Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 131/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 04/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 131/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 131/2002/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-NH5 , ngày 01 tháng 9 năm 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong phạm vi cả nước, là một pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, có tài sản và hệ thống giao dịch từ trung ương đến địa phương. Trụ sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội.

Vốn Điều lệ ban đầu là 5.000.000.000.000 đồng (năm nghìn tỷ đồng) và được cấp bổ sung phù hợp với yêu cầu hoạt động từng thời kỳ.

Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội được quy định tại Quyết định này và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời hạn hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội là 99 năm.

Điều 2. Ngân hàng Chính sách xã hội được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, tiếp nhận các nguồn vốn của Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Điều 3. Hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0% (không phần trăm), không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Chính sách xã hội gồm :

- Hội sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội;

- Chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Phòng giao dịch đặt tại các huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh. Những nơi cần thiết thì thành lập Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện và do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội sở chính, Chi nhánh và Phòng giao dịch do Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quy định.

Điều 5. Quản trị và điều hành Ngân hàng Chính sách xã hội

1. Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội là Hội đồng quản trị.

2. Điều hành hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội là Tổng giám đốc.

Điều 6. Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

1. Hội đồng quản trị có 12 thành viên, gồm 09 thành viên kiêm nhiệm và 03 thành viên chuyên trách. 09 thành viên kiêm nhiệm gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 08 thành viên còn lại là Thứ trưởng hoặc cấp tương đương Thứ trưởng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ và Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 03 thành viên chuyên trách gồm: 01 ủy viên giữ chức Phó Chủ tịch thường trực, 01 Uỷ viên giữ chức Tổng giám đốc, 01 ủy viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

3. Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

4. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp làm Trưởng ban. Chủ tịch ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định nhân sự Ban đại diện Hội đồng quản trị.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

6. Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp được sử dụng bộ máy và con dấu của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp để thực hiện công việc của mình.

7. Các thành viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, cán bộ cấp xã và các cá nhân khác làm việc cho Ngân hàng Chính sách xã hội được hưởng thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 7. Điều hành hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội là Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Chính sách xã hội. Giúp việc Tổng giám đốc có một số Phó Tổng giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng giám đốc.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc thực hiện theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điều 8. Chế độ tài chính, chế độ tiền lương và phụ cấp của cán bộ, viên chức và việc trích lập, sử dụng các quỹ của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 9.

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tổ chức chính trị - xã hội có tên tại khoản 1 Điều 6 Quyết định này có trách nhiệm cử người tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký hoạt động cho Ngân hàng Chính sách xã hội và phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cấp vốn Điều lệ cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, kế hoạch vốn cho vay, kế hoạch cấp bù lỗ trong dự toán Ngân sách Nhà nước hàng năm và 5 năm.

4. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng Chính sách xã hội.

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc và các ủy viên Hội đồng quản trị.

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 525/TTg ngày 31 tháng 8 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 230/QĐ-NH5 ngày 01 tháng 9 năm 1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định của các văn bản có liên quan trái với Quyết định này.

Điều 11. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phục vụ người nghèo chuyển giao nhiệm vụ cho vay hộ nghèo; bàn giao vốn, tài sản, các tài liệu có liên quan và cán bộ hiện đang làm việc chuyên trách cho Ngân hàng Phục vụ người nghèo sang Ngân hàng Chính sách xã hội để đảm bảo Ngân hàng này khai trương hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2003.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các cấp và các Ngân hàng Thương mại Nhà nước có trách nhiệm kiểm kê, đánh giá vốn, tài sản và các khoản nợ cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách và chuyển giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội trước ngày 30 tháng 6 năm 2003. Khi chưa chuyển giao xong, các cơ quan, tổ chức trên tiếp tục cho vay đối với các đối tượng chính sách theo các quy định hiện hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 131/2002/QD-TTg

Hanoi, October 04, 2002

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE SOCIAL POLICY BANK

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Law on Credit Institutions of December 22, 1997;
Pursuant to the Governments Decree No. 78/2002/ND-CP of October 4, 2002 on credit for the poor and other policy beneficiaries;
At the proposals of the Minister of the Interior, the Governor of Vietnam State Bank, the Minister of Finance, the Minister of Planning and Investment, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, and the Minister-Director of the Governments Office,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Social Policy Bank in order to implement credit policies towards the poor and other policy beneficiaries on the basis of reorganizing the Bank for the Poor, which was set up under Decision No. 230/QD-NH5 of September 1st, 1995 of the Governor of Vietnam State Bank.

The Social Policy Bank has the uniform managerial and executive apparatus throughout the country, is a legal person, has its charter capital, seal, property and transaction system from the central to local levels. Its office is headquartered in Hanoi capital.

