of the State Bank.

The other subjects stipulated in Point 4.2. must have deposits in Vietnam Dong opened at a bank which is a member of the market, and treasury bond accounts opened at the State Bank (Exchange Service or an appointed branch of the State Bank).

5.3. They must have a minimum legal capital of 20 billion Vietnam

Dong.

5.4. They must abide by the provisions of this Regulation.

5.5. They must send an application to the State Bank.

The credit organizations, which do not possess the minimum legal capital stipulated in Point 5.3., can indirectly take part in the bidding through the members of the market, as mutually agreed upon by the concerned parties.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Basing itself on the conditions stipulated in Article 3, the State Bank shall issue certificates of market membership to the qualified subjects.

The time-limit for the reply concerning the issue of certificate is 15 days after receipt of the application.

After being granted the permits certifying that they are members of the market for bidding for treasury bonds, the members of the market have to constantly abide by the conditions mentioned above. In case of violation which has either been admonished by the State Bank or which is repeated many times, the State Bank shall withdraw the certificate of membership.

Annually, the State Bank shall review the qualifications of the members, on the basis of the above conditions and their regular participation in the market.

Each member can send a representative organization to the bidding. When necessary, the main office may delegate this representative power to a branch.

Article 7.- Notice of bidding:

Five days before the bidding, basing itself on the proposal of the Ministry of Finance to issue bonds, the Treasury Bond Bidding Board shall meet and draft the notice on the issue of treasury bonds.

Article 8.- Procedures for putting out a notice:

Two days before the bidding, the State Bank shall put out the notice on the issue of treasury bonds through the following information channels :

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8.2. The notice shall be sent by computer if the members are connected to the Central State Bank by a computer network.

8.3. The notice shall be posted up at the Credit Department of the Central State Bank in Hanoi and the appointed branches of the State Bank.

At the same time, the notice shall be briefly published on the mass media. This summary must contain the following information:

- Projected volume of bonds to be issued,

- The date of issue,

- The time-limit of the bonds,

- The time-limit for registration.

Article 9.- Registering for bidding:

9.1. The registration for bidding shall be made according to guide-form.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9.2. The interest rate of each bidding registration is recorded in percentages, and is rounded up to two figures after the decimal point.

Each bidding registration card can register at most five different interest rates. The volume of registrations corresponding to each interest rate must be a multiple of 100 million Vietnamese Dong.

For each interest rate, the volume of registrations must be written in letters and numbers. In case the figure in letters does not match that in numbers, the registration volume is invalid, and shall be taken out of the registration card.

9.3. The registration card (original copy) must be signed by an official Grade A, or two officials Grade B who have signed to the application for joining the market, and must be put into an envelop and sealed.

9.4. The registration cards of the members stipulated in Point 4.2. must be certified for warranted payment by the servicing member bank.

Article 10.- Making a deposit:

Thirty minutes before the closing of the registration time, the participants in the bidding must assure a minimum deposit of 5% of the value of the bidding registrations.

The State Bank shall open a separate deposit account to record the deposits of each member.

During the period of deposit making (from the date of making the deposits to the date of issue), the deposits shall carry no interest.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.With regard to the winning members, the deposits shall be subtracted from the payment of the bonds.

Article 11.- Procedures for sending bidding registration cards:

11.1. The participants in the bidding must send their bidding registration cards at 12.00 hrs of the bidding day at the latest. Each member can send only one card for each term of the bond and each bidding. After the registration card has been sent, the registering unit must not make any more change.

11.2. The registration card shall be sent directly to the Central State Bank in Hanoi, or the appointed branch of the State Bank.

11.3. The State Bank shall place the registration card box at the Credit Department of the Central State Bank and the appointed branches of the State Bank. The box is provided with two padlocks, the keys of which are kept by two authorized officials.

Article 12.- Processing of bidding registration cards :

12.1. At 12.00 hrs sharp on the bidding day, the bidding card box shall be opened at the same time at the places stipulated in Point 11.3., and no more cards shall be received after the boxes have been opened. The boxes shall be emptied, and all the registration cards shall be handed over to the processing body.

12.2. All the registration cards shall be checked twice, and in each time the control personnel shall initial separately on the cards.

