Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 26/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 26/2010/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN HỌC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG, VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 72/2006/QH 11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
Căn cứ Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN, ngày 13/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài;
Theo đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1101/TTr-LĐTBXH, ngày 29/09/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chính sách hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng, vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Điều 2. Giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung được nêu trong Quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 21/06/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông, về hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng, vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bãi bỏ quyết định số 564/QĐ-CTUBND ngày 10/05/2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc công nhận xã, phường làm điểm công tác xuất khẩu lao động.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN HỌC GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG, VAY VỐN ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông)

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

1. Người lao động thuộc diện chính sách được quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 365/2003/QĐ-NHNN ngày 13/04/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Lao động là người dân tộc thiểu số.

3. Lao động thuộc hộ cận nghèo (là hộ vừa thoát nghèo trong thời gian 24 tháng kể từ ngày thoát nghèo).

4. Lao động là bộ đội, công an, thanh niên xung phong xuất ngũ trong thời gian 24 tháng.

5. Hộ khó khăn về tài chính do ốm đau, thiên tai, bệnh tật (có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn).

Điều 2. Điều kiện được hỗ trợ, cho vay vốn:

1. Người lao động thuộc diện ưu tiên tại Khoản 1 Điều 1 quy định này phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đăk Nông, có nguyện vọng thật sự đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và đủ các điều kiện của đơn vị tạo nguồn, cung ứng lao động.

2. Nếu người lao động thuộc nhiều đối tượng ưu tiên nêu trong Quy định này hưởng chế độ hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng, vay vốn theo hình thức tín chấp thì chỉ áp dụng một trong các đối tượng ưu tiên cao nhất.

Điều 3. Mức hỗ trợ tiền học tiếng nước ngoài và giáo dục định hướng:

1. Mức hỗ trợ tiền học tiếng nước ngoài và giáo dục định hướng không quá 500.000đ/người/tháng (nhưng tối đa không quá 03 tháng).

2. Người lao động được hỗ trợ 100% kinh phí học tiếng nước ngoài và giáo dục định hướng bao gồm những đối tượng sau:

- Lao động là người dân tộc thiểu số.

- Lao động thuộc diện chính sách nêu tại Khoản 1, Điều 1, Quy định này.

3. Người lao động được hỗ trợ 50% kinh phí học tiếng nước ngoài và giáo dục định hướng bao gồm những đối tượng nêu tại Khoản 3, 4, 5, Điều 1, Quy định này.

Điều 4. Mức cho vay vốn:

Người lao động thuộc đối tượng nêu tại Điều 1, quy định này, khi trúng tuyển và doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động ký hợp đồng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thì được vay vốn theo hình thức tín chấp từ nguồn vốn Trung ương và địa phương uỷ thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông, mức vay cho từng đối tượng như sau:

1. Đối tượng lao động nêu tại Khoản 1, Điều 1, Quy định này được vay nguồn vốn của Trung ương (theo Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài). Trường hợp tham gia xuất khẩu lao động ở một số thị trường yêu cầu chi phí cao thì tiếp tục được vay thêm nguồn vốn của địa phương theo hình thức tín chấp nhưng không quá 30 triệu đồng trên người.

2. Đối tượng lao động nêu tại Khoản 2,3,4,5, Điều 1, Quy định này được vay từ nguồn vốn của địa phương theo hình thức tín chấp, tối đa không quá 50 triệu đồng theo yêu cầu đóng góp chi phí của từng thị trường.

3. Đối tượng lao động nêu tại Khoản 1, 2, Điều 1, Quy định này khi được tuyển chọn đi học nghề, học giáo dục định hướng trước khi đi xuất khẩu lao động thì ưu tiên được vay trước 05 triệu đồng từ nguồn kinh phí địa phương theo hình thức tín chấp để trang trải chi phí ban đầu như khám sức khỏe, học giáo dục định hướng, ngoại ngữ, làm hộ chiếu.

Điều 5. Thời hạn cho vay, lãi xuất cho vay:

Được áp dụng theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trong từng thời điểm.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động Thương và Xã hội có trách nhiệm:

a) Thanh toán kinh phí cho người lao động thuộc diện được hỗ trợ tiền học tiếng nước ngoài và giáo dục định hướng. Nếu người lao động không đến trực tiếp thanh toán thì phải có giấy uỷ quyền cho gia đình cha, mẹ, anh, chị trong gia đình hoặc đơn vị trực tiếp tạo nguồn, cung ứng lao động nhận thay.

b) Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán tiền hỗ trợ học tiếng nước ngoài và giáo dục định hướng, hướng dẫn việc xác nhận hồ sơ vay vốn theo hình thức tín chấp từ nguồn vốn địa phương uỷ thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm thủ tục vay vốn, thanh toán tiền học giáo dục định hướng, ngoại ngữ được kịp thời.

c) Hàng năm Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch xuất khẩu lao động và khả năng cân đối ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Tổ chức theo dõi, quản lý chặt chẽ kinh phí hỗ trợ học giáo dục định hướng và nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho vay, tổng hợp báo cáo định kỳ quí, năm cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động tỉnh.

2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đăk Nông có trách nhiệm hướng dẫn cho người lao động thủ tục hồ sơ vay vốn theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hàng năm xây dựng kế hoạch xuất khẩu lao động và khả năng cân đối ngân sách trích uỷ thác qua phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho đối tượng lao động nêu tại Khoản 1, 2, Điều 1, Quy định này có nhu cầu xuất khẩu lao động vay trước để trang trải các chi phí ban đầu.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời giải quyết.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tiền học giáo dục định hướng, vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.963

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!