Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1623/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng
Ngày ban hành: 23/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Quy định mới về sản xuất vàng miếng

Ngày 23/8/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký ban hành Quyết định 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường.

Theo đó, NHNN giao Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC gia công vàng miếng SJC 99,99% trên nguyên tắc NHNN quyết định hạn mức, thời điểm sản xuất, nguồn vàng nguyên liệu, khối lượng loại vàng miếng SJC được sản xuất.

Nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC là vàng nguyên liệu của NHNN, vàng miếng đã được NHNN cho phép sản xuất trong từng thời kỳ, vàng miếng SJC do công ty SJC đã sản xuất, gia công có ít nhất một trong các đặc điểm: Không đủ trọng lượng, bị cắt dũa, mài mòn; Bị trầy xước; Bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu không phải của công ty SJC; Bị biến dạng.

Bên cạnh đó, Quyết định quy định cụ thể quy trình gia công vàng miếng SJC từ từng nguồn vàng nguyên liệu khác nhau. Đặc biệt là quy trình gia công lại vàng miếng SJC bị cắt dũa, mài mòn, trầy xước, biến dạng…. Quy định này đã làm giảm được nỗi lo của tổ chức, cá nhân đang giữ vàng miếng SJC móp méo không được thu mua hoặc bị ép giá.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1623/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH:

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức sản xuất vàng miếng

1. Ngân hàng Nhà nước quyết định sản xuất vàng miếng trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường.

2. Ngân hàng Nhà nước giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC (sau đây gọi là Công ty SJC) gia công vàng miếng theo các quy định tại Quyết định này.

3. Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức, thời điểm sản xuất và nguồn vàng nguyên liệu để tổ chức sản xuất vàng miếng.

4. Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất vàng miếng hàm lượng 99,99%, có đóng chữ, số chỉ khối lượng, chất lượng và ký mã hiệu của Công ty SJC (sau đây gọi là vàng miếng SJC). Khối lượng của loại vàng miếng SJC được sản xuất do Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

5. Ngân hàng Nhà nước phê duyệt mức phí gia công vàng miếng SJC trong từng thời kỳ trên cơ sở chi phí gia công, lợi nhuận dự kiến và thuế áp dụng.

Điều 3. Nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC

1. Vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

2. Vàng miếng đã được Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất trong từng thời kỳ, trừ vàng miếng SJC (sau đây gọi là vàng miếng khác).

3. Vàng miếng SJC do Công ty SJC đã sản xuất, gia công, có ít nhất một trong các đặc điểm sau:

a) Không đủ trọng lượng, bị cắt dũa, mài mòn;

b) Bị trầy xước;

c) Bị đóng thêm các dấu hiệu, ký hiệu không phải của Công ty SJC;

d) Bị biến dạng.

4. Các loại vàng khác do Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.

MỤC 2. TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG SJC

Điều 4. Phương án sản xuất vàng miếng SJC

Căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước quyết định phương án sản xuất vàng miếng SJC trong từng thời kỳ, trong đó có các nội dung cơ bản sau:

1. Nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC;

2. Hạn mức sản xuất vàng miếng SJC;

3. Thời điểm sản xuất vàng miếng SJC.

Điều 5. Quy trình gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước

1. Ngân hàng Nhà nước ký kết Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước và Công ty SJC (sau đây gọi là Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng).

2. Khi có nhu cầu gia công vàng miếng SJC, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản yêu cầu gia công vàng miếng cho Công ty SJC bao gồm các nội dung chính như sau:

a) Khối lượng vàng miếng SJC cần gia công;

b) Thời gian gia công;

c) Loại vàng miếng SJC cần gia công.

3. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch gia công vàng miếng SJC.

4. Công ty SJC nhận vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước tại kho của Công ty SJC và tiến hành kiểm định chất lượng vàng nguyên liệu trước khi thực hiện gia công vàng miếng SJC theo quy định tại Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng và văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước.

5. Công ty SJC tiến hành gia công vàng miếng SJC.

6. Công ty SJC giao sản phẩm vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước tại kho của Công ty và nhận phí gia công theo quy định tại Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng và văn bản yêu cầu gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước.

7. Việc giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, gia công vàng miếng SJC và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC thực hiện dưới sự giám sát của Tổ giám sát gia công vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước).