The cards which do not conform with the prescribed form, which are not filled as prescribed, such as without the serial number, or the registered sum not a multiple of 100 million Vietnam Dong, or which do not ensure the minimum registration volume or the prescribed level of deposits, shall be considered non valid. The processing body at the Credit Department of the State Bank in Hanoi and the appointed branches of the State Bank, shall return the cards to their owners by fax or through the computer network, in which the reason for invalidation shall be stated.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Even in case no member applies, the appointed branches of the State Bank still have to notify it by fax to the Credit Department.

Article 13.- Procedures for bidding consideration:

13.1. The consideration of bidding is effected in the professional order of treasury bond bidding, issued by the Head of the Credit Department on order from the Governor of the State Bank.

13.2. The determination of the volume and interest rates of the winning treasury bond is based on :

- The volume and interest rates tendered by the members;

- The volume of treasury bonds to be mobilized and the administered interest rates.

13.3. The volume of winning treasury bonds is calculated in the ascending order of the interest rate of the biddings, within the administered interest rate.

In case the volume of biddings exceeds the projected level of issue, at the highest level of winning interest rate within the limit of the administered interest rate, the volume of winning biddings shall be distributed to each bidding card, proportionally to the volume of bidding of each card at that interest rate. This can be rounded up to 100 million Vietnamese Dong.

13.4. The interest rate of treasury bonds applies in a uniform manner to the winners, according to the highest interest rate among the winners.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 14.- The selling prices of treasury bonds generally applied to the winning units shall be set according to the following formula :

G  =

MG

1  +

Ls x T

 

365 x 100

G = Selling price of the treasury bond

MG = Denomination of the bond

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.T = Number of days in the term of the bond

365 = Conventional number of days in a year.

The amount of money the winning unit has to pay can be rounded up to hundreds of Vietnam Dong.

Article 15.- Announcement of the result of the bidding:

Right after the results of the bidding are known Treasury Bond the Bidding Commission shall send a written report to the leaderships of the Ministry of Finance and the State Bank.

On the same day, the State Bank shall send the results of the bidding to the winning units, either directly or by fax, or through the computer network (if any), and post them up at the Office of the Credit Department of the Central State Bank in Hanoi and the appointed branches of the State Bank.

At the same time, the State Bank shall announce on the mass media the following information:

- The amount of winning treasury bonds.

- The prices of the bonds and the interest rates applied to the winning bidders.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 16.- Payment and delivery of treasury bonds:

16.1. The winning bidders must pay fully for the treasury bonds they have bought from the State Bank (the Exchange Service or the appointed branch of the State Bank) within two working days after the bidding day.

16.2. The day after the bidding, the winning units must send their payment notices to the Exchange Service of the State Bank or the appointed branch of the State Bank where the members registered for bidding, on the amount to be paid and also the composition of the amount of treasury bonds registered for purchase (in the form of book recording or certificate).

In case no payment notice is received, by the date when payment is due, the State Bank shall make deduction from the deposit account of the winning unit at the State Bank (if any) to have the amount corresponding with the amount of winning treasury bonds. If the winning unit has no accounts at the State Bank, the latter shall deduct from the accounts of the member banks to meet the need of the unit.

16.3. The State Bank shall make an entry to the credit side of the deposit account of the State Treasury Department opened at the Exchange Service of the State Bank, for the whole amount of money for the purchase of the treasury bonds of the winning units, at the selling price on the third day after the bidding.

16.4. After receiving the full money of the purchase, the State Bank shall make an entry to the credit side of the recorded accounts, or hand the treasury bond certificates to the winning unit. The entry on the credit side of the recorded accounts must be completed within two days after the bidding day, and the delivery of the certificates must be done within three days after the bidding day.

16.5. One day before the treasury bond is due, the Ministry of Finance (the State Treasury Department) must transfer the payment capital (according to the denominations of the volume of the winning bonds) to the Central State Bank, through the deposit accounts of the State Treasury at the Exchange Service of the State Bank, in order to pay the members of the market. On the date of payment, if the State Bank (the Exchange Service) has not received the money transfer certificates of the State Treasury Department, it shall make a deduction of the deposits of the State Treasury Department at the State Bank Exchange Service, to pay the owner of the bond, and send the notice of debt to the State Treasury Department.

16.6. The payment of treasury bonds to the members shall be done on the date when the bonds are due, through the accounts of the members opened at the State Bank, or the servicing member banks (for the members without accounts at the State Bank).

