Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 356/1999/QĐ-NHNN14 Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 356/1999/QĐ-NHNN14 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 06/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 356/1999/QĐ-NHNN14

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 356/1999/QĐ-NHNN14 NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU, TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng

Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng tham gia nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Văn Giàu

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

VỀ NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU, TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 356/1999/QĐ-NHNN14 ngày 06 tháng10 năm 1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng nhằm thực hiện chính sách tiền tệ và tạo khả năng cân đối về nguồn vốn hoạt động cho các ngân hàng.

Điều 2. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nghiệp vụ chiết khấu là việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua các giấy tờ có giá ngắn hạn, còn thời hạn thanh toán, thuộc sở hữu của các ngân hàng. Các giấy tờ có giá ngắn hạn này đã được các ngân hàng mua hoặc đấu thầu trên thị trường sơ cấp.

2. Nghiệp vụ tái chiết khấu: là việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc mua lại các giấy tờ có giá ngắn hạn, còn thời hạn thanh toán, thuộc sở hữu của các ngân hàng. Các giấy tờ có giá ngắn hạn này đã được các ngân hàng chiết khấu trên thị trường thứ cấp.

3. Lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu là lãi suất được Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn đối với các ngân hàng.

Điều 3. Nguyên tắc chung:

1. Ngân hàng Nhà nước chỉ chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn là các tín phiếu Kho bạc Nhà nước phát hành thông qua đấu thầu tại Ngân hàng Nhà nước, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Việc bổ sung thêm các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác làm công cụ thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

2. Nghiệp vụ tái chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng được thực hiện như quy định về nghiệp vụ chiết khấu trong Quy chế này (Sau đây gọi chung là nghiệp vụ chiết khấu).

3. Lãi suất chiết khấu và lãi suất tái chiết khấu tại Quy chế này được quy định theo một mức lãi suất chung (Gọi là lãi suất chiết khấu).

4. Hạn mức chiết khấu và hạn mức tái chiết khấu đối với các ngân hàng tại Quy chế này được áp dụng theo một hạn mức chung (Sau đây gọi là hạn mức chiết khấu)

Điều 4. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thực hiện nghiệp vụ chiết khấu thông qua Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chỉ định bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (Gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước).

Điều 5. Căn cứ vào mục tiêu của chính sách tiền tệ và tổng lượng tiền cung ứng đã được phê duyệt hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tổng hạn mức cho nghiệp vụ chiết khấu trong từng thời kỳ.

Căn cứ vào mức vốn tự có, tình hình hoạt động của các ngân hàng và tổng hạn mức cho nghiệp vụ chiết khấu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chiết khấu đối với từng ngân hàng trong từng thời kỳ. Trong quá trình thực hiện, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét, điều chỉnh hạn mức chiết khấu đối với từng ngân hàng cho phù hợp.

Điều 6. Trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện chiết khấu kèm theo hợp đồng bán lại (chiết khấu có kỳ hạn) các loại giấy tờ có giá ngắn hạn thuộc sở hữu của các ngân hàng.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Điều kiện để các ngân hàng tham gia nghiệp vụ chiết khấu:

1. Các ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, tham gia nghiệp vụ thị trường mở hoặc thị trường nội tệ liên ngân hàng;

2. Các ngân hàng sở hữu các loại giấy tờ có giá ngắn hạn theo quy định tại Điều 8 Quy chế này;

3. Có nhu cầu xin chiết khấu;

4. Các ngân hàng tham gia nghiệp vụ chiết khấu thông qua hội sở chính.

Điều 8. Các giấy tờ có giá ngắn hạn được Ngân hàng Nhà nước chiết khấu là các tín phiếu Kho bạc Nhà nước phát hành thông qua đấu thầu tại Ngân hàng Nhà nước, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam và còn thời hạn thanh toán tối thiểu là 30 ngày.

Điều 9. Lãi suất chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn được Ngân hàng Nhà nước xác định trên cơ sở tham khảo lãi suất phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và lãi suất trúng thầu Tín phiếu Kho bạc Nhà nước phiên gần nhất

Lãi suất chiết khấu thực hiện cho nghiệp vụ này được điều chỉnh phù hợp với mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Ngân hàng Nhà nước thông báo lãi suất chiết khấu công khai tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chỉ định để các ngân hàng biết và thực hiện.

Điều 10. Ngân hàng Nhà Nước thực hiện nghiệp vụ chiết khấu với các ngân hàng theo phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp như sau:

1. Phương thức trực tiếp: Các ngân hàng đến giao dịch trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước;

2. Phương thức gián tiếp:

- Đối với các ngân hàng nối mạng vi tính với Ngân hàng Nhà nước, việc giao dịch được thực hiện qua mạng vi tính;

- Đối với các ngân hàng chưa nối mạng vi tính với Ngân hàng Nhà nước, việc giao dịch được thực hiện qua FAX.

