Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1151/2002/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Vũ Thị Liên
Ngày ban hành: 21/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1151/2002/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MÃ NGÂN HÀNG MỚI THÀNH LẬP VÀO HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 59/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 22/02/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào cuối điểm d Khoản 3 điều 5 "Quy định về hệ thống Mà Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nuớc có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nuớc để trực tiếp giao dịch thanh toán" ban hành kèm theo Quyết dịnh số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nuớc như sau:

Số TT

Tên chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

Ký hiệu số thứ tự

28

Ngân hàng Thương mại Chinatrust - Chi nhánh

Thành phố Hồ Chí Minh

629

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯƠC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Vũ Thị Liên

 

 

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1151/2002/QD-NHNN

Hanoi, October 21st , 2002

 

DECISION

ON THE SUPPLEMENT OF CODES FOR NEWLY ESTABLISHED BANKS TO THE SYSTEM OF CODES FOR BANKS, CREDIT INSTITUTIONS AND THE STATE TREASURY ISSUED IN CONJUNCTION WITH THE DECISION NO. 59/2000/QD-NHNN2 DATED 22 FEBRUARY, 2000 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated 12 December, 1997 and the Law on Credit Institutions No.02/1997/QH10 dated 12 December, 1997.
Pursuant to the Decree No.15CP dated 2 March, 1993 of the Government providing for the assignment, authority and responsibility for the State management of the Ministries and ministrial-level agencies,
Upon the proposal of the Director of the Accounting and Finance Department.

DECIDES

Article 1.

To supplement to the end of point d paragraph 3, Article 5 "Regulation on the system of Codes for banks, Credit institutions and the State Treasury that open accounts at the State Bank for direct payment transaction" issued in conjunction with the Decision No. 59/2000/QD-NHNN2 dated 22 February, 2000 of the Governor of the State Bank as follows:

Ordering Number

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Code of ordering number

28

Chinatrust commercial bank – Hochiminh city branch

629

Article 2.

This Decision shall be effective after 15 days from the date of signing.

Article 3.

The Head of the Administration Department, the Director of the Accounting and Finance Department, the Director of the Banking Information Technology Department, Heads of the relevant units of the State Bank of Vietnam, General Managers of the State Bank branches in provinces and cities under the central Government’s management, General Directors (Directors) of Credit institutions and State Treasury shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Vu Thi Lien

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1151/2002/QĐ-NHNN ngày 21/10/2002 sửa đổi Mã Ngân hàng mới thành lập vào hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.513

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105