Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1087/2003/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 17/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1087/2003/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 1087/2003/QĐ-NHNN NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÂN HÀNG

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/06/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước số 03/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Quyết định số 299/QĐ-NH4 ngày 26/11/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

QUY CHẾ
BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1- Bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng bao gồm những tin tức về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực hoạt động ngân hàng chưa công bố hoặc không công bố, nếu bị tiết lộ sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế và lĩnh vực khác của Nhà nước, của ngành và được cấp có thẩm quyền quy định trong danh mục bí mật Nhà nước.

Điều 2

1. Quy định này được áp dụng cho hệ thống Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp trong ngành ngân hàng (dưới đây gọi tắt là đơn vị), các cán bộ, viên chức trong ngành ngân hàng, tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Nghiêm cấm mọi hành vi thu thập, xử lý, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép những thông tin thuộc bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

Chương 2:

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3- Xác định và đóng dấu độ mật đối với tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.

1- Tài liệu, vật mang bí mật nhà nước tuỳ theo mức độ mật phải đóng dấu độ mật: Tuyệt mật, Tối mật hoặc Mật.

2- Khi soạn thảo văn bản có nội dung bí mật nhà nước, người soạn thảo văn bản phải đề suất mức độ mật từng tài liệu, người duyệt ký văn bản chịu trách nhiệm quyết định đóng dấu độ mật và phạm vi lưu hành tài liệu.

3- Đối với vật mang bí mật nhà nước phải có văn bản ghi rõ tên của vật lưu kèm theo và đóng dấu độ mật vào văn bản này.

4- Mẫu con dấu các độ mật

- Mẫu con dấu độ "Mật"

MẬT

Hình chữ nhật, kích thước 20mm x 8mm, có đường viền xung quanh, bên trong là chữ "MẬT" in hoa mét đậm, cách đều đường viền 2mm.

- Mẫu con dấu "Tối mật"

Hình chữ nhật, kích thước 30mm x 8mm, có đường viền xung quanh, bên trong là chữ "TỐI MẬT" in hoa nét đậm, cách đều đường viền 2mm.

TUYỆT MẬT

 

TỐI MẬT

- Mẫu con dấu "Tuyệt mật"

Hình chữ nhật, kích thước 40mm x 8mm, có đường viền xung quanh, bên trong là chữ "TUYỆT MẬT" in hoa nét đậm, cách đều đường viền 2mm.

- Mẫu con dấu thu hồi tài liệu mang bí mật nhà nước

TÀI LIỆU THU HỒI

Thời hạn..........

Hình chữ nhật, kích thước 80mm x 15mm, có đường viền xung quanh, bên trong có hai hàng chữ, hàng trên là hàng chữ in hoa nét đậm "TÀI LIỆU THU HỒI", hàng dưới là chữ "Thời hạn" in thường ở đầu hàng và các dấu chấm cho đến hết, chữ ở các hàng cách đều đường viền 2mm.

Dấu thu hồi tài liệu mang bí mật Nhà nước sử dụng trong trường hợp tài liệu mật chỉ được phát ra trong một thời hạn nhất định, người sử dụng chỉ được sử dụng trong thời hạn đó rồi nộp lại cho nơi phát tài liệu. Khi đóng dấu "Tài liệu thu hồi" vào tài liệu phát ra, ở dòng thời hạn phải ghi rõ thời gian thu hồi tài liệu trước ngày, giờ cụ thể.

- Mẫu con dấu "Chỉ người có tên mới được bóc bì"

Chỉ người có tên mới được bóc bì

Hình chữ nhất, kích thước 100mm x 10mm, có đường viền xung quanh, bên trong là hàng chữ "Chỉ người có tên mới được bóc bì" in thường, nét đậm, cách đều đường viền 2mm.

Dấu "Chỉ người có tên mới được bóc bì" sử dụng trong trường hợp chuyển tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật mà chỉ người nhận mới được bóc bì để đảm bảo bí mật của tài liệu, ngoài bì ghi rõ họ tên người nhận, bộ phận chuyển tài liệu phải chuyển tận tay người có tên trên bì.

Mực dùng để đóng các loại con dấu trên là mực màu đỏ tươi.

Bộ phận văn thư xử lý tài liệu mang bí mật Nhà nước của cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và đóng các loại con dấu trên theo sự chỉ đạo của thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cấp có thẩm quyền xác định độ mật theo quy định.

Điều 4- In, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

Việc in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải thực hiện theo các quy định sau đây:

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ở độ Tuyệt mật, Tối mật, ghi cụ thể số lượng in, sao, chụp. Thống đốc uỷ quyền việc quyết định in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ở độ Mật cho Thủ trưởng Vụ, Cục, các tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp trong ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tín dụng nơi trực tiếp quản lý tài liệu, vật mang bí mật đó.

