Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 41/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 17/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2015/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP , ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 296/TTr-STC ngày 14 tháng 8 năm 2015 về việc vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang bảo lãnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đđầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo phương án vay vốn và trả nợ vay như sau:

1. Tổng mức vay vốn: 3.500 tỷ đồng, được phân kỳ vay vốn từng năm theo tiến độ giải ngân của dự án.

2. Thời hạn vay vốn: 15 năm.

3. Nguồn vốn hoàn trả nợ và lãi vay: Tỉnh sẽ cân đối hoàn trả nợ gốc và lãi vay từ nguồn tăng thu (nếu có) và nguồn thu xổ số kiến thiết hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

4. Thời gian trả nợ gốc: Khi hết thời gian ân hạn (bằng thời gian thi công hoàn thành dự án), tỉnh sẽ bắt đầu hoàn trả nợ gốc được phân kỳ hàng năm trong thời gian vay vốn còn lại (bằng 15 năm trừ thời gian ân hạn) theo thỏa thuận của hp đồng tín dụng ký kết giữa đơn vị vay vốn với Ngân hàng Thương mại Cphần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

5. Thời gian trả lãi suất vay vốn:

a) Trường hợp ngân sách tỉnh cân đối được nguồn vốn trả hết nợ gốc trong 05 năm đầu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho địa phương được hưởng lãi suất ưu đãi đặc biệt bằng không phần trăm.

b) Trường hợp ngân sách tỉnh chưa cân đối được nguồn vốn trả nợ gốc trong 05 năm đầu, lãi suất cho vay được thực hiện theo hp đồng tín dụng.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức triển khai hiện việc vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đđầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý và chấp hành theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành tỉnh: Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước Kiên Giang, Bệnh Đa khoa tỉnh Kiên Giang, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Bộ Y tế;
-
Cục Kiểm tra VBQPPL - B Tư pháp;
-
Website Chính phủ;
-
TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
-
TV UBND tỉnh;
-
UBMTTQ VN tỉnh;
-
Như Điều 3 của QĐ;
-
Công báo tỉnh;
-
LĐVP, CVNC;
-
Lưu: VT, nknguyen (02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 41/2015/QĐ-UBND về vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.804
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15