Điều 6. Quy trình chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC

1. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) cho phép chuyển đổi vàng miếng khác có nguồn gốc hợp pháp, hợp lệ thành vàng miếng SJC.

2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định việc cho phép chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC. Trường hợp chấp chuận, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản chấp thuận cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng đề nghị chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, đồng thời gửi Công ty SJC để thực hiện gia công.

3. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, Công ty SJC gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch gia công vàng miếng SJC.

4. Căn cứ vào văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng ký kết Hợp đồng gia công vàng miếng SJC với Công ty SJC.

5. Công ty SJC tiến hành gia công vàng miếng SJC.

6. Công ty SJC giao sản phẩm vàng miếng SJC cho tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo Hợp đồng gia công vàng miếng SJC đã ký.

7. Việc giao nhận, kiểm định vàng nguyên liệu, gia công vàng miếng SJC và bàn giao sản phẩm vàng miếng SJC thực hiện dưới sự giám sát của Tổ giám sát gia công vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh).

8. Việc Công ty SJC chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 và Khoản 7 Điều này.

Điều 7. Quy trình gia công lại vàng miếng SJC

1. Công ty SJC gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước cho phép gia công lại vàng miếng SJC quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định này, trong đó nêu rõ khối lượng vàng miếng SJC dự kiến cần gia công lại và thời gian gia công.

2. Sau khi xem xét đề nghị của Công ty SJC, Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản chấp thuận việc gia công lại vàng miếng SJC cho Công ty SJC.

3. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước kế hoạch gia công lại vàng miếng SJC.

4. Công ty SJC thực hiện gia công lại vàng miếng SJC theo văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước dưới sự giám sát của Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 8. Quy trình gia công vàng miếng SJC từ các loại vàng khác

Quy trình gia công vàng miếng SJC từ các loại vàng khác thực hiện theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

MỤC 3. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG VÀNG MIẾNG

Điều 9. Quản lý khuôn sản xuất vàng miếng SJC

1. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm kê, nhận bàn giao, niêm phong và bảo quản khuôn sản xuất vàng miếng SJC ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mở niêm phong khuôn sản xuất vàng miếng SJC và bàn giao cho Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước hoặc Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh khi có văn bản yêu cầu hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc gia công vàng miếng SJC.

3. Khi kết thúc mỗi đợt gia công vàng miếng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện niêm phong khuôn sản xuất vàng miếng.

4. Việc kiểm kê, nhận bàn giao, niêm phong và mở niêm phong khuôn sản xuất vàng miếng thực hiện theo Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 10. Tổ giám sát gia công vàng miếng

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước để giám sát việc gia công vàng miếng từ vàng nguyên liệu quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định này.

2. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát việc gia công vàng miếng từ nguồn vàng nguyên liệu quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quyết định này.

3. Tổ giám sát quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 11. Trách nhiệm của Công ty SJC

1. Bàn giao khuôn sản xuất vàng miếng SJC để thực hiện niêm phong khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

2. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước quy trình gia công vàng miếng SJC.

3. Lắp đặt hệ thống camera giám sát theo quy định tại Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Kiểm tra khối lượng, chất lượng vàng nguyên liệu được sử dụng để gia công vàng miếng SJC.

5. Thực hiện gia công vàng miếng SJC theo đúng văn bản yêu cầu hoặc chấp thuận việc gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước.

6. Đảm bảo an toàn đối với vàng nguyên liệu, sản phẩm vàng miếng SJC và khuôn sản xuất vàng miếng SJC trong thời gian gia công và lưu kho tại Công ty SJC.

7. Phối hợp thực hiện niêm phong và mở niêm phong khuôn sản xuất và máy dập vàng miếng SJC.

8. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của vàng nguyên liệu quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định này để gia công vàng miếng.

9. Lưu giữ hoá đơn, chứng từ đối với vàng nguyên liệu được sử dụng để gia công vàng miếng.

10. Ký biên bản giao nhận vàng nguyên liệu và sản phẩm vàng miếng SJC.

11. Chịu sự thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan.

12. Trong thời gian thực hiện gia công vàng miếng SJC, hàng ngày, chậm nhất vào 11h00, gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước về lượng vàng miếng SJC đã gia công trong ngày làm việc trước đó.

13. Chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng sản phẩm vàng miếng SJC.

14. Thực hiện các quy định tại Quyết định này, Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng, Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng có vàng miếng khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi thành vàng miếng SJC

1. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc và tính hợp pháp của vàng miếng khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép chuyển đổi thành vàng miếng SJC.

2. Lưu giữ hóa đơn, chứng từ của vàng miếng khác được sử dụng để gia công vàng miếng SJC phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra.

Điều 13. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh

1. Thực hiện kiểm kê, nhận bàn giao, niêm phong và bảo quản khuôn sản xuất vàng miếng SJC ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

2. Mở niêm phong khuôn sản xuất vàng miếng trước mỗi đợt gia công và niêm phong khuôn sản xuất vàng miếng sau khi kết thúc đợt gia công.

3. Quản lý và lưu giữ chìa khóa két sắt bảo quản khuôn sản xuất vàng miếng.

4. Thành lập Tổ giám sát theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định này.

5. Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này, Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động gia công vàng miếng SJC khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Điều 14. Trách nhiệm của các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Quản lý Ngoại hối có trách nhiệm:

a) Đề xuất và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phương án sản xuất vàng miếng SJC;

b) Làm đầu mối soạn thảo và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng với Công ty SJC.

c) Làm đầu mối trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

d) Thông báo bằng văn bản yêu cầu gia công vàng miếng hoặc văn bản chấp thuận việc gia công vàng miếng quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Quyết định này cho Công ty SJC và các tổ chức có liên quan;

đ) Làm đầu mối trình Thống đốc văn bản thông báo cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp chỉ đạo khi có phương án sản xuất vàng miếng SJC.

e) Thực hiện ký kết Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng theo ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Cục Phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn việc giao nhận, bảo quản, vận chuyển vàng của Ngân hàng Nhà nước;

b) Làm đầu mối chuyển vàng nguyên liệu từ kho của Ngân hàng Nhà nước đến kho của Công ty SJC và chuyển sản phẩm vàng miếng SJC gia công từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước từ kho của Công ty SJC về kho của Ngân hàng Nhà nước;

c) Phối hợp với Công ty SJC kiểm tra khối lượng và kiểm định chất lượng vàng nguyên liệu do Ngân hàng Nhà nước giao cho Công ty SJC để gia công vàng miếng SJC;

d) Ký biên bản giao nhận vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước và sản phẩm vàng miếng SJC gia công từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước với Công ty SJC với sự chứng kiến của Tổ giám sát gia công vàng miếng SJC và đại diện có thẩm quyền của Công ty SJC;

đ) Kiểm đếm và niêm phong sản phẩm vàng miếng SJC gia công từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước sau khi Công ty SJC hoàn thành việc gia công vàng miếng.

e) Thực hiện thanh toán phí gia công cho Công ty SJC và hạch toán vào chi phí hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm phối hợp soạn thảo và thẩm định về mặt pháp lý Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng.

4. Vụ Tài chính - Kế toán có trách nhiệm:

a) Làm đầu mối trình Thống đốc phê duyệt mức phí gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.

b) Hướng dẫn chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển vàng trong hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

c) Phối hợp với Cục Phát hành và Kho quỹ thanh toán phí gia công cho Công ty SJC và hạch toán vào chi phí hoạt động của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước.

5. Vụ Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm:

a) Làm đầu mối xây dựng và trình Thống đốc phê duyệt Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Trình Thống đốc thành lập Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước bao gồm cán bộ các đơn vị: Vụ Kiểm toán nội bộ, Cục Phát hành và Kho quỹ, Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, do 01 (một) cán bộ cấp Vụ Vụ Kiểm toán nội bộ làm Tổ trưởng.

6. Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra hoạt động gia công vàng miếng của Công ty SJC theo quy định của pháp luật.

MỤC 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quỹ, Vụ trưởng Vụ Tài chính- Kế toán, Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 15 (để thực hiện);
- Ban Lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- Lưu: VP, QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Minh Hưng

 

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1623/QD-NHNN

Hanoi , August 23, 2012

 

DECISION

ON THE GOLD BAR PRODUCTION ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE STATE BANK OF VIETNAM

THE GOVERNOR OF STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No.46/2010/QH12, of June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions No.47/2010/QH12, of June 16, 2010;

Pursuant to the Government's Decree No. 96/ 2008/ND-CP of August 26, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2012/ND-CP, of April 03, 2012 on management of gold business; 

At the proposal of Director of Foreign Exchange Management Department;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SECTION 1. GENERAL REGULATION

Article 1. Scope of regulation

This Decision regulates on gold bar production organization and management of the State bank of Vietnam (hereinafter referred to as the State bank).

