Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1492/QĐ-NHNN năm 2012 công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

Số hiệu: 1492/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đặng Thanh Bình
Ngày ban hành: 27/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1492/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 ca Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị ca Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 gồm 22 văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và 09 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đặng Thanh Bình

 

DANH MỤC

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 7 năm 2012)

1. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

STT

Văn bản

Thời điểm hết hiệu lực

Văn bản thay thế

1

Quyết định số 18/1998/QĐ-NHNN1 ngày 01/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế cho vay thu nợ từ quỹ cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng cổ phần

01/4/2012

Thông tư 06/2012/TT-NHNN ngày 16/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

2

Quyết định số 18/1999/QĐ-NHNN1-Tym ngày 11/11/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/1998/QĐ-NHNN1 ngày 01/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế cho vay thu nợ từ quỹ cho vay hỗ trợ các tổ chức tín dụng cổ phần

01/4/2012

Thông tư 06/2012/TT-NHNN ngày 16/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng

3

Quyết định số 742/2002/QĐ-NHNN ngày 17/7/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy định ủy thác và nhận ủy thác cho vay vốn của tổ chức tín dụng

02/5/2012

Thông tư 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

4

Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trạng thái ngoại tệ của các Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

02/5/2012

Thông tư số 07/2012/TT-NHNN ngày 20/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

5

Quyết định số 736/2003/QĐ-NHNN ngày 09/7/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành quy định nội bộ về công bố, cung cấp thông tin ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước

01/4/2012

Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

6

Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

31/3/2012

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

7

Quyết định số 1168/2003/QĐ-NHNN ngày 02/10/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

02/5/2012

Thông tư số 07/2012/TT-NHNN ngày 20/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

8

Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

01/01/2012

Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

9

Quyết định số 140/2005/QĐ-NHNN ngày 07/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam”

25/01/2012

Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

10

Quyết định s 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng

12/02/2012

Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hthống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

11

Quyết định s 37/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng

12/02/2012

Thông tư số 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kim soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

12

Quyết định số 39/2006/QĐ-NHNN ngày 08/8/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Ngân hàng Nhà nước

11/6/2012

Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13

Quyết định số 40/2006/QĐ-NHNN ngày 17/8/2006 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng ngành ngân hàng

25/01/2012

Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

14

Quyết định số 44/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho báo chí

01/4/2012

Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

15

Quyết định số 12/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đi, một số điều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 898/2003/QĐ-NHNN ngày 12/8/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

31/3/2012

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

16

Thông tư số 20/2009/TT-NHNN ngày 07/9/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng

03/02/2012

Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng

17

Thông tư số 09/2010/TT-NHNN ngày 26/3/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

01/02/2012

Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tchức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

18

Thông tư số 07/2011/TT-NHNN ngày 24/3/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bng ngoại tệ của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay là người cư trú

02/5/2012

Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

19

Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng

30/4/2012

Thông tư số 12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, b sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tchức tín dụng

20

Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

11/4/2012

Thông tư số 08/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

21

Thông tư số 08/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tchức, cá nhân tại tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

28/5/2012

Thông tư số 17/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

22

Thông tư số 17/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tchức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

11/6/2012

Thông tư số 19/2012/TT-NHNN ngày 08/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

2. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành một phần giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

STT

Văn bản

Quy định hết hiệu lực

Thi điểm hết hiệu lực

Văn bản thay thế

1

Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05/6/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tchức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Mục III (Khoản 7.1 và 7.2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), V, VI Phần I; Mục I, V, VIII Phần II; Mục IV, khoản 56, Mục VI Phần III; Mục I Phần IV; Phần V

01/02/2012

Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tchức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tchức tín dụng nước ngoài, tchức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

2

Thông tư số 13/2009/TT-NHNN ngày 03/7/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Khoản 1, 2 và 4 Điều 21

27/01/2012

Thông tư số 38/2011/TT-NHNN ngày 13/12/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-NHNN ngày 13/7/2009 quy định trình tự, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3

Thông tư s06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tchức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cphần bsung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của Ngân hàng thương mại

Điều 4, 5, 8, 9, 10, 24, 27, 32, 40, khoản 2 Điều 38, các nội dung liên quan đến chuẩn y việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ quy định tại Điều 41,42

01/02/2012

Thông tư s40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tchức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

4

Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

- Điu 2;

- Điều 3 (đã được sửa đổi, bsung bởi Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam);

- Khoản 1 Điều 4;

- Khoản 2, 3, 4 Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/102011 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

30/4/2012

Thông tư s12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

5

Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vviệc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ vđơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 1, khoản 1 Điều 4

01/02/2012

Thông tư s40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tchức tín dụng nước ngoài, tchức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

6

Thông tư số 26/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ

Điều 1

31/3/2012

Thông tư số 01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đi với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

7

Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khoản 1, 2 Điều 1

13/3/2012

Thông tư s05/2012/TT-NHNN ngày 13/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tchức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Khoản 1, 2 Điều 1 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2012/TT-NHNN ngày 13/3/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

11/4/2012

Thông tư số 08/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đi, bsung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

 

Khoản 1, 2 Điều 1 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 08/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

28/5/2012

Thông tư s17/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tchức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

 

 

- Khoản 1, 2 Điều 1 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 17/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam);

- Khoản 3 Điều 1

11/6/2012

Thông tư s19/2012/TT-NHNN ngày 08/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28/9/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tchức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

8

Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

Thời hạn công bố các thông tin quy định tại điểm 10, 11 Mục IV, Phụ lục

31/5/2012

Thông tư số 18/2012/TT-NHNN ngày 28/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đi thời hạn công bố một số thông tin tại Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước

9

Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay đđáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế

Khoản 1 Điều 1

11/6/2012

Thông tư số 20/2012/TT-NHNN ngày 08/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay đđáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành nghề kinh tế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1492/QĐ-NHNN năm 2012 công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.744

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78