2. Việc in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật phải tiến hành ở nơi đảm bảo bí mật, an toàn. Chỉ in, sao, chụp đúng số bản đã được phê duyệt. Sau khi in, sao, chụp xong phải kiểm tra lại và huỷ ngay bản dư thừa, bản hỏng, giấy nến, giấy matter dùng cho máy in roneo, máy in siêu tốc và các kỹ thuật khác trên máy tính để đảm bảo không khối phục lại được thông tin.

3. Đánh máy, in, sao, chụp tài liệu mật xong phải đóng dấu độ mật, dấu thu hồi (nếu cần), đánh số trang, số bản, số lượng in, phạm vi lưu hành, nơi nhận, tên người đánh máy, in soát, sao, chụp tài liệu.

4. Không sử dụng máy tính đã nối mạng Internet và các mạng máy tính khác ra ngoài ngành để đánh máy, in, sao tài liệu mật.

5. Tài liệu mang bí mật nhà nước sao, chụp ở dạng băng, đĩa phải được niêm phong và đóng dấu độ mật, ghi rõ tên người sao, chụp ở bìa niêm phong.

Điều 5- Vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

1. Vận chuyển tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước

a. Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước khi vận chuyển phải được đựng trong bao bì chắc chắn bằng loại vật liệu phù hợp; khi cần thiết phải niêm phong theo quy định; có phương tiện vận chuyển bảo đảm an toàn trong mọi tình huống; trường hợp xét thấy cần thiết thì phải bố trí người bảo vệ việc vận chuyển các tài liệu, vật đó.

b. Các thông tin bí mật nhà nước khi truyền đi bằng phương tiện viễn thông và mạng máy tính phải được mã hoá theo quy định của nhà nước và của ngành.

2. Giao nhận, thu hồi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước

Mọi trường hợp giao, nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước giữa những người: người dự thảo, văn thư, giao thông viên, người có trách nhiệm giải quyết, người lưu giữ, bảo quản,... đều phải vào sổ, có ký nhận giữa bên giao và bên nhận.

a. Việc gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước phải thực hiện theo các quy định sau:

- Vào sổ: Trước khi gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước phải vào sổ "Tài liệu đi" để theo dõi. Sổ "Tài liệu đi" phải ghi đầy đủ các mục: Số thứ tự (đồng thời là số tài liệu gửi đi), ngày, tháng, năm, nơi nhận, trích yếu nội dung, độ mật, độ khẩn, người ký, ghi chú. Trường hợp gửi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước độ "Tuyệt mật" thì cột trích yếu nội dung chỉ được ghi khi người có thẩm quyền đồng ý. Tài liệu gửi đi phải cho vào bì dán kín và chuyển đến văn thư để làm bì ngoài gửi đi.

- Làm bì: Tài liệu mang bí mật Nhà nước gửi đi phải làm bì riêng. Giấy làm bì phải dùng loại giấy dai, khó thấm nước, không nhìn thấu qua được; hồ dán phải dính, khó bóc.

Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thuộc độ "Mật" ngoài bì đóng dấu chữ

C (con dấu chữ "C" in hoa nét đậm, nằm trong đường viền tròn, đường kính 1,5 cm).

Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thuộc độ "Tối mật" ngoài bì đóng dấu chữ

B (con dấu chữ "B" in hoa nét đậm, nằm trong đường viền tròn, đường kính 1,5 cm).

Tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước thuộc độ "Tuyệt mật" gửi bằng hai bì:

+ Bì trong: Ghi rõ số, ký hiệu của tài liệu, tên người nhận, đóng dấu "Tuyệt mật". Nếu là tài liệu, vật gửi đích danh người có trách nhiệm giải quyết thì đóng dấu "Chỉ người có tên mới được bóc bì".

+ Bì ngoài: Ghi như tài liệu thường, đóng dấu chữ A (con dấu chữ "A" in hoa nét đậm, nằm trong đường viền tròn, đường kính 1,5 cm).

b. Nhận tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước

- Mọi tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước gửi đến từ các nguồn đều phải qua văn thư vào sổ "Tài liệu mật đến" để theo dõi và chuyển đến người có trách nhiệm giải quyết.

- Trường hợp tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước đến mà bì trong có dấu "chỉ người có tên mới được bóc bì" thì văn thư vào sổ số tài liệu ghi ngoài bì và chuyển ngay đến người có tên trên bì. Nếu người có tên ghi trên bì đi vắng thì chuyển đến người có trách nhiệm giải quyết. Văn thư không được bóc bì.