Article 2. Principle of gold bar production organization

1. The State bank decides gold bar production on the basis of target on operation of the monetary policy and gold bar supply and demand in the market.

2. The State bank assigns the SaiGon Jewelery one-member limited liability company – SJC (hereinafter referred to as SJC) to process gold bars under provisions on this Decision.

3. The State bank shall decide limited level, production time and gold material source used as raw materials for gold bar production organization.

4. The State bank shall organize production of gold bars with 99.99% content, engraved letters and figures indicating weight, quality and symbol code of SJC (hereinafter referred to as SJC gold bar). The State bank decides weight of produced SLC gold bars in each period.

5. The State bank approves cost of SJC gold bar processing each period on the basis of processing expense, expected profit and applied taxs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Gold materials of the State bank.

2. Gold bars that are permitted by the State bank to product in each period, except for SJC gold bars (hereinafter referred to as non-SJC gold bars).

3. SJC gold bars produced and processed by SJC, possessing at least one of following characteristics:

a) Insufficient weight, be cut/ be ground, abrasive;

b) Be scratched;

c) Be engraved additional symbols, signs not be owned by SJC;

d) Be deformed.

4. Other gold types are decided by the State bank in each period.

SECTION 2. SJC GOLD BAR PRODUCTION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to provisions on Article 2 of this Decision,the State bank decides plan on SJC gold bar production in each period, in which includes the fundamental contents as follows:

1. Gold source used as raw materials for SJC gold bar production;

2. Limited level of SJC gold bar production;

3. Time of SJC gold bar production.

Article 5. Processing procedure of SJC gold bar from gold materials of the State bank

1. The State bank signs a principle contract of gold bar processing between the State bank and SJC (hereinafter referred to as principle contract of gold bar processing).

2. When having demand of SJC gold bar processing, the State bank send a written request for gold bar processing to SJC including the following main contents:

a) Weigh of SJC gold bar need to be processed;

b) Time of processing;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Within 02 (two) working days after receiving the written request for SJC gold bar processing of the State bank, SJC shall send a report to the State bank on SJC gold bar processing plan.

4. SJC receives gold materials of The State bank at storehouse of SJC and execute quality test of gold materials before processing SJC gold bars as prescribed in the principle contract of gold bar processing and the written request for SJC gold bar processing of the State bank.

5. SJC performs SJC gold bar processing.

6. SJC hands over SJC gold bar products for The State bank at its storehouse and receives charges of processing as prescribed in the principle contract of gold bar processing and the written request for SJC gold bar processing of the State bank.

7. The receipt, test of gold materials, SJC gold bar processing and handing over SJC gold bar products are performed under supervision of the State bank’s supervision team on gold bar processing (hereinafter referred to as the State bank's supervision team).

Article 6. Process of shifting non-SJC gold bars into SJC gold bars

1. Credit institutions, enterprises business in gold bar trading as prescribed by law shall send a written proposal to the State bank (Department of Foreign Exchange Management) for permit of shifting non-SJC gold bars with lawful and valid origin into SJC gold bars.

2. Pursuant to provisions in clause 1, Article 2 of this Decision, the State bank shall consider and decide on permission of shifting non-SJC gold bars into SJC gold bars. Within 30 (thirty) working days after receiving the written proposal for permission of the State bank in shifting non-SJC gold bars into SJC gold bars, the State bank shall have a written approval of refusal for shifting non-SJC gold bars into SJC gold bars. If approving, the State bank sends the written approval to credit institutions, enterprises business in gold bar trading that proposed for shifting non-SJC gold bars into SJC gold bars, and send to SJC for performance of processing.

3. Within 02 (two) working days after receiving the written approval of the State bank for shifting non-SJC gold bars into SJC gold bars, SJC shall send written report to the State bank on SJC gold bar processing plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. SJC performs SJC gold bar processing.

6. SJC hands over SJC gold bar products to credit institutions, enterprises business in gold bar trading under signed contract of gold bar processing with SJC.