Điều 11. Việc chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn tại Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo trình tự sau:

1. Trên cơ sở lãi suất chiết khấu và hạn mức chiết khấu đối với từng ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước thông báo, các ngân hàng có nhu cầu chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn gửi giấy đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn (theo Phụ lục số 01) cho Ngân hàng Nhà nước vào các ngày làm việc;

2. Căn cứ vào lãi suất chiết khấu, hạn mức chiết khấu đối với từng ngân hàng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và giấy đề nghị của các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định việc chấp nhận hoặc không chấp nhận chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn mà các ngân hàng đã đăng ký. Trong ngày làm việc tiếp theo sau ngày nhận được giấy đề nghị của các ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo chấp nhận (theo Phụ lục số 02) hoặc không chấp nhận (theo Phụ lục số 03) cho từng ngân hàng;

Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn đối với các ngân hàng trong các trường hợp sau:

- Các giấy tờ có giá ngắn hạn không đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

- Giấy đề nghị chiết khấu gửi Ngân hàng Nhà nước có nội dung không phù hợp với Phụ lục số 01, người ký không đúng thẩm quyền.

- Khối lượng giấy tờ có giá ngắn hạn xin chiết khấu vượt quá hạn mức chiết khấu của ngân hàng.

3. Việc giao, nhận và thanh toán giấy tờ có giá ngắn hạn được thực hiện theo phương thức sau:

Trong ngày làm việc tiếp theo sau ngày Ngân hàng Nhà nước thông báo về việc chấp nhận chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn, các ngân hàng tiến hành các thủ tục giao các giấy tờ có giá ngắn hạn được chiết khấu cho Ngân hàng Nhà nước và nhận tiền thanh toán từ Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Quy trình thực hiện nghiệp vụ chiết khấu.

4. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước thực hiện chiết khấu có kỳ hạn các giấy tờ có giá ngắn hạn đối với các ngân hàng:

Trong ngày làm việc tiếp theo sau ngày Ngân hàng Nhà nước thông báo về việc chấp nhận chiết khấu có kỳ hạn các giấy tờ có giá ngắn hạn (theo Phụ lục số 02), các ngân hàng ký Hợp đồng mua bán lại với Ngân hàng Nhà nước (theo Phụ lục số 04). Việc giao nhận giấy tờ có giá ngắn hạn được chiết khấu và thanh toán thực hiện theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

Khi hết kỳ hạn chiết khấu, Ngân hàng Nhà nước sẽ giao lại giấy tờ có giá ngắn hạn cho các ngân hàng, các ngân hàng phải thanh toán tiền cho Ngân hàng Nhà nước theo đúng cam kết tại Hợp đồng mua bán lại.

5. Sau khi hoàn thành nghiệp vụ chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn cho các ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chỉ định gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch);

6. Thời gian giao dịch được tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ và nghỉ tết.

Điều 12. Công thức xác định số tiền thanh toán khi thực hiện nghiệp vụ chiết khấu:

 

 

Gt

St

=

 

 

 

Lsc x Tc

 

1 +

 

 

 

100 x 365

Trong đó:

St: Số tiền Ngân hàng Nhà nước thanh toán khi chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn;

Gt: Giá trị thanh toán giấy tờ có giá ngắn hạn khi đến hạn;

Tc : Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá ngắn hạn (từ ngày chiết khấu đến ngày đến hạn thanh toán giấy tờ có giá ngắn hạn);

Lsc : Lãi suất chiết khấu;

365 : Số ngày quy ước cho một năm.

Điều 13. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước thực hiện chiết khấu có kỳ hạn giấy tờ có giá ngắn hạn đối với các ngân hàng, công thức xác định số tiền Ngân hàng Nhà nước bán lại giấy tờ có giá ngắn hạn như sau:

 

Ls x Tm

Gbl = ST x

1

 

100 x 365

Trong đó:

Gbl : Giá bán lại;

St : Số tiền Ngân hàng Nhà nước thanh toán khi chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn;

Ls : Lãi suất trúng thầu phiên gần nhất hoặc lãi suất của kỳ phát hành gần nhất của từng loại giấy tờ có giá ngắn hạn;

Tm :Thời gian Ngân hàng Nhà nước chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn (số ngày).

Điều 14. Các ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận chiết khấu phải có trách nhiệm giao các giấy tờ có giá ngắn hạn cho Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định. Ngân hàng Nhà nước sẽ thanh toán cho các ngân hàng sau khi đã nhận được đầy đủ giấy tờ có giá ngắn hạn.

