Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 171/2000/QĐ-NHNN13 Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 25/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 171/2000/QĐ-NHNN13

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 171/2000/QĐ-NHNN13 NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Sở giao dịch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2000/QĐ-NHNN13 ngày 25 tháng 5 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc đăng ký, lưu giữ các loại giấy tờ có giá ngắn hạn thuộc quyền sở hữu của các tổ chức tín dụng tham gia nghiệp vụ thị trường mở tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ thị trường mở.

Điều 2. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn được đăng ký bao gồm:

1. Tín phiếu Kho bạc.

2. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

3. Các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể trong từng thời kỳ.

Điều 3. Việc đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá ngắn hạn để tham gia nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định (sau đây gọi tắt là Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá).

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Chậm nhất vào lúc 10h00 ngày giao dịch nghiệp vụ thị trường mở, các thành viên tham gia đấu thầu phải đăng ký và nộp các loại giấy tờ có giá ngắn hạn tại Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá.

Điều 5. Các giấy tờ có giá ngắn hạn nêu tại Điều 2 phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có thể giao dịch được.

2. Phát hành bằng đồng Việt Nam.

3. Giấy tờ có giá được mua, bán hẳn phải có thời hạn còn lại tối đa là 90 ngày.

4. Giấy tờ có giá được bán và cam kết mua lại phải có thời hạn còn lại dài hơn thời hạn hợp đồng bán và cam kết mua lại với Ngân hàng Nhà nước.

Điều 6. Nộp giấy tờ có giá ngắn hạn

Khi đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn, các tổ chức tín dụng lập và gửi 2 bản giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn cho Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá (theo mẫu số 01/ĐK) với các nội dung sau đây:

Tên và mã số tổ chức tín dụng nộp giấy tờ có giá ngắn hạn.

Tên giấy tờ có giá ngắn hạn.

3. Hình thức giấy tờ có giá ngắn hạn.

4. Kỳ hạn giấy tờ có giá ngắn hạn.

5. Mệnh giá giấy tờ có giá ngắn hạn.

6. Lãi suất giấy tờ có giá ngắn hạn.

7. Ngày, tháng, năm phát hành.

8. Ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá ngắn hạn.

Điều 7. Nhận giấy tờ có giá ngắn hạn

1. Khi nhận giấy tờ có giá ngắn hạn của các tổ chức tín dụng Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá tiến hành các quy định sau:

a. Kiểm tra tính xác thực của giấy tờ có giá ngắn hạn.

b. Kiểm tra các yếu tố ghi trên giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn.

c. Làm thủ tục nhận, lưu giữ và bảo quản giấy tờ có giá ngắn hạn (nếu là loại chứng chỉ).

d. Làm thủ tục phong toả giá trị giấy tờ có giá ngắn hạn (nếu là loại ghi sổ).

e. Ký xác nhận trên giấy nộp giấy tờ có giá ngắn hạn, gửi lại cho tổ chức tín dụng đăng ký 01 bản và lưu 01 bản.

2. Việc lưu giữ và bảo quản giấy tờ có giá ngắn hạn được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 8. Rút giấy tờ có giá ngắn hạn

1. Các tổ chức tín dụng được rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký trong các trường hợp sau:

a. Giấy tờ có giá ngắn hạn đến hạn thanh toán.

b. Theo yêu cầu của tổ chức tín dụng đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn (Trường hợp tổ chức tín dụng không trúng thầu).

2. Tổ chức tín dụng không được rút giấy tờ có giá ngắn hạn trong thời gian đang thực hiện hợp đồng bán và cam kết mua lại.

3. Khi rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký, các tổ chức tín dụng lập và gửi 2 bản giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn cho Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá (theo mẫu số 02/ĐK) với các nội dung sau đây:

a. Tên và mã số tổ chức tín dụng xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn.

b. Tên giấy tờ có giá ngắn hạn.

c. Hình thức giấy tờ có giá ngắn hạn.

d. Kỳ hạn giấy tờ có giá ngắn hạn.

e. Mệnh giá giấy tờ có giá ngắn hạn.

f. Lãi suất giấy tờ có giá ngắn hạn.

g. Ngày, tháng, năm phát hành.

h. Ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá ngắn hạn.

i. Lý do xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn.

4. Khi nhận được giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn của các tổ chức tín dụng, Bộ phận đăng ký, lưu giữ giấy tờ có giá tiến hành các công việc sau đây:

a. Kiểm tra các yếu tố trên giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký có phù hợp với các giấy tờ có giá ngắn hạn đã đăng ký.

b. Làm thủ tục rút giấy tờ có giá ngắn hạn.

c. Ký xác nhận trên giấy xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn, gửi lại cho tổ chức tín dụng xin rút giấy tờ có giá ngắn hạn 01 bản và lưu 01 bản.

Chương 3

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-freedom-happiness
---------

No. 171/2000/QD-NHNN13

Hanoi, May 25th , 2000

 

DECISION

ON THE ISSUANCE OF THE RULE ON THE REGISTRATION OF SHORT-TERM VALUABLE PAPER

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QD10 dated 12 December 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 2 March 1993 of the Government providing for the assignment, authority and responsibility for State management of the ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Banking Operation Department,

DECIDES

Article 1. To issue in conjunction with this Decision " the rule on the registration of short-term valuable paper"

Article 2.This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing.

