Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2947/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn cho dự án “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2947/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 03/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2947/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN GÓI THẦU TƯ VẤN CHO DỰ ÁN “CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÙNG MIỀN TRUNG” VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng vay vốn số 2609 VIE (SF) ngày 12/02/2010 được ký giữa Chính phủ Việt Nam và ADB, có hiệu lực từ ngày 02/6/2010;
Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu 01 “Tư vấn hỗ trợ Ban quản lý dự án” và gói thầu 02 “Thiết bị văn phòng của Ban quản lý dự án”;
Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng Phát triển châu Á ngày 20/08/2010 với Đề cương chi tiết và dự toán chi phí gói thầu số 1;
Căn cứ Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 11/11/2009 của Bộ Tài chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Hướng dẫn của Liên hiệp quốc - EU về chi phí địa phương trong Hợp tác phát triển với Việt Nam (bản cập nhật năm 2009);
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại tờ trình số 283/TTr-NS ngày 17/9/2010 về việc đề nghị phê duyệt dự toán Gói thầu số 1 “Chi phí dịch vụ tư vấn hỗ trợ ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án” thuộc Dự án “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chi tiết và Điều khoản tham chiếu các chuyên gia tư vấn Gói thầu số 1 “Chi phí dịch vụ tư vấn hỗ trợ ban quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án” thuộc Dự án “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á như sau:

- Tổng kinh phí: 7.018.000 USD (Bảy triệu không trăm mười tám nghìn đô la Mỹ).

Trong đó:

+ Tiền lương và trợ cấp công tác phí cho chuyên gia tư vấn quốc tế: 3.428.560 USD

+ Tiền lương và trợ cấp công tác phí cho chuyên gia tư vấn trong nước: 2.148.108 USD

+ Tiền lương cho cán bộ hỗ trợ: 85.000 USD

+ Chi phí ngoài lương: 869.200 USD

+ Chi phí dự phòng: 487.132 USD

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

- Điều khoản tham chiếu cho Dịch vụ tư vấn được quy định cụ thể tại Phụ lục đính kèm (Phụ lục số 2)

Điều 2. Giao cho Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức triển khai tuyển chọn tư vấn trên cơ sở tuân thủ các quy định của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Giám đốc Trung tâm QG Nước sạch và VSMTNT, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN CHI PHÍ GÓI THẦU SỐ 1: TƯ VẤN HỖ TRỢ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CẤP NƯỚC SẠCH VÀ VSMTNT VÙNG MIỀN TRUNG VỐN VAY ADB NĂM 2011 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2947/QĐ-BNN-TC ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị

Số lượng

Đơn giá (USD)

Thành tiền (USD)

 

Tổng cộng

 

 

 

7.018.000

1

Tiền lương và phụ cấp

 

 

 

5.661.668

1.1

Chuyên gia Quốc tế

 

 

 

3.428.560

 

Tiền lương

Tháng

146

20.000

2.920.000

 

Trợ cấp công tác phí tại Hà Nội

ngày

720

198

142.560

 

Trợ cấp công tác phí tại các tỉnh

ngày

3.660

100

366.000

1.2.

Chuyên gia trong nước

 

 

 

2.148.108

 

Tiền lương

Tháng

989

1.500

1.483.500

 

Trợ cấp công tác phí tại các tỉnh

ngày

23.736

28

664.608

1.3

Cán bộ hỗ trợ

 

 

 

85.000

 

Phiên dịch/Biên dịch tài liệu (1 người)

Tháng

68

600

40.800

 

Cán bộ hành chính (1 người)

Tháng

68

500

34.000

 

Bảo vệ, Tạp vụ (1 người)

Tháng

68

150

10.200

2

Chi phí ngoài lương

 

 

 

869.200

2.1

Thuê văn phòng (trung bình 18.000 USD/năm)

Tháng

68

1.500

102.000

2.2

Chi phí đi lại

 

 

 

400.000

-

Đi lại quốc tế

chuyến

50

4.000

200.000

-

Đi lại trong nước: vé máy bay, thuê xe, các chi phí khác (trung bình 33.000 USD/năm)

 

 

 

200.000

2.3

Chi phí thông tin liên lạc (trung bình 2.400 USD/năm)

Tháng

68

200

13.600

2.4

Chi phí điện, nước (trung bình 1.200 USD/năm)

Tháng

68

100

6.800

2.5

Báo cáo

 

 

 

40.000

2.6

Hội nghị, hội thảo, tập huấn và trao đổi kinh nghiệm tại 6 tỉnh (trung bình 8.300 USD/tỉnh/năm)

 

 

 

300.000

2.7

Văn phòng phẩm, … (trung bình 1.200USD/năm)

Tháng

68

100

6.800

3

Chi phí dự phòng

 

 

 

487.132

 

PHỤ LỤC II

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO DỊCH VỤ TƯ VẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2947/QĐ-BNN-TC ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Công ty Tư vấn Quốc tế hỗ trợ Ban quản lý Dự án các nội dung: (i) Quản lý dự án, chuẩn bị các tiểu dự án và lựa chọn các tiểu dự án; (ii) Thực hiện tiếp cận dựa trên cộng đồng (CBA) và các hoạt động về thông tin, giáo dục và truyền thông (IEC); (iii) Thực hiện quỹ quay vòng vệ sinh; (iv) Cải thiện hoạt động vận hành và bảo dưỡng (O & M); và (v) Cải thiện công tác theo dõi và đánh giá (M&E).

