Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/2005/QĐ-UBND phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình

Số hiệu: 33/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 01/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2005/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 01 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội và Thông tư số 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-UB ngày 07 tháng 3 năm 2005 của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Bình tại Công văn số 568/SNV ngày 27/6/2005 và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tại Quảng Bình ngày 15/6/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình đã được Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2005 (có bản Điều lệ kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN QUẢNG BÌNH

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình

1. Tên gọi đầy đủ: Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình

Tên viết tắt: Hiệp hội QTDND Quảng Bình

2. Trụ sở đặt tại: Phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam

4. Có con dấu riêng, mở khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hoạt động của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình nhằm mục đích hợp tác, tương trợ giữa các hội viên, đại diện quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Quảng Bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất hành động và tiếng nói chung, nhằm phát huy nguồn lực tại chỗ, để hỗ trợ thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động kinh doanh, thúc đẩy phát triển hệ thống Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hôi, thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo.

Điều 3. Hiệp hội QTDND Quảng Bình là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các QTDND trên địa bàn, hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, trên phạm vi địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI

Điều 4. Hiệp hội QTDND Quảng Bình có chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên; định hướng phát triển; tư vấn, cung cấp thông tin, dịch vụ cho hội viên. Có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Hiệp hội QTDND Quảng Bình có nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của Hiệp hội trong từng thời kỳ.

2. Đại diện cho các Quỹ TDND trên địa bàn trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội QTDND tỉnh Quảng Bình; đề đạt ý kiến với cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan quản lý Nhà nước về nguyện vọng của các QTDND. Có ý kiến tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội và lĩnh vực tín dụng, ngân hàng.

3. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên, động viên và giúp đỡ nhau trong hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, thân ái, nêu cao đạo đức nghề nghiệp; hòa giải tranh chấp trong nội bộ hệ thống QTDND Quảng Bình.

4. Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên; tư vấn, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về tổ chức, quản trị, điều hành nghiệp vụ cho hội viên nhằm đưa hệ thống QTDND Quảng Bình hoạt động an toàn, có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn.

5. Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.

6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác phù hợp với yêu cầu của pháp luật và tôn chỉ mục đích của Hiệp hội.

Hiệp hội QTDND Quảng Bình có quyền:

1. Tuyên truyền mục đích hoạt động của Hiệp hội

2. Được gây quỹ của Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu khác của Hiệp hội thông qua các hoạt động dịch vụ, tư vấn theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.

3. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

4. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức Hiệp hội QTDND trong nước, các tổ chức khác liên quan đến hoạt động của QTDND.

5. Được cử đại diện tham gia Hội đồng liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Bình; được gia nhập các tổ chức liên kết QTDND Việt Nam và tổ chức khác theo đúng quy định của pháp luật.

Chương III

NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI QUỸ TDND QUẢNG BÌNH

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức của Hiệp hội QTDND Quảng Bình

1. Hiệp hội QTDND Quảng Bình được thành lập trên cơ sở tự nguyện, bảo đảm sự bình đẳng giữa các hội viên. Hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số và hoạt động theo pháp luật của Nhà nước.

2. Hoạt động một cách dân chủ, minh bạch theo cơ chế đại diện, đặt dưới sự giám sát của các hội viên và các cơ quan Nhà nước có thầm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

3. Phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương trợ, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên trong hoạt động.

4. Kinh phí hoạt động của Hiệp hội QTDND Quảng Bình chủ yếu do các Quỹ TDND hội viên tự đóng góp.

Điều 6. Tổ chức của Hiệp hội QTDND Quảng Bình bao gồm:

Ở tỉnh: Hiệp hội QTDND Quảng Bình

Ở huyện, thành phố: Chi Hội QTDND huyện, thành phố

Trước mắt chỉ hình thành Hiệp hội QTDND tại tỉnh, chưa hình thành các chi hội ở các huyện, thành phố.

Đại diện cho Hiệp hội có Ban chấp hành Hiệp hội; Ban kiểm tra Hiệp hội. Ban chấp hành và Ban kiểm tra Hiệp hội QTDND Quảng Bình, trước mắt hoạt động không chuyên trách. Số lượng, thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội do Đại hội Hội viên quyết định và bầu trực tiếp.

Điều 7. Đại hội Hội viên

- Đại hội Hội viên: Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội QTDND Quảng Bình.