7. The receipt, test of gold materials, SJC gold bar processing and handing over SJC gold bar products are performed under supervision of supervision team on gold bar processing of the State bank’s Ho Chi Minh City branch (hereinafter referred to as the supervision team of State bank’s Ho Chi Minh City branch).

8. SJC’s shifting non-SJC gold bars into SJC gold bars is performed in according to clause 1, clause 2, clause 3, clause 5 and clause 7 of this article.

Article 7. Reprocessing procedure of SJC gold bars

1. SJC sends a written request to the State bank for permission of reprocessing SJC gold bars specified in clause 3, Article 3 of this Decision, in which state clearly weight of SJC gold bar expected to reprocess and processing time.

2. After considering the request of SJC, the State bank shall send a written approval for reprocessing SJC gold bars to SJC.

3. Within 02 (two) working days after receiving the written approval of the State bank, SJC sends a written report to the State bank on SJC gold bar reprocessing plan.

4. SJC performs reprocessing SJC gold bars under the written approval of the State bank under supervision of supervision team of the State bank’s Ho Chi Minh City branch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Processing procedure of SJC gold bars from other gold types is performed under decision of the State bank in each period.

SECTION 3. SUPPERVISION OF GOLD BAR PROCESSING

Article 9. Management of moulds for SJC gold bar production

1. The director of State bank’s Ho Chi Minh City branch shall inventory, receive handing over, seal and preserve mould for SJC gold bar production after right this Decision comes into effect.

2. The director of State bank’s Ho Chi Minh city branch shall open seal of mould for SJC gold bar production and hand over it for the supervision team of the State bank or the supervision tesm of the State bank’s Ho Chi Minh city branch when required in writing or approval in writting of the State bank relating to SJC gold bar processing.

3. When ending each time of gold bar processing, the director of State bank’s Ho Chi Minh City branch shall implement sealing the mould for SJC gold bar production.

4. The inventory, receipt of handing over and opening seal of the mould for SJC gold bar production are performed under the Regulation on management of the mould for SJC gold bar production, gold bar stamping machine and supervision of processing SJC gold bars from gold materials not owned by the State bank of Vietnam and the Regulation on supervision of processing SJC gold bars from gold materials of the State bank of Vietnam.

Article 10. Suppervision of gold bar processing

1. The Governor of the State bank decides establishment of the supervision team of the State bank in order to supervise the processing gold bars from gold materials specified in clause 1, Article 3 of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The supervision team specified in clause 1, clause 2 of this Article shall implement tasks specified in the Regulation on supervision of processing SJC gold bars from gold materials of the State bank of Vietnam and the Regulation on management of the mould for SJC gold bar production, gold bar stamping machine and supervision of processing SJC gold bars from gold materials not owned by the State bank of Vietnam.

SECTION 4. RESPONSIBILITY OF RELEVANT AGENCIES, ORGANIZATIONS

Article 11. Responsibility of SJC

1. To hand over the mould for SJC gold bar production in order to perform sealing when required by the State bank.

2. To report to the State bank on processing procedure of SJC gold bar.

3. To install system of supervising cameras as prescribed in the Regulation on management of the mould for SJC gold bar production, gold bar stamping machine and supervision of processing SJC gold bars from gold materials not owned by the State bank of Vietnam.

4. To test weigh, quality of gold materials used for processing SJC gold bar.

5. To process SJC gold bars in according to the written request or approval for SJC gold bar processing of the State bank.

6. To ensure safety for gold materials, SJC gold bar products and mould for SJC gold bar production during processing and keeping in storehouse of SJC.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. To take responsibility for exactness of gold materials specified in clause 3, Article 3 of this Decision in order to process gold bar.

9. To keep invoices, vouchers for gold materials used for processing SJC gold bar.

10. To sign the record on receipt of gold materials and SJC gold bar products.

11. To be inspected, supervised by the State bank and relevant agencies.

12. In time of processing SJC gold bars, everyday, not later than 11h00, to send a written report to the State bank on quantity of SJC gold bars processed in the preceding working day.

13. To take responsibility for weigh, quality of SJC gold bar products.

14. To implement provisions in this Decision, the principle contract of processing SJC gold bars, the Regulation on supervision of processing SJC gold bars from gold materials of the State bank of Vietnam and the Regulation on management of the mould for SJC gold bar production, gold bar stamping machine and supervision of processing SJC gold bars from gold materials not owned by the State bank of Vietnam and other relevant provisions.