Its initial charter capital is VND 5,000,000,000,000 (five thousand billion Vietnam dong), which shall be additionally allocated depending on the operation requirements of each period.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The operating duration of the Social Policy Bank shall be 99 years.

Article 2.- The Social Policy Bank may mobilize capital from domestic and foreign organizations and individuals, and receive capital sources from the Government and the Peoples Committees at all levels in order to provide loans for the poor and other policy beneficiaries.

Article 3.- The Social Policy Bank shall operate for non-profit purposes, its solvency shall be guaranteed by the State, the compulsory reserve rate shall be 0% (zero percent), it shall not have to participate in deposit insurance and be exempt from taxes and State budget remittances.

Article 4.- The organizational structure of the Social Policy Bank consists of:

- The head-office located in Hanoi capital;

- Branches located in the provinces and centrally-run cities;

- Transaction bureaus located in rural and urban districts as well as provincial cities. Where necessary, the district-level branches of the Social Policy Bank may be set up, which shall be decided by the Managing Board of the Social Policy Bank.

The tasks, powers and organizational structures of the head office, branches and transaction bureaus shall be decided by the Managing Board of the Social Policy Bank.

Article 5.- Management and administration of the Social Policy Bank

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Managing the operation of the Social Policy Bank shall be the general director.

Article 6.- Managing Board of the Social Policy Bank

1. The Managing Board is composed of 12 members, including 09 part-time members and 03 full-time members. 09 part-time members include the Governor of Vietnam State Bank being the Managing Boards chairman, and vice-ministers or persons of equivalent post of the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Nationalities Committee, and the Governments Office, vice-president of Vietnam Peasants Association and vice-president of Vietnam Womens Union being the 08 other part-time members; 03 full-time members include 01 member being the standing vice-chairman, 01 member being the general director, and 01 member being the head of the Control Board.

2. The term of office of the Social Policy Banks Managing Board members is 5 years, and they may be re-appointed.

3. The Prime Minister shall appoint and dismiss the chairman, the vice-chairman and members of the Managing Board, and the general director.

4. In the provinces and centrally-run cities; urban and rural districts as well as provincial towns and cities, the Managing Boards representative boards shall be set up with presidents or vice-presidents of the Peoples Committees of the same level as their heads. The presidents of the Peoples Committees of the same level shall decide on personnel of the Managing Boards representative boards.

5. The tasks and powers of the Managing Board and its representative boards of various levels shall comply with the Organization and Operation Charter of the Social Policy Bank.

6. The Managing Board and its representative boards of various levels may use the apparatuses and seals of the Social Policy Banks offices of the same level in order to perform their tasks.

7. Part-time members of the Managing Board, the Managing Boards representative boards of various levels, the commune-level officials and other individuals working for the Social Policy Bank shall be entitled to remuneration and other interests as prescribed by the Ministry of Finance.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Managing Boards Chairman shall sign the appointment and dismissal of deputy general directors.

The tasks and powers of the general director shall comply with the Organization and Operation Charter of the Social Policy Bank.

Article 8.- Financial, salary and allowance regimes for officials and employees, as well as the setting up and use of the Social Policy Banks funds shall be decided by the Prime Minister.

Article 9.-

1. The ministries, the ministerial-level agencies and the socio-political organizations named in Clause 1, Article 6 of this Decision shall have to appoint their officials to participate in the Managing Board of the Social Policy Bank.

2. The Ministry of Planning and Investment shall guide the operation registration of the Social Policy Bank and coordinate with the Ministry of Finance in submitting to the Prime Minister the allocation of charter capital to the Social Policy Bank according to the provisions in Article 1 of this Decision.

3. The Minister of Finance shall submit to the Prime Minister for promulgation the Regulation on financial management of the Social Policy Bank, loan capital plan and loss-offsetting allocation plan in the annual and 5-year State budget estimates.

4. The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall submit to the Prime Minister for promulgation the salary and allowance regimes for officials and employees of the Social Policy Bank.

5. The Minister of the Interior shall submit to the Prime Minister the appointment and dismissal of the chairman, the vice-chairman, the general director and members of the Managing Board.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 11.- The Governor of Vietnam State Bank shall direct Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development and the Bank for the Poor to transfer the task of lending capital to poor households; hand over capital, property, relevant documents and officials currently working on a full-time basis for the Bank for the Poor to the Social Policy Bank in order to ensure that the latter shall commence its operation on January 1, 2003.

The Ministry of Finance, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Peoples Committees of all levels and State commercial banks shall have to inventory and evaluate capital, property and preferential loan debts of policy beneficiaries, and transfer them to the Social Policy Bank before June 30, 2003. When the transfer is not completed the above-said agencies and organizations shall continue providing loans to social policy beneficiaries according to current regulations.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities, and the chairman of the Managing Board of the Social Policy Bank shall have to implement this Decision.

 

 

PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.668

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!