2. Tất cả các vị trí trừ vị trí Tư vấn trưởng, Phó Tư vấn trưởng sẽ bao gồm một tư vấn quốc tế và một hoặc nhiều tư vấn trong nước. Tư vấn quốc tế sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao và sẽ quản lý từng đầu vào của mỗi tư vấn trong nước. Tư vấn quốc tế báo cáo trực tiếp cho Tư vấn trưởng quốc tế. Theo bảng 1 dưới đây, ước tính ban đầu của đầu vào nhân sự và các nhiệm vụ được xác định cụ thể. Tư vấn được phép hiệu chỉnh nhiệm vụ đầu vào nhân sự trong quá trình bỏ thầu bằng các giải thích chứng minh rõ ràng và kế hoạch công việc chi tiết.

3. Nhiệm vụ chính được tóm tắt dưới đây, tiếp theo là một danh sách yêu cầu về chuyên môn và các nhiệm vụ được mô tả như sau:

(i) Chuẩn bị và triển khai các tiểu dự án thông qua tiếp cận cộng đồng (CBA) và triển khai chương trình thông tin, giáo dục và truyền thông (IEC) ở tiểu dự án

4. Mục tiêu là để (i) tạo một môi trường để hỗ trợ triển khai dự án thông qua CBA, và (ii) chuẩn bị các tiểu dự án thông qua CBA. Các nghiệp vụ sẽ bao gồm công việc đào tạo cho một vài cán bộ Chính phủ, các tổ chức truyền thông, Ban nước sạch và vệ sinh cấp xã (WSCCs) và các tuyên truyền viên về sức khỏe và vệ sinh (HSPs) qua CBA để hỗ trợ WSCCs và HSPs chuẩn bị các tiểu dự án thông qua CBA. Tiếp theo giai đoạn chuẩn bị Tư vấn sẽ định mức độ tiềm năng của CBA và cấu trúc triển khai sẽ được xây dựng, CBA sẽ được cấu trúc và các kết quả đầu ra sẽ được cung cấp cho kế hoạch hành động CBA-IEC.

5. Các bộ các tỉnh, hội Phụ nữ tỉnh và xã (VWUs), Ban nước sạch và vệ sinh môi trường xã (WSCCs) và các tuyên truyền viên về sức khỏe và vệ sinh sẽ được đào tạo về tính cần thiết của IEC, và WSCCs và HSPs sẽ được hỗ trợ để chuẩn bị và triển khai kế hoạch hành động CBA-IEC. Tư vấn sẽ kiểm tra và thu thập các tài liệu IEC và chuẩn bị một bộ công cụ IEC cho dự án, để điều chỉnh cho mỗi tiểu dự án, dựa trên các kết quả đầu ra đánh giá về Kiến thức, Thái độ và Thực hành (KAP). Kết quả sẽ được giám sát và đánh giá, và kế hoạch có thể được điều chỉnh.

6. Các nghiệp vụ được triển khai nhưng không giới hạn, bao gồm:

(i) Đánh giá KAP và phát triển kế hoạch hành động;

(ii) Thiết lập cấu trúc triển khai;

(iii) Chuẩn bị và phổ biến các tài liệu quảng cáo; và

(iv) Tổ chức đào tạo và/hoặc hội thảo.

(ii) Cải thiện O&M

7. Theo đánh giá nhu cầu và xác định các hạng mục đào tạo và người hướng dẫn đào tạo, một chuẩn chương trình tập huấn toàn diện sẽ được phát triển. Chương trình sẽ bao gồm hoạt động đào tạo thông qua (i) các khóa học, (ii) cử các cán bộ vận hành mới đến những công trình sẵn có, (iii) cử các cán bộ vận hành có kinh nghiệm đến các hệ thống mới; (iv) hỗ trợ bởi cán bộ Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh (PCERWASS); và (v) thiết lập và hỗ trợ một mạng lưới cán bộ vận hành.

8. Các nhiệm vụ được triển khai thông qua:

(i) đánh giá đào tạo và phát triển kế hoạch đào tạo;

(ii) triển khai tập huấn và/hoặc hội thảo; và

(iii) hỗ trợ việc cử cán bộ.