- Trường hợp thấy tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước gửi đến mà nơi gửi không thực hiện đúng thủ tục bảo mật thì chuyển đến người có trách nhiệm giải quyết, đồng thời thông tin lại nơi gửi để rút kinh nghiệm. Nếu phát hiện tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước gửi đến có dấu hiện bị bóc, mở bào bì, lộ lọt bí mật Nhà nước hoặc tài liệu, vật bị trao đổi, mất, hư hỏng... thì người nhận phải báo cáo ngay với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời.

c. Thu hồi tài liệu mang bí mật Nhà nước

Những tài liệu có đóng dấu "Tài liệu thu hồi", văn thư phải theo dõi, thu hồi hoặc trả lại nơi gửi đúng thời hạn. Khi nhận cũng như khi trả phải kiểm tra, theo đối chiếu bảo đảm tài liệu không bị thất lạc.

Điều 6- Sử dụng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

1. Mọi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, phạm vi cần được phổ biến hoặc nghiên cứu. Việc phổ biến, nghiên cứu phải được tổ chức ở nơi đảm bảo bí mật, an toàn.

2. Chỉ được ghi chép, ghi âm, ghi hình tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước khi được phép của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý bí mật đó. Các băng ghi âm, ghi hình phải quản lý, bảo vệ như tài liệu gốc.

Điều 7- Thống kê, lưu trữ, bảo quản tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.

Tài liệu, vật mang bí mật nhà nước sau khi xử lý xong phải được thống kê, phân loại và được lưu giữ riêng; có phương tiện như tủ, hòm, két sắt, kho tàng, bảo vệ an toàn. Không được tự động mang tài liệu, vật mang bí mật nhà nước ra khỏi cơ quan; trường hợp cần thiết phải mang đi công tác, mang về nhà riêng thì phải được sự đồng ý (bằng văn bản) của thủ trưởng các đơn vị, phải đăng ký với bộ phận bảo mật và phải có phương án bảo mật chặt chẽ. Mọi trường hợp khi phát hiện tài liệu, vật mang bí mật nhà nước bị mất, trao đổi, hư hỏng hoặc bị lộ phải báo cáo ngay với thủ trưởng đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng phải thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo việc thống kê, phân loại, lưu giữ, bảo quản bí mật nhà nước của ngành trong phạm vi quyền hạn của mình.

Điều 8- Bảo vệ các khu vực, nơi cất giữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

Các khu vực, địa điểm, nơi cất giữ, nơi tiến hành các hoạt động có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước (bao gồm nơi in ấn, sao chụp, hội họp, phổ biến bí mật nhà nước; kho cất giữ sản phẩm, kho giữ liệu điện tử, nơi dịch mã, chuyển nhận thông tin mật; nơi nghiên cứu, thử nghiệm các công trình có nội dung thuộc bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng) phải đảm bảo an toàn, có nội quy bảo vệ. Người không có phận sự không được tiếp cận. Cán bộ đến công tác phải có giấy giới thiệu kèm theo chứng minh nhân dân và được bố trí tiếp, làm việc ở phòng dành riêng. Tuỳ tính chất và yêu cầu công tác bảo vệ của từng nơi mà tổ chức lực lượng bảo vệ chuyên trách hoặc bán chuyên trách, tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát người ra vào chặt chẽ, bố trí phương tiện kỹ thuật bảo vệ.

Điều 9- Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng cho các cơ quan xuất bản, báo chí và cơ quan thông tin đại chúng khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 10- Cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam.

1- Người được giao nhiệm vụ tìm hiểu, thu thập thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng phải có giấy chứng minh nhân dân kèm theo giấy giới thiệu của cơ quan, ghi rõ nội dung, yêu cầu tìm hiểu, thu thập và phải được cấp có thẩm quyền của đơn vị lưu giữ bí mật đồng ý.

2- Đơn vị lưu giữ bí mật nhà nước khi cung cấp thông tin thuộc phạm vi bí mật của nhà nước trong ngành Ngân hàng cho cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam phải được cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định sau:

a. Bí mật nhà nước thuộc độ Tuyệt mật và Tối mật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước duyệt.

b. Bí mật nhà nước thuộc độ Mật do thủ trưởng đơn vị trực tiếp lưu giữ thông tin đó duyệt.

Điều 11- Cung cấp tin thuộc bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

1- Các đơn vị, cá nhân trong ngành khi quan hệ, tiếp xúc (hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trao đổi tài liệu khoa học, thực hiện chương trình hợp tác, thi hành công vụ...) với tổ chức, cá nhân nước ngoài không được tiết lộ bí mật nhà nước.

