Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 57/2006/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 15/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  57/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 15  tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TIÊU HUỶ TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG TẠI CÁC NHÀ MÁY IN TIỀN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 Căn cứ Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 của Chính phủ về in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu huỷ tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 497/2000/QĐ-NHNN4 ngày 01/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng và Quyết định số 1278/2004/QĐ-NHNN ngày 11/10/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in  tiền hỏng ban hành kèm theo Quyết định số 497/2000/QĐ-NHNN4 ngày 01 tháng 12 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, Giám đốc các Nhà máy in tiền, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận
- Như điều 3; 
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, Pháp chế, Vụ TKS.

THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thuý

 

QUY CHẾ
TIÊU HUỶ TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG TẠI  CÁC NHÀ MÁY IN TIỀN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2006/QĐ-NHNN,ngày 15/12/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.Quy chế này quy định về việc tiêu huỷ các loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng bằng chất liệu giấy cotton và bằng chất liệu Polymer tại Nhà máy In tiền Quốc gia và các Nhà máy in thực hiện in tiền theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi tắt là “Nhà máy in tiền”).

2. Các đơn vị có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, các Nhà máy in tiền tổ chức thực hiện công tác tiêu huỷ các loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị mình và các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Tiền in hỏng” là các loại sản phẩm tiền in không đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. “Giấy in tiền hỏng” là các loại giấy in tiền không đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể là:

a) Giấy bị lỗi trong quá trình sản xuất, đóng gói và vận chuyển của nhà cung cấp, như không đảm bảo các thông số kỹ thuật, bị ẩm, kết dính, bị rách, mất góc hoặc không đúng kích thước.

b) Giấy bị hỏng do không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để in, như bị nhăn do độ ẩm cao, bị ướt, bị rách trong quá trình bảo quản.

c) Giấy bị hỏng trong quá trình in do lỗi của thiết bị, lỗi vận hành của máy móc như bị rách khi in, bị quấn lô, nghiền nát trong quá trình in, bị dây bẩn.

d) Giấy đã in bị hỏng loại ra tại các công đoạn sản xuất do không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

đ) Giấy in tiền hỏng do những nguyên nhân khác.

 3. “Kho tiêu huỷ” là kho được sử dụng để bảo quản các loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng trong quá trình tiêu huỷ theo yêu cầu của Hội đồng tiêu huỷ .

  4. “Kho phế liệu tiêu hủy ” là kho được sử dụng để bảo quản các  phế liệu thu hồi trong quá trình tiêu huỷ theo yêu cầu của Hội đồng tiêu huỷ.

Điều 3. Thẩm quyền quyết định tiêu huỷ

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thời gian, địa điểm, số lượng từng loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng cần tiêu huỷ; quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng (gọi tắt là Hội đồng tiêu huỷ) theo đề nghị của các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước .

Điều 4.  Nguyên tắc tiêu huỷ

Việc tổ chức tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng được thực hiện theo nguyên tắc sau:

1. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản và bí mật Nhà nước.

2. Sau khi tiêu huỷ, tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng phải trở thành phế liệu và không thể sử dụng lại được. Đối với tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng bằng chất liệu Polymer, sau khi cắt huỷ xong phải thực hiện huỷ toàn bộ qua nhiệt hoặc làm nóng chảy biến dạng hoàn toàn (huỷ hoàn toàn) trước khi bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

3. Tiền in hỏng có mệnh giá đem tiêu hủy phải là những hình đã được cắt góc hoặc đánh dấu hỏng. Giấy in tiền hỏng rách phải can dán đủ mảnh cùng loại, trường hợp thiếu mảnh phải có biên bản của Nhà máy in tiền đính kèm.

4. Tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tiêu huỷ theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phải được kiểm đếm 100% và tiêu huỷ đúng với số lượng thực tế  sau khi kiểm đếm.

5. Việc giao nhận tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng giữa Nhà máy in tiền với Hội đồng tiêu huỷ, giữa các tổ giao nhận, kiểm đếm, cắt huỷ thực hiện theo nguyên tắc: tiền in hỏng giao nhận theo bó đủ 10 thếp (bằng 1000 hình) nguyên niêm phong; giấy in tiền hỏng giao nhận theo gói (đủ 500 tờ to) nguyên niêm phong; trường hợp số lượng bị lẻ hoặc gói, bó bị thừa, thiếu trong quá trình giao nhận thì giao, nhận theo số thực tế .

 6. Việc giao nhận, kiểm đếm, cắt huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng phải được thực hiện trong các gian phòng riêng biệt có cửa, khoá đảm bảo an toàn theo quy định hiện hành về chế độ bảo quản, quản lý kho tiền của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

 Điều 5. Giám sát tiêu huỷ

1. Quá trình tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng từ khi bắt đầu đến hết công đoạn cắt huỷ phải chịu sự giám sát của Hội đồng giám sát tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng (gọi tắt là Hội đồng giám sát) theo quy định hiện hành.

   2. Công đoạn huỷ hoàn toàn đối với tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng bằng chất liệu Polymer do Giám đốc Nhà máy in tiền chịu trách nhiệm tổ chức giám sát.

Điều 6. Bộ máy tiêu huỷ

1. Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Thành phần của Hội đồng tiêu huỷ của Ngân hàng Nhà nước gồm:

a) Chủ tịch: Giám đốc Nhà máy in tiền;

b) Các uỷ viên:

- Một chuyên viên Vụ Kế toán – Tài chính;

- Một chuyên viên Cục Phát hành và Kho quỹ;

- Trưởng phòng Kế toán tài vụ Nhà máy in tiền (là uỷ viên thư ký);

- Trưởng phòng kho Nhà máy in tiền;

- Trưởng phòng bảo vệ Nhà máy in tiền;

- Trưởng phòng Kiểm toán, kiểm soát nội bộ Nhà máy in tiền.

