Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 401/1999/QĐ-NHNN10 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 12/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 401/1999/QĐ-NHNN10

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 401/1999/QĐ-NHNN10 NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI THÔNG TƯ 07/TT-NH1 NGÀY 27/12/1996 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 101/1999/QĐ-NHNN13 NGÀY 25/3/1999 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ vào Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi một số Điều khoản quy định về thời hạn và cách tính thời hạn trong một số văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành như sau:

1. Điểm 4 phần 1 Thông tư 07/TT-NH1 ngày 27/12/1996 hướng dẫn thực hiện Quy chế phát hành và sử dụng Séc ban hành kèm theo Nghị định số 30/CP ngày 9/5/1996 được sửa đổi như sau:

"Thời hạn hiệu lực thanh toán của tờ séc là 15 ngày kể từ ngày séc được ký phát hành cho tới khi séc được nộp vào đơn vị thu hộ. Thời hạn này bao gồm cả ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ. Nếu ngày kết thúc của thời hạn là ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, thì thời hạn được lùi vào ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ đó".

2. Khoản 1 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 25/3/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được sửa đổi như sau:

"Đối với những giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay (SPOT) thời hạn thanh toán là 2 ngày làm việc sau ngày giao dịch (không tính ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ)".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Ngân hàng nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Ngân hàng nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhà nước các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom
– Happiness
---------

No. 401/1999/QD-NHNN5

Hanoi, November 12th, 1999

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF SOME ITEMS IN THE CIRCULAR NO. 07/TT-NH1 DATED 27 DECEMBER, 1996 AND THE DECISION NO. 101/1999/QDD-NHNN13 DATED 25 MARCH, 1999 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No.01/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 2 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of Ministries and ministry-level agencies;
Pursuant to the Decision No. 188/1999/QD-TTg of the Prime Minister on the implementation of the 40 hour working week dated 17 September, 1999;
Upon the proposal of the Director of Legal Department,

DECIDES

Article 1. To amend some provisions on the maturity and maturity calculation in some legal documents issued by the State Bank as follows:

1. Item 4 Part I of the Circular No. 07/TT-NH1 dated 27 December, 1996 providing guidance on the implementation of the Regulation on the issue and use of cheques promulgated in conjunction with the Decree No. 30/CP dated 9 May, 1996 shall be amended as follows:

" A cheque shall be valid for payment within a period of 15 days from the date of its issue, to the date where it is presented to the collecting agent. This period includes weekends, holidays. If the last day of the validity period falls on a weekend day, or holiday, that period shall be deemed to expire on the following working after that weekend day or holiday".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"In the case of spot foreign currency transaction (SPOT), the settlement date shall be 2 working days after the date of transaction (holidays and weekends are not counted)".

Article 2. This Decision shall be effective 15 days from the date of signing.

Article 3. The Director of the Administration Department; the Director of the Legal Department; Heads of the State Bank units; General Managers of the State Bank branches in the provinces and cities; Chairmen and Directors General (Directors) of the Credit Institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 401/1999/QĐ-NHNN10 ngày 12/11/1999 sửa đổi Thông tư 07/TT-NH1 năm 1996 và Quyết định 101/1999/QĐ-NHNN13 ngày 25/3/1999 về thời hạn và cách tính thời hạn trong một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27