Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1432/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 16/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1432/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1432/2001/QĐ-NHNN NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI THÔNG TƯ SỐ 03/1999/TT-NHNN7 NGÀY 12/08/1999 HƯỚNG DẪN VIỆC VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/08/1999 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Điểm 4(b) Mục II Chương I được sửa đổi như sau:

"b) Đối với khoản vay trung, dài hạn: Căn cứ các điều kiện quy định tại Mục II Chương II của Thông tư này, Doanh nghiệp ký Hợp đồng vay nước ngoài sau đó thực hiện việc Đăng ký vay, trả nợ nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng vay nước ngoài và trước khi thực hiện việc rút vốn."

2. Điểm 7 Mục II Chương I được sửa đổi như sau:

"7. Trường hợp thay đổi bất kỳ nội dung nào trong văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước, Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước theo quy định sau:

a) Nếu việc thay đổi được thực hiện dưới hình thức thoả thuận bằng văn bản giữa Doanh nghiệp với các bên liên quan, Doanh nghiệp được ký thoả thuận khi đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với quy định tại Mục II Chương II Thông tư này; Sau đó thực hiện việc đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thoả thuận thay đổi.

b) Nếu việc thay đổi không kèm theo thoả thuận bằng văn bản giữa Doanh nghiệp với các bên liên quan, Doanh nghiệp được thực hiện thay đổi khi đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với quy định tại Mục II Chương II Thông tư này và thực hiện đăng ký thay đổi với Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày việc thay đổi có hiệu lực".

3. Bổ sung Điểm 8 vào Mục II Chương I như sau:

"8. Thẩm quyền xem xét xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài và xác nhận đăng ký thay đổi các nội dung của khoản vay:

a) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, có văn bản xác nhận đăng ký, xác nhận đăng ký thay đổi đối với khoản vay nước ngoài trung dài hạn của Doanh nghiệp trên địa bàn không phải là Doanh nghiệp Nhà nước có kim ngạch vay đến 10 triệu đô la Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương tại thời điểm ký hợp đồng vay nước ngoài) và phù hợp với các quy định của Thông tư này.

Đối với các trường hợp phát sinh ngoài quy định tại Thông tư này, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét quyết định.

b) Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) xem xét, xác nhận đăng ký và xác nhận đăng ký thay đổi đối với các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn của Doanh nghiệp ngoài các trường hợp nêu tại Điểm 8(a) Mục này."

4. Mục II Chương III được sửa đổi như sau:

"Mục II. Hồ sơ đăng ký thay đổi

Hồ sơ đăng ký thay đổi (đối với các trường hợp quy định tại Điểm 7, Mục II, Chương I của Thông tư này) bao gồm:

1. Đơn đăng ký thay đổi (theo mẫu số 2).

2. Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt Nam (có xác nhận của thủ trưởng Doanh nghiệp) thoả thuận thay đổi đã ký trong trường hợp việc thay đổi có thoả thuận bằng văn bản.

3. Văn bản chấp thuận của Bên bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp về những thay đổi (trong trường hợp Doanh nghiệp được bảo lãnh)."

5. Bổ sung Điểm 4 vào Mục I Chương IV như sau:

"4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi các thông tin sau đây cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) ngay trong ngày mà Chi nhánh thực hiện việc xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay cho Doanh nghiệp:

a) Đơn đăng ký vay, trả nợ nước ngoài hoặc đơn đăng ký thay đổi của Doanh nghiệp đối với từng khoản vay;

b) Văn bản xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài hoặc văn bản xác nhận đăng ký thay đổi cho Doanh nghiệp;

c) Các tài liệu cần thiết khác liên quan đến khoản vay khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu."

6. Bỏ Điểm 2 Mục II Chương IV.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1432/2001/QD-NHNN

Hanoi, November 16th , 2001

 

DECISION

ON THE SUPPLEMENT, AMENDMENT OF SEVERAL CONTENTS OF THE CIRCULAR NO. 03/1999/TT-NHNN7 DATED 18 AUGUST, 1999 GUIDING THE FOREIGN BORROWING AND REPAYMENT BY ENTERPRISES

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH110 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree of the Government No. 15-CP dated 02 March, 1993 on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Pursuant to the Decree No. 90/1998/ND-CP dated 7 November, 1998 of the Government promulgating Regulation on the management of foreign borrowings and repayments;
Upon the proposal by the Director of the Foreign Exchange Control Department,

DECIDES

Article 1.

To supplement, amend several contents of Circular No. 03/1999/TT-NHNN7 dated 12 August, 1999 guiding the foreign borrowing and repayment by enterprises, specifically as follows:

1. Point 4 (b) Section II Chapter I is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Point 7 Section II Chapter I is amended as follows:

"7. In case where any content stated in the confirmation by the State Bank of the registration of foreign borrowing, repayment is changed, enterprises must register the changed content with the State Bank in accordance with following provisions:

a. If the change is made in form of an written agreement between an enterprise and related parties, the enterprise shall be entitled to sign the agreement upon ensuring that the changed content is in compliance with provisions of Section II, Chapter II of this Circular; and the registration of the change shall be made thereafter with the State Bank within 30 days from the date of signing that agreement.

b. If the change is made without any written agreement between an enterprise and related parties, the enterprise shall be entitled to make the change upon ensuring that the changed content is in compliance with provisions of Section II, Chapter II of this Circular and the registration of the change shall be made thereafter with the State Bank within 30 days from the effective date of the change.

3. To supplement point 8 to Section II Chapter I as follows:

"8. Authority to consider the confirmation of the registration of foreign borrowing, repayment and the confirmation of the change of contents of loans:

a. State Bank branches in provinces, cities under the central governments management shall consider, issue the written confirmation of the registration, the registration of changes in respect of foreign medium, long term loans of less than US$ 10 million (or the equivalent in other foreign currency at the date of the foreign loan agreement) in their respective location for enterprises which are not a state-owned enterprise and in accordance with provisions of this Circular.

In respect of cases which occur beyond provisions of this Circular, State Bank branches in provinces, cities under the central governments management shall submit to the Governor of the State Bank for consideration and decision.

b. The State Bank (the Foreign Exchange Control Department) shall consider and confirm the registration and confirm the registration of the change in respect of foreign medium, long term loans of enterprises, except for cases provided for in point 8(a) of this Section."

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"Section II. Registration file for change(s)

Registration file for change(s) (for cases provided for in point 7, Section II, Chapter I of this Circular) shall include:

1. Application for registration of change(s) (Form No. 2).

2. The copy and the Vietnamese translation (with certification by the Head of the enterprise) of the agreement on change(s) that has been signed in case where the changes are made in writing.

3. The approval by the loan guarantor of the change(s) (in case where the enterprise is guaranteed).

5. To supplement point 4 to Section I Chapter IV as follows:

"4. State Bank branches in provinces, cities under the central governments management shall submit following information to the State Bank (the Foreign Exchange Control Department) within the date where the confirmation of the registration, the registration of loan change(s) for enterprises is made:

a. Application for foreign borrowing, repayment registration or application for the registration of change(s) made by enterprises for each loan;

b. The written confirmation of the registration for foreign borrowing, repayment or the written confirmation of the registration of change(s) for enterprises;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. To cancel point 2 Section II Chapter IV.

Article 2. This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing.

Article 3. The Director of the Administrative Department, the Director of the Foreign Exchange Control Department, Heads of relevant units of the State Bank, General Managers of State Bank branches in provinces, cities under the central governments management, General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Duong Thu Huong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1432/2001/QĐ-NHNN ngày 16/11/2001 sửa đổi Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.929

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!