- Đại hội Hội viên được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hội viên.

- Đại hội Hội viên chỉ tiến hành Đại hội theo nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ Đại hội 3 năm.

- Hàng năm, tùy theo điều kiện để tổ chức một hoặc nhiều lần Hội nghị Hội viên.

- Có thể tổ chức Đại hội hoặc Hội nghị Hội viên bất thường, khi có ít nhất 2/3 số hội viên của Hiệp hội yêu cầu.

Nhiệm vụ của Đại hội Hội viên: Đại hội Hội viên nhiệm kỳ thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

1. Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ, bàn phương hướng, kế hoạch của nhiệm kỳ mới.

2. Thông qua báo cáo công khai kết quả thu, chi tài chính nhiệm kỳ trước; dự kiến thu, chi tài chính nhiệm kỳ mới.

3. Thông qua quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội; quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội, Ban kiểm tra Hiệp hội. Thông qua danh sách kết nạp hội viên mới và cho hội viên ra khỏi hội.

4. Bầu, bãi nhiệm các thành viên, chức danh của Ban chấp hành, ban kiểm tra của Hiệp hội. Bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

5. Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập Hiệp hội QTDND Quảng Bình.

6. Quyết định các vấn đề quan trọng về mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội và vấn đề khác theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Hội nghị hàng năm

Hàng năm Hiệp hội tiến hành tổ chức Hội nghị toàn thể năm.

Nhiệm vụ của Hội nghị hội viên hàng năm:

1. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm trước, phương hướng hoạt động năm sau của Hiệp hội.

2. Thông qua báo cáo công khai thu, chi tài chính năm trước; dự kiến thu chi tài chính năm sau.

3. Quyết định những vấn đề khác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.

4. Quyết định các vấn đề khác khi có thay đổi về tổ chức.

Điều 9. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội hoặc Hội nghị toàn thể hội viên:

1. Đại hội, Hội nghị hàng năm có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội, Hội nghị quyết định.

2. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội hoặc Hội nghị phải được trên 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tán thành.

Điều 10: Ban chấp hành Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình

Cơ quan lãnh đạo giữa hai nhiệm Đại hội là Ban chấp hành Hiệp hội. Số lượng ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội do Đại hội quyết định và bầu trực tiếp.

Ban chấp hành Hiệp hội hoạt động không chuyên trách, không hưởng lương, được hưởng phụ cấp, nhiệm kỳ Ban chấp hành theo nhiệm kỳ Đại hội. Ban chấp hành Hiệp hội nhóm họp mỗi năm ít nhất 4 lần. Hoạt động của Ban chấp hành Hiệp hội theo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Điều hành Ban chấp hành Hiệp hội có Chủ tịch, phó Chủ tịch và một số ủy viên BCH.

Ban chấp hành Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình có nhiệm vụ:

1. Tổ chức lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị Hội viên; tổ chức lãnh đạo Điều lệ của Hiệp hội.

2. Theo dõi hoạt động của các hội viên. Quyết định khen thưởng, kỷ luật hội viên; đề nghị hình thức khen thưởng đối với hội viên lên các cấp, các ngành.

3. Tiếp nhận thông tin, cung cấp thông tin, tư vấn, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động, quản trị, điều hành nghiệp vụ.

4. Tuyên truyền, vận động khuyếch trương hoạt động của QTDND Quảng Bình, tạo điều kiện thuận lợi cho các QTDND hội viên hoạt động tốt.

5. Tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí do hội viên đóng góp và các nguồn thu khác một cách minh bạch, tiết kiệm, có hiệu quả nhằm phục vụ cho mục đích chung của hội.

6. Chuẩn bị chương trình nghị sự, tổ chức Đại hội và Hội nghị Hội viên theo quy định.

7. Tập hợp các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các hội viên liên quan đến tổ chức, hoạt động của QTDND trên địa bàn để kiến nghị hoặc trực tiếp làm việc với các cấp, các ngành có thẩm quyền.

Điều 11. Ban kiểm tra của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình

Ban kiểm tra của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình do Đại hội Hiệp hội bầu trực tiếp; số lượng của các ủy viên Ban kiểm tra do Đại hội quy định. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra theo nhiệm kỳ của Đại hội. Ban kiểm tra của Hiệp hội bao gồm trưởng ban, phó ban và một số ủy viên. Trưởng ban kiểm tra là một ủy viên của Ban chấp hành Hiệp hội.