2. Bộ phận giúp việc Hội đồng tiêu huỷ do Chủ tịch Hội đồng tiêu huỷ quyết định trưng tập gồm một số công nhân, bảo vệ của Nhà máy in tiền, lập thành các tổ công tác tương ứng với từng công đoạn tiêu huỷ để trực tiếp thực hiện công tác tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng.

 3. Thủ kho tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng của Hội đồng tiêu huỷ do Chủ tịch Hội đồng tiêu huỷ cử, có trách nhiệm bảo quản số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, phế liệu thu hồi trong quá trình tiêu huỷ và trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ giao nhận.

Chương 2:

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢICỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA CÔNG TÁC TIÊU HUỶ TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

Điều 7. Trách nhiệm của Giám đốc Nhà máy in tiền

1. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép tiêu huỷ từng loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng (qua Vụ Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà nước).

2. Thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tiêu huỷ:

a) Tổ chức, phân công, hướng dẫn thực hiện việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng theo quy định tại Quy chế này;

b) Phân công, hướng dẫn cán bộ làm công tác kế toán: thực hiện việc ghi chép sổ sách, lập báo cáo có liên quan trong quá trình tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng theo đúng quy định tại Quy chế này;

c)  Cử cán bộ quản lý chìa khóa “Kho tiêu huỷ” và “Kho phế liệu tiêu hủy” theo quy định hiện hành về chế độ bảo quản, quản lý kho tiền của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

3. Chịu trách nhiệm xác định nguyên nhân, có biện pháp xử lý cụ thể theo quy định đối với số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng thừa, thiếu qua giao nhận, kiểm đếm (nếu có); Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng giám sát kết quả xử lý nêu trên.

4. Tổ chức thực hiện công đoạn huỷ hoàn toàn đối với tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng bằng chất liệu Polymer và quản lý, bán phế liệu thu hồi sau tiêu huỷ. Thực hiện báo cáo kết quả huỷ hoàn toàn theo quy định tại khoản 4, Điều 20 Quy chế này.

5. Tổ chức theo dõi, hạch toán và báo cáo công tác tiêu huỷ theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Phát hành và Kho quỹ

1. Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, xử lý việc thực hiện các thủ tục tổ chức tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng: 

a) Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định  về thời gian, địa điểm, tổng số từng loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đem tiêu hủy trên cơ sở số liệu đã có kiểm tra, xác nhận của Vụ Tổng kiểm soát;

b) Gửi Vụ Tổ chức cán bộ văn bản trình tiêu huỷ của Nhà máy in tiền để Vụ Tổ chức cán bộ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ;

c) Trình Thống đốc ký văn bản gửi Bộ Tài chính (kèm hồ sơ, chương trình kế hoạch tiêu huỷ) theo quy định hiện hành của Liên bộ Tài chính - Công an - Ngân hàng Nhà nước về  giám sát tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng.

 2. Tiếp nhận đề nghị giải quyết vướng mắc trong quá trình tổ chức tiêu huỷ  của các đơn vị liên quan, tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý vướng mắc (nếu có).

Điều 9. Trách nhiệm của Vụ Tổng kiểm soát

1. Tiếp nhận hồ sơ trình tiêu huỷ của Nhà máy in tiền để kiểm tra, xác nhận tính chính xác, đầy đủ về mặt số lượng của từng loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng Nhà máy in tiền trình tiêu huỷ;

2. Gửi Cục Phát hành và Kho quỹ hồ sơ trình tiêu huỷ của Nhà máy in tiền đã kiểm tra, xác nhận tính chính xác, đầy đủ về mặt số lượng để Cục Phát hành và Kho quỹ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định cho phép tiêu huỷ về tổng số từng loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng;

3. Cử cán bộ tham gia giám sát quá trình tiêu huỷ theo yêu cầu của Hội đồng giám sát.

Điều 10. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ

Thực hiện các thủ tục trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Quy chế này.

Điều 11. Trách nhiệm của những người tham gia công tác tiêu huỷ

1. Toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia công tác tiêu huỷ không được mang túi xách, ví tiền, đồ dùng cá nhân vào kho tiêu huỷ, các phòng kiểm đếm, cắt huỷ, và phải mặc trang phục do Hội đồng tiêu huỷ quy định. Trong giờ nghỉ giải lao, nghỉ trưa, tất cả mọi người phải ra khỏi phòng làm việc, Tổ trưởng phụ trách phòng làm việc phải khoá cửa, Hội đồng giám sát niêm phong cửa.

2. Trường hợp xẩy ra thừa, thiếu trong quá trình tiêu huỷ, người có tên trên niêm phong và cán bộ lãnh đạo có liên quan phải chịu trách nhiệm theo quy định hiện hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 12. Thời gian xử lý công việc

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước nêu tại các Điều 8, 9, 10 phải xử lý xong công việc liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình chậm nhất sau 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Điều 13. Quyền lợi của những người tham gia công tác tiêu huỷ

Các thành viên Hội đồng tiêu huỷ và cán bộ, nhân viên tham gia công tác tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng ngoài chế độ tiền lương, phụ cấp lương còn được hưởng các khoản tiền phụ cấp độc hại, bồi dưỡng do tiếp xúc độc hại trong thời gian tham gia công tác tiêu huỷ như chế độ tiêu huỷ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Nếu phải làm đêm, làm thêm giờ còn được hưởng chế độ làm ngoài giờ và các chế độ bồi dưỡng khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Ngân hàng Nhà nước.

Chương 3:

QUY TRÌNH TIÊU HUỶ TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

Điều 14. Các công đoạn tiêu huỷ

 1. Quá trình tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng bằng chất liệu cotton được chia thành 03 công đoạn do Hội đồng tiêu huỷ tổ chức thực hiện:

    - Công đoạn giao nhận, do Tổ giao nhận thực hiện;

    - Công đoạn kiểm đếm, do Tổ kiểm đếm thực hiện;

    - Công đoạn cắt huỷ, do Tổ cắt huỷ thực hiện.

