Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 218/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 218/1999/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 về bảo hiểm tiền gửi;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng.

Điều 2. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính Nhà nước, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí, hoạt động trên phạm vi cả nước, có vốn điều lệ, có tài sản, có bảng cân đối, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội và được mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa bàn trong nước khi cần thiết.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động theo Điều lệ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không vì mục tiêu lợi nhuận.

Chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính và ý kiến của Ngân hàng Nhà nước.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được miễn nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Vốn hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bao gồm :

1. Vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, do Nhà nước cấp;

2. Nguồn vốn bổ sung từ thu phí bảo hiểm tiền gửi hàng năm;

3. Các nguồn vốn khác.

Điều 5. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có các nhiệm vụ và quyền hạn sau :

1. Thu phí bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định;

2. Chi trả các khoản tiền gửi được bảo hiểm cho người gửi tiền trong phạm vi mức bảo hiểm tối đa theo quy định;

3. Theo dõi, giám sát và kiểm tra việc chấp hành các quy định tại Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và các quy định về an toàn trong hoạt động của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

4. Hỗ trợ cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi có nguy cơ mất khả năng chi trả nhưng chưa đến mức phải đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt;

5. Tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị phá sản;

6. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chủ trương, chính sách về bảo hiểm tiền gửi;

7. Tuyên truyền về bảo hiểm tiền gửi đối với công chúng; tổ chức tập huấn, đào tạo và tư vấn về các nghiệp vụ liên quan đến bảo hiểm tiền gửi;

8. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tăng cường năng lực hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy, quản trị và điều hành

1. Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên chuyên trách là Chủ tịch, một ủy viên kiêm Tổng giám đốc, một ủy viên kiêm trưởng Ban kiểm soát; hai ủy viên kiêm nhiệm là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

2. Ban Kiểm soát có 03 thành viên chuyên trách và một số thành viên kiêm nhiệm, trong đó có một thành viên là Trưởng ban. Các thành viên Ban kiểm soát (ngoài Trưởng ban) do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban kiểm soát.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát thực hiện theo Điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

3. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Giúp Tổng giám đốc có một số Phó Tổng giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc và cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành thực hiện theo Điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Điều 7. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và có thẩm quyền:

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị khi cần thiết;

- Nhận các loại báo cáo định kỳ và đột xuất, bao gồm cả báo cáo kiểm soát của Ban kiểm soát, nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong trường hợp phát hiện những sai phạm trong các báo cáo, không đồng ý với nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thì trực tiếp làm việc với Hội đồng quản trị để xem xét để thống nhất xử lý hoặc điều chỉnh lại nội dung Nghị quyết, trường hợp các sai phạm trong hoạt động và nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị trái với Nghị định của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và các văn bản pháp luật khác thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 9. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 218/1999/QD-TTg

Hanoi, November 9, 1999

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF VIETNAM DEPOSIT INSURANCE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No. 89/1999/ND-CP of September 1st, 1999 on deposit insurance;
At the proposals of the Vietnam State Bank Governor and the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel,

DECIDES:

Article 1.- To establish Vietnam Deposit Insurance in order to protect the lawful rights and interests of money depositors, contribute to maintaining the stability of the organizations participating in the deposit insurance as well as the safe and healthy development of banking operations.

Article 2.- Vietnam Deposit Insurance is a State-run financial organization that has the legal person status, conducts independent cost-accounting, preserves capital and covers its expenses with its own revenues, operates throughout the country, has charter capital, assets, balance sheet and its own seals, and is allowed to open accounts at domestic and overseas banks.

Vietnam Deposit Insurance is headquartered in Hanoi and allowed to open its branches and representative offices in various localities in the country, when necessary.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 3.- Vietnam Deposit Insurance operates for non-profit purposes.

The financial regime of Vietnam Deposit Insurance shall be decided by the Prime Minister on the basis of the proposal of the Ministry of Finance and the opinions of the State Bank.

Vietnam Deposit Insurance is exempt from taxes as prescribed by law.

Article 4.- The operating capital of Vietnam Deposit Insurance shall include:

1. Charter capital: VND 1,000 billion provided by the State;

2. Additional capital sources from collection of annual deposit insurance premium;

3. Other sources.

Article 5.- Vietnam Deposit Insurance shall have the following tasks and powers:

1. To collect deposit insurance premium from the organizations participating in deposit insurance according to regulations;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To monitor, supervise and inspect the observance of the regulations in the Governments Decree on deposit insurance as well as the regulations on safety in the operations of the organizations participating in the deposit insurance;

4. To support the organizations participating in the deposit insurance if they are in danger of losing their payment capability but not to the extent of being placed under the state of special control;

5. To take part in the management and liquidation of the assets of the bankrupt deposit-insurance participating organizations;

6. To propose to the State Bank and competent State bodies the elaboration, amendment and/or addition of guidelines and policies on the deposit insurance;

7. To propagate the deposit insurance to the public; organize training and consultancy courses on operations relating to deposit insurance;

8. To cooperate with domestic and foreign organizations with a view to enhancing the operating capability of Vietnam Deposit Insurance and the deposit-insurance participating organizations;

9. To perform other tasks when assigned by the Prime Minister.

Article 6.- Organizational structure, administration and management

1. The Managing Board:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The appointment and dismissal of the Managing Board members shall be decided by the Prime Minister at the proposals of the State Bank Governor and the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel.

b) The tasks and powers of the Managing Board shall comply with the Vietnam Deposit Insurances Charter.

2. The Control Board shall be composed of 3 full-time members and a number of part-time members, one of them shall be the chief. Control Board members (excluding its chief) shall be appointed and dismissed by the Managing Board Chairman on the basis of the proposal of the Control Board chief.

The tasks and powers of the Control Board shall comply with the Vietnam Deposit Insurances Charter.

3. The general director shall be a legal person representative of Vietnam Deposit Insurance.

The general director shall be assisted by a number of deputy general directors. The appointment and dismissal of deputy general directors shall be decided by the State Bank Governor at the proposal of the Managing Board Chairman.

The tasks and powers of the general director and the organizational structure of the managerial apparatus shall comply with the Vietnam Deposit Insurances Charter.

Article 7.- The State Bank Governor shall be authorized by the Prime Minister:

1. To supervise the operations of Vietnam Deposit Insurances Managing Board and have the competence:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To receive periodical and extraordinary reports of all kinds, including control reports of the Control Board, resolutions of the Managing Board; in cases where he/she detects errors in the reports or disagrees with the contents of the Managing Boards resolutions, the State Bank Governor shall directly work with the Managing Board for unified handling or readjustment of the resolutions contents; in cases where errors in operations and contents of the Managing Boards resolutions contravene the Governments Decree on deposit insurance or other legal documents, the State Bank Governor shall report such to the Prime Minister for consideration and decision.

2. To perform a number of other specific tasks assigned by the Prime Minister.

Article 8.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

Article 9.- The State Bank Governor, the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel, the Minister of Finance, the heads of the concerned agencies shall have to guide and implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 218/1999/QĐ-TTg ngày 09/11/1999 về việc thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149