2- Khi tiến hành chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ, nếu có yêu cầu phải cung cấp những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải tuân thủ theo nguyên tắc:

a. Bảo vệ lợi ích quốc gia;

b. Chỉ cung cấp những thông tin được các cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định sau:

- Bí mật nhà nước thuộc độ Tuyệt mật do Thủ tướng Chính phủ duyệt.

- Bí mật nhà nước thuộc độ Tối mật do Bộ trưởng Bộ Công an duyệt.

- Bí mật nhà nước thuộc độ Mật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước duyệt.

c. Yêu cầu bên nhận tin sử dụng đúng mục đích thoả thuận và không được tiết lộ cho bên thứ ba;

Điều 12- Mang tài liệu, vật thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ra nước ngoài.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng mang tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng ra nước ngoài phục vụ công tác, nghiên cứu khoa học phải xin phép và được sự đồng ý bằng văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Văn bản xin phép phải nêu rõ người mang tài liệu, vật thuộc phạm vi bí mật Nhà nước sẽ mang đi; phạm vi, mục đích sử dụng. Khi xuất cảnh phải trình văn bản xin phép có sự phê duyệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

Trong thời gian ở nước ngoài phải có biện pháp quản lý, bảo vệ bí mật tài liệu, vật mang theo. Nếu cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thực hiện theo Điều 11 Quyết định này.

Điều 13- Tiêu chuẩn và trách nhiệm của cán bộ làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

1- Cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước phải có phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức cảnh giác giữ gìn bí mật nhà nước; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản nộp cho Thủ trưởng đơn vị.

2- Những người được giao nhiệm vụ tiếp xúc với bí mật nhà nước dưới mọi hình thức phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Điều 14- Lập danh mục, thay đổi mật và giải mật bí mật Nhà nước.

Vào tháng 12 hàng năm, các đơn vị trong ngành ngân hàng chủ động đề xuất với Thống đốc những thông tin đưa vào danh mục bí mật Nhà nước, thay đổi độ mật và giải mật bí mật Nhà nước trong ngành. Vụ Tổng kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp, trình Thống đốc gửi Bộ Công an và Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 15- Tiêu huỷ tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

1- Việc tiêu huỷ tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc độ Tuyệt mật, Tối mật không còn sử dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

2- Việc tiêu huỷ tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc độ Mật không còn sử dụng do thủ trưởng đơn vị trực tiếp lưu giữ tài liệu, vật mang bí mật đó quyết định.

3- Trong quá trình tiêu huỷ tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải bảo đảm yêu cầu không để lộ, lọt bí mật nhà nước. Tiêu huỷ vật thuộc phạm vi bí mật nhà nước phải làm thay đổi hình dạng và tính năng, tác dụng. Tiêu huỷ tài liệu phải đốt hoặc xén hoặc nghiền nhỏ đảm bảo không thể phục hồi được.

Điều 16- Kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

1- Thủ trưởng đơn vị trong ngành thực hiện kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước định kỳ hoặc đột xuất đối với từng đơn vị trong phạm vi mình quản lý.

2- Vụ Tổng kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy chế này tại các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức sự nghiệp, các doanh nghiệp trong ngành Ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy chế này tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

3- Việc kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng được tiến hành định kỳ ít nhất 2 năm 1 lần hoặc đột xuất khi cần thiết.

4- Quá trình kiểm tra và tự kiểm tra phải đánh giá được những ưu điểm, khuyết điểm, phát hiện những thiếu sót, sơ hở và kiến nghị những biện pháp khắc phục. Sau mỗi lần kiểm tra phải báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thông qua Vụ Tổng kiểm soát), sau đó gửi Bộ Công an để theo dõi.

Điều 17- Chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng.

1- Báo cáo gồm 2 loại:

a. Báo cáo (đột xuất) những vụ việc lộ, mất bí mật nhà nước xảy ra hoặc hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của nhà nước hoặc của ngành do thủ trưởng các đơn vị trong ngành (nơi phát sinh vụ việc) thực hiện.

b. Báo cáo toàn diện về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành định kỳ mỗi năm 1 lần thực hiện vào tháng 1 của năm sau do thủ trưởng các đơn vị trong ngành thực hiện.

Báo cáo gửi về vụ Tổng kiểm soát để tổng hợp báo cáo chung toàn ngành.

