Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 241/2000/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 02/08/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 241/2000/QĐ-NHNN1

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 241/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC THAY ĐỔI CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 322/VPCP-KTTH ngày 25/7/2000 của Văn phòng Chính phủ về điều hành lãi suất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thay thế cơ chế điều hành trần lãi suất cho vay bằng cơ chế điều hành lãi suất cơ bản đối với cho vay bằng Đồng Việt Nam và cơ chế lãi suất thị trường có quản lý đối với cho vay bằng ngoại tệ theo quy định cụ thể tại các điều dưới đây.

Điều 2. Đối với lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam:

1. Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng trên cơ sở lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố theo nguyên tắc lãi suất cho vay không vượt quá mức lãi suất cơ bản và biên độ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

2. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản trên cơ sở tham khảo mức lãi suất cho vay thương mại đối với khách hàng tốt nhất của nhóm các tổ chức tín dụng được lựa chọn theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. Lãi suất cơ bản và biên độ được công bố định kỳ hàng tháng, trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố điều chỉnh kịp thời.

Điều 3. Đối với lãi suất cho vay bằng ngoại tệ:

1. Cho vay bằng Đôla Mỹ: Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay theo nguyên tắc lãi suất cho vay không vượt quá lãi suất Đôla Mỹ trên thị trường tiền tệ liên ngành Ngân hàng Xinh-ga-po (lãi suất SIBOR) kỳ hạn 3 tháng đối với cho vay ngắn hạn, kỳ hạn 6 tháng đối với cho vay trung hạn, dài hạn tại thời điểm cho vay và một biên độ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ.

2. Cho vay bằng các ngoại tệ khác: Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay dựa trên cơ sở lãi suất thị trường quốc tế và cung cầu vốn trong nước của từng loại ngoại tệ.

Điều 4.

1. Tại thời điểm lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực thi hành, số dư nợ đã cho vay và các hợp đồng tín dụng đã đăng ký nhưng chưa giải ngân hết hoặc chưa giải ngân kỳ trước, thì được tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất đã ghi trong hợp đồng tín dụng. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng này theo mức lãi suất mới do tổ chức tín dụng xem xét, quyết định.

2. Lãi suất nợ quá hạn được thoả thuận trong hợp đồng tín dụng giữa tổ chức tín dụng và khách hàng, nhưng không vượt quá 150% mức lãi suất cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng.

Điều 5.

1. Các loại lãi suất cho vay ưu đãi thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Lãi suất cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với các thành viên tiếp tục áp dụng theo quy định tại Quyết định số 50/2000/QĐ-NHNN1 ngày 3/2/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đối với các thành viên.

Điều 6.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/08/2000.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 241/2000/QD-NHNN1

Hanoi, August 02nd , 2000

 

DECISION

ON THE CHANGE OF OPERATIONAL MECHANISM OF LENDING INTEREST RATES OF CREDIT INSTITUTIONS FOR CUSTOMERS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministerial-level agencies;
Based on the direction of the Prime Minister stated in the Dispatch No. 322/VPCP-KTTH dated 25 July, 2000 of the Office of the Government on the operation of the interest rates;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1. To change from the operational mechanism through the maximum lending interest rate (the ceiling rate) to the operational mechanism through the base interest rate for the lending in VND and the market rate mechanism for lending in foreign currency in accordance with detailed provisions stated in following articles:

Article 2. For the lending interest rate in Vietnam Dong:

1. Credit institutions shall determine lending interest rates for customers on the basis for the base interest rate announced by the State Bank of Vietnam in line with the principle that lending interest rates are not in excess of the base interest rate plus the bands provided for by the Governor of the State Bank of Vietnam from time to time.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. For the lending interest rate in foreign currency:

1. Lending in US$: Credit institutions shall determine the lending interest rate on the principle that the lending interest rate is not in excess of the 3 months US$ interest rate in the Singapore Inter-bank Market (the SIBOR rate) for the short-term lending and the 6 months US$ SIBOR for medium, long-term lending at the time of the lending and within a band provided for by the Governor of the State Bank from time to time.

2. Lending in other foreign currencies: Credit institutions shall determine the lending interest rate on the basis for the international market rate the domestic demand and supply for funds in each foreign currency.

Article 4.

1. At the effective time of the announcement by the State Bank of the base interest rate, the outstanding loans and credit contracts which have been entered into but not fully disbursed or not yet disbursed shall continue to be subject to the interest rate stated in respective credit contracts. The adjustment of the lending rates for those credit contracts to the new interest rate level shall be considered and decided upon by credit institutions.

2. The overdue interest rate shall be agreed upon by credit institutions and customers in the credit contract but shall not exceed 150% of the lending interest rate stated in the credit contract.

Article 5.

1. The preferential lending interest rates shall be applied in accordance with current provisions of the Prime Minister and the Governor of the State Bank.

2. The lending interest rate of the local peoples credit funds applied to their members shall continue to be subject to the provision of the Decision No. 50/2000/QD-NHNN1 dated 3 February, 2000 of the Governor of the State Bank on the adjustment of the maximum lending interest rate in Vietnam Dong of local peoples credit funds applied to their members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.This Decision shall be effective from 5 August, 2000

2. Heads of units of the State Bank, General Managers of the State Bank branches in provinces and cities, Chairman of the Board of Directors and Directors General (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Le Duc Thuy

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/08/2000 thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.761

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228