Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 70/NQ-CP 2021 cơ chế tài chính với dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam

Số hiệu: 70/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG ĐỐI VÓI VỐN ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC ĐẠI HỌC QUỐC GIA VIỆT NAM”, VAY VỐN WB

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1976/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 4 năm 2021; báo cáo giải trình số: 2920/BKHĐT-KTĐN ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2467/BGDĐT-KHTC ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1843/ĐHQGHN-KHTC ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội, 1002/ĐHQG-HCM ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng của các dự án thành phần thuộc Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam”, gồm: Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc Gia Hà Nội”, Dự án “Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh”, Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) theo tỷ lệ như sau:

- Ngân sách trung ương cấp phát 90%.

- Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng tự bố trí 10% từ nguồn thu hợp pháp của các Đại học như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan về báo cáo và kiến nghị tại các văn bản nêu trên.

Điều 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước các cơ quan thanh tra, kiểm toán về sự chính xác của thông tin, số liệu báo cáo và giải trình; sự phù hợp với khả năng cân đối tài chính và quy định pháp luật trong việc bố trí vốn đối ứng từ nguồn thu hợp pháp cho Dự án thành phần theo quy định.

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và quyết định của các cấp có thẩm quyền về đầu tư công, các cơ quan chủ quản đăng ký nhu cầu và bố trí kế hoạch đầu tư công các nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 cho dự án thành phần của mình./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: KHĐT, GDĐT, TC, TP, NG;
- ĐHQG HN;
- ĐHQG TP HCM;
- ĐH Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg;
các Vụ: KTTH, KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 08/07/2021 về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc Dự án "Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.050

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!