Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1646/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 01/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1646/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÓA NỢ TỒN ĐỌNG CỦA HAI CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ECIP, RAP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tờ trình số 42/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 7 năm 2010),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xóa nợ cho các đối tượng còn nợ vay của Chương trình tín dụng quốc tế Cộng đồng châu Âu tái hòa nhập người hồi hương (ECIP) và Chương trình hỗ trợ người hồi hương (RAP) tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2009 (thời điểm 02 Ngân hàng thực hiện khoanh nợ để xử lý xóa nợ).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam:

a) Thông báo bằng văn bản đến từng hộ vay nợ về việc xóa nợ vay của hai Chương trình ECIP, RAP; làm thủ tục xóa nợ cho đối tượng vay nợ.

b) Đối chiếu số liệu các chi phí quản lý và chi phí giải ngân của 02 Chương trình ECIP, RAP. Chuyển toàn bộ số tiền đã thu hồi được từ 02 Chương trình ECIP, RAP sau khi bù trừ các chi phí quản lý và chi phí giải ngân về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

c) Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2010.

d) Báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện các nội dung tại điểm a, b, c nói trên.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Hướng dẫn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng Công thương Việt Nam về trình tự, nguyên tắc và các hồ sơ pháp lý để xóa nợ, xử lý số nợ đã thu hồi được và các phát sinh khác sau ngày 15 tháng 5 năm 2009 của 02 Chương trình ECIP, RAP.

b) Xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện xóa nợ (nếu có) và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện xóa nợ tồn đọng.

c) Tiếp tục sử dụng số nợ đã thu hồi còn lại cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đảm bảo mục tiêu như dự án hỗ trợ trẻ em lang thang pha 2 đã được sự nhất trí của phái đoàn Ủy ban châu Âu tại công thư AVN/avn (D(2007) 1032 ngày 26 tháng 7 năm 2007 và văn bản số 8422/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp thực hiện các công việc liên quan phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN;
-Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, TH;
- Lưu: Văn Thư, QHQT (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1646/QĐ-TTg ngày 01/09/2010 về xóa nợ tồn đọng của hai Chương trình tín dụng ECIP, RAP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.262

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!