Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 319/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 319/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 157/2007/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và ý kiến kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 14 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tập trung huy động nguồn vốn khoảng 30.000 đến 35.000 tỷ đồng lập quỹ quay vòng cho một chu kỳ học 5 năm (bình quân gia quyền 01 chu kỳ học là 05 năm gồm 04 năm học và 01 năm ân hạn) để cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (sau đây gọi tắt là Chương trình 157), phấn đấy đưa tỷ lệ học sinh, sinh viên được vay theo chương trình này đạt khoảng 30% số học sinh, sinh viên theo học hàng năm.

Điều 2. Giao Bộ tài chính chủ động bố trí nguồn từ phát hành trái phiếu Chính phủ, tạm ứng tiền nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác bảo đảm cung cấp đủ cho Ngân hàng chính sách xã hội 01 chu kỳ vay học tập của học sinh, sinh viên với yêu cầu tiết giảm mức thấp nhất việc cấp bù của ngân sách nhà nước.

Điều 3. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thu hồi số vốn cho vay trong chu kỳ đầu để tạo lập quỹ quay vòng cho vay trong các chu kỳ tiếp theo. Trường hợp nguồn vốn quỹ quay vòng không đáp ứng đủ nhu cầu vốn theo quy định trong các chu kỳ tiếp theo, Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng dân cư, từ quỹ khuyến học, từ các cá nhân và các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước để bù đắp.

Điều 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tổng hợp kế hoạch tín dụng của Chương trình 157 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cấp bù lãi suất (nếu có) vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Điều 5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tiêu chí xác định hộ nghèo, hộ gia đình có mức thu nhập thấp, gia đình gặp khó khăn về tài chính đột xuất theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định số lượng học sinh, sinh viên thuộc đối tượng vay vốn, cung cấp cho Ngân hàng chính sách xã hội làm căn cứ cho vay.

Điều 6. Bộ Tài chính có nhiệm vụ:

1. Căn cứ vào biến động về giá cả sinh hoạt và khả năng của nguồn quỹ quay vòng, tính toán trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mức cho vay vốn tối đa quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

2. Căn cứ vào kế hoạch cả năm và kế hoạch giải ngân từng học kỳ của Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay chu kỳ đầu theo quy định tại Điều 2 Quyết định này (mỗi năm khoảng 6.500 – 7.000 tỷ đồng)

Điều 7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đúng đối tượng vay vốn, giám sát việc sử dụng vốn vay, việc trả nợ của các đối tượng vay vốn theo đúng quy định.

Điều 8. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay có trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và các cấp chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ và kịp thời các công đoạn đã được ủy thác.

Điều 9. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của TTg các vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (6b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 25/03/2008 về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.593

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!