(iii) Cải thiện M&E

9. Tư vấn sẽ thiết kế một Hệ thống quản lý thực hiện dự án (PPMS) dựa trên M&E do NCERWASS chuẩn bị. Các tài liệu tập huấn sẵn có sẽ được xem xét lại và nhu cầu đào tạo sẽ được đánh giá. Chương trình tập huấn sẽ được cung cấp và công tác triển khai sẽ được hỗ trợ bằng việc thực hiện công tác giám sát và đánh giá chuẩn và các khảo sát sau đó như là một phần của PPMS.

10. Các nhiệm vụ được triển khai thông qua:

(i) thực hiện khảo sát cơ bản về số liệu tình hình kinh tế xã hội, sức khỏe và tỷ lệ cấp nước sạch và vệ sinh;

(ii) đánh giá nhu cầu đào tạo, rà soát M&E, và chuẩn bị PPMS;

(iii) triển khai tập huấn và/hoặc hội thảo; và

(ii) thực hiện khảo sát tiếp theo

(iv) Quỹ quay vòng

11. Tư vấn sẽ hoàn thiện hướng dẫn triển khai quỹ quay vòng, và tập huấn cán bộ VWUs tỉnh và xã về quản lý vốn quay vòng. Trọng tâm của chương trình tập huấn sẽ chú trọng về nghiệp vụ kế toán và tập huấn cộng đồng để giảm thiểu rủi ro các khoản nợ khó đòi.

12. Các nhiệm vụ được triển khai thông qua:

(ii) Chuẩn bị sách hướng dẫn

(iii) Triển khai đào tạo và/hoặc hội thảo;

(i) Hỗ trợ quản lý quỹ quay vòng.

(v) Hỗ trợ quản lý dự án

13. Tư vấn sẽ hỗ trợ PCMU và PPMU trong việc thực hiện dự án, đặc biệt trong việc lựa chọn tiểu dự án, chuẩn bị thiết kế kỹ thuật và văn kiện chính sách an toàn được yêu cầu, hợp đồng giám sát. Thêm vào đó, năng lực của NCERWASS, PCERWASS, và các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trong việc thực hiện dự án và triển khai các dự án cấp nước và vệ sinh do chính phủ cấp vốn sẽ được đánh giá và tập huấn. Nhóm dự án sẽ được thành lập để đào tạo về thực hành.

4. Các nhiệm vụ được triển khai thông qua:

(i) Tổ chức hội thảo cho dự án;

(ii) Thiết kế dự án;

(iii) Hỗ trợ đấu thầu, quản lý hợp đồng và giám sát;

(iv) Chuẩn bị các văn kiện chính sách an toàn;

(v) Chuẩn bị báo cáo đánh giá;

(vi) Triển khai đánh giá tập huấn;

(vii) Triển khai đào tạo quản lý dự án và/hoặc hội thảo.

II. NHIỆM VỤ CHI TIẾT

(vi) Tư vấn trưởng quốc tế/Chuyên gia cấp nước và vệ sinh (48 tháng-công)

15. Vị trí này làm việc toàn thời gian trong ba năm đầu thực hiện dự án sau đó là bán thời gian trong các năm tiếp theo thực hiện dự án. Chuyên gia sẽ làm việc tại Hà Nội, nhưng sẽ dành một khoảng thời gian đáng kể tại các địa điểm vùng Dự án. Chuyên gia phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây, phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm với ít nhất 7 năm trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường (WSS) và quản lý dự án. Chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc của CPMU về tất cả các vấn đề trong điều khoản tham chiếu; Đồng thời chịu trách nhiệm quản lý đội tư vấn và đặc biệt chú ý tới việc sắp xếp các công việc tiếp theo đang được thực hiện thông qua Phó tư vấn trưởng trong thời gian chuyên gia này không có mặt tại Hà Nội. Cụ thể, chuyên gia sẽ:

quản lý công việc đầu vào và kết quả của tư vấn, chịu toàn bộ trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng của tư vấn;

cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và quản lý cho CPMU và PPMUs;

