Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 546/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thúy
Ngày ban hành: 30/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 546/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ LÃI SUẤT THOẢ THUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 28/CP-KTTH ngày 27/5/2002 về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Nay thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Tổ chức tín dụng xác định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam trên cơ sở cung cầu vốn thị trường và mức độ tín nhiệm đối với khách hàng vay là các pháp nhân và cá nhân Việt Nam, pháp nhân và cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục công bố lãi suất cơ bản trên cơ sở tham khảo mức lãi suất cho vay thương mại đối với khách hàng tốt nhất của nhóm các tổ chức tín dụng được lựa chọn theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ để làm tham khảo và định hướng lãi suất thị trường, phù hợp với quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp để kiểm soát biến động của lãi suất thị trường, đảm bảo được yêu cầu và mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Điều 2.

1. Tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, số dư nợ đã cho vay và các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân chưa hết, thì được tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất cho vay đã ghi trong hợp đồng tín dụng. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng này do tổ chức tín dụng và khách hàng vay thoả thuận.

2. Mức lãi suất cho vay áp dụng đối với các khoản nợ gốc quá hạn, thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Các loại lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2002.

2. Các văn bản do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành hết hiệu lực thi hành, gồm: Quyết định số 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 2/8/2000 về việc thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; Quyết định số 242/2000/QĐ-NHNN1 ngày 2/8/2000 công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng; Quyết định số 50/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/2/2000 về việc điều chỉnh lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở đối với các thành viên.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Đức Thúy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 546/2002/QD-NHNN

Hanoi, May 30th , 2002

 

DECISION

ON THE IMPLEMENTATION OF MECHANISM OF NEGOTIABLE INTEREST RATES IN VND COMMERCIAL CREDIT ACTIVITIES OF CREDIT INSTITUTIONS FOR CUSTOMERS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam and Law on the Credit Institutions dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15 CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Based on the direction of the Prime Minister stated in the Dispatch No. 28/CP-KTTH dated 27 May, 2002 on the implementation of mechanism of negotiable interest rates in VND commercial credit;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1.

1. To perform the mechanism of negotiable interest rates in VND commercial credit activities of credit institutions for customers. Credit institutions shall determine the lending interest rate in Vietnam Dong on the basis of supply and demand in the capital market and creditability of borrowers who are Vietnamese entities and individuals, foreign entities and individuals operating in Vietnam.

2. The State Bank of Vietnam shall continue to announce the base interest rate on the basis of taking reference to commercial lending interest rates for best customers applied by a group of credit institutions which are selected in accordance with the Decision of the Governor of the State Bank from time to time for reference and orientation of market interest rates, in accordance with provisions of the Law on the State Bank of Vietnam; at the same time the State Bank of Vietnam shall take the initiative to apply measures to control the development of market interest rates and to meet requirements and objectives of the monetary policy from time to time.

Article 2.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN về việc thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trong hoạt động tín dụng thương mại bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.837
DMCA.com Protection Status