2. Quá trình tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng bằng chất liệu Polymer gồm 04 công đoạn: ngoài 03 công đoạn: giao nhận, kiểm đếm, cắt huỷ thực hiện như quy định tại khoản 1, Điều 14 Quy chế này còn thêm công đoạn huỷ hoàn toàn, do Giám đốc  Nhà máy in tiền tổ chức thực hiện.

Điều 15.  Quy trình giao, nhận tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng

1. Căn cứ quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép tiêu huỷ về tổng số từng loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, Giám đốc Nhà máy in tiền làm thủ tục xuất kho, giao tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng của Nhà máy in tiền cho Hội đồng tiêu huỷ.

2. Tổ giao nhận của Hội đồng tiêu huỷ thực hiện việc nhận tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng do Nhà máy in tiền chuyển giao theo trình tự:

a) Căn cứ phiếu xuất kho của Nhà máy in tiền, thực hiện nhận theo quy định tại khoản 5, Điều 4 Quy chế này;

b) Kiểm tra niêm phong bó, gói phải đủ các yếu tố quy định như: họ tên và chữ ký người đóng bó, gói niêm phong; ngày, tháng, năm đóng bó, gói niêm phong; số lượng, chủng loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng;

c) Trường hợp có thừa, thiếu, nhầm lẫn, xử lý theo quy định tại khoản 1, Điều 17 Quy chế này;

d) Chuyển số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã nhận từ kho Nhà máy in tiền vào bảo quản tại Kho tiêu huỷ;

đ) Lập biên bản giao nhận giữa Nhà máy in tiền và Hội đồng tiêu huỷ, có xác nhận của giám sát viên tại tổ (theo biểu số 01).

3. Tổ giao nhận bàn giao tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã kiểm tra cho Tổ kiểm đếm, lập Biên bản giao nhận (theo biểu số 07A, 07B).

Điều 16. Quy trình kiểm đếm tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng

1. Tổ kiểm đếm nhận tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng của Tổ giao nhận theo quy định tại khoản 5, Điều 4 Quy chế này;

2.  Đối với tiền in hỏng: thực hiện kiểm đếm bằng máy đếm tiền hoặc đếm bằng tay đối với số tiền bị dính bết. Đối với giấy in tiền hỏng, thực hiện đếm bằng tay, hai người cùng đếm hai đầu góc của gói tiền.

3. Thực hiện kiểm đếm, xác định số lượng, chủng loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, cụ thể: cắt dây buộc bó tiền in hỏng, gói giấy in tiền hỏng để kiểm đếm hình, tờ; không được làm rách niêm phong; kiểm đếm xong, nếu đủ số lượng, chủng loại mới xé niêm phong cũ.

4. Trường hợp có thừa, thiếu, nhầm lẫn, xử lý theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Quy chế này.

5. Đóng bó và niêm phong mới:                                       

 Đối với tiền in hỏng: 100 hình xếp thành một thếp, 10 thếp đóng thành 1 bó.

Đối với giấy in tiền hỏng: 500 tờ to xếp thành 1 gói.

Dùng đoạn dây không có nối, buộc một vòng ngang, một vòng dọc gói, bó tiền; dán niêm phong mới đè lên nút buộc, niêm phong ghi đầy đủ các yếu tố: ngày, tháng, năm, loại giấy, loại tiền và số lượng tờ (hình), họ tên người kiểm đếm, ký tên. Trường hợp không đủ số lượng để gói, bó thì niêm phong theo số thực tế.

6. Cuối ngày làm việc, số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng chưa kiểm đếm hết hoặc đã kiểm đếm nhưng chưa giao hết cho Tổ cắt huỷ, phải được cho vào bao hoặc lồng sắt có khoá, niêm phong, có chữ ký xác nhận của giám sát viên tại tổ; vào Sổ giao nhận (theo biểu số 06) và gửi vào Kho tiêu huỷ để bảo quản.

7. Bàn giao tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã kiểm đếm cho Tổ cắt huỷ (theo biểu số 07A, 07B).

Điều 17.  Xử lý thừa, thiếu, nhầm lẫn trong giao nhận, kiểm đếm

1. Trường hợp có thừa, thiếu, nhầm lẫn trong công đoạn giao nhận: Tổ giao nhận nhận bó (gói) tiền có thừa, thiếu, nhầm lẫn theo số lượng thực tế, đồng thời lập 03 liên Biên bản thừa, thiếu, nhầm lẫn (theo biểu số  08A): Thủ kho Nhà máy in tiền giữ 01 liên để vào sổ sách và báo cáo Giám đốc Nhà máy xử lý; 01 liên đính kèm bó (gói) tiền có thừa, thiếu, nhầm lẫn; 01 liên gửi Hội đồng tiêu huỷ vào cuối ngày làm việc.

2. Trường hợp có thừa, thiếu, nhầm lẫn trong công đoạn kiểm đếm: người kiểm đếm ghi vào mặt sau niêm phong cũ số thừa, thiếu hoặc sai mệnh giá, ký xác nhận đồng thời báo cho giám sát viên kiểm tra, ký xác nhận vào mặt sau của niêm phong cũ. Cuối ngày làm việc, Tổ kiểm đếm căn cứ vào niêm phong có thừa, thiếu, nhầm lẫn, lập Bảng kê các niêm phong có thừa, thiếu, nhầm lẫn (theo biểu số 08B) và Biên bản thừa, thiếu, nhầm lẫn (theo  biểu số 08C), gửi Hội đồng tiêu huỷ.

