Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 200/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 200/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/10/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 200/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 200/1999/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10, ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 1999 số 07/1999/NQ-CP, ngày 09 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia có nhiệm vụ:

1. Tham luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ chương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

2. Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định.

3. Tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Do một Phó Thủ tướng đảm nhiêm.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Mời một đồng chí Phó Ban Kinh tế Trung ương Đảng làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. Các uỷ viên Hội đồng:

- Một đồng chí lãnh đạo cấp Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Một đồng chí lãnh đạo cấp Bộ, Bộ Thương mại.

- Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

- Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Một số thành viên và các chuyên gia và nhà khoa học về kinh tế, tài chính, tiền tệ.

4. Tổng Thư ký Hội đồng.

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia ban hành theo phụ lục của Quyết định này.

Việc cử và thay thế thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Giúp việc Hội đồng có một tổ chuyên viên hoạt động bán chuyên trách của Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 23/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 1998.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH, TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA

1. Chủ tịch Hội đồng:

- Nguyến Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Lê Đức Thuý, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Cao Sỹ Kiêm, Phó Ban Kinh tế Trung ương Đảng.

3. Uỷ viên Hội đồng:

- Trương Đình Tuyển, Bộ trưởng Bộ Thương mại.

- Lại Quang Thực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lê Văn Châu, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;

- Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ;

- Lê Văn Toàn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

- Võ Đại Lược, Tiến sỹ kinh tế, Viện Kinh tế thế giới;

- Đặng Văn Thanh, Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ kinh tế - Bộ Tài chính;

- Nguyễn Thị Hiền, Tiến sĩ kinh tế - Văn phòng Chủ tịch nước;

- Trần Du Lịch, Phó Tiến sĩ kinh tế, Viện Kinh tế - thành phố Hồ Chí Minh;

- Lê Xuân Nghĩa, Phó Tiến Sĩ kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Nguyễn Đồng Tiến, chuyên gia tiền tệ, tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Nguyễn Thiệu, chuyên gia cao cấp - Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ;

4. Tổng Thư ký Hội đồng:

- Hoàng Nghĩa Tứ, chuyên viên cao cấp - Văn phòng Chính phủ.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No.200/1999/QD-TTg

Hanoi, October 6, 1999

 

DECISIONON

THE FORMATION OF THE NATIONAL FINANCIAL,MONETARY POLICY ADVISORY COUNCIL

PRIME MINISTER

In consonance with the Government Organisation Law of September 30, 1992;
In accordance with the Vietnam State Bank Law No.01/1997/QH10 of December 12, 1997;
In consonance with Resolution No.07/1999/NQ-CP of the Government June - 1999 in its regular meeting of July 9, 1999,

DECREES

Article 1: To form the National Financial, Monetary Policy Advisory Council which consults with the Government and the Prime Minister for the planning of, and making decisions on important issues in relation to financial and monetary policies, made within the responsibilities and rights of the Government and the Office of the Prime Minister.

Article 2: The National Financial, Monetary Policy Advisory Council has the following responsibilities:

1. To consider and propose to the Government and the Prime Minister macro-policies, major schemes and important issues on finance and money;

2. To consult with the Government and the Prime Minister on decisions on financial and monetary policies and annual or multiannual plans; and the measures to effectively implement the out- lined policies and plans;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/1999/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.200

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103