Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3752/QĐ-NHCS năm 2014 Biểu phí dịch vụ qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Số hiệu: 3752/QĐ-NHCS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Nguyễn Đức Hải
Ngày ban hành: 13/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3752/QĐ-NHCS

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU PHÍ DỊCH VỤ QUA HỆ THỐNG NHCSXH

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH); Thông tư số 24/2005/TT-BTC ngày 01/4/2005 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Kế toán và quản lý tài chính NHCSXH,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Biểu phí dịch vụ qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014. Văn bản số 1433/NHCS-KT ngày 16/6/2006 của Tổng Giám đốc, hướng dẫn về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua NHCSXH và các văn bản khác có liên quan đến biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHCSXH trái với Quyết định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Giám đốc: Sở giao dịch, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Đào tạo, chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố, Phòng giao dịch NHCSXH và các khách hàng sử dụng dịch vụ qua hệ thống NHCSXH chịu trách nhiệm tổ chức, thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- Website NHCSXH;
- Lưu: VT, KTTC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Hải

 

PHỤ LỤC 01/PDV

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3752/QĐ-NHCS, ngày 13 tháng Tổng giám đốc)

STT

NỘI DUNG

MC PHÍ ÁP DNG

MỨC /TỶ LỆ PHÍ

TỐI THIỂU/TỐI ĐA

A

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

 

 

1

Phí mở TKTG các loại

Miễn phí

 

2

Phí quản lý TKTG các loại

Miễn phí

 

3

Nộp/Rút tiền mặt hoặc chuyển khoản ghi có vào TKTG mở tại NHCSXH hoặc tiền gửi tiết kiệm.

Miễn phí

 

4

Phong tỏa tài khoản tiền gửi

Miễn phí

 

5

Phí đóng TKTG theo yêu cầu của KH

Miễn phí

 

B

DỊCH VỤ THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN

 

 

1

Chuyển tiền đi trong nước cùng hệ thống NHCSXH

 

1.1

Chuyển khoản giữa hai tài khoản mở tại một đơn vị NHCSXH (cùng Pos)

Miễn phí

 

1.2

Chuyển khoản giữa hai tài khoản mở tại hai đơn vị NHCSXH (khác Pos)

0,01%/số tiền chuyển

Tối thiểu 5.000đ/món

Tối đa: 200.000đ/món

2

Chuyển tiền đi trong nước khác hệ thống NHCSXH

 

2.1

Trích tài khoản chuyển tiền đi ngân hàng khác hệ thống NHCSXH cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố (Thanh toán qua tài khoản tiền gửi của đơn vị NHCSXH mở tại tổ chức tín dụng khác)

0,01%/số tiền chuyển

Tối thiểu 3.000đ/món

Tối đa 50.000đ/món

2.2

Trích tài khoản chuyển tiền đi ngân hàng khác hệ thống NHCSXH cùng địa bàn tỉnh/TP để thanh toán qua hệ thống Thanh toán bù trừ tại NHNN tỉnh, thành phố hoặc thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử lên ngân hàng (Citad)

 

 

-

Số tiền < 500 triệu đồng

0,01%/số tiền chuyển

Tối thiểu: 10.000đ/món

-

Số tiền ³ 500 triệu đồng

0,01 %/số tiền chuyển

Tối đa: 500.000đ/món

2.3

Trích tài khoản chuyển tiền đi ngân hàng khác hệ thống NHCSXH, khác tỉnh/TP để thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (Citad), (các đơn vị phải chuyển gián tiếp về Sở giao dịch NHCSXH để thực hiện thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (Citad).

 

 

-

Số tiền < 500 triệu đồng trước 11h30

0,01 %/số tiền chuyển

Tối thiểu: 15.000đ/món

-

Số tiền ³ 500 triệu đồng hoặc chuyển sau 11h30

0,015 %/số tiền chuyển

Tối đa: 20.000đ/món

 

Điều chỉnh/Tra soát chuyển tiền

20.000đ/lần

 

3

Giao dịch chuyển tiền cho khách vãng lai

(Khách không có tài khoản tại NHCSXH)

 

 

3.1

- Nộp tiền mặt vào NHCSXH để chuyển tiền đến NH khác hệ thống NHCSXH.

0,05%/số tiền chuyển

Tối thiểu: 30.000đ/món

3.2

- Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi của người khác hoặc cho khách hàng vãng lai nhận tại POS khác của NHCSXH.

0,02%/số tiền chuyển

Tối thiểu: 20.000đ/món

3.3

Tiếp nhận chuyển tiền đến từ NH khác hệ thống NHCSXH để nhận tiền mặt.

(Đơn vị nhận chuyển tiền cần giải thích rõ cho KH biết khi khách hàng nhận tiền phải chịu khoản phí này là phí kiểm đếm).

0,05%/số tiền khách hàng nhận

Tối thiểu: 30.000đ/món

Tối đa: 1.500.000đ/món

C

DỊCH VỤ NGÂN QU

 

 

1

Thu/gửi tin theo túi niêm phong

 

 

1.1

Phí thu tiền theo túi niêm phong và ghi Có vào TKTG ngay trong ngày

0,02%/số tiền ghi có tài khoản tiền gửi

Tối thiểu 50.000 đ/món

1.2

Phí gửi tiền theo túi niêm phong

0,01%/số tiền gửi

Tối thiểu 20.000 đ/món

1.3.

Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Miễn phí

 

2

Nhận quản lý, cất giữ hộ tiền, giấy tờ có giá và tài sản quý tại kho của NHCSXH (nhận theo niêm phong của đơn vị gửi)

Theo thỏa thuận

Tối thiểu 3.000.000đ/tháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3752/QĐ-NHCS năm 2014 Biểu phí dịch vụ qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.675

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124