 3. Cuối đợt tiêu huỷ, căn cứ vào các biên bản thừa, thiếu, nhầm lẫn kèm Bảng kê các niêm phong có thừa, thiếu hàng ngày của các tổ gửi đến, Hội đồng tiêu huỷ lập Biên bản tổng hợp tình hình thừa, thiếu, nhầm lẫn (theo biểu số 09), đồng thời yêu cầu Nhà máy in tiền xử lý các trường hợp thừa, thiếu nêu trên.

Các biên bản thừa, thiếu, nhầm lẫn phải có đủ chữ ký của các thành phần theo quy định tại các mẫu biểu đính kèm Quy chế này.

4. Cuối mỗi ngày làm việc, Tổ kiểm đếm phải lập biên bản về kết quả kiểm đếm trong ngày, có đủ chữ ký xác nhận của các thành phần theo quy định tại  biểu số 10A.

Điều 18. Quy trình cắt huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng

1. Tổ cắt huỷ nhận của Tổ kiểm đếm các loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã kiểm đếm theo quy định tại khoản 5, Điều 4 Quy chế này.

Trong công đoạn cắt huỷ, trường hợp có nghi vấn, cán bộ cắt huỷ kiểm tra lại; nếu có thừa, thiếu, báo cáo Hội đồng tiêu huỷ, Hội đồng giám sát để  lập biên bản, tìm nguyên nhân và  biện pháp xử lý . 

2. Tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng được đưa vào máy nghiền hoặc máy cắt huỷ chuyên dùng, cắt thành mảnh phế liệu nhỏ từ 0,5 cm đến 1 cm. Phế liệu được đóng bao, khâu kín miệng bao, đưa vào Kho phế liệu tiêu hủy bảo quản.

3. Cuối ngày, số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng chưa cắt huỷ hết phải được cho vào bao hoặc lồng sắt có khoá, niêm phong, có chữ ký xác nhận của giám sát viên tại tổ; vào Sổ giao nhận (theo biểu số 06) và gửi vào Kho tiêu huỷ để bảo quản.

4. Cuối mỗi ngày làm việc, Hội đồng tiêu huỷ phải lập biên bản về kết quả cắt huỷ trong ngày, có đủ chữ ký xác nhận của các thành phần theo quy định tại biểu số 10B.

  Cuối mỗi đợt tiêu huỷ phải lập biên bản tổng hợp về kết quả cắt huỷ, có đủ chữ ký xác nhận của các thành phần theo quy định tại biểu số 11.

5. Hội đồng tiêu huỷ giao toàn bộ phế liệu đã cắt nhỏ, đóng bao cho Giám đốc Nhà máy in tiền và lập biên bản giao nhận (theo biểu số 12).

Điều 19. Quy trình tiêu huỷ hoàn toàn

Đối với phế liệu đã cắt nhỏ bằng chất liệu Polymer, Giám đốc Nhà máy in tiền chịu trách nhiệm xây dựng quy trình cụ thể và tổ chức thực hiện công đoạn huỷ hoàn toàn.

Chương 4:

HẠCH TOÁN VÀ BÁO CÁO THỐNG KÊ

Điều 20.  Sổ sách theo dõi, hạch toán và báo cáo kết quả tiêu huỷ của Hội đồng tiêu huỷ 

1. Tại mỗi tổ công tác phải mở và thực hiện ghi chép các loại sổ sách theo dõi việc nhập kho (theo biểu số 02A, 02B), xuất kho (theo biểu số 03A, 03B), kiểm đếm, giao nhận, cắt huỷ, gửi kho hàng ngày.

2. Kế toán, Thủ kho Hội đồng tiêu hủy phải thực hiện ghi chép đầy đủ kịp thời tình hình nhập, xuất tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng vào các loại sổ chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định tại  biểu số 04A, 04B, 05A, 05B đính kèm Quy chế này.

3. Việc giao nhận tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng giữa các tổ phải lập Biên bản giao nhận; Việc gửi lại Kho tiêu huỷ số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng chưa kiểm đếm, cắt huỷ hết đều phải ghi sổ sách giao nhận theo mẫu quy định kèm Quy chế này.

4. Kết thúc đợt tiêu huỷ, Hội đồng tiêu huỷ lập báo cáo kết quả cắt huỷ có xác nhận của Hội đồng giám sát (theo biểu số 13). Báo cáo được lập thành 06 bản: 

- 1 bản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để báo cáo;

- 1 bản gửi Hội đồng giám sát ;

- 1 bản gửi Vụ Tổng kiểm soát;

- 1 bản gửi Cục Phát hành và Kho quỹ;

- 1 bản gửi Vụ Kế toán – Tài chính;

- 1 bản lưu tại Nhà máy in tiền có tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng được tiêu huỷ.

 5. Các loại sổ sách, báo cáo phải có đủ chữ ký của các thành phần theo quy định tại các mẫu biểu đính kèm Quy chế này.

Điều 21. Theo dõi, hạch toán công tác tiêu huỷ tại Nhà máy in tiền

 Các Nhà máy in tiền phải hạch toán kịp thời, đầy đủ, chính xác theo chế độ kế toán, tài chính hiện hành của Nhà nước số lượng tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng xuất để tiêu huỷ. Các khoản chi phí trong tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng được hạch toán vào chi phí, các khoản thu bán phế liệu đã tiêu huỷ được hạch toán vào thu nhập của Nhà máy in tiền.

Chương 5

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 Điều 22.  Khen thưởng và kỷ luật

1. Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Hội đồng tiêu huỷ cùng Hội đồng giám sát xem xét, đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định khen thưởng.

2. Cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thuý

Biểu số 01

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ
NHÀ MÁY IN.............
Số: ......./

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG
CỦA NHÀ MÁY IN GIAO CHO HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

Thực hiện Quyết định: số     /      ngày      tháng      năm     của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại Nhà máy in....        

          Hôm nay, ngày .......tháng.....năm........Nhà máy in....        tiến hành bàn giao tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng cho Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng.