• chuẩn bị tài liệu liên quan của hợp đồng, cụ thể là các báo cáo tiến độ theo quý và báo cáo hoàn thành dự án;

tạo thuận lợi cho các đoàn kiểm tra thực hiện dự án;

cùng với CPMU, chuẩn bị kế hoạch tổng thể thực hiện dự án và các kế hoạch thực hiện hàng năm;

hỗ trợ CPMU trong việc chuẩn bị kế hoạch đấu thầu hàng năm, bao gồm việc mua sắm phương tiện và thiết bị văn phòng của dự án phù hợp với các hướng dẫn của ADB;

rà soát các tài liệu của Dự án Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung (Dự án), cũng như các chính sách, quy định và kế hoạch của Chính phủ liên quan tới lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn (RWSS), thực hiện đánh giá ngắn gọn về tình hình hiện tại, và cung cấp các hướng dẫn cho việc thực hiện dự án; 

chuẩn bị các hướng dẫn thực hiện tiểu dự án, các quy trình và sổ tay hướng dẫn thẩm định cho PPMUs, và đào tạo cho cán bộ PPMU tại sáu tỉnh dự án về các quy trình và sổ tay hướng dẫn để họ có thể thẩm định các tiểu dự án một cách thành thạo và cẩn thận đối với các vấn đề giới và xã hội;

hỗ trợ CPMU và PPMUs xem xét, chuẩn bị và chỉnh sửa các báo cáo khả thi của các tiểu dự án cho các xã được lựa chọn, bao gồm cả việc chuẩn bị danh sách kiểm tra để tạo thuận lợi cho việc chuẩn bị;

giám sát PPMUs và nhóm tư vấn trong việc thực hiện nghiên cứu khả thi tiểu dự án và thiết kế chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn của các kết quả đầu ra;

xem xét thiết kế chi tiết để đảm bảo tuân theo các thực hành và các tiêu chuẩn hướng dẫn quốc gia;

xem xét các tài liệu đấu thầu ban đầu và các hợp đồng cho công việc xây dựng để đảm bảo tính phù hợp của các tài liệu này với các hướng dẫn và quy định của Chính phủ và ADB, và tuân theo các tiêu chuẩn phù hợp;

giám sát việc đánh giá nhu cầu đào tạo và thực hiện chương trình nâng cao năng lực của các bên liên quan;

cùng với CPMU giám sát các tiến triển và việc nhập số liệu đầu vào cho Chương trình giám sát thực hiện dự án (PPMS); và

trợ giúp và cố vấn cho CPMU trong việc tuân theo các chính sách, thủ tục và yêu cầu của ADB.

(vii) Phó Tư vấn trưởng trong nước/Chuyên gia cấp nước (68 tháng-công)

16. Vị trí này làm việc toàn thời gian trong suốt quá trình thực hiện dự án. Chuyên gia sẽ làm việc tại Hà Nội, nhưng sẽ dành một khoảng thời gian đáng kể tại các địa điểm vùng Dự án. Chuyên gia phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây, phải có ít nhất 15 năm kinh nghiệm với ít nhất 5 năm trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường (WSS) và quản lý dự án. Chuyên gia phải có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh.

Phó trưởng tư vấn có nhiệm vụ cơ bản giống với Tư vấn trưởng. Phó tư vấn trưởng sẽ chịu trách nhiệm cụ thể để đảm bảo thông tin liên lạc có hiệu quả giữa đội tư vấn và CPMU cũng như PPMU các tỉnh. Phó trưởng tư vấn sẽ chịu trách nhiệm quản lý công việc được giao và đội tư vấn khi tư vấn trưởng không có mặt tại Hà Nội.

(viii) Kỹ sư cấp nước và vệ sinh môi trường (01 tư vấn quốc tế về cấp nước: 18 tháng-công; 02 tư vấn trong nước: 60 tháng-công, trong đó 01 tư vấn về cấp nước)

17. Kỹ sư cấp nước quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực WSS. Vị trí này làm bán thời gian trong suốt quá trình thực hiện dự án.

18. Chuyên gia trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực WSS. Mỗi vị trí sẽ làm việc toàn thời gian trong hai năm đầu tiên thực hiện dự án và sau đó làm việc bán thời gian trong các năm thực hiện dự án tiếp theo. Các chuyên gia phải có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh.

19. Các kỹ sư WSS sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

làm việc với PPMUs và tư vấn để chuẩn bị, xem xét và điều chỉnh các báo cáo khả thi tiểu dự án;

làm việc với PPMUs và tư vấn để chuẩn bị thiết kế chi tiết cho các công trình phù hợp với các thực hành, các tiêu chuẩn và hướng dẫn quốc gia;

làm việc với tư vấn xã hội để đảm bảo các vấn đề về khả năng chi trả của các hệ thống cấp nước, thu hồi đất và tái định cư, vấn đề môi trường và bình đẳng được cân nhắc trong các thiết kế của tiểu dự án;

chuẩn bị kế hoạch vốn chi tiết cho từng thiết kế dựa trên các thông tin về chi phí mới nhất có thể có;

đào tạo cho cán bộ PPMU để đảm bảo họ hiểu đầy đủ về thiết kế, các chi phí liên quan, yêu cầu về O&M;

thực hiện các chuyến kiểm tra thực địa cùng với cán bộ PPMU nhằm đảm bảo các thông tin kỹ thuật được truyền tải đúng với cộng đồng;

trợ gúp PPMU trong việc thực hiện kiểm tra công trình cấp nước đã hoàn thành và việc vận hành sau khi hoàn thành của nhà thầu để đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng theo thiết kế và các tiêu chuẩn chất lượng;

chuẩn bị sổ tay hướng dẫn vận hành cơ bản dựa trên phương pháp có sự tham gia;

xác định các nhu cầu đào tạo cán bộ vận hành và thực hiện chương trình đào tạo để đảm bảo họ có khả năng vận hành và duy trì các công trình cấp nước.

