Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 360/QĐ-NHNN năm 2010 công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2009 – 31/12/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 360/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đặng Thanh Bình
Ngày ban hành: 25/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 360/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/7/2009 – 31/12/2009

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2009 – 31/12/2009 gồm 12 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

 

DANH MỤC

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/7/2009 – 31/12/2009
(ban hành kèm theo Quyết định số 360/QĐ-NHNN ngày 25 tháng 02 năm 2010)

STT

Văn bản

Văn bản thay thế

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Quy định hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

1

Quyết định

45/2007/QĐ-NHNN

17/12/2007

Về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng

Khoản 6 Điều 5

23/6/2009

Thông tư 10/2009/TT-NHNN ngày 08/5/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng

2

Thông tư

03/2009/TT-NHNN

02/3/2009

Về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Khoản 1 Điều 7

12/7/2009

Thông tư 11/2009/TT-NHNN ngày 27/5/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Thông tư 03/2009/TT-NHNN ngày 02 tháng 03 năm 2009 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

3

Quyết định

180/2005/QĐ-NHNN

21/02/2005

Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

01/9/2009

Thông tư 13/2009/TT-NHNN ngày 03/7/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

4

Quyết định

1411/2005/QĐ-NHNN

28/9/2005

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 180/2005/QĐ-NHNN

Toàn bộ

01/9/2009

Thông tư 13/2009/TT-NHNN ngày 03/7/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5

Quyết định

457/2005/QĐ-NHNN

19/4/2005

Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng

Điều 15

25/9/2009

Thông tư 15/2009/TT-NHNN ngày 10/8/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức tín dụng

6

Quyết định

07/2008/QĐ-NHNN

24/3/2008

Về việc ban hành Quy chế phát hành giầy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng

Khoản 3 Điều 22; Khoản 3 và 5 Điều 28; Khoản 2 Điều 29; Khoản 2 Điều 30; Khoản 1 Điều 40; Điều 41; Điểm b Khoản 1 và Khoản 2, 3 Điều 42

26/9/2009

Thông tư 16/2009/TT-NHNN ngày 11/8/2009 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng

7

Quyết định

49/2006/QĐ-NHNN

29/9/2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

25/9/2009

Quyết định số 2234/QĐ-NHNN ngày 25/9/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước

8

Quyết định

19/2007/QĐ-NHNN

15/05/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

25/9/2009

Quyết định số 2234/QĐ-NHNN ngày 25/9/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước

9

Quyết định

252/QĐ-NH

28/12/1993

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng hết hiệu lực thi hành

Toàn bộ

23/10/2009

Thông tư 20/2009/TT-NHNN ngày 07/9/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng

10

Thông tư

05/2009/TT-NHNN

07/4/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh

Điểm a Khoản 3 Điều 2; Khoản 3 Điều 3; Điểm e Khoản 1 Điều 4; Điểm đ Khoản 2 Điều 4; Điểm 1 Khoản 2 Điều 4

09/10/2009

Thông tư 21/2009/TT-NHNN ngày 09/10/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh

11

Thông tư

05/2009/TT-NHNN

07/4/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh

Các quy định về hỗ trợ lãi suất đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

14/12/2009

Thông tư 24/2009/TT-NHNN ngày 14/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh

12

Quyết định

02/2007/QĐ-NHNN

16/01/2007

Quy chế tổ chức, quản lý in, đúc tiền Việt Nam

Toàn bộ

17/01/2010

Thông tư 23/2009/TT-NHNN ngày 02/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 360/QĐ-NHNN năm 2010 công bố Danh mục văn bản, quy định đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/7/2009 – 31/12/2009 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.819
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25