Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 39/2000/QĐ-NHNN7 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 24/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 39/2000/QĐ-NHNN7

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ39/2000/QĐ-NHNN7 NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM BẰNG NGOẠI TỆ

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày12/12/1997;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này điều chỉnh các hoạt động nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ giữa Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là "Tổ chức tín dụng được phép") với Người cư trú là cá nhân được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.

Điều 2. Người gửi tiết kiệm.

Người cư trú là cá nhân dưới đây được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tại các Tổ chức tín dụng được phép:

1. Công dân Việt nam cư trú tại Việt nam;

2. Công dân Việt nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng;

3. Người nước ngoài cư trú tại Việt nam có thời hạn từ 12 tháng trở lên;

4. Công dân Việt nam đi du học, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài (không kể thời hạn).

5. Công dân Việt nam làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Việt nam hoạt động ở nước ngoài và những cá nhân đi theo họ.

Điều 3. Lãi suất, kỳ hạn và loại ngoại tệ gửi tiết kiệm.

Tổng giám đốc (Giám đốc) các Tổ chức tín dụng được phép được quyền quy định mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn tiết kiệm và các loại ngoại tệ nhận gửi tiết kiệm, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước có quy định khác.

Điều 4. Quyền của Người gửi tiết kiệm.

1. Được gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ không kể nguồn gốc tại Tổ chức tín dụng được phép;

2. Được hưởng lãi suất bằng ngoại tệ và được rút ra cả gốc và lãi bằng ngoại tệ.

Điều 5. Trách nhiệm của Tổ chức tín dụng được phép.

1. Căn cứ vào Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan, Tổ chức tín dụng được phép ban hành thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ;

2. Công bố công khai loại ngoại tệ nhận gửi tiết kiệm, lãi suất và kỳ hạn của từng loại ngoại tệ;

3. Giữ bí mật theo quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn tiền gửi tiết kiệm cho Người gửi tiết kiệm.

4. Báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước các số liệu liên quan đến hoạt động huy động và chi trả tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ theo quy định hiện hành về chế độ báo cáo thống kê.

Điều 6.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các văn bản quy phạm pháp luật sau đây của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Quyết định số 08/NH-QĐ ngày 14/1/1991 về việc ban hành thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi; Thông tư 75/NH-TT ngày 16 tháng 3 năm 1991 hướng dẫn thi hành thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi; Quyết định số 08/QĐ-NH7 ngày 25/1/1992 về việc sửa đổi một số nội dung của thể lệ tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Điều 7.

Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng được phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

THE STATE BANK
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 39/2000/QD-NHNN7

Hanoi, January 24, 2000

 

DECISION

ON THE REGIME OF FOREIGN CURRENCIES SAVINGS

THE STATE BANK GOVERNOR

Pursuant to Vietnam State Bank Law No. 01/1997/QH10 of December 12, 1997;
Pursuant to Credit Institutions Law No. 02/1997/QH10 of December 12, 1997;
Pursuant to the Government
s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 stipulating the tasks, powers and the State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government
s Decree No. 63/1998/ND-CP of August 17, 1998 on foreign exchange management;
At the proposal of the Director of the Foreign Exchange Management Department;

DECIDES:

Article 1.- This Decision regulates the activities of receiving and paying savings deposits in foreign currencies between the credit institutions licensed to conduct foreign exchange transactions (hereafter referred collectively to as "the licensed credit institutions") and residents being individuals allowed to make savings deposits in foreign currencies.

Article 2.- Savings depositors

Residents being the following individuals shall be entitled to make savings deposits in foreign currencies at the licensed credit institutions:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Vietnamese citizens residing abroad for less than 12 months;

3. Foreigners residing in Vietnam for 12 months or more;

4. Vietnamese citizens going abroad for tourism, study, medical treatment or visits (regardless of duration);

5. Vietnamese citizens working in diplomatic missions, consulates, armed forces units and political organizations, socio-political organizations, social organizations, socio-professional organizations, social funds and charity funds of Vietnam, which operate abroad, and their dependents.

Article 3.- Interest rates, terms and kinds of foreign currency for savings deposit

The general directors (directors) of the licensed credit institutions shall be entitled to stipulate the interest rates, terms and kinds of foreign currency for savings deposits, except otherwise provided for by the State Bank.

Article 4.- Rights of savings depositors

1. To make savings deposits in foreign currencies, regardless of their origins, at the licensed credit institutions;

2. To enjoy interest rates in foreign currencies and to withdraw both principal and interest in foreign currencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The licensed credit institutions shall, basing themselves on this decision and relevant legal documents, issue the regulations on savings deposits in foreign currencies;

2. To publicize kinds of foreign currency for saving deposits, the interest rate and term for each kind of foreign currency;

3. To keep secret as prescribed by the provisions of law and ensure the safety of savings deposits for the savings depositors;

4. To report to the State Bank the data related to the activities of mobilization and payment of savings deposits in foreign currencies according to current regulations on reporting and statistics regime.

Article 6.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

This Decision replaces the following legal documents of the State Bank Governor: Decision No. 08/NH-QD of January 14, 1991 issuing the regulations on savings deposits in freely convertible foreign currencies; Circular No. 75/NH-TT of March 16, 1991 guiding the implementation of the regulations on savings deposits in freely convertible foreign currencies; and Decision No. 08/QD-NH7 of January 25, 1992 amending a number of contents in the regulations on savings deposits in freely convertible foreign currencies.

Article 7.- The Office Director, the chief inspector, the heads of the units under the State Bank, the managers of the State Banks branches in provinces and centrally-run cities and the general directors (directors) of the licensed credit institutions shall have to implement this Decision.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 39/2000/QĐ-NHNN7 ngày 24/01/2000 về chế độ tiết kiệm bằng ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149