Article 3. The Director of the Administration Department, the Director of the Banking Operation Department, Heads of the relevant units in the State Bank, General Managers (Managers) of the State Bank branches in provinces and cities under Center Management, General Directors (Directors) of the Credit Institutions participating to open market operation shall be responsible for the implementation of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Le Duc Thuy

 

RULE

 ON THE REGISTRATION OF SHORT-TERM VALUABLE PAPER
(issued in conjunction with the Decision No. 171/2000/QD-NHNN13 dated 25th may, 2000 of the Governor of the State Bank)

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

This Regulation shall provide for the registration, depository of short-term valuable paper under the ownership of Credit Institutions participating to the open market operation at the State Bank to implement the open market operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Treasury Bills;

2. State Bank bills;

3. Other short-term valuable paper provided for by the Governor of the State Bank from time to time.

Article 3. The registration, depository of short-term valuable paper to participate in the open market operation shall be carried out at the Banking Operation Department or the State Bank branches in provinces, cities designated by the Governor of the State Bank of Vietnam (abbreviated as the registration, depository unit)

Chapter II

DETAILED PROVISIONS

Article 4. At 10a.m of the open market operation day at the latest, members participating to the auction must register and surrender short-term valuable paper at the registration, depository unit.

Article 5. Short-term valuable paper mentioned in Article 2 shall have to satisfy following conditions:

1. Being tradable;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The remaining period is 90 days at the most for valuable paper to be traded in an outright purchase, sale;

4. The remaining period for valuable paper to be traded in a sale and repurchase agreement must be longer than the term of the respective sale and repurchase agreement with the State Bank.

Article 6. Surrender of short-term valuable paper

Upon the registration of short-term valuable paper, Credit Institutions shall make and send 02 copies of a list of short-term valuable paper to the registration, depository unit (Form No. 01/DK attached to this Regulation) with the following contents:

1. Name and code of the credit institution which surrenders the short-term valuable paper;

2. Type of short-term valuable paper;

3. Form of short-term valuable paper;

4. Term of short-term valuable paper;

5. Face value of short-term valuable paper;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Date of issuance;

8. Payment date of short-term valuable paper.

Article 7. Receipt of short-term valuable paper

1. Upon the receipt of short-term valuable paper of Credit Institutions, the registration, depository unit shall proceed:

a. to verify the authenticity of short-term valuable paper

b. to verify the elements written on the list of short-term valuable paper.

c. to complete the procedures for the receipt, depository and maintenance of short-term valuable paper (in case of valuable paper in certificate form);

d. to complete the procedures to freeze the value of short-term valuable paper (in case of valuable paper in book entry form);

e. to confirm by signing on the list of short-term valuable paper, of which 01 copy shall be returned to the registering Credit institution and 01 shall be kept in file.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Withdrawal of short-term valuable paper

1. Credit Institutions shall be entitled to withdraw the registered short-term valuable paper in following cases:

a. The short-term valuable paper have become due for payment;.

b. At request of the credit institution which has registered short-term valuable papers (in the event that Credit institution fails to win in the auction);

2. Credit Institution shall not be entitled to withdraw the short-term valuable paper during the term of the sale and repurchase agreement.

3. Upon the withdrawal of registered short-term valuable paper, credit institutions shall make and send 02 copies of the request for withdrawal of registered short-term valuable paper to the registration, depository unit (Form No. 02/DK attached to this Regulation) with the following contents:

a. Name and code of the credit institution requesting the withdrawal of short-term valuable paper;

b. Type of short-term valuable paper;

c. Form of short-term valuable paper;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e. Face value of short-term valuable paper;

f. Interest rate of short-term valuable paper;

g. Date of issuance;

h. Payment date of short-term valuable paper;

i. Reasons for the withdrawal of short-term valuable paper.

4. Upon the receipt of the request for the withdrawal of short-term valuable paper by the credit institution, the registration and depository unit shall proceed:

a. to verify whether the elements on the written request for the withdrawal of registered short-term valuable paper are in compliance with the registered short-term valuable paper;

b. to complete the procedures for the withdrawal of short-term valuable paper;

c. to confirm by signing on the written request for the withdrawal of short-term valuable paper, of which 01 copy shall be returned to the credit institution requesting the withdrawal of short-term valuable paper, 01 copy shall be kept in file.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IMPLEMENTING PROVISIONS

Article 9. Any amendment, supplement of this Regulation shall be decided upon by the Governor of the State Bank.

 

 

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
Le Duc Thuy

 

Form No. 01/DK

Name of member:

Code:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: The Banking Operation Department or State Bank branches in provinces, cities
(the registration, depository unit)

Base on the demand of open market activity, we register the surrender of short-term valuable paper for the implementation of the coming open market operation as follows:

Type of valuable paper

Form of valuable paper

Term of valuable paper

Date of issuance valuable paper

Value of valuable paper (face value of valuable paper)

(In number)

Interest of valuable paper

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Total

 

 

Amount of money in words: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

The registration, depository unit

Valuable paper fully received

Date:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Name in full)

 

Prepared by

(Signed)

(Name in full)

Date:

Head of the organisation or the Authorised person

(Sign and seal)

(Name in full)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form No. 02/DK

Name of member:

Code:

REQUEST FOR THE WITHDRAWAL OF SHORT-TERM VALUABLE PAPER

To: The Banking Operation Department or State Bank branches in provinces, cities
(the registration, depository unit)

We request to withdrawal the registered short-term valuable paper in the coming open market operation as follows:

Type of valuable paper

Form of valuable paper

Term of valuable paper

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Value of valuable paper (face value of valuable paper)

(In number)

Interest of valuable paper

Payment date of valuable paper

Reasons for the withdrawal

(1)

(2)

(3)

(4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

Total

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Amount of money in words: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The registration, depository unit

Valuable paper fully handed over by

Date:

(Sign and seal)

Received by

Valuable paper fully received

(Signed)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Head of the organisation or the authorised person

(Sign and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 171/2000/QĐ-NHNN13 ngày 25/05/2000 về việc đăng ký giấy tờ có giá ngắn hạn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.667

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204