Nếu các ngân hàng không giao giấy tờ có giá đúng thời hạn quy định thì Ngân hàng Nhà nước sẽ coi như các ngân hàng đã huỷ bỏ đề nghị chiết khấu. Trong trường hợp một ngân hàng huỷ bỏ đề nghị chiết khấu từ 3 lần trở lên thì những lần sau, ngân hàng đó sẽ không được quyền tham gia nghiệp vụ chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước.

Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Vụ Chính sách tiền tệ có trách nhiệm xác định số liệu về vốn khả dụng của các ngân hàng, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tổng hạn mức cho nghiệp vụ chiết khấu và lãi suất chiết khấu trong từng thời kỳ;

2. Vụ Tín dụng:

a. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hạn mức chiết khấu đối với từng ngân hàng;

b. Gửi thông báo về hạn mức chiết khấu đối với từng ngân hàng cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chỉ định và các ngân hàng.

3. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước:

a. Thông báo công khai lãi suất chiết khấu tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, đồng thời gửi thông báo lãi suất chiết khấu cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chỉ định;

b. Hướng dẫn quy trình thực hiện nghiệp vụ chiết khấu;

c. Thực hiện nghiệp vụ chiết khấu;

d. Thực hiện giao nhận giấy tờ có giá ngắn hạn và hạch toán kế toán theo quy định;

đ. Tổng hợp, theo dõi và báo cáo các thông tin về nghiệp vụ chiết khấu gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đồng gửi Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng, Vụ Kế toán-Tài chính.

4. Vụ Kế toán-Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn quy trình hạch toán nghiệp vụ chiết khấu.

5. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chỉ định:

a. Thông báo công khai lãi suất chiết khấu tại chi nhánh;

b. Thực hiện nghiệp vụ chiết khấu;

c. Thực hiện giao nhận giấy tờ có giá ngắn hạn và hạch toán kế toán theo quy định;

d. Báo cáo việc thực hiện nghiệp vụ chiết khấu tại địa phương cho Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch).

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Mọi sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

PHỤ LỤC SỐ 01

Tên ngân hàng:.......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIẾT KHẤU ....(*)

(Giao dịch qua Fax/mạng vi tính vào ngày....tháng....năm..... )

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt nam

(hoặc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố được chỉ định)

Tôi là :......................................................................................

Chức vụ:....................................................................................

Đại diện Ngân hàng:.................................................................

Địa chỉ :....................................................................................

Mã số Ngân hàng:......................

Điện thoại:................ Fax:........................................

Tài khoản tiền gửi VNĐ:.................

Tại Ngân hàng:...................................................

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt nam chiết khấu ...(*):

Đơn vị: Triệu đồng

Số thứ tự

Loại giấy tờ có giá ngắn hạn

Khối lượng giấy tờ có giá ngắn hạn (Mệnh giá)

Thời hạn giấy tờ có giá ngắn hạn

Ngày thanh toán

Thời hạn còn lại của giấy tờ có giá ngắn hạn

Lãi suất chiết khấu

 

 

 

 

 

 

 

Tổng khối lượng giấy tờ có giá ngắn hạn xin chiết khấu là............đồng (Bằng chữ ..............)

Thời gian xin chiết khấu:.................................................................................

Hình thức chiết khấu (chiết khấu hết thời hạn /chiết khấu có kỳ hạn giấy tờ có giá ngắn hạn): ...................................................................................................

Mục đích xin chiết khấu:...........................................................................

Ngày.......tháng ........năm 1999....

ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG

(Ký tên, đóng dấu)

(Họ và tên)

(*) Tên của loại giấy tờ có giá ngắn hạn.

PHỤ LỤC SỐ 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:_____/TB

THÔNG BÁO CHẤP NHẬN CHIẾT KHẤU

- Căn cứ vào Quyết định số ......./1999/QĐ-NHNN14 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

- Căn cứ vào giấy đề nghị chiết khấu..............(*) ngày......tháng.....năm...... do ông (bà).................. là...............(chức vụ) của Ngân hàng......... ký.

Ngân hàng Nhà nước đồng ý chiết khấu.......(*) của Ngân hàng:................

Đơn vị: Triệu đồng

Số

TT

Loại giấy tờ có giá ngắn hạn

Khối lượng giấy tờ có giá ngắn hạn (Mệnh giá)

Thời hạn giấy tờ có giá ngắn hạn

Lãi

suất chiết khấu

Thời gian chiết khấu

Số tiền NHNN thanh toán

Ngày giao, nhận giấy tờ có giá ngắn hạn

Ngày NHNN thanh toán tiền mua giấy tờ có giá ngắn hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Ngân hàng biết, thực hiện việc giao nhận, thanh toán .....(*) theo đúng thời hạn quy định tại Điều 11 của Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Ngày ......tháng .... năm .....

TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NHNNVN

(HOẶC GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NHNN TỈNH,TP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH)

(Ký tên, đóng dấu)

(*) Tên của loại giấy tờ có giá ngắn hạn.

