Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 293/2004/QĐ-NHNN về việc mở tài khoản tiền gửi ở nước ngoài và việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 293/2004/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 22/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 293/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 293/2004/QĐ-NHNN NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2004 VỀ VIỆC MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN ĐƯỢC CẤP, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam tự quyết định việc mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài. Việc mở và sử dụng tài khoản ở nước ngoài phải phù hợp với các quy định về quản lý ngoại hối và các quy định khác của Việt Nam.

2. Việc sử dụng vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh được thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số 200/QĐ-NH5 ngày 23/9/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh với nước ngoài và Quyết định số 176/QĐ-NH5 ngày 26/8/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung điểm 2.d Quyết định số 200/QĐ-NH5 ngày 23/9/1992 về việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh với nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trần Minh Tuấn

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom Happiness
----------------

No. 293/2004/QD-NHNN

Hanoi, March 22, 2004

 

DECISION

ON THE OPENING OF DEPOSIT ACCOUNTS IN FOREIGN COUNTRIES AND THE USE OF APPROPRIATED CAPITAL, CHARTER CAPITAL OF FOREIGN BANKS' BRANCHES, JOINT VENTURE BANKS WHICH ARE OPERATING IN VIETNAM

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/2997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on the State Bank of Vietnam No. 10/2003/QH11 dated 17 June, 2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
- Pursuant to the Decree No. 86/2002/ND-CP dated 05 November, 2002 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the ministries and ministerial level agencies;
- Pursuant to the Decree No. 13/1999/ND-CP dated 17 March, 1999 of the Government on the organization, operation of foreign Credit Institutions, Representative Offices of foreign Credit Institutions in Vietnam;
-Upon the proposal of the Director of Banks and Non-bank Credit Institutions,

DECIDES:

Article 1.

1. Foreign banks' branches, joint venture banks, which are operating in Vietnam, shall be entitled to decide by themselves on the opening of demand or term deposit accounts at Credit Institutions in foreign countries. The opening and use of accounts in foreign countries must be in compliance with applicable provisions on foreign exchange control and other provisions of Vietnam.

2. The use of appropriated capital by foreign banks' branches, charter capital by joint venture banks shall be made in compliance with current provisions of Vietnam's laws.

Article 2. To repeal the Decision No. 200/QD-NH5 dated 23 September, 1992 of the Governor of the State Bank on the use of appropriated capital, charter capital of foreign banks' branches, joint venture banks with foreign party and the Decision No. 176/QD-NH5 dated 26 August, 1994 of the State Bank's Governor on the supplement of point 2.d to the Decision No. 200/QD-NH5 dated 23 September, 1992 on the use of appropriated capital, charter capital of foreign banks' branches, joint venture banks with foreign party.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 293/2004/QĐ-NHNN về việc mở tài khoản tiền gửi ở nước ngoài và việc sử dụng vốn được cấp, vốn điều lệ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38