Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 130/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 130/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 130/2003/QĐ-TTG NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC BẢO VỆ TIỀN VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997-QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Nhằm bảo vệ tiền Việt Nam và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng tiền Việt Nam;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn việc làm tiền giả; tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; và phá hoại tiền Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong Quyết định này được hiểu như sau :

1. Tiền Việt Nam theo quy định tại Quyết định này được hiểu gồm: tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) phát hành.

2. Tiền giả là những loại tiền được làm giống như tiền Việt Nam nhưng không phải Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức in, đúc, phát hành.

Điều 3. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Làm tiền giả, vận chuyển, tàng trữ, lưu hành, mua, bán tiền giả.

2. Hủy hoại tiền Việt Nam bằng bất kỳ hình thức nào.

3. Sao chụp tiền Việt Nam với bất kỳ mục đích nào không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

4. Từ chối nhận, lưu hành đồng tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều 4. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

1. Bảo quản tiền Việt Nam trong quá trình quản lý, sử dụng.

2. Yêu cầu cơ quan chức năng giám định tiền Việt Nam theo quy định tại Điều 6 Quyết định này.

3. Kịp thời thông báo cơ quan công an hoặc bộ đội biên phòng, hải quan nơi gần nhất về các hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Quyết định này.

4. Cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân có tiền giả phải kịp thời giao nộp cho cơ quan công an, Ngân hàng Nhà nước, bộ đội biên phòng hoặc cơ quan hải quan nơi thuận tiện nhất.

5. Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và tổ chức khác có hoạt động ngân hàng, cơ quan hải quan, bộ đội biên phòng khi phát hiện tiền giả phải tiến hành lập biên bản thu giữ, phát hiện tiền nghi giả phải lập biên bản tạm thu giữ và kịp thời thông báo cơ quan công an nơi gần nhất.

Điều 5. Thông tin về tiền Việt Nam và thông tin về tiền giả

1. Ngân hàng Nhà nước thông báo đặc điểm và cách nhận biết tiền Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo này phải được niêm yết công khai tại trụ sở giao dịch của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng.

2. Trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc điểm nhận biết của loại tiền giả xuất hiện trong lưu thông để các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân biết.

3. Việc cung cấp tin, đăng tải tin về tiền giả thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Giám định tiền

1. Ngân hàng Nhà nước tổ chức giám định và thông báo kết quả giám định tiền giả, tiền nghi giả cho mọi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Việc giám định được thực hiện miễn phí.

2. Bộ Công an tổ chức giám định khi phát hiện, thu giữ tiền giả, tiền bị hủy hoại, tạm thu giữ tiền nghi giả, tiền nghi bị hủy hoại hoặc khi nhận được yêu cầu giám định của cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội.

3. Trường hợp chưa có sự thống nhất về kết quả giám định tiền thật, tiền giả thì kết luận giám định của Ngân hàng Nhà nước có giá trị thực hiện.

Điều 7. Xử lý tiền bị thu giữ, tạm thu giữ

Khi nhận được văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về giám định tiền Việt Nam, cơ quan, tổ chức thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả theo khoản 5 Điều 4 Quyết định này phải hoàn trả ngay cho tổ chức, cá nhân có tiền đối với số tiền được xác định không phải là tiền giả hoặc thực hiện việc thu giữ nếu xác định là tiền giả và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân có tiền.

Điều 8. Thu hồi và tiêu hủy tiền giả, tiền bị phá hoại

1. Ngoài số tiền giả, tiền bị phá hoại sử dụng làm tư liệu hay đang trong quá trình điều tra, xét xử theo quy định của pháp luật, cơ quan công an, bộ đội biên phòng, hải quan giao nộp toàn bộ tiền giả, tiền bị phá hoại đã thu giữ cho Ngân hàng Nhà nước.

2. Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước được giữ lại một số tiền giả, tiền bị hủy hoại làm tư liệu nghiên cứu; Bộ trưởng Bộ Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định số lượng, chủng loại và quy định việc quản lý, sử dụng số tư liệu này của mỗi Bộ, cơ quan mình.

3. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thu nhận, tiêu hủy tiền giả, tiền bị phá hoại. Việc tiêu hủy tiền giả, tiền bị phá hoại thực hiện theo quy định như đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Điều 9. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Bộ Công an chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong việc xử lý các trường hợp tiền giả, tiền nghi giả, tiền nghi bị hủy hoại và trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.

3. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm đồng tiền trong lưu thông bền, đẹp, có khả năng chống giả cao, thuận tiện trong quản lý, sử dụng và hướng dẫn các biện pháp bảo quản phù hợp với chất liệu đồng tiền nhằm làm tăng thời gian sử dụng của đồng tiền trong lưu thông.

Điều 10. Báo cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ tiền Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan.

