Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 235/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 27/03/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 235/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 235/2002/QĐ-NHNN NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHẤM DỨT PHÁT HÀNH NGÂN PHIẾU THANH TOÁN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12-12-1997.
Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1091/CP-KTTH ngày 29-11-2001 của Chính phủ về việc chấm dứt việc phát hành ngân phiếu thanh toán;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ:

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Ngân hàng Nhà nước không phát hành ngân phiếu thanh toán kể từ ngày 01-04-2002.

Ngân phiếu thanh toán phát hành trước ngày 01-4-2002 được sử dụng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về Ngân phiếu thanh toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-04-2002.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng vụ chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ phát hành và kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - tài chính và thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Tổng Giám đốc kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

(Đã ký)

 

THE STATE BANK

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 235/2002/QD-NHNN

Hanoi, March 27th, 2002

 

DECISION

ON THE TERMINATION OF THE ISSUANCE OF PAYMENT NOTES

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
- Pursuant to the Decree No. 64/2001/ND-CP dated 20 September, 2001 of the Government on the payment activities through payment service suppliers.
- Pursuant to the Decree No. 15 CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
- Pursuant to the directive of the Prime Minister in the Official Dispatch No. 1091/CP-KTTH dated 29 November, 2001 of the Government on the termination of the issuance of payment notes;
- Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department
,

DECIDES

Article 1. The State Bank shall not issue payment notes from 01 April, 2002.

Payment notes which are issued prior to the date of 01 April, 2002 shall be used in accordance with current provisions of the State Bank on payment notes.

Article 2. This Decision shall be effective from 01 April, 2002.

Article 3. Head of the Administration Department, Director of the Monetary Policy Department, Director of the Issuing and Vault Department, Director of the Accounting and Finance Department, Heads of units of the State Bank, General Managers of State Bank branches in provinces, cities under central Government management, Chairman of the Board of Directors and General Directors (Directors) of credit institutions, the General Director of the State Treasury shall be responsible for the implementation of this Decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 235/2002/QĐ-NHNN ngày 27/03/2002 chấm dứt phát hành ngân phiếu thanh toán do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.590

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.70.233