2- Hàng năm tổ chức sơ kết, 5 năm tổng kết một lần. Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an để báo cáo. Vụ Tổng kiểm soát chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Chương 3:

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18- Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức và công dân có một trong những thành tích sau đây sẽ được khen thưởng theo quy định của pháp luật:

1. Phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi thu thập, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép bí mật Nhà nước.

2. Khắc phục mọi khó khăn, nguy hiểm bảo vệ an toàn bí mật Nhà nước.

3. Tìm được tài liệu, vật thuộc bí mật Nhà nước bị mất; ngăn chặn hoặc hạn chế được hậu quả do việc làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép bí mật Nhà nước do người khác gây ra.

4. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước theo chức trách được giao.

Điều 19- Xử lý vi phạm

Mọi vi phạm chế độ bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng phải được điều tra làm rõ. Người có hành vi vi phạm, tuỳ theo tính chất, hậu quả tác hại gây ra sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20- Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

THE STATE BANK
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 1087/2003/QD-NHNN

Hanoi, September 17, 2003

 

DECISION

NO. 1087/2003/QD-NHNN OF THE STATE BANK’S GOVERNOR DATED SEPTEMBER 17, 2003 ON ISSUANCE OF REGULATIONS ON PROTECTING STATE SECRETS

THE STATE BANK’S GOVERNOR

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 01/1997/QH10 dated December 12, 1997;

Pursuant to the Law on Amendments to the Law on the State Bank of Vietnam No. 10/2003/QH11 dated June 17, 2003;

Pursuant to the Ordinance on Protection of State Secrets No. 03/2000/PL-UBTVQH10 dated December 28, 2000;

Pursuant to the Government’s Decree No. 33/2002/ND-CP imposing specific regulations on implementation of the Ordinance on State Secret Protection;

Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP dated November 5, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the Ministry and other Ministry-level bodies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEREBY DECIDES

Article 1. Enclose herewith the Regulations on protecting state secrets in the banking sector.

Article 2. It shall enter into force 15 days from the day of its publication in the Official Gazette.   The Decision No. 299/QD-NH4 of the State Bank’s Governor dated November 26, 1994 shall be repealed.

Article 3. The Chief of the Office, Chief Inspector, Directors of organs of the State Bank; Directors of the State Bank branches located in centrally-affiliated cities and provinces; Chairs of Management Boards, General Directors (Directors) of credit institutions, shall be responsible for implementing this Decision.

 

 

Le Duc Thuy

(Signed)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON PROTECTING STATE SECRETS IN THE BANKING SECTOR.
(Issued together with the Decision No.1087/2003/QD-NHNN of the State Bank’s Governor dated September 17, 2003)

Chapter 1:

GENERAL PROVISIONS

Article 1- State secrets in the banking sector include news about cases, matters, documents, objects, location, time, or voices containing important information in the banking sector, which have not yet released, are prohibited for release or the unauthorized disclosure of which could be expected to cause damage to security, politics, economy and other aspects of the State or sectors, and which are emplaced in the classification list of State secrets by competent authorities.

Article 2

1. These Regulations shall be applied to the State Bank’s network, credit institutions and banking enterprises (hereinafter referred to as governed entities), public officers, employees working in the banking sector and other organizations and individuals concerned. 

2. Any unauthorized collection, processing, disclosure, loss, appropriation, trading or elimination of national security or classified information in the banking sector shall be strictly prohibited. 

Chapter 2:

SPECIFIC PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1- Depending on their classification levels, documents or articles bearing state secrets shall be stamped with one of the security classification seals such as top secret, secret or confidential.  

2- When drafting documents containing state secrets, drafters shall assign the classification level to specific documents and approvers of these documents shall be responsible for deciding which of the above-mentioned classification seals is affixed and extent of circulation of these documents. 

3- Articles bearing state secrets must be protected by issuing attached written documents that provide explicit information about storage objects and are stamped with the classification seal.

4- Sample classification seal

- 4- Sample classification seal indicating “Confidential”

CONFIDENTIAL

It is shaped as a rectangle sized 20mm x 8mm, is surrounded by borders and has the inscription “CONFIDENTIAL” inside which is written in block capitals with bold rims and is evenly spaced at 2mm from its borders.  

- Sample classification seal indicating “Secret”

It is shaped as a rectangle sized 30mm x 8mm, is surrounded by borders and has the inscription “SECRET” inside which is written in block capitals with bold rims and is evenly spaced at 2mm from borders. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SECRET

- Sample classification seal indicating “TOP SECRET”

TOP SECRET

 

It is shaped as a rectangle sized 40mm x 8mm, is surrounded by borders and has the inscription “TOP SECRET” inside which is written in block capitals with bold rims and is evenly spaced at 2mm from borders. 

