Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 210/1997/QĐ-NH9 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ Kiêm
Ngày ban hành: 03/07/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 210/1997/QĐ-NH9

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 210/1997/QĐ-NH9 NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 20-CP ngỳ 1-3-1995 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Tổ chức, cán bộ và đào tạo Ngân hàng nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức - cán bộ và đào tạo ngân hàng nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ tổ chức, cán bộ và đào tạo, thủ trưởng các vụ, Cục, ban, đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước, Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại và Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Cao Sĩ Kiêm

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC, CÁN BỘ VÀ ĐÀO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 210-QĐ/NH9 ngày 03-7-1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1

Chương 2

NHIỆM VỤ

Điều 3. Vụ Tổ chức, cán bộ đào tạo có các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu đề xuất các phương án nhằm củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức Ngân hàng Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động Ngân hàng; kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các tổ chức thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

2. Xây dựng và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ, cục, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố; tham gia ý kiến trước khi Thống đốc quyết định ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động các Ngân hàng quốc doanh. Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam và các đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước quản lý.

3. Xây dựng, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy chế, quy định về quản lý cán bộ, lao động, tiền lương, đào tạo và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, các Ngân hàng quốc doanh, Tổng công ty vàng bạc đa quý và các công ty, xi nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

4. Tham mưu cho Thống đốc trong việc quản lý công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng quốc doanh, Tổng công ty vàng bạc đá quý và Công ty, Xí nghiệp trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, theo quy chế phân cấp về thẩm quyền quản lý công chức, viên chức của Thống đốc.

5. Giúp Thống đốc lập quy hoạch cán bộ lãnh đạo; làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong ngành Ngân hàng.

6. Giúp Thống đốc xây dựng và quản lý thống nhất mục tiêu chương trình đào tạo công chức, viên chức Ngân hàng; chỉ đạo Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo và cải tiến nội dung chương trình giảng dạy.

7. Giúp Thống đốc quản lý thống nhất quy hoạch, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước; Trình Thống đốc cử nghiên cứu sinh, thực tập sinh, đi công tác, học tập, tham quan, khảo sát ở trong nước và nước ngoài và theo dõi quản lý về nhân sự cũng như chương trình và kết quả nghiên cứu, học tập của các đối tượng trên.

8. Giúp Thống đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong toàn ngành; là chủ tài khoản Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Ngân hàng; quản lý, phân bố và hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu hạn mức kinh phí đào tạo hàng năm của hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

9. Đại diện cho Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận, điều phối, quản lý và thực hiện các chương trình, dự án về đào tạo do các tổ chức trong hoặc ngoài nước tài trợ.

10. Giúp Thống đốc trình các cơ quan có thẩm quyền cho phép hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, trợ giúp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

11. Giúp Thống đốc chỉ đạo và quản lý công tác thi đua trong toàn ngành.

12. Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, theo dõi và làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng của Ngân hàng Trung ương để giải quyết các vấn đề phát sinh của các doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước.

13. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho những công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo ở các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

14. Làm những nhiệm vụ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Chương 3

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ ĐIỀU HÀNH

Điều 4. Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo có các phòng sau đây:

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Lao động - Tiền lương

3. Phòng Cán bộ Trung ương

4. Phòng Cán bộ địa phương

5. Phòng Đào tạo

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng do Vụ trưởng quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng:

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các mặt công tác ghi tại các điều 1,2,3 và 4 trên đây.

2. Quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp công tác của Vụ trong từng thời gian, báo cáo công tác của Vụ với cấp trên và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các quyết định của mình.

3. Dự các hội nghị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Hội đồng quản trị triệu tập để thảo luận các chủ trương công tác, xây dựng các văn bản và đề án, sơ kết và tổng kết quá trình thực hiện các cơ chế về tổ chức và hoạt động của ngành Ngân hàng.

4. Phối hợp với các tổ chức Đảng, các đoàn thể cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương trong việc thực hiện chính sách và chế độ đối với công chức, viên chức, là thành viên các Hội đồng tư vấn cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5. Ký thừa uỷ quyền Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trên những quyết định về tổ chức và cán bộ thuộc phạm vi quyền hạn được giao.

Ký thừa lệnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trên các công văn, giấy tờ giao dịch trong và ngoài ngành, trả lời đơn thư của các tổ chức hoặc cá nhân thuộc phạm vi công tác và thẩm quyền của Vụ trưởng.

6. Bố trí tổ chức và sắp xếp cán bộ của Vụ phù hợp với quy chế này. Xây dựng nội quy làm việc và phương thức điều hành hợp lý, năng động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ được giao.

7. Phân công trách nhiệm cho các Phó Vụ trưởng. Khi cần thiết có thể trực tiếp giao nhiệm vụ cho các chuyên viên trong Vụ.

8. Làm những công tác khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Vụ trưởng:

1. Giúp Vụ trưởng chỉ đạo, điều hành một số công tác do Vụ trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các nhiệm vụ được giao.

2. Ký thay Vụ trưởng trên các văn bản giao dịch, tờ trình Thống đốc theo sự uỷ quyền quy định trong nội quy làm việc của Vụ trưởng.

3. Khi Vụ trưởng đi vắng, một phó Vụ trưởng được uỷ quyền thay mặt Vụ trưởng để giải quyết các công việc chung của Vụ và phải chịu trách nhiệm về các công việc đã giải quyết trong thời gian được uỷ quyền; sau đó phải báo cáo lại với Vụ trưởng về những công việc đã giải quyết.

4. Tham gia ý kiến với Vụ trưởng trong việc thực hiện các mặt công tác của Vụ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Điều 7. Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 210/1997/QĐ-NH9 ngày 03/07/1997 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.947

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.252.84