Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 85/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 10/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về quản lý nợ công; Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương; Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường nối thành phố Hạ Long với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2180/TTr-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước nhằm huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách tỉnh theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tên trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương

2. Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng phát hành với giá trị là 1.000 (một nghìn) tỷ đồng (bằng tiền Việt Nam).

3. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm

4. Mệnh giá trái phiếu: trái phiếu chính quyền địa phương có mệnh giá là 100.000 (một trăm nghìn) đồng. Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng.

5. Phương thức phát hành: Bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành.

6. Hình thức trái phiếu: Trái phiếu phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

7. Thời gian phát hành trái phiếu: Quý II năm 2013.

8. Lãi suất trái phiếu.

Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định lãi suất phát hành đối với từng đợt phát hành, nhưng không vượt quá khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

9. Phương thức thanh toán nợ gốc, nợ lãi.

- Tiền gốc: Hoàn trả 01 lần khi đến hạn.

- Tiền lãi: Trả sau theo định kỳ 01 năm 01 lần (không tính nhập gốc)

10. Phương án sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu:

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được nộp vào ngân sách tỉnh và chi cho các dự án Đường nối thành phố Hạ Long với cầu Bạch Đằng và Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn nút giao cuối tuyến. Việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh căn cứ Nghị quyết này tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của nhà nước và các điều kiện, điều khoản tại Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương kèm theo Tờ trình số 2180/TTr-UBND ngày 08/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2013 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.024
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144