- Sample seal indicating withdrawal of documents containing state secrets.

DOCUMENT TO BE WITHDRAWN

By…….

It is shaped as a rectangle sized 80mm x 15mm, is surrounded by borders and has two text lines inside, including the line "DOCUMENT TO BE WITHDRAWN" in block and bold capitals which is placed above the line “By….” in lower-case letters that are followed by full-stop marks. These two lines are evenly spaced at 2mm from borders. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sample seal indicating “Only person named on the envelope is authorized to open this”

Only person named on the envelope is authorized to open this

It is shaped as a rectangle sized 100mm x 10mm, is surrounded by borders and has the text line “Only person named on the envelope is authorized to open it” inside which is written in bold lower-case letters and is evenly spaced at 2mm from borders. 

This seal shall be affixed to documents or articles bearing state secrets if they are designated as top secret ones, and only the receivers of them are authorized to open their envelopes to protect security for them. In this case, the receiver’s name shall be clearly written on the face of the envelope and the shipping entity shall be required to meet the receiver in person to hand the envelope to that receiver.

All abovementioned seals shall produce bright red ink.

The administrative office in charge of processing documents containing state secrets shall be responsible for managing and affixing these seals under the command of the head of an entity having authority over such department or the authority having competence in identification of the classification level as prescribed by regulations in force.

Article 4- Printing, duplication or photocopying of documents or articles bearing state secrets in the banking sector

Printing, duplication or photocopying of documents or articles bearing state secrets in the banking sector shall conform to the following regulations:

1. The State Bank’s Governor shall be vested with powers to print, duplicate or photocopy documents or articles containing state secrets in the banking sector which are classified at the Top Secret or Secret level, and shall be responsible for controlling the number of copies of these documents.   The Governor shall decentralize his powers to print, duplicate or photocopy documents or articles containing state secrets in the banking sector which are classified at the Confidential level to Heads of Departments, Agencies, public sector entities or enterprises belonging in the banking field, State Bank branches located centrally-affiliated cities or provinces, or credit institutions which directly manage such documents and articles containing state secrets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. After completion of the typing, printing, duplication or photocopying process, it shall be mandatory to affix the seal indicating the classification level or the seal indicating withdrawal (where necessary), number pages, count copies, determine the printing output, extent of circulation, place of receipt, name of the person typing, printing, controlling, duplicating or photocopying documents.

4. It shall be prohibitory that computers with Internet or other out-of-sector network connection shall not be used to type, print or duplicate classified documents.

5. Any document containing state secret which has been made available in a tape or disk format must be sealed, stamped with the classification seal, clearly display name of the duplicating or photocopying person onto the face of its envelope.     

Article 5- Transportation, delivery and receipt of documents or articles containing state secrets in the banking sector.

1. Transportation of documents or articles containing state secrets

a. During transportation of documents or articles containing state secrets, they must be stored in rigid packaging made of suitable materials; sealed in conformity with regulations in force when required; loaded on means of transport that meet safety standards under any circumstance; guarded by security personnel to ensure safety during transportation of such documents and articles, where necessary.   

b. National security or classified information which is transmitted by telecommunications equipment or via computer networks must be encoded in accordance with regulations of the State and specific sectors.

2. Delivery, receipt and withdrawal of documents or articles bearing state secrets.

Delivery and receipt of documents or articles containing state secrets between persons involved such as drafters, administrative office staff, shippers, responsible persons, and persons charged with keeping and storing them, etc. shall be recorded in books and verified by signatures of the sender and the receiver. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Recording documents or articles bearing state secrets in the book “Outgoing documents” for monitoring purposes. The book “Outgoing documents” must have all necessary information which have been fully filled out, such as ordinal numbers (also considered as number of the outgoing document), sending date (including particular day and year), place of receipt, description of main contents, classification level, urgency level, signer and remarks. In case of sending a document or article containing state secret which is classified at the top secret level, the data field indicating description of main contents shall be filled out only when the competent person gives his/her consent. Outgoing documents must be put into a closed envelope and handed to the administrative office to be put into the outer pack before sending.

- Creating particularly designed packs to contain particular outgoing documents bearing state secrets. Paper used for creating outer packs must be durable, water-resistant and cannot be seen through; glue must have high adhesive qualities and be hardly removable.

Documents or articles bearing state secrets which are classified at the "Confidential" level must have the symbol “C” on the face of the envelope (the symbol “C” is capitalized, bold, put inside a circle of which the diameter is 1.5 cm).  