With regard to the treasury bond certificates, the members shall pay their customers and repay the State Bank. The State Bank shall pay the members according to the denominations of the actual number of bonds delivered to the State Bank (the Exchange Service or the appointed branch of the State Bank).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.16.7. All violations of the terms of payment shall be subject to penalties as stipulated hereunder:

16.7.1. With regard to the State Bank and the State Treasury: They will have to bear an interest fine representing 150% of the bidding interest rate of the corresponding terms, counted on the number of days and the arrears.

16.7.2. With regard to the winning unit: If the deduction made from the registered fund and deposits of the winning units still cannot cover the amount of the money which the unit must pay to the State Bank, the State Bank shall cancel the result of the winning bid which has not been paid, and confiscate the whole amount of the registered fund submitted to the State Bank.

Article 17.- Responsibility of the departments and other units in the State Bank:

17.1. The responsibility of the Department Credit Department

17.1.1. To receive the application, and issue the certificate of membership of the market to the qualified subjects as stipulated in Article 5; to supervise the regular observance of these terms, and to withdraw the membership certificate when necessary.

17.1.2. To send the notice of issue of treasury bonds to the members of the market, the Exchange Service and the appointed branches of the State Bank.

17.1.3. To receive the registrations for bidding, and organize the consideration of the biddings in accordance with the prescribed professional order.

17.1.4. To announce the bidding results to the Exchange Service of the State Bank and the appointed branches of the State Bank as well as to the winning members, so that the buying and selling of bonds can start.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- The number, interest rate and prices of the bonds registered for purchase;

- The number, the determined interest rate and the prices of the bonds sold to each winning bidder with comparison to the previous biddings;

- The number and value of the unsold bonds, or bonds of which the demanding price is not accepted.

17.1.6. To coordinate with the Information and Press Department in announcing the results of the bidding on the mass media, and post them up at the Credit Department of the State Bank in Hanoi and the appointed branches of the State Bank.

17.2. The Accountancy and Finance Department has the responsibility:

- To guide the observance of the order in accounting and paying the treasury bonds.

17.3. The Exchange Service of the State Bank has the responsibility:

17.3.1. To send before the opening of the bidding a notice to the Credit Department on the amount of the registered fund of the participants in the bidding.

17.3.2. To collect the money of the buying units according to the announcement of the bidding results from the Credit Department, and make an entry to the credit side of the accounts of the State Treasury in conformity with the stipulations in Article 16 of this Regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17.3.4. When the bond is due, it shall deduct from the accounts of the State Treasury to pay the members having bought bonds, as stipulated in Article 15 of the Interministerial Circular and Point 16.6 of this Regulation. The non-member units shall be paid through the affiliate bank where they have their accounts.

17.3.5. To draft the general account on the payment of treasury bonds. All the treasury bond certificates must be kept in the journal of payment vouchers at the State Bank.

17.4. The appointed branches of the State Bank have the responsibility:

17.4.1. To receive the bidding registrations of the members of the market who have their accounts at the branches, and to carry out their tasks according to the professional order for treasury bond bidding.

17.4.2. On the basis of the announcement of the bidding results from the Credit Department, to deduct from the deposit accounts of the unit mentioned at the above point in conformity with the stipulations in Point 16.1, and transfer money to the accounts of the State Treasury Department at the Exchange Service of the State Bank.

17.4.3. To integrate the off-balance sheet accounts of the recorded treasury bonds, or to hand over the treasury bond certificate to the purchasing unit, according to the registration application and in conformity with the stipulations in Point 16.4 of this Regulation.

17.4.4. To draw up the final accounts of payment of the bonds and send it to the Exchange Service of the State Bank, and to safeguard the journal of payment vouchers.

17.5. The Issue and Storage Department has the responsibility:

17.5.1. To organize the printing and maintenance of the certificates of treasury bonds according to the system of valued vouchers.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.17.5.3. To open a book to monitor and settle the accounts of the treasury bonds with the Accountancy and Finance Department.

Article 18.- Any amendment or supplement to this Regulation shall be decided by the Governor of the State Bank.

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61-QĐ/NH19 ngày 08/03/1995 về Quy chế tổ chức đấu thầu tín phiếu kho bạc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.643

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249