A. Thành phần:

            Bên giao:................................................................................

1/ Ông (Bà).......................................Đại diện Ban lãnh đạo Nhà máy in................

2/ Ông (Bà).......................................Kế toán Nhà máy

3/ Ông (Bà).......................................Thủ kho, Kho số hỏng (người giao)

Bên nhận: Hội đồng tiêu huỷ (HĐTH)

1/ Ông (Bà).......................................Đại diện HĐTH

2/ Ông (Bà).......................................Thủ kho, Kho tiêu huỷ (người nhận)

3/ Ông (Bà).......................................Kế toán hội đồng tiêu huỷ

            Hội đồng Giám sát (HĐGS)

1/ Ông ( Bà):.....................................Chức vụ:..............................................

2/ Ông (Bà):......................................Chức vụ:..............................................

B. Thể thức giao nhận:

Tiến hành giao, nhận số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng theo số lượng bó, gói nguyên niêm phong, số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng không đủ nguyên bó, gói giao nhận theo niêm phong thực tế của Nhà máy in, trường hợp gói, bó thừa, thiếu, nhầm lẫn, giao nhận theo số thực tế.

C. Nội dung giao nhận

Chi tiết số lượng tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng giao nhận

 

 

TT

Chủng loại

Khổ giấy

 

Hình/tờ

Nguyên bó, gói

Hình lẻ

Tổng cộng quy hình

Số lượng

Quy hình

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(6)+(7)

I

 Tiền in hỏng

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

II

 Giấy in tiền hỏng

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

            Ghi chú: Đối với tiền in hỏng :  cột (6) = cột (5) x 1000

                         Đối với giấy in tiền hỏng: cột (6) = cột (5) x 500 x cột (4)

                         Đối với gói, bó bị thừa thiếu, quy hình lẻ ( Ghi cột 7)                

Biên bản được lập thành 03 bản: - Nhà máy in..................01 bản;

                                                               - Hội đồng tiêu huỷ:       01 bản;

            - Hội đồng giám sát:       01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO:.....................................

Thủ kho (người giao)        Kế toán Nhà máy            Đại diện LĐNM

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN: HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

       Thủ kho (người nhận)             Kế toán HĐTH            Chủ tịch HĐTH

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

        Giám sát Tổ giao nhận                                                  Chủ tịch HĐGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............                                                               Số:......../PNK/HĐTH

 

 

 

PHIẾU NHẬP KHO

TIỀN IN HỎNG

 

Stt

Diễn giải

Nguyên bó

 Hình lẻ

Tổng số lượng quy hình

Số bó

Quy hình

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

.............., ngày.......tháng..........năm...........

     

            Kế toán                          Thủ kho                         Chủ tịch                       Đại diện

          HĐTH                      HĐTH                      HĐTH                         HĐGS                      

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02B

 

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............                                                               Số:......../PNK/HĐTH

 

PHIẾU NHẬP KHO

GIẤY IN TIỀN HỎNG

 

Stt

Diễn giải

Nguyên gói

 Tờ lẻ quy hình

Tổng số lượng quy hình

Số lượng

Quy hình

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =(4)+(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

.............., ngày.......tháng..........năm...........

     

         Kế toán                 Thủ kho                         Chủ tịch                       Đại diện

          HĐTH                      HĐTH                      HĐTH                         HĐGS                      

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 03A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............                                                               Số:......../PNK/HĐTH

 

PHIẾU XUẤT KHO

TIỀN IN HỎNG

 

Stt

Diễn giải

Nguyên  bó

 Hình lẻ

Tổng số lượng quy hình

Số lượng

Quy hình

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) =(4) +(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

.............., ngày.......tháng..........năm...........

     

          Kế toán Thủ kho           Người nhận              Chủ tịch             Đại diện

          HĐTH           HĐTH     ( Tổ Kiểm đếm)           HĐTH                 HĐGS                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 03B

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............                                                               Số:......../PNK/HĐTH

 

PHIẾU XUẤT KHO

GIẤY IN TIỀN HỎNG

 

Stt

Diễn giải

Nguyên  gói

 Tờ lẻ quy hình

Tổng số lượng quy hình

Số lượng

Quy hình

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4) + (5)

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

.............., ngày.......tháng..........năm...........

     

          Kế toán Thủ kho           Người nhận              Chủ tịch             Đại diện                       HĐTH           HĐTH     ( Tổ Kiểm đếm)           HĐTH                 HĐGS                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 04A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN................                                                                         Số trang:............

                                                                                                                        Năm:...................

 

 

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT

TIỀN IN HỎNG

Loại:..........

Ngày

Tháng

Số phiếu

Diễn giải

Nhập

(hình)

Xuất

(hình)

Còn lại

(hình)

Xuất

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu biểu này được dùng cho Kế toán Hội đồng tiêu hủy và Thủ kho Hội đồng tiêu hủy (HĐTH)

 

  Kế toán                                       Thủ kho                         Chủ tịch

   HĐTH                                    HĐTH                            HĐTH

 

 

 

 

 

Biểu số 04B

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN................                                                                         Số trang:............

                                                                                                                        Năm:...................

 

 

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT

GIẤY IN TIỀN HỎNG

Loại:..........

Ngày

Tháng

Số phiếu

Diễn giải

Nhập

(Hình)

Xuất

(Hình)

Còn lại

(Hình)

Xuất

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu biểu này được dùng cho Kế toán Hội đồng tiêu hủy và Thủ kho Hội đồng tiêu hủy(HĐTH)

 

                  Kế toán                         Thủ kho                            Chủ tịch  

            HĐTH                           HĐTH                               HĐTH                                   

 

 

 

                                   

Biểu số 05A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN................                                                                         Số trang:............

                                                                                                                        Năm:...................

