Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1247/2005/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1247/2005/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 1247/2005/QĐ-NHNN NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2005 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TIỀN GỬI TỐI ĐA BẰNG ĐÔLA MỸ CỦA PHÁP NHÂN TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lãi suất tiền gửi bằng Đôla Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng sau:

- Tiền gửi không ký hạn tối đa là: 0,5%/năm.

- Tiền gửi có kỳ hạn đến 6 tháng tối đa là: 1,2%/năm.

- Tiền gửi có kỳ hạn trên 6 tháng tối đa là :1,5%/năm.

Pháp nhân nêu tại Điều này bao gồm: Tổ chức kinh tế, trừ các tổ chức tín dụng; cơ quan nhà nước; đơn vị vũ trang; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; quỹ xã hội; quỹ từ thiện; các tổ chức khác có đủ điều kiện quy định tại Điều 94 Bộ Luật Dân sự; các pháp nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2005 và thay thế Quyết định số 272/2005/QĐ-NHNN ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng Đôla Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nguyễn Đồng

(Đã ký)

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
----------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
---------------

No. 1247/2005/QD-NHNN

Hanoi, August 26, 2005

 

DECISION

ON THE ADJUSTMENT OF THE MAXIMUM INTEREST RATE OF US$ DEPOSITS OF LEGAL ENTITIES AT CREDIT INSTITUTIONS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997; the Law on amendment and supplement of several articles of the Law on the State Bank of Vietnam issued in 2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions issued in 1997; the Law on amendment and supplement of several articles of the Law on Credit Institutions issued in 2004;
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19 May 2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Upon the proposal of the Director of Monetary Policy Department,

DECIDES:

Article 1. The interest rate of US$ deposits of legal entities at credit institutions shall be as follows:

- The maximum interest rate for demand deposits: 0.5%/ annum;

- The maximum interest rate for deposits with the term of up to 6 months: 1.2%/ annum;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Legal entities mentioned in this Article shall include: economic organizations, except for credit institutions; State agencies; armed force units; political organizations; socio-political organizations; social organizations; socio-professional organizations; social Funds; charity Funds; other organizations which satisfy conditions provided for in Article 94 of the Civil Code; foreign legal entities operating in Vietnam.

Article 2. This Decision shall be effective from 1 September 2005 and replace the Decision No. 272/2005/QD-NHNN dated 21 March 2005 of the Governor of the State Bank on the adjustment of the maximum interest rate of US$ deposits of legal entities at credit institutions.

Article 3. The Director of the Administrative Department, Director of the Monetary Policy Department, Heads of units of the State Bank, General Managers of the State Banks branches in provinces and cities under the central Governments management; Board of Directors and General Directors (Directors) of credit institutions shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1247/2005/QĐ-NHNN ngày 26/08/2005 điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.144

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!