2. Việc khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam do các Bộ, cơ quan nêu tại khoản 1 Điều này xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Trường hợp các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, các Bộ, cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm Quyết định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 130/2003/QD-TTg

Hanoi, June 30, 2003

 

DECISION

ON THE PROTECTION OF VIETNAMESE MONEY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to December 12, 1997 Law No. 01/1997-QH10 on Vietnam State Bank;
In order to protect Vietnamese money and the legitimate interests of organizations and individuals owning and using Vietnamese money;
At the proposal of the Governor of Vietnam State Bank,

DECIDES:

Article 1.- Scope of application

This Decision provides for the responsibilities of agencies, organizations and individuals in the work of preventing, fighting and checking the production of counterfeit money, the storage, transportation and circulation of counterfeit money, and the ruination of Vietnamese money.

Article 2.- Interpretation of terms

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Vietnamese money prescribed in this Decision is understood to include banknotes and coins issued by Vietnam State Bank (hereinafter called the State Bank for short).

2. Counterfeit money means assorted kinds of money identical to Vietnamese money but not printed, minted and issued by Vietnam State Bank.

Article 3.- The following acts are strictly prohibited

1. Producing, transporting, storing, circulating, selling or buying counterfeit money.

2. Ruining Vietnamese money in any form.

3. Duplicating Vietnamese money for any purposes without written consents of the State Bank.

4. Refusing to receive and/or circulate money issued by the State Bank within the Vietnamese territory.

Article 4.- Rights and responsibilities of agencies, organizations and individuals

1. To preserve Vietnamese money during the management and use thereof.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To promptly notify the nearest police offices, border guards or customs offices of violation acts defined in Article 3 of this Decision.

4. Agencies, units, economic organizations, social organizations and individuals having counterfeit money shall have to promptly submit them to the police offices, the State Bank, border guards or customs offices at the most convenient places.

5. The State Bank, credit institutions, State Treasuries and other organizations engaged in banking activities as well as customs offices and border guards, when detecting counterfeit money, shall have to make records thereon and seize such money; if detecting money doubted to be counterfeits, to make records thereon, temporarily seize such money and promptly notify the nearest police offices thereof.

Article 5.- Information on Vietnamese money and counterfeit money

1. The State Bank shall announce the characteristics of, and methods for recognizing, Vietnamese money on the mass media. This announcement must be posted up publicly at transaction offices of the State Bank, credit institutions, State Treasuries and other organizations engaged in banking activities.

2. In case of necessity, the State Bank shall publicly announce on the mass media the characteristics of counterfeit money being in circulation for agencies, units, economic organizations, social organizations and individuals to know.

3. The provision and publication of information on counterfeit money shall comply with law provisions.

Article 6.- Money expertise

1. The State Bank shall organize the expertise and notify the results of the expertise of counterfeit money and money doubted to be counterfeits to all organizations and individuals having the requests therefor. The expertise shall be carried out free of charge.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. In cases of failure to reach agreement on the results of the expertise of genuine money and counterfeit money, the expertise conclusions of the State Bank shall be valid for implementation.

Article 7.- Handling of seized and temporarily seized money

When receiving the written conclusions of agencies competent to expertise Vietnamese money, agencies and/or organizations which have seized counterfeit money or temporarily seized money doubted to be counterfeits under Clause 5, Article 4 of this Decision shall have to immediately return the amounts of money determined as genuine to organizations and/or individuals possessing such money or seize the amounts determined as counterfeit, and notify organizations and/or individuals possessing such money thereof in writing.

Article 8.- Recovery and destruction of counterfeit money and ruined money

1. Apart from the amounts of counterfeit money and ruined money used as materials or involved in cases being in the process of investigation or trial according to law provisions, the police offices, border guards and customs offices shall submit the whole amounts of counterfeit money and ruined money already seized to the State Bank.

2. The Ministry of Public Security and the State Bank may keep a number of counterfeit money and ruined money for use as research materials; the Minister of Public Security and the State Bank Governor shall decide on the volume and categories, and provide for the management and use of these materials by his/her ministry or his/her agency.

3. The State Bank shall organize the reception and destruction of counterfeit money and ruined money. The destruction of counterfeit money and ruined money shall comply with the provisions prescribed for money unqualified for circulation.

Article 9.- Responsibilities of ministries and branches

1. The Ministry of Public Security shall assume the prime and all-sided responsibility in the work of preventing and combating counterfeit money and protecting Vietnamese money.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The State Bank shall have to ensure that the money in circulation are durable, fine, highly capable of anti-counterfeiting and convenient for management and use, and guide preservation measures suitable to money materials so as to prolong the use duration of money in circulation.

Article 10.- Reporting, reward, commendation and handling of violations

1. The State Bank, the Ministry of Public Security, the Ministry of Defense and the Ministry of Finance shall report on the protection of Vietnamese money to the Prime Minister according to their respective State management functions, tasks, and powers.

2. The reward and commendation for units, organizations and individuals recording achievements in the prevention and combat of counterfeit money and protection of Vietnamese money shall be considered and decided by the ministries and agencies stated in Clause 1 of this Article according to law provisions. In cases where units, organizations and individuals record outstanding achievements, the concerned ministries and agencies shall report thereon to the Prime Minister for reward and commendation.

3. Organizations and individuals that violate this Decision shall, depending on the nature and seriousness of their violations, be handled according to law provisions.

Article 11.- Implementation effect and responsibility

1. This Decision takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

2. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the provincial/municipal Peoples Committees shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/06/2003 về việc bảo vệ tiền Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.360

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!