Documents or articles bearing state secrets which are classified at the "Secret" level must have the symbol “B” on the face of the envelope (the symbol “B” is capitalized, bold, put inside a circle of which the diameter is 1.5 cm).

Documents or articles containing state secrets which are classified at the “Top Secret” level shall be stored in double packages:

+ Number, code of documents, name of the receiver and the classification seal “Top Secret” shall be written on the face of the secondary package. If the responsible person’s name is specified on this package, the seal “Only person named on the envelope is authorized to open this” shall be affixed.

+ Information shall be provided as normal documents or articles and the symbol “A” (the symbol “A” is capitalized, bold, put inside a circle of which the diameter is 1.5 cm) shall be affixed on the face of the primary package.

b. Receipt of documents or articles bearing state secrets

- All documents or articles bearing state secrets which are sent to different places of receipt shall be recorded into the book "Oncoming classified documents" by the administrative office for monitoring purposes and shall be passed to the responsible person. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- On realizing that the place of receipt of oncoming documents or articles bearing state secrets fails to comply with security procedures, they shall be passed to the responsible person and inform that place to prevent such similar situation that may occur in the future.   If there is any suspicion that the package containing oncoming documents or articles bearing state secrets has been opened, state secrets have been leaked out or revealed, or these documents or articles have been replaced, lost or damaged, etc. the receiver must promptly report to the head of the body or entity involved for any timely action to be taken.

c. Withdrawal of documents containing state secrets

The administrative office shall be obliged to keep track of, take back or return to the sending place any document stamped with the mark “Documents to be withdrawn” by the specified deadline. It shall be mandatory that careful checking must be carried out during receipt or return of such documents to prevent any loss.

Article 6- Use of documents or articles bearing state secrets in the banking sector

1. All documents or articles containing state secrets must be used for valid purposes, subjects and within the scope for which they are intended for communication or study reasons.  Communication and study activities must be carried out at places where security and safety are ensured.

2. Any recording in the written, audio or visual format of documents or articles bearing state secrets shall be subject to consent from the State Bank's Governor or the head of the body directly managing such secrets. Any audio or video tapes shall be managed or protected like original documents.

Article 7- Inventory, storage and safekeeping of documents or articles bearing state secrets

Documents or articles bearing state secrets, after being completely processed, shall be enumerated, sorted and kept separately; safekept by using such security equipment as cabinets, trunks, safes, treasure holds or vaults, etc. Unauthorized movement of these documents or articles to outside areas shall be prohibited; where it is necessary to bring them home or on a business trip, the head of the body managing them shall consider giving his written consent and the person authorized to do this must register with the security department as well as implement the strict security plan.    In case of any damage, replacement, loss or disclosure of documents or articles bearing state secrets, the head of the body managing such documents or articles must be promptly informed to seek any timely solution. The head of the body directly managing state secrets in the banking sector must carry out regular inspection or undertake inventory, sorting, storage and safekeeping of state secrets within his jurisdiction.

Article 8- Safeguarding of areas or places where state secrets are safekept or activities relating to state secrets in the banking sector are carried out.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9- Entities, organizations and individuals shall be strictly prohibited from providing national security or classified information in the banking sector for publishing, press and media agencies in any form.

Article 10- Provision of national security or classified information in the banking sector to Vietnamese bodies, organizations or citizens.

1- Any person charged with discovering and collecting national security or classified information in the banking sector must show his/her ID card and letter of introduction issued by his/her host body, clearly describe contents and requirements of such information discovery and collection activities and must obtain consent from the competent department of the body storing these state secrets.

2- Before providing national security or classified information in the banking sector for Vietnamese entities, organizations or citizens, the body directly managing state secrets must apply for approval from a competent authority in accordance with the following regulations:

a. Provision of information classified at the Top Secret or Secret level shall be subject to approval granted by the State Bank's Governor.

b. Provision of information classified at the Confidential level shall be subject to approval granted by the head of the body directly managing such secrets.

Article 11- Provision of national security or classified information in the banking sector to foreign organizations or individuals.

1- Entities or individuals in the banking sector, upon building relationship or meeting with foreign organizations or individuals (by participating in conferences, workshops, dialogues, talks, exchanging scientific documents, implementing cooperation programs or rendering public services, etc.), shall be prohibited from disclosing state secrets.    

2- In the course of carrying out international cooperation programs or rendering public services, if there is any demand for provision of national security or classified information to foreign organizations or individuals, the following rules shall be observed:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Providing only information approved by competent authorities in accordance with the following regulations:

- Provision of information classified at the Top Secret level shall be subject to the Prime Minister’s consent.

- Provision of information classified at the Secret level shall be subject to consent from the Minister of Public Security.

