Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1289/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 11/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1289/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1289/2001/QĐ-NHNN NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 893/2001/QĐ-NHNN NGÀY 17/7/2001 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ HOÁ ĐỔI NGOẠI TỆ GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỚI CÁC NGÂN HÀNG ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN NGẮN HẠN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CHO CÁC NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điểm 2.2 Mục 2 Điều 10 Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 về trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ như sau:

"2.2. Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ của các ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ xem xét quyết định hoán đổi ngoại tệ đối với các giao dịch có giá trị đến 20 triệu Đôla Mỹ và trình Thống đốc xem xét quyết định đối với các giao dịch có giá trị trên 20 triệu Đôla Mỹ.

Trường hợp Ngân hàng Nhà nước đồng ý thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, Vụ Chính sách tiền tệ thông báo cho Sở Giao dịch để thực hiện. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước từ chối thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, Vụ Chính sách tiền tệ có công văn trả lời ngân hàng lý do từ chối".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Kế toán tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan ở Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng tham gia nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1289/2001/QD-NHNN

Hanoi, October 11th , 2001

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF THE DECISION NO. 893/2001/QD-NHNN DATED 17 JULY, 2001 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK ON THE PERFORMANCE OF THE FOREIGN CURRENCY SWAP OPERATION BETWEEN THE STATE BANK AND BANKS TO MEET REQUIREMENTS FOR THE SHORT-TERM VND FUNDS OF BANKS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Monetary Policy Department,

DECIDES

Article 1.

To amend point 2.2 Section 2 Article 10 of the Decision No. 893/2001/QD-NHNN dated 17 July, 2001 on the responsibility of the Monetary Policy Department as follows:

"2.2. Within a working day from the date of receipt of the request for the foreign currency swap operation from banks, the Director of the Monetary Policy Department shall consider for decision on the foreign currency swap transactions with the value of up to US$ 20 millions and submit report to the Governor for decision on transactions with the value of more than US$ 20 millions.

The Monetary Policy Department shall give notice to the Banking Operation Department for its performance in the case where the State Bank accepts the foreign currency swap. The Monetary Policy Department shall give official dispatch to banks for the reasons of refusal in the case where the State Bank refuses the foreign currency swap".
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1289/2001/QĐ-NHNN ngày 11/10/2001 sửa đổi Quyết định 893/2001/QĐ-NHNN về thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.074

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97