Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN sửa đổi khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng" kèm theo Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 456/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Thị Liên
Ngày ban hành: 12/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 456/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 456/2003/QĐ-NHNN NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 "QUY CHẾ THANH TOÁN BÙ TRỪ ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG" BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1557/2001/QĐ-NHNN NGÀY 14/12/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Căn cứ Quyết định số 44/2002/QĐ-TTg ngày 21/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán và thanh toán vốn của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ diện tử liên ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước như sau:

"1. Quy chế này điều chỉnh hoạt động thanh toán bù trừ qua mạng máy tính các khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ) giữa các ngân hàng, Tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam cùng mở tài khoản tiền gửi tại một đơn vị Ngân hàng Nhà nước, do đơn vị Ngân hàng Nhà nước đó tổ chức và chủ trì thanh toán bù trừ điện tử.

a. Mức tiền thanh toán qua bù trừ điện tử liên ngân hàng:

- Đối với các lệnh thanh toán giữa các ngân hàng trong phạm vi một địa bàn tỉnh, thành phố thì không giới hạn mức tiền.

- Đối với các lệnh thanh toán bù trừ điện tử để chuyển đi ngân hàng khác địa bàn tỉnh, thành phố thì mức tiền tối đa là mức giá trị thấp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho từng thời kỳ.

b. Tất cả các khoản chuyển tiền nợ trong thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng đều phải có uỷ quyền trước: các ngân hàng thành viên phải ký hợp đồng chuyển nợ với nhau và phải có thông báo bằng văn bản cho ngân hàng chủ trì trước khi thực hiện."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) Ngân hàng, Tổ chức khác được làm dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vũ Thị Liên

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 456/2003/QD-NHNN

Hanoi, May 12, 2003

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING CLAUSE 1, ARTICLE 1 OF THE REGULATION ON INTER-BANK ELECTRONIC CLEARING PAYMENT, PROMULGATED TOGETHER WITH THE STATE BANK GOVERNOR’S DECISION No. 1557/2001/QD-NHNN OF DECEMBER 14, 2001

THE STATE BANK GOVERNOR

Pursuant to State Bank Law No. 01/1997/QH10 and Credit Institutions Law No. 02/1997/QH10 of December 12, 1997;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 64/2001/ND-CP of September 20, 2001 on activities of payment via payment service-providing organizations;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 44/2002/QD-TTg of March 21, 2002 on the use of electronic vouchers as book-keeping documents for accounting and settling capital of payment service-providing organizations;
At the proposal of the director of the Accountancy - Finance Department,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement Clause 1, Article 1 of the Regulation on inter-bank electronic clearing payment, promulgated together with the State Bank Governor’s Decision No. 1557/2001/QD-NHNN of December 14, 2001 as follows:

"1. This Regulation governs the operation of clearing via computer networks payment amounts in Vietnam dong (VND) among banks and other organizations licensed to provide payment services, operating in the Vietnamese territory and opening deposit accounts at the same unit of the State Bank, which shall organize and assume the prime responsibility for the electronic clearing payment.

a/ The level of payments via the inter-bank electronic clearing:

- For payment orders among banks within the geographical area of a province or city, the maximum level is unlimited.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 456/2003/QĐ-NHNN sửa đổi khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên Ngân hàng" kèm theo Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.870
DMCA.com Protection Status