 

 

SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

TIỀN IN HỎNG

 

Ngày

Tháng

Số phiếu

Diễn giải

Nhập

(Hình)

Xuất

(Hình)

Còn lại

(Hình)

Xuất

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kế toán                                                                      Chủ tịch

     Hội đồng tiêu hủy                                             Hội đồng tiêu hủy       

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 05B

 

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN................                                                                         Số trang:............

                                                                                                                        Năm:...................

 

                                                           

SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

GIẤY IN TIỀN HỎNG

 

Ngày

Tháng

Số phiếu

Diễn giải

Nhập

(Hình)

Xuất

(Hình)

Còn lại

(Hình)

Xuất

Nhập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kế toán                                                                     Chủ tịch

         Hội đồng tiêu hủy                                                    Hội đồng tiêu hủy       

 

 

                                     

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ                                                                            Biểu số  06                                                                                                             

NHÀ MÁY IN................                                                                         Số trang:............

                                                                                                                        Năm:...................

 

 

SỔ GIAO, NHẬN TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG,

PHẾ LIỆU THU HỒI

GIỮA KHO TIÊU HUỶ VỚI  TỔ......................

 

Ngày, giờ giao nhận

 

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

gửi

Số lượng

nhận

Số còn lại

Ký tên

Người gửi

Người nhận

Giám sát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mẫu biểu này được sử dụng cho Thủ kho Hội đồng tiêu hủy và các tổ có sản phẩm giao gửi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 07A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY  IN TIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN IN HỎNG

CỦA TỔ.............GIAO CHO TỔ.................

 

Thi hành quyết định số ......./......../ngày ..........tháng..........năm.........của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại Nhà máy in.............................................

Hôm nay, ngày..........tháng............năm............chúng tôi gồm có:

Bên giao: Tổ.................................Hội đồng tiêu hủy(HĐTH)

1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Bên nhận: Tổ...............................HĐTH

1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Hội đồng giám sát(HĐGS):

1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Đã giao, nhận số tiền in hỏng theo số lượng hình như sau:

Stt

Diễn giải

Nguyên bó

 Hình lẻ

Tổng số lượng quy hình

Số lượng

Quy hình

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)x1000

(5)

(6)=(4)+(5)

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 Thể  thức giao nhận:...........................

 Biên bản được lập thành 03 bản: Bên giao: 01 bản; Bên nhận: 01 bản;

                                                      Hội đồng tiêu huỷ: 01bản.

       

            Đại diện HĐTH                                            Đại diện HĐGS

   Người giao         Người nhận          Giám sát bên giao        Giám sát bên nhận

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 07B

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN TIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN GIẤY IN TIỀN HỎNG

CỦA TỔ..............GIAO CHO TỔ.................

 

Thi hành quyết định số ......./......../ngày ..........tháng..........năm.........của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, Nhà máy in.............................................

Hôm nay, ngày..........tháng............năm............chúng tôi gồm có:

Bên giao: Tổ.................................Hội đồng tiêu hủy(HĐTH)       

1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Bên nhận: Tổ................................HĐTH

1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Hội đồng giám sát(HĐGS):

1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Đã giao, nhận số lượng giấy in tiền hỏng như sau:

 

STT

Loại giấy in tiền hỏng

Nguyên gói

Tờ lẻ quy hình

Tổng quy hình

Số lượng

Quy hình

(1)

(2)

(3)

(4)=(3)x500

(5)

(6)=(4)+(5)

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 Thể thức giao nhận:...........................

Biên bản được lập thành 03 bản: Bên giao: 01 bản; Bên nhận: 01 bản;

                                                                      Hội đồng tiêu huỷ: 01bản.

 

            Đại diện HĐTH                                        Đại diện HĐGS

  Người giao   Người nhận            Giám sát bên giao        Giám sát bên nhận

 

 

 

 

 

Biểu số 08B

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ---------------              

 

BẢNG KÊ

THỪA, THIẾU, NHẦM LẪN QUA KIỂM ĐẾM TRƯỚC KHI TIÊU HỦY

TIỀN IN HỎNG (GIẤY IN TIỀN HỎNG) CỦA NHÀ MÁY IN..................

Ngày      tháng      năm

 

STT

Họ và tên

(trên niêm phong)

Loại sản phẩm

Thừa

(Hình)

Thiếu

(Hình)

Ghi chú

A

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp nhầm lẫn (lẫn loại) được coi như thừa, thiếu.

                

 

    Đại diện Hội đồng Tiêu hủy                              Đại diện Hội đồng giám sát

       Tổ trưởng tổ kiểm đếm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 08A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ---------------              

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN

SỐ LIỆU THỪA, THIẾU, NHẦM LẪN

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

Tại Tổ giao nhận

 

Thực hiện Quyết định: số ..../.......ngày.....tháng....năm......  của  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, năm..............tại Nhà máy in...................   

Hôm nay, ngày...  tháng...  năm......

Chúng tôi gồm:

Đại diện Nhà máy in ...........:

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ………………....

Tổ giao nhận Hội đồng tiêu hủy(HĐTH):

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ………………....

Đại diện Hội đồng giám sát (HĐGS):

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

 Cùng nhau lập biên bản  xác nhận số liệu thừa thiếu, nhầm lẫn, trên cơ sở kết quả giao nhận tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng của Nhà máy in............giao cho HĐTH, cụ thể như sau:

 

Số

thứ

tự

 

Họ và tên

(trên niêm phong)

Loại sản phẩm

 

Thừa

 

 

Thiếu

Ghi chú

SL

 

Quy

hình

SL

 

Quy

hình

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trường hợp  nhầm lẫn(lẫn loại) được coi như thừa, thiếu.

 

Biên bản này lập thành 03 bản:

- 01 bản đính kèm bó tiền in hỏng, gói giấy in tiền hỏng thừa thiếu;

- 01 bản gửi Hội đồng tiêu hủy;

- 01 bản gửi Giám đốc Nhà máy in………….để xử lý.