PHỤ LỤC SỐ 03

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:_____/TB

THÔNG BÁO KHÔNG CHẤP NHẬN CHIẾT KHẤU

Căn cứ vào Quyết định số ......./1999/QĐ-NHNN14 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Căn cứ vào giấy đề nghị chiết khấu............(*) ngày......tháng.....năm........ do ông (bà).................. là...............(chức vụ) của Ngân hàng......... ký.

Ngân hàng Nhà nước không chấp nhận chiết khấu..........(*) của Ngân hàng......... theo các lý do dưới đây:

1. ...............................................................................................................

2. ...............................................................................................................

...................................

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Ngân hàng ........... biết.

Ngày ......tháng .... năm .....

TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NHNNVN

(HOẶC GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NHNN TỈNH,TP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH)

(Ký tên, đóng dấu)

(*) Tên của loại giấy tờ có giá ngắn hạn.

PHỤ LỤC SỐ 04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm

HỢP ĐỒNG MUA BÁN LẠI ...(*)

Bên bán: Ngân hàng.......................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................

Điện thoại:............................... Fax:...............................................

Số hiệu tài khoản tiền gửi:................................ tại.........................

Người ký thay chủ tài khoản: Ông (bà)..........................................

Chức vụ:.........................................................................................

Bên mua: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được chỉ định).

Địa chỉ: ....................................

Điện thoại:.................................. Fax:...........................................

Số hiệu tài khoản:..........................................................................

Người ký thay chủ tài khoản: Ông (bà).........................................

Chức vụ:........................................................................................

- Căn cứ Quyết định số...../1999/QĐ-NHNN14 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua, bán lại ... (*) theo các điều khoản sau:

1. Ngân hàng ..... bán....(*) cho Ngân hàng Nhà nước, số tiền Ngân hàng Nhà nước thanh toán khi chiết khấu được tính theo công thức:... (Công thức xác định số tiền thanh toán khi thực hiện nghiệp vụ chiết khấu quy định tại Điều 12 của Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng).

2. Ngân hàng.....mua lại....(*) trên sau......(thời gian) kể từ ngày............... với giá mua lại được tính theo công thức:....(Công thức tính giá bán lại giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước quy định tại Điều 13 của Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng).

3. Các giấy tờ có giá ngắn hạn Ngân hàng .....bán cho Ngân hàng Nhà nước có thời hạn và mệnh giá như sau:

Số

TT

Loại giấy tờ có giá ngắn hạn

Khối lượng giấy tờ có giá ngắn hạn (Mệnh giá)

Thời hạn giấy tờ có giá ngắn hạn

Ngày đến hạn thanh toán

Lãi suất trúng thầu phiên gần nhất hoặc lãi suất phát hành kỳ gần nhất

Số tiền NHNN thanh toán

Số tiền Ngân hàng.... mua lại sau....(thời gian)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

4. Ngân hàng............. có trách nhiệm giao các giấy tờ có giá ngắn hạn trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý kể từ ngày...................

5. Sau...........(thời gian) kể từ ngày............ , Ngân hàng ...... xin mua lại số giấy tờ có giá ngắn hạn với số tiền là:........(bằng số)..................(bằng chữ.........). Nếu không thực hiện đúng thì Ngân hàng Nhà nước có quyền trích tiền để thanh toán từ tài khoản tiền gửi của Ngân hàng ......tại Ngân hàng Nhà nước.

Hai bên có trách nhiệm thực hiện theo đúng các điều khoản trên.

Hợp đồng này được làm thành 4 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 2 bản.

BÊN MUA

TL/THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
(HOẶC GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NHNN
TỈNH, TP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH)

(Ký tên, đóng dấu)

BÊN BÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
NGÂN HÀNG..............

(Ký tên, đóng dấu)

(*) Tên của loại giấy tờ có giá ngắn hạn.

THE STATE BANK
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No. 356/1999/QD-NHNN14

Hanoi, October 6, 1999

 

DECISION

PROMULGATING THE REGULATION ON THE STATE BANK’S DISCOUNT AND REDISCOUNT OPERATIONS FOR BANKS

THE STATE BANK GOVERNOR

Pursuant to State Bank of Vietnam Law No.01/1997/QH10 of December 12, 1997 and Credit Institutions Law No.02/1997/QH10 of December 12, 1997;
Pursuant to the Government’s Decree No.15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Director of the Credit Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Regulation on the State Bank’s discount and rediscount operations for banks.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 3.- The director of the State Bank’s Office, the director of the Credit Department, the heads of the concerned units under the State Bank; the directors of the State Bank’s branches in the provinces and centrally-run cities; the managing board chairmen and general directors (directors) of the banks participating in the discount and rediscount operations shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 356/1999/QĐ-NHNN14 Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.625

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228