(ix) Chuyên gia đấu thầu (01 tư vấn quốc tế: 6 tháng-công; 01 tư vấn trong nước: 60 tháng-công) 

20. Chuyên gia đấu thầu quốc tế phải có bằng kỹ sư về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và quản lý các hợp đồng về công việc xây dựng và mua sắm thiết bị và vật liệu. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

21. Chuyên gia đấu thầu trong nước phải có bằng kỹ sư về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và quản lý các hợp đồng về công việc xây dựng và mua sắm thiết bị và vật liệu. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh.

22. Chuyên gia đấu thầu sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

trợ giúp PPMUs trong việc thành lập các quy trình và tiêu chí đánh giá thầu, và hỗ trợ trong việc đánh giá ban đầu các nhà thầu

đào tạo cho PPMUs và các xã tham gia về tất cả các nội dung của tài liệu đấu thầu tiêu chuẩn và hợp đồng thực hiện của tất cả các loại tiểu dự án;

trợ giúp CPMU và PPMUs chuẩn bị kế hoạch đấu thầu hàng năm để đệ trình lên MARD và ADB;

đánh giá nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực của CPMU và PPMUs về đấu thầu và quản lý hợp đồng;

mở lớp đào tạo về đấu thầu của các dự án do ADB tài trợ;

cung cấp cho CPMU và PPMUs đào tạo thực hành bằng cách đưa họ tham gia vào quy trình đánh giá thầu, trao và quản lý hợp đồng;

hỗ trợ CPMU và PPMUs trong việc thực hiện hợp đồng đấu thầu về thiết bị và vật liệu;

hỗ trợ CPMU và PPMUs trong việc phát triển và thành lập các quy trình quản lý hợp đồng;

hỗ trợ cho cộng đồng muốn tham gia tích cực vào quy trình đấu thầu cộng đồng theo hướng dẫn của ADB;

liên lạc với Cán bộ kế toán dự án để đảm bảo các hệ thống quản lý hợp đồng phù hợp với quy trình giải ngân của dự án.

(x) Giám sát xây dựng (01 tư vấn quốc tế: 18 tháng-công; 03 tư vấn trong nước: 90 tháng-công)

23. Giám sát xây dựng quốc tế phải có bằng kỹ sư về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về giám sát và quản lý hợp đồng các công trình cấp nước và vệ sinh. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

24. Giám sát xây dựng trong nước phải có bằng kỹ sư về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây, có giấy phép hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về giám sát và quản lý hợp đồng các công trình cấp nước và vệ sinh. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh.

25. Giám sát xây dựng sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

giám sát nhà thầu trong việc thi công công trình để đảm bảo phù hợp với tài liệu hợp đồng;

hỗ trợ PPMUs chuẩn bị các yêu cầu thay đổi và các tài liệu hợp đồng khác;

giám sát công trình cấp nước đã hoàn thiện và công tác vận hành sau xây dựng của nhà thầu để đảm bảo các hệ thống được xây dựng đúng theo thiết kế và các tiêu chuẩn chất lượng;

hỗ trợ cho các cộng đồng muốn tham gia giám sát xây dựng;

đánh giá nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực của PPMUs về giám sát xây dựng;

đào tạo về giám sát xây dựng của các dự án do ADB tài trợ.

(ix) Chuyên gia phát triển cộng đồng: (01 tư vấn quốc tế: 18 tháng-công; 06 tư vấn trong nước: 210 tháng-công)

26. Chuyên gia phát triển cộng đồng quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về phát triển cộng đồng, tốt nhất là tại các công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

27. Chuyên gia phát triển cộng đồng trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phát triển cộng đồng, tốt nhất là tại các công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh.

