Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1198/2001/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 18/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1198/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1198/2001/QĐ-NHNN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC GIAO DỊCH KỲ HẠN, HOÁN ĐỔI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH NGOẠI TỆ

 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997.
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 65/1999/QĐ-NHNN7 ngày 25/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định thời hạn tối thiểu và tối đa của giao dịch kỳ hạn như sau:

"Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được phép giao dịch kỳ hạn, hoán đổi trong phạm vi kỳ hạn sau:

1. Kỳ hạn tối thiểu: là 7 (bảy) ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao dịch.

2. Kỳ hạn tối đa: là 180 (một trăm tám mươi) ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao dịch".

Điều 2. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 289/2000/QĐ-NHNN7 ngày 30/8/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc quy định nguyên tắc xác định tỷ giá các giao dịch hối đoái kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ như sau:

"1. Đối với giao dịch giữa đồng Việt Nam và Đô la Mỹ: Mức tỷ giá áp dụng cho từng kỳ hạn tối đa không vượt quá mức trần tỷ giá giao ngay áp dụng tại thời điểm ký hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi cộng với mức gia tăng cho phép (tỷ lệ phần trăm của mức trần tỷ giá giao ngay) quy định với từng kỳ hạn như sau:

0,40% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 7 ngày đến 30 ngày

1,50% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 31 ngày đến 120 ngày

2,35% của trần tỷ giá giao ngay đối với kỳ hạn từ 121 ngày đến 180 ngày

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Các hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi đã ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1198/2001/QD-NHNN

Hanoi, September 18th , 2001

 

DECISION

ON THE AMENDMENT OF SEVERAL PROVISIONS RELATING TO THE FORWARD AND SWAP TRANSACTIONS BY CREDIT INSTITUTIONS AUTHORISED TO ENGAGE IN FOREIGN EXCHANGE ACTIVITIES

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15/CP dated 2 March, 1993 of the Government providing for the assignment, authority and responsibility for the State management of the Ministries and ministry-level agencies;
Upon proposal of the Director of the Foreign Exchange Control Department,

DECIDES

Article 1. To amend the Article 3 of the Decision No. 65/1999/QD-NHNN7 dated 25 February, 1999 of the Governor of the State Bank on the stipulation of the minimum maturity and maximum maturity of forward and swap transactions as follows:

Directors General (Directors) of credit institutions shall be permitted to engage in forward and swap transactions with following maturities:

1. The minimum maturity shall be 7 (seven) days from the date of entering into the transaction contract.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. To amend Article 1 of the Decision No. 289/2000/QD-NHNN7 dated 30 August, 2000 of the Governor of the State Bank on the stipulation of the principle to determine the forward rates and swap rates by credit institutions authorised to engage in foreign exchange activities as follows:

1. For transactions between VND and US$: the maximum rate applied to each maturity shall not be more than the maximum spot exchange rate applicable at the time a forward, swap transaction contract is entered into, plus a permitted premium (a percentage of the maximum spot exchange rate) stipulated for each maturity as follows:

- For maturity from 7 days to 30 days 0.40%

- For maturity from 31 days to 120 days 1.50%

- For maturity from 121 days to 180 days 2.35%

Article 3. This Decision shall be effective from the date of signing. Previous provisions which are contrary to provisions of this Decision shall be repealed.

Forward and swap transaction contracts signed prior to effective date of this Decision shall not be governed by this Decision.

Article 4. The Director of the Administrative Department, the Director of the Foreign Exchange Control Department, Heads of units of the State Bank Head-office, General Managers of the State Bank branches in the provinces and cities under the central Governments management, Chairpersons and Directors General (Directors) of credit institutions authorised to engage in foreign exchange activities shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
Le Duc Thuy

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1198/2001/QĐ-NHNN ngày 18/09/2001 sửa đổi quy định liên quan đến các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.181

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!