- Provision of information classified at the Confidential level shall be subject to consent from the State Bank's Governor.

c. Requesting the receiver of information to use it for predetermined purposes and not to disclose such information to any third party;

Article 12- Cross-border carriage of documents or articles bearing state secrets in the banking sector

Any public officer or employee working in the banking sector, who wishes to transport documents or articles bearing state secrets in the sector to overseas countries for business or scientific research purposes, must apply for written permission from the State Bank’s Governor.  The application for such permission shall clearly specify who carries these documents or articles, scope within which they are used and reasonable purposes. When completing exit clearance procedures at the border checkpoint, they must show their written application and approval of the State Bank’s Governor to the immigration authority.

During their stay in overseas countries, they must take proper action to manage and protect these documents or articles.  If such documents or articles are provided to foreign organizations or individuals, Article 11 of this Decision must be observed.

Article 13- Qualifications and responsibilities of officers undertaking tasks related to state secret in the banking sector.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2- Persons designated to work on state secrets in any form shall be required to strictly comply with legislation on protection of state secrets in force.

Article 14- Listing, change of classification level or decoding of state secrets.

In every December, banking-sector entities shall, on their own initiative, request the State Bank’s Governor to consider adding other necessary information to the list of state secrets, changing the classification level and decoding state secrets in the banking sector.  The General Department of Control shall be responsible for preparing a general report submitted to the Governor who then passes this to the Ministry of Public Security and the Prime Minister to seek any decision to be issued.

Article 15- Elimination of documents or articles bearing state secrets in the banking sector

1- Elimination of documents or articles bearing state secrets classified at the Top Secret or Secret level, which are no longer used, shall be subject to the decision issued by the State Bank's Governor.

2- Elimination of documents or articles bearing state secrets classified at the Confidential level, which are no longer used, shall be subject to the decision issued by the Head of the body directly managing these documents or articles.

3- During the elimination process, disclosure or leakage of documents or articles bearing state secrets shall be prohibited. Elimination must change configuration, functions and effects of articles considered as state secrets. The process shall involve burning, trimming or crushing of these documents or articles to the extent that they become unrecoverable.

Article 16- Inspection of compliance with regulations on protection of state secrets in the banking sector.

1- The head of the larger body in the banking sector shall conduct regular or unplanned inspection of compliance of their affiliations with regulations on protection of state secret. 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3- Inspection of compliance with regulations on protection of state secrets in the banking sector shall be carried out at least once every 2 years or without prior notice where necessary.

4- During the inspection or self-inspection process, achievements, shortcomings, defects or mistakes should be detected and corrective actions should be recommended. After each inspection, a report shall be sent to the State Bank’s Governor (via the General Department of Control) and then passed to the Ministry of Public Security for further monitoring purpose.

Article 17- System of reporting, whether preliminary or final, of the task of protecting state secrets in the banking sector.

1- There shall be 2 types of report, including:

a. (Spontaneous) reports on cases or matters relating to disclosure or loss of state secrets that have occurred or on violations against laws on protection of state secrets, which cause harm to national security, interests of the State or the sector. This type of report shall be prepared by the Heads of bodies in the sector (where such cases or matters took place).

b. Comprehensive reports on protection of state secrets in the sector which is prepared annually in January of the following year by the Heads of bodies in the sector.

These reports shall be sent to the General Department of Control and then combined to form a general report in the entire sector.

2- Preliminary reports shall be prepared annually and a final report shall be made every 5 years. Preliminary reports or final reports on protection of state secrets in the banking sector shall be submitted to the Prime Minister and deposited with the Ministry of Public Security. The General Department of Control shall undertake coordination with relevant entities in such implementation.

Chapter 3:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 18- Rewards

Any entity, organization or citizen that performs the following activities shall be rewarded in accordance with laws in force:

1. Discovering and reporting acts such as illegal collection, leakage, loss, appropriation, trading or elimination of state secrets in a timely manner.

2. Overcoming all difficulties and taking all risks to secure state secrets.

3. Recovering documents or articles bearing state secrets which were lost; preventing or mitigating consequences that arise due to illegal collection, leakage, loss, appropriation, trading or elimination of state secrets by other persons.

4. Excelling at performing the task of protecting state secrets under its mandate.

Article 19- Disciplinary actions

All violations of regulations on state secrets in the banking sector shall be put under investigation. Violators shall be subject to disciplinary actions, administrative penalties or criminal proceedings, depending on the severity or the harmful effects of violations.

Chapter 4:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 20. Revision or supplementation of these Regulations shall be subject to the decision issued by the State Bank's Governor.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/09/2003 ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.617

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!