28. Chuyên gia phát triển cộng đồng sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

hỗ trợ tuyên truyền các thông tin về dự án và chính sách của ADB về tái định cư, môi trường và dân tộc thiểu số cho PPMUs và các cấp dưới tỉnh;

phát triển phương pháp tiếp cận dựa trên cộng đồng để đảm bảo sự tham gia của tất cả các nhóm xã hội không phân biệt giới tính, sắc tộc hoặc mức độ thu nhập;

phát triển và thực hiện chương trình IEC;

hỗ trợ PPMUs và PVWUs trong việc thành lập và đào tạo các Ban nước sạch và Vệ sinh môi trường xã (WSSGs) bao gồm 40% thành viên nữ và có sự tham gia của nhóm dân tộc trong cộng đồng hưởng lợi;

hỗ trợ PPMUs và PVWUs trong việc xác định và đào tạo các Tuyên truyền viên sức khỏe và vệ sinh môi trường (HSPs), mỗi tuyên truyền viên phụ 100 hộ gia đình. 50% HSPs là phụ nữ; 

hỗ trợ quản lý tiền công của các thành viên WSSG và HSPs;

hỗ trợ quản lý các quỹ cộng đồng;

tiến hành đánh giá KAP và đào tạo cho CPMU và PPMUs;

đào tạo cộng đồng về IEC and Vận hành bảo dưỡng công trình;

hoàn thành hướng dẫn thực hiện quỹ quay vòng và đào tạo cho PVWUs về quản lý quỹ quay vòng;

hỗ trợ PPMUs thu thập và sắp xếp các số liệu về sức khỏe có liên quan đến các bệnh do nước gây ra và sử dụng hộ gia đình mẫu có (a) tiếp cận với công trình cấp nước và vệ sinh đạt tiêu chuẩn, và (b) thực hành sử dụng tốt, để làm mẫu chuẩn nhằm hỗ trợ các trường hợp đầu tư thêm về RWSS trên cơ sở lợi ích sức khoẻ được xác định;

hỗ trợ PPMUs phát triển hệ thống giám sát dựa trên cộng đồng, phối hợp với các cơ quan về sức khỏe của địa phương trong thu thập số liệu về vệ sinh và các chỉ số sức khỏe.

(xii) Chuyên gia về giới (01 tư vấn quốc tế: 4 tháng-công, 02 tư vấn trong nước: 60 tháng-công)

29. Chuyên gia về giới quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

30. Chuyên gia về giới trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh là một lợi thế.

31. Chuyên gia về giới cùng với các thành viên khác của nhóm tư vấn dự án sẽ hỗ trợ CPMU và PPMUs chuẩn bị Báo cáo thẩm định tiểu dự án (SPARs). Chuyên gia sẽ tham gia vào công việc tại hiện trường và công tác chuẩn bị SPARs của tiểu dự án. Cụ thể, chuyên gia sẽ:

xem xét nội dung của Kế hoạch hành động về giới của dự án (GAP) và kiến nghị các sửa đổi cho phù hợp;

làm việc với người chịu trách nhiệm về vấn đề giới của CPMU và PPMUs chuẩn bị các kế hoạch hành động về giới;

đảm bảo mục đích của GAP xuyên suốt trong tất cả các hoạt động của dự án;

đảm bảo rằng cán bộ dự án, bao gồm cán bộ của CPMU và PPMUs hiểu được bình đẳng xã hội và vấn đề bình đẳng giới nói riêng trong tất cả các hoạt động của dự án.

(xiii) Chuyên gia về dân tộc thiểu số (01 tư vấn quốc tế: 2 tháng-công; 01 tư vấn trong nước: 21 tháng-công)

32. Chuyên gia về dân tộc thiểu số quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

33. Chuyên gia về dân tộc thiểu số trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh là một lợi thế.

34. Chuyên gia về dân tộc thiểu số, cùng với các thành viên khác của nhóm tư vấn dự án sẽ hỗ trợ CPMU và PPMUs chuẩn bị Báo cáo thẩm định tiểu dự án (SPARs). Chuyên gia sẽ tham gia vào công việc tại hiện trường và công tác chuẩn bị SPARs của tiểu dự án. Cụ thể, chuyên gia sẽ:

rà soát nội dung của Khung phát triển dân tộc thiểu số (EMDF) và kiến nghị các sửa đổi cho phù hợp;

làm việc với người chịu trách nhiệm về vấn đề dân tộc thiểu số của CPMU và PPMUs chuẩn bị các kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số;

đảm bảo rằng cán bộ dự án, bao gồm cán bộ của CPMU và PPMU hiểu được bình đẳng xã hội và vấn đề bình đẳng dân tộc thiểu số nói riêng trong tất cả các hoạt động của dự án.