Article 12. Responsibilities of credit institutions and enterprises business in gold bar trading that have non-SJC gold bars being permitted by the State bank to shift into SJC gold bars.

1. To take responsibility for origin and legality of non-SJC gold bars being permitted by the State bank to shift into SJC gold bars.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Responsibility of the State bank’s Ho Chi Minh city branch

1. To inventory, receive handing over, seal and preserve the mould for SJC gold bar production after right this Decision comes into effect.

2. To open seal of the mould for SJC gold bar production before each time of processing and sealing of the mould for SJC gold bar production after ending processing.

3. To manage and keep key of the safe preserving the mould for SJC gold bar production

4. To establish the supervision team as prescribed in clause 2, Article 10 of this Decision.

5. To implement tasks specified in this Decision, the Regulation on supervision of processing SJC gold bars from gold materials of the State bank of Vietnam and the Regulation on management of the mould for SJC gold bar production, gold bar stamping machine and supervision of processing SJC gold bars from gold materials not owned by the State bank of Vietnam.

6. To perform other tasks relating to processing SJC gold bar when be assigned by the Governor of the State bank.

Article 14. Responsibility of Departments, Administrations under the State bank

1. The Department of Foreign Exchange Management shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) To be centre of drafting and submission to the Governor of the State bank for approving the principle contract of gold bar processing with SJC.

a) To be centre of submission to the Governor of the State bank for the Regulation on management of the mould for SJC gold bar production, gold bar stamping machine and supervision of processing SJC gold bars from gold materials not owned by the State bank of Vietnam.

d) To notice in writing on request for processing gold bars or approval for processing gold bars specified in Article 5, Article 6 and Article 7 of this Decision to SJC and relevant organizations;

dd) To be centre of submission to the Governor for the notification written to the Ho Chi Minh city People’s Committee in order to coordinate in direction when having plan on SJC gold bar production.

e) To conclude the principle contract of processing SJC gold bars under authorization of the Governor of State bank.

2. The Department of Issuance and Fund Warehouse shall:

a) To instruct receipt, preservation, transport of the State bank’s gold;

b) To be centre to transfer gols materials from warehouse of the State bank to warehouse of SJC and transfer SJC gold bar products processed from gold material of the State bank from warehouse of SJC to warehouse of the State bank;

c) To coordinate with SJC in exemination of weight and test of quality for gold materials assigned by the State bank to SJC in order to process SJC gold bar;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) To tally and seal SJC gold bar products processed from gold materials of the State bank after SJC finish the gold bar processing.

e) To pay the processing charges to SJC and account into operational expenses of the State bank in case of processing SJC gold bars from gold materials of the State bank.

3. The Legal Affair Department shall coordinate to compile and appraise the legality of the principle contract of processing gold bar.

4. The Financial and Accounting Department shall:

a) To be the centre to submit to the Governor to approve rate of charges of processing SJC gold bar from gold materials of the State bank in each period.

b) To guide the accounting regime of receipt, gold transfer in processing SJC gold bar from gold materials of the State bank.

c) To coordinate with the Department of Issuance and Fund Warehouse to pay the processing charges to SJC and account into operational expenses of the State bank in case of processing SJC gold bars from gold materials of the State bank.

5. The Internal Audit Department shall:

a) To be centre of formulation and submission to the Governor for approval of the Regulation on supervision of processing SJC gold bars from gold materials of the State bank of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The bank inspection and supervision agency shall inspect, check the gold bar processing of SJC as prescribed by law.

SECTION 5. IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 15. Implementation provisions

1. This Decision takes effect on the signing day.

2. The Chief of office, the Chief Inspector of bank supervision, the director of Foreign Exchange Management Department, director of the Department of Issuance and Funds Warehouse, director of Fianancial and Accounting Department, director of Internal Audit Department, director of Laehal Affair Department, heads of units under the the State bank, director of the State bank’s Ho Chi Minh city branch and chairpersons of Boards of Directors, chairpersons of Member Council, directors general (directors) of SJC and relevant stitutions enterprises business in gold bar trading shall implement this Decision.

 

  

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR

Le Minh Hung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1623/QĐ-NHNN ngày 23/08/2012 tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.501

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!