Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2266/QĐ-NHCS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Hà Thị Hạnh
Ngày ban hành: 14/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2266/QĐ-NHCS

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CHO CÁ NHÂN, TỔ CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

- Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
- Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30);
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
- Căn cứ Công văn số 1223/VPCP-TCCV ngày 26/02/2009 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án 30;
- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Bộ các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30/06/2009;
- Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 NHCSXH.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH.

1. Trường hợp thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc NHCSXH sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc NHCSXH và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc NHCSXH ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc NHCSXH ban hành và thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc NHCSXH và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của NHCSXH có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tại Hội sở chính NHCSXH thường xuyên cập nhật để trình Tổng giám đốc NHCSXH công bố những thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của NHCSXH có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tại Hội sở chính trình Tổng giám đốc NHCSXH công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 NHCSXH; Trưởng các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ có liên quan tại Hội sở chính; Giám đốc: Trung tâm đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch và chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- TCT chuyên trách CCHC TTg;
- Chủ tịch HĐQT, các T/viên HĐQT NHCSXH;
- Ban đại diện HĐQT các cấp;
- Ban chuyên gia tư vấn;
- Báo, Đài PT-TH Trung ương;
- Ban TGĐ, KTTr NHCSXH;
- Tổ công tác 30 NHCSXH;
- Các phòng, ban tại Hội sở chính;
- TT Đào tạo, TT CNTT, Sở giao dịch;
- Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố;
- Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện;
- Website NHCSXH;
- Lưu Văn thư, Tổ CT30.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hà Thị Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2266/QĐ-NHCS ngày 14/08/2009 công bố Bộ thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội do Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!