Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2013 giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt III) nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 1461/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 12/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐỢT III NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN GIAI ĐOẠN 2008 - 2012

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 368/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2012 về việc giao vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012; Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2012 về việc giao bổ sung kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013; Quyết định số 1808/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại các Công văn số 844/HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2013 và Công văn số 904/HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2013 về việc phân bổ chi tiết đợt II nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Tờ trình số 359/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 7 năm 2013 và Tờ trình số 378/TTr-SKHĐT ngày 11 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt III) nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2013 thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 cho UBND các huyện để triển khai xây dựng các công trình nhà lớp học theo hình thức nhà khung thép - lắp ghép như sau:

a) Tổng mức vốn giao: 16.130 triệu đồng (Mười sáu tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng). Trong đó:

- Huyện Mộc Châu: 6.500 triệu đồng.

- Huyện Sông Mã:  7.380 triệu đồng.

- Huyện Phù Yên: 1.000 triệu đồng.

- Huyện Sốp Cộp: 1.250 triệu đồng.

(Có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Xây dựng

Khẩn trương triển khai lập hồ sơ thiết kế mẫu nhà lớp học khung thép - lắp ghép (01 phòng học và 02 phòng học) trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 làm cơ sở để UBND các huyện áp dụng triển khai trên địa bàn huyện.

2. UBND các huyện

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế mẫu nhà lớp học khung thép - lắp ghép, khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn áp dụng thiết kế mẫu để lập, phê duyệt các báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2013.

3. Giao Sở Tài chính trình UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho Sở Xây dựng để triển khai lập hồ sơ thiết kế mẫu nhà lớp học khung thép - lắp ghép.

4. UBND tỉnh giao tổng mức vốn cho UBND các huyện theo định mức 250 triệu/phòng học và uỷ quyền Chủ tịch UBND các huyện trên cơ sở các báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, quyết định phân bổ chi tiết trong phạm vi tổng mức vốn được giao để triển khai thực hiện các công trình và làm cơ sở thanh toán nguồn vốn.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của UBND các huyện; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, giải ngân thanh toán và kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; các chủ đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện Mộc Châu, Sông Mã, Phù Yên, Sốp Cộp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính
- Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch HĐND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng VHXH - VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo - VP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng KTTH - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH V.Hải (01), 35b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ ĐỢT III VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2013 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HOÁ TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ Ở CÔNG VỤ GIÁO VIÊN

(Kèm theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế (phòng)

Số dự án

Thời gian KC - HT

Kế hoạch vốn năm 2013

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

 

 

91

41

-

16.130,00

 

I

Huyện Phù Yên

 

 

4

 

 

1.000,00

 

1

Nhà lớp học trường mầm non bản Giàng xã Sập Xa

UBND huyện Phù Yên

Xã Sập Xa

1

1

2013

250,00

 

2

Nhà lớp học mầm non bản Xa xã Sập Xa

UBND huyện Phù Yên

Xã Sập Xa

1

1

2013

250,00

 

3

Nhà lớp học trường mầm non bản Yên Thịnh xã Tân Lang

UBND huyện Phù Yên

Tân Lang

1

1

2013

250,00

 

4

Nhà lớp học trường mầm non bản Suối Lèo xã Tân Lang

UBND huyện Phù Yên

Tân Lang

1

1

2013

250,00

 

II

Huyện Mộc Châu

 

 

26

 

 

6.500,00

 

1

Nhà lớp học mầm non Sao Mai

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

2

Nhà lớp học mầm non Thảo Nguyên

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

3

Nhà lớp học mầm non Măng Non

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

4

Nhà lớp học mầm non Chiềng Khoa

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

5

Nhà lớp học mầm non Mường Men

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

6

Nhà lớp học mầm non Vân Hồ

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

7

Nhà lớp học mầm non Phong Lan

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

8

Nhà lớp học mầm non Chiềng Yên

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

9

Nhà lớp học mầm non Đông Sang

UBND huyện Mộc Châu

Mộc Châu

2

1

2013

500,00

 

10

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Xuân

UBND huyện Mộc Châu

Bản Xa Lai

2

1

2013

500

 

11

Nhà lớp học trường mầm non Quy Hướng

UBND huyện Mộc Châu

Bản Bến Trai

2

1

2013

500

 