Ban kiểm tra Hiệp hội Quỹ TDND có nhiệm vụ giúp Hiệp hội kiểm tra việc chấp hành điều lệ của Hiệp hội, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị, thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội và các hội viên của Hiệp hội liên quan đến Hiệp hội.

Ban kiểm tra của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình có quyền yêu cầu các hội viên, Ban chấp hành Hiệp hội báo cáo, trình bày những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra theo đúng quy định.

Chương IV

HỘI VIÊN CỦA HIỆP HỘI QUỸ TDND QUẢNG BÌNH

Điều 12. Hội viên của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình

Hội viên của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình là các Quỹ TDND cơ sở đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tự nguyện có đơn gia nhập, tán thành Điều lệ của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình, đóng góp hội phí theo quy định của Hiệp hội và được Đại hội Hội viên chấp thuận.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền lợi của hội viên:

Mỗi hội viên của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình đều có nhiệm vụ và quyền lợi như nhau.

Nhiệm vụ của hội viên Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình:

1. Tôn trọng, thực hiện điều lệ của Hiệp hội; Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị Hội viên. Chấp hành các Nghị quyết của Ban chấp hành Hiệp hội.

2. Tham gia các hoạt động của Hiệp hội; chăm lo xây dựng khối đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để cùng nhau xây dựng, phát triển hệ thống Quỹ TDND Quảng Bình hoạt động an toàn, hiệu quả góp phần vào việc phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn.

3. Cung cấp tình hình hoạt động của đơn vị mình cho Ban chấp hành Hiệp hội; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quỹ TDND và Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình.

4. Tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo hoạt động của đơn vị an toàn, có hiệu quả. Trong hoạt động chấp hành và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra mất an toàn, gây thiệt hại về vật chất, uy tín của đơn vị và của Hiệp hội.

5. Phát huy nội lực, tinh thần đoàn kết, tích cực huy động nguồn vốn tại chỗ để đáp ứng nhu cầu vốn của đơn vị mình và góp phần điều hòa vốn chung cho hệ thống thông qua Chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương Quảng Bình.

6. Đóng góp hội phí theo quy định của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình.

Quyền lợi của hội viên Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình:

1. Tham dự Đại hội, Hội nghị Hội viên, được ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội và thực hiện các quyền của hội viên trong Đại hội và Hội nghị Hội viên.

2. Được yêu cầu cung cấp thông tin, tư vấn những vấn đề có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh; hưởng các dịch vụ khác nếu có.

3. Được đề xuất nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của đơn vị mình lên các cơ quan có thẩm quyền.

4. Được quyền giám sát, chất vấn nội dung, kết quả hoạt động của Hiệp hội, Ban chấp hành Hiệp hội; hưởng các quyền lợi khác nếu có; ...

Chương V

TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI QUỸ TDND QUẢNG BÌNH

Điều 14. Tài chính của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình bao gồm:

1. Hội phí của hội viên đóng góp. Mức đóng góp hội phí do Ban chấp hành Hiệp hội quy định.

2. Các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

3. Các nguồn thu từ dịch vụ, tư vấn và các hoạt động khác theo đúng quy định của pháp luật.

4. Tài sản, tài chính của Hiệp hội được quản lý và sử dụng theo quy định của Hiệp hội và các quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước có thầm quyền.

5. Khi Hiệp hội giải thể thì toàn bộ tài sản của Hiệp hội được xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 15. Tổ chức và hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác sẽ được Hiệp hội khen thưởng hoặc được đề nghị lên cơ quan Nhà nước có thầm quyền khen thưởng.

Điều 16. Tổ chức và hội viên vi phạm những điều sau đây tùy theo mức độ sẽ bị xử lý với các hình thức kỷ luật như: Khiển trách, cảnh cáo, xóa tên khỏi danh sách.

- Làm tổn hại đến uy tín của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình.

- Vi phạm điều lệ của Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Bản Điều lệ này gồm VII chương và 19 Điều đã được Đại hội toàn thể hội viên Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được cấp có thầm quyền phê duyệt.

Điều 18. Chỉ có Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên Hiệp hội Quỹ TDND Quảng Bình mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/2005/QĐ-UBND phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.516

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123