(xiv) Chuyên gia tái định cư (01 tư vấn quốc tế: 4 tháng-công; 02 tư vấn trong nước: 60 tháng-công)

35. Chuyên gia tái định cư quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

36. Chuyên gia tái định cư trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

37. Chuyên gia tái định cư cùng với các thành viên khác của nhóm tư vấn dự án sẽ hỗ trợ CPMU và PPMUs chuẩn bị Báo cáo thẩm định tiểu dự án (SPARs). Chuyên gia sẽ tham gia vào công việc tại hiện trường và công tác chuẩn bị SPARs của tiểu dự án. Cụ thể, chuyên gia sẽ:

giúp thành lập hội đồng thu hồi đất tại mỗi xã tiểu dự án để hỗ trợ các hoạt động về đất và tái định cư (LAR);

phối hợp với cơ quan chính phủ liên quan trong các hoạt động và các vấn đề về LAR;

trợ giúp CPMU và PPMUs chuẩn bị sổ tay nhỏ các thông tin công bố bằng ngôn ngữ phù hợp để phân phát;

trợ giúp CPMU và PPMUs xem xét các tác động của LAR của từng tiểu dự án và chuẩn bị điều tra sơ bộ về LAR và Kế hoạch hành động tái định cư (RAPs);

giám sát tất cả các hoạt động LAR để đảm bảo phù hợp với khung tái định cư của Dự án, theo các quy định của Chính phủ và chính sách của ADB;

đào tạo CPMU, PPMUs và xã về các vấn đề LAR của dự án;

trợ giúp PPMUs tiến hành các khảo sát chi phí di dời nếu cần;

đảm bảo các quy trình về khiếu nại liên quan tới các vấn đề tái định cư được thực hiện;

chuẩn bị điều khoản tham chiếu cho việc giám sát từ bên ngoài đối với hoạt động LAR.

(xv) Chuyên gia môi trường (01 tư vấn quốc tế: 4 tháng-công; 02 tư vấn trong nước: 48 tháng-công)

38. Chuyên gia môi trường quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

39. Chuyên gia môi trường trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh là một lợi thế.

40. Chuyên gia môi trường cùng với các thành viên khác của nhóm tư vấn dự án sẽ hỗ trợ CPMU và PPMUs chuẩn bị Báo cáo thẩm định tiểu dự án (SPARs). Chuyên gia sẽ tham gia vào công việc tại hiện trường và công tác chuẩn bị SPARs của tiểu dự án. Cụ thể, chuyên gia sẽ:

rà soát Khung đánh giá và xem xét về môi trường (EARF) cho toàn bộ dự án, các báo cáo và tài liệu của Dự án, và các hướng dẫn của ADB và Chính phủ về EIA;

xác định bất cứ lĩnh vực nào có thể có rủi ro về UXO và tiến hành các hành động ngăn ngừa và khắc phục;

trợ giúp cán bộ môi trường của PPMUs trong việc chuẩn bị Đánh giá môi trường ban đầu (IEEs) cho từng xã tiểu dự án được đề nghị;

cố vấn cho cán bộ môi trường của PPMU về tiến hành giám sát môi trường trong quá trình xây dựng;

xem xét và đánh giá năng lực quản lý môi trường tại cấp quốc gia và cấp tỉnh (CPMU và PPMUs), và đưa ra các kiến nghị về nâng cao năng lực.

(xvi) Chuyên gia kinh tế/tài chính (01 tư vấn quốc tế: 4 tháng-công; 02 tư vấn trong nước: 48 tháng-công)

41. Chuyên gia kinh tế/tài chính quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

42. Chuyên gia kinh tế/tài chính trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh là một lợi thế.

43. Chuyên gia kinh tế/tài chính cùng với các thành viên khác của nhóm tư vấn dự án sẽ hỗ trợ CPMU và PPMUs chuẩn bị Báo cáo thẩm định tiểu dự án (SPARs). Chuyên gia sẽ tham gia vào công việc tại hiện trường và công tác chuẩn bị SPARs của tiểu dự án. Cụ thể, chuyên gia sẽ:

xem xét và cập nhật dự toán kinh phí của tiểu dự án;

đề xuất kế hoạch về giá và hệ thống thu;

dự toán thu nhập về kinh tế và tài chính;

tính toán FIRR và EIRRs;

đánh giá tính khả thi về tài chính và khả năng kinh tế của tiểu dự án tuân theo các hướng dẫn của ADB;

đánh giá nhu cầu đào tạo của CPMU và PPMUs về phân tích kinh tế/tài chính và tiến hành đào tạo.

(xvii) Chuyên gia theo dõi và đánh giá (01 tư vấn quốc tế: 4 tháng-công; 02 tư vấn trong nước: 60 tháng-công)

44. Chuyên gia theo dõi và đánh giá quốc tế sẽ phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực theo dõi và đánh giá. Vị trí này sẽ làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

45. Chuyên gia theo dõi và đánh giá trong nước sẽ phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực theo dõi và đánh giá. Vị trí này sẽ làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh.

46. Chuyên gia theo dõi và đánh giá sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

Hỗ trợ đánh giá KAP và nâng cao năng lực cho CPMU, PPMUs và các xã thực hiện công tác theo dõi và đánh giá.