 

 Đại diện Nhà máy in tiền          Đại diện HĐTH                 Đại diện HĐGS 

                                                Tổ trưởng tổ giao nhận                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Biểu số 08C

 

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ---------------              

 

BIÊN BẢN

THỪA, THIẾU, NHẦM LẪN

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

Tại Tổ kiểm đếm

 

Thực hiện Quyết định: số     /      ngày      tháng      năm     của  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, năm..............tại Nhà máy in...................   

Hôm  nay, ngày...  tháng...  năm......

Chúng tôi gồm:

Tổ kiểm đếm Hội đồng tiêu hủy (HĐTH) :

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ………………....

Đại diện Hội đồng giám sát (HĐGS) :

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

 cùng nhau lập biên bản  xác nhận số liệu thừa thiếu, nhầm lẫn tiền in hỏng giấy in tiền hỏng, trên cơ sở các Bảng kê thừa, thiếu, nhầm lẫn qua kiểm đếm trước khi tiêu hủy  trong ngày của Tổ kiểm đếm. Cụ thể như sau:

Số

thứ

tự

 

 

Loại sản phẩm

Thừa

(hình)

 

Thiếu

(hình)

 

Ghi chú

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Nguyên nhân: (nêu rõ lý do thừa, thiếu, nhầm lẫn trong các bó tiền in hỏng và gói giấy in tiền hỏng).

Biên bản này lập thành 02 bản:

-  01 bản gửi Hội đồng tiêu hủy;

- 01 bản kèm theo bảng kê và niêm phong các bó tiền in hỏng, gói giấy in  tiền hỏng có thừa, thiếu, nhầm lẫn gửi Giám đốc Nhà máy in……..để xử lý.

 

           Đại diện HĐTH                                                     Đại diện HĐGS 

          Tổ trưởng                                                          Cán bộ giám sát

       Tổ kiểm đếm                                                           Tổ kiểm đếm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                     

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                                                                              Biểu số 09

 

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ---------------              

......... ngày……tháng………năm………

 

 BẢNG TỔNG HỢP

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

THỪA, THIẾU, NHẦM LẪN QUA GIAO NHẬN, KIỂM ĐẾM

 KIỂM SOÁT TRƯỚC KHI TIÊU HỦY

 

Căn cứ các biên bản thừa thiếu, nhầm lẫn tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các công đoạn giao nhận, kiểm đếm trước khi cắt hủy của tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng

Hội đồng tiêu hủy tổng hợp tình hình thừa, thiếu, nhầm lẫn tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng toàn đợt như sau:

Số

thứ

tự

 

 

Loại sản phẩm

Thừa

 

Thiếu

 

Ghi chú

SL

 

Quy

hình

SL

 

Quy

hình

(1)

(2)

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Nguyên nhân: (nêu rõ lý do thừa, thiếu, nhầm lẫn trong các bó tiền in hỏng và gói giấy in tiền hỏng).

Biên bản này lập thành 02 bản:

-                                                                                01 bản lưu tại hồ sơ tiêu hủy của Hội đồng tiêu hủy;

-                                                                                01 bản gửi Giám đốc Nhà máy in………………….để xử lý

    

     

       Kế toán                              Chủ tịch                                     Đại diện                                       

Hội đồng tiêu hủy            Hội đồng tiêu hủy                     Hội đồng giám sát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ                                                                        Biểu số 10A

NHÀ MÁY IN.............

Số:............./ HĐTH

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN

KẾT QUẢ KIỂM ĐẾM

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

 

Hôm nay, ngày.............tháng............năm.................chúng tôi gồm có các thành phần:

Đại diện Hội đồng tiêu hủy(HĐTH):

1/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

2/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

Đại diện Hội đồng giám sát(HĐGS):

1/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

2/ Ông (Bà).......................................Chức vụ............................

Cùng nhau xác nhận số lượng tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã kiểm đếm tại Nhà máy in................................................

 

Gồm các loại sau:

 

 

STT

Tên sản phẩm

Tồn đầu ngày

Nhận của tổ giao nhận trong ngày

 

Tổng số

Số đã

kiểm đếm

trong  ngày

Tồn cuối ngày

A

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)+(3)

(5)

(6)=(4)-(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

           

 

                        Đại diện HĐTH                                                  Đại diện HĐGS

 Tổ trưởng tổ kiểm đếm                       Ủy viên HĐTH                          

     

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ                                                                        Biểu số 10B

NHÀ MÁY IN.............

Số:............./ HĐTH

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN

KẾT QUẢ CẮT HUỶ

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

 

Hôm nay, ngày.............tháng............năm.................chúng tôi gồm có các thành phần:

Đại diện Hội đồng tiêu hủy(HĐTH):

1/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

2/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

Đại diện Hội đồng giám sát(HĐGS):

1/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

2/ Ông (Bà).......................................Chức vụ............................

Cùng nhau xác nhận số lượng tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã cắt huỷ tại Nhà máy in................................................

 

Gồm các loại sau:

 

 

STT

Tên sản phẩm

Tồn đầu ngày

Nhận của tổ kiểm đếm trong ngày

 

Tổng số

Số đã

cắt huỷ

trong  ngày

Tồn cuối ngày

A

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)+(3)

(5)

(6)=(4)-(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

                      

                       Đại diện HĐTH                                             Đại diện HĐGS

 

 Tổ trưởng tổ cắt huỷ               Ủy viênHĐTH                         

                                                                                                                       

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

        Biểu số 11

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ---------------              

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP

KẾT QUẢ CẮT HUỶ TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG ĐỢT.................NĂM..................

Từ ngày:.......tháng.........năm........đến hết ngày.......tháng.......năm

Thực hiện Quyết định: số     /      ngày      tháng      năm     của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, năm..............tại Nhà máy in...................   