12

Nhà lớp học trường TH Tân Hợp

UBND huyện Mộc Châu

Bản Bó Liều

2

1

2013

500

 

13

Lớp học bản A Lang, Tân Xuân

UBND huyện Môc Châu

Bản A Lang

2

1

2013

500

 

III

Huyện Sông Mã

 

 

 

 

 

7.380,00

 

1

Nhà lớp học trường mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu

UBND huyện Sông Mã

Bản Sào Và

1

1

2013

250,00

 

2

Nhà lớp học trường mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu

UBND huyện Sông Mã

Bản Huổi Cói

1

1

2013

250,00

 

3

Nhà lớp học trường mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu

UBND huyện Sông Mã

Bản Thón

1

1

2013

250,00

 

4

Nhà lớp học trường mầm non Sao Mai xã Nà Nghịu

UBND huyện Sông Mã

Bản Mung

1

1

2013

250,00

 

5

Nhà lớp học trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

UBND huyện Sông Mã

Bản Cang Kiểng

1

1

2013

250,00

 

6

Nhà lớp học trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

UBND huyện Sông Mã

Bản Huổi Hào

2

1

2013

500,00

 

7

Nhà lớp học trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

UBND huyện Sông Mã

Bản Co Sản

1

1

2013

250,00

 

8

Nhà lớp học trường mầm non 8/3 xã Chiềng Khoong

UBND huyện Sông Mã

Bản Hải Sơn

1

1

2013

250,00

 

9

Nhà lớp học trường mầm non Hoa Hồng xã Chiềng Khương

UBND huyện Sông Mã

Bản Pục

1

1

2013

250,00

 

10

Nhà lớp học trường MN Hoa Hồng xã Chiềng Khương

UBND huyện Sông Mã

Bản Thống Nhất

1

1

2013

250,00

 

11

Nhà lớp học trường mầm non Bình Minh xã Mường Hung

UBND huyện Sông Mã

Bản Cát

1

1

2013

250,00

 

12

Nhà lớp học trường mầm non Anh Đào xã Chiềng Sơ

UBND huyện Sông Mã

Bản Đúa

1

1

2013

250,00

 

13

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Khương

UBND huyện Sông Mã

Bản Puông

1

1

2013

250,00

 

14

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Khương

UBND huyện Sông Mã

Bản Liên Hồng

1

1

2013

250,00

 

15

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Sơ

UBND huyện Sông Mã

Bản Nà Lốc

1

1

2013

250,00

 

16

Nhà lớp học trường mầm non Chiềng Sơ

UBND huyện Sông Mã

Bản Phiêng Pe

1

1

2013

250,00

 

17

Nhà lớp học trường tiểu học Nậm Ty A

UBND huyện Sông Mã

Bản Pá Men

2

1

2013

500,00

 

18

Nhà lớp học trường Tiểu học Yên Hưng B

UBND huyện Sông Mã

Bản Pao Lằn

3

1

2013

750,00

1 nhà 1 phòng và 1 nhà 2 phòng

19

Nhà lớp học trường tiểu học Mường Lầm

UBND huyện Sông Mã

Bản Lốm Hỏm

4

1

2013

880,00

2 nhà, 2 phòng

20

Nhà lớp học trường tiểu học Chiềng Phung

UBND huyện Sông Mã

Bản Sàng Lay

3

1

2013

750,00

1 nhà 1 phòng và 1 nhà 2 phòng

21

Nhà lớp học trường mầm non Bình Minh xã Mường Hung

UBND huyện Sông Mã

Bản Đội 6

1

1

2013

250,00

 

IV

Huyện Sốp Cộp

 

 

 

 

 

1.250,00

 

1

Nhà lớp học trường mầm non Biên Cương xã Mường Lèo

UBND huyện Sốp Cộp

Mường Lèo

2

1

2013

500,00

 

2

Nhà lớp học trường tiểu học xã Nậm Lạnh

UBND huyện Sốp Cộp

Hua Lạnh

2

1

2013

500,00

 

3

Nhà lớp học trường tiểu học Mường Lèo

UBND huyện Sốp Cộp

Huổi Luông

1

1

2013

250,00

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1461/QĐ-UBND năm 2013 giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt III) nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168