Phát triển toàn diện PPMS dựa trên hệ thống Theo dõi và Đánh giá (M&E) của Chính phủ Việt Nam và tuân thủ theo các chính sách của ADB về hướng dẫn và thực hiện

Thực hiện Khảo sát kinh tế xã hội và tổng hợp kết quả đánh giá; và

Hỗ trợ với KAP và triển khai tập huấn công tác liên quan đến Theo dõi và Đánh giá.

(xviii) Chuyên gia Kế toán dự án (01 tư vấn quốc tế: 4 tháng-công, 02 tư vấn trong nước: 60 tháng-công)

47. Chuyên gia Kế toán Quốc tế là phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực Kế toán. Vị trí này sẽ làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

48. Chuyên gia Kế toán trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực kế toán. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh là một lợi thế.

49. Chuyên gia Kế toán Dự án cùng với các thành viên của nhóm tư vấn dự án sẽ hỗ trợ CPMU và PPMUs chuẩn bị Báo cáo thẩm định tiểu dự án (SPARs). Chuyên gia sẽ tham gia vào công việc tại hiện trường và công tác chuẩn bị SPARs của tiểu dự án. Cụ thể, chuyên gia sẽ:

Hỗ trợ kế toán dự án thiết lập và hoàn thiện thủ tục giải ngân theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và được ADB chấp nhận

Tập huấn cho các cán bộ kế toán của CPMU và PPMUs và cán bộ kế toán của dự án và các hệ thống thanh toán.

Hỗ trợ cho CPMU hoàn thành các thủ tục hành chính kế toán Dự án và chuẩn bị báo cáo kiểm toán hàng năm đến cơ quan quốc tế (ADB),

Liên lạc với các chuyên gia hành chính để đảm bảo rằng hệ thống hợp đồng hành chính phù hợp với thủ tục giải ngân của Dự án.

(xix) Chuyên gia về tập huấn và truyền thông (01 tư vấn quốc tế: 6 tháng-công; 02 tư vấn trong nước: 72 tháng-công)

50. Chuyên gia về tập huấn và truyền thông quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tập huấn và truyền thông. Vị trí này sẽ làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

51. Chuyên gia về tập huấn và truyền thông trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tập huấn và truyền thông. Chuyên gia có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh.

52. Chuyên gia về Tập huấn và Truyền thông sẽ thực hiện các nghiệp vụ như sau:

hướng dẫn thực hiện chương trình tập huấn cần thiết và phát triển chương trình tập huấn cho dự án;

hướng dẫn hoạt động thông tin truyền thông với các hoạt động và đối tượng của dự án và những chính sách tái định cư, môi trường và dân tộc thiểu số của ADB của PPMUs và mức độ tiểu dự án;

đảm nhận nhiệm vụ chính trong việc thông tin về các hoạt động, mục tiêu của dự án và chính sách của ADB về tái định cư, môi trường và dân tộc thiểu số cho PPMUs và các cấp dưới tỉnh;

chuẩn bị kế hoạch tập huấn hàng năm;

hỗ trợ thực hiện KAP và phát triển kế hoạch hành động;

hỗ trợ chuẩn bị tài liệu thúc đẩy CBA và IEC;

hỗ trợ thực hiện khảo sát kinh tế - xã hội.

(xx) Chuyên gia thay đổi hành vi (01 tư vấn quốc tế: 6 tháng-công; 02 tư vấn trong nước: 72 tháng-công)

53. Chuyên gia thay đổi hành vi quốc tế phải có bằng thạc sỹ về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này sẽ làm việc bán thời gian trong suốt dự án.

54. Chuyên gia thay đổi hành vi trong nước phải có bằng đại học về lĩnh vực phù hợp với điều khoản dưới đây và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phù hợp. Vị trí này làm việc bán thời gian trong suốt dự án. Chuyên gia phải có khả năng giao tiếp và báo cáo bằng tiếng Anh.

55. Chuyên gia thay đổi hành vi sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau:

chuẩn bị kế hoạch làm việc cho các sự kiện, chương trình đào tạo và hội thảo đảm bảo sự thay đổi về vệ sinh và quản lý nước được phối hợp hiệu quả trong các hoạt động của dự án;

chuẩn bị phân tích về quản lý nước và hành vi vệ sinh tại các làng mục tiêu như một phần của khảo sát kinh tế - xã hội;

đào tạo CPMU và PPMUs về sự cần thiết thay đổi hành vi vệ sinh để đạt được mục tiêu dự án;

trợ giúp thực hiện đánh giá KAP; thành lập và đào tạo WSSCs, xác định và đào tạo HSPs;

trợ giúp WSSCs và HSPs để đảm bảo việc thực hiện phù hợp các hoạt động thay đổi hành vi cho các cộng đồng.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2947/QĐ-BNN-TC năm 2010 phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn cho dự án “Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung” vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.998

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39