Hôm nay, ngày..........tháng.........năm..........Hội đồng giám sát và Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, tại Nhà máy in ...............cùng nhau xác nhận số liệu đã cắt huỷ đợt.......năm.........tại Nhà máy in......................

Hội đồng tiêu hủy(HĐTH) gồm có:

1/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

2/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

3/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

Hội đồng giám sát(HĐGS) gồm có:

1/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

2/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

3/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

Kết quả đã cắt huỷ các loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng như sau:

1/ Tổng số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng theo Quyết định số:........./...........

ngày.........tháng.......năm.....của Thống đốc NHNN về việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng năm......tại Nhà máy in.............đợt.........năm.........là:

+ Tiền in hỏng:...................hình;

+ Giấy in tiền hỏng:............hình.

2/ Tổng số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã cắt huỷ thực tế là:

+ Tiền in hỏng:...............hình;

+ Giấy in tiền hỏng:........hình.

Cụ thể:

a/ Tiền in hỏng                                                                                                    (Đơn vị: hình)

 

STT

 

Loại tiền in hỏng

Số lượng tiêu hủy theo QĐ củaThống đốcNHNN

 

Số lượng cắt hủy thực tế

 

Chênh lệch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b/ Giấy in tiền hỏng

 

 

STT

 

Loại giấy in tiền  hỏng

Số lượng tiêu hủy theo QĐ của Thống đốcNHNN

 

Số lượng cắt hủy thực tế

 

Chênh lệch

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên nhân chêch lệch (nếu có).

Phương pháp tiêu huỷ:

       Tất cả các loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã được kiểm đếm lại hình, tờ và được tiêu huỷ theo đúng quy định tại Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng; đảm bảo chính xác, an toàn.

        Hội đồng tiêu huỷ và Hội đồng giám sát tiêu huỷ lập Biên bản này xác định kết quả tiêu huỷ đợt........năm..........và cùng ký tên.

        Biên bản này lập thành 02 bản: HĐTH 01 bản, HĐGS 01 bản.

 

           HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT                                   HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

  1/ Chủ tịch Hội đồng giám sát                              1/ Chủ tịch hội đồng tiêu huỷ

 

 

 

2/ Giám sát trực tiếp tổ giao nhận                          2/ Uỷ viên thư ký

 

 

 

3/ Giám sát trực tiếp tổ kiểm đếm                         3/ Tổ trưởng tổ giao nhận

 

 

 

 

4/ Giám sát trực tiếp tổ cắt huỷ                               4/ Tổ trưởng tổ kiểm đếm

 

 

 

 

                                                                                               5/ Tổ trưởng tổ cắt huỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 12

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ---------------              

      

BIÊN BẢN GIAO NHẬN PHẾ LIỆU THU HỒI

CỦA HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ GIAO CHO NHÀ MÁY IN.............

 

Căn cứ Quyết định số:../..  .ngày....tháng....năm..... của Thống đốc NHNN về việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại Nhà máy in...............................

Hôm nay, ngày.............tháng...........năm......, chúng tôi gồm:

Bên giao: Hội đồng tiêu huỷ(HĐTH)

1/Ông (Bà):...........................................................Chủ tịch Hội đồng tiêu huỷ

2/Ông (Bà):...........................................................Thủ kho Hội đồng tiêu huỷ

3/Ông (Bà):...........................................................Kế toán Hội đồng tiêu huỷ

Bên nhận: Nhà máy in…………………

1/Ông (Bà):...........................................................Giám đốc Nhà máy

2/Ông (Bà):...........................................................Thủ kho

3/Ông (Bà):...........................................................Trưởng phòng kho

Hội đồng giám sát tiêu hủy(HĐGS)

1/Ông (Bà):...........................................................Chức vụ

2/Ông (Bà):...........................................................Chức vụ

            Tiến hành giao, nhận phế liệu đã cắt huỷ theo đúng quy định từ Kho của Hội đồng tiêu huỷ cho Nhà máy in............

Toàn bộ các bao đã được khâu kín và được đánh số bao từ 01 đến..........Trong đó số bao phế liệu Polymer là:………(Trọng lượng…… Kg); số bao phế liệu Cotton là:………  (Trọng lượng…… Kg).

Nhà máy in..................đã kiểm tra và nhận đủ số bao phế liệu thu hồi trên.

       

          Biên bản được lập thành 03 bản:

          Hội đồng tiêu huỷ 01 bản;

          Hội đồng giám sát 01 bản;

          Nhà máy in ........01 bản.

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (HĐTH)

    Thủ kho (người giao)                          Kế toán HĐTH                    Chủ tịch HĐTH

 

 

 

                             ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Nhà máy in .........)

       Thủ kho (người nhận)          Kế toán Nhà máy           Đại diện LĐNM

 

 

 

           

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT

        Cán bộ Giám sát                                                              Chủ tịch HĐGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 13

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                        ---------------              

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

 CẮT HUỶ TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG ĐỢT.................NĂM..................

 

Thực hiện Quyết định: số     /      ngày      tháng      năm     của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng(HĐTH), tại Nhà máy in........................

Hội đồng tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng báo cáo kết quả cắt huỷ như sau:

 

1/Tiền in hỏng

 

Tên sản phấm in hỏng

Tổng số hình tiêu huỷ theo quyết định

Tổng số hình giao cho HĐTH

Tổng số hình thực tế sau kiểm đếm

Tổng số hình đã cắt huỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

   

2/ Giấy in tiền hỏng

 

Loại giấy in tiền hỏng

Tổng số hình tiêu huỷ theo quyết định

Tổng số hình  giao cho HĐTH

Tổng số hình  thực tế sau kiểm đếm

Tổng số hình  đã cắt huỷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

   Lập bảng                    Chủ tịch HĐTH                Chủ tịch Hội đồng giám sát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 57/2006/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng,giấy in tiền hỏng tại các Nhà máy in tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.038

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!