Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 27/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Mạnh Tiến
Ngày ban hành: 21/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2010/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH THỐNG NHẤT VIỆC PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN LÃI THỰC THU TỪ CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg, ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 73/2008/TT-BTC, ngày 01/8/2008 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương và kinh phí quản lý Quỹ quốc gia về việc làm;

Theo đề nghị của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tại Tờ trình số 134/NHCS-KHNV, ngày 08 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thống nhất việc phân phối và sử dụng số tiền lãi thực thu từ các chương trình tín dụng của ngân sách địa phương (bao gồm: Chương trình tín dụng cho vay Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trương nông thôn; Chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm; Chương trính tín dụng cho vay vốn xóa đói, giảm nghèo) cụ thể như sau:

1. Số lãi thu được từ các chương trình tín dụng ở địa phương được quy thành 100% và phân phối như sau:

a) Trích 50% để chi trả phí ủy thác cho hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh để thực hiện công tác hướng dẫn người vay vốn xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn, tổ chức thẩm định, giải ngân, thu hồi vốn, xử lý nợ, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cho vay. Việc sử dụng phí ủy thác theo quy định của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

b) Trích 20% để chi cho các Hội đoàn thể, các ngành có liên quan và thực hiện theo Công văn số 3152/NHCS-KT, ngày 10/11/2008 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn hạch toán và phân phối lãi thu được từ Quỹ giải quyết việc làm địa phương, quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

c) Trích 30% lập Quỹ dự phòng rủi ro theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg, ngày 04/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành quy chế xử lý nợ rủi ro của Ngân hàng Chính sách Xã Hội.

2. Thời gian để tính và áp dụng tỷ lệ phân phối và sử dụng số tiền lãi thu từ các chương trình tín dụng nêu trên kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

- Điều chỉnh và thay thế Mục 13, Phần II của Bảng Quy định kèm theo Quyết định số 235/QĐ-CT, ngày 08/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v Ban hành Quy định tạm thời về quy trình ủy thác cho vay Chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trương nông thôn thuộc ngân sách địa phương;

- Điều chỉnh và thay thế Mục 9, Phần II của Đề án kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND, ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh v/v Ban hành Đề án thành lập Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010;

- Điều chỉnh và thay thế Điều 12 của Bảng Quy định kèm theo Quyết định số 193/2006/QĐ-UBND, ngày 08/9/2006 của UBND tỉnh v/v Ban hành quy định tạm thời về Quy trình cho vay vốn xóa đói, giảm nghèo thuộc ngân sách địa phương;

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Tây Ninh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2010/QĐ-UBND ngày 21/06/2010 điều chỉnh thống nhất việc phân phối và sử dụng số tiền lãi thực thu từ các chương trình tín dụng của ngân sách địa phương do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.507

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.225.8