Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND chính sách cho vay ưu đãi Chương trình giảm nghèo Hồ Chí Minh

Số hiệu: 08/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Lệ
Ngày ban hành: 13/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH CHO VAY ƯU ĐÃI VÀ BỔ SUNG NGUỒN VỐN CHO VAY TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

(Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo;

Căn cứ Thông tư số 11/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Xét Tờ trình số 2715/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung một số nội dung chính sách cho vay ưu đãi và nguồn vốn cho vay trong Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2019 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 351/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chính sách cho vay ưu đãi và bổ sung nguồn vốn cho vay trong Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

1. Chính sách vay vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo:

- Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng, không phải đảm bảo tiền vay.

- Thời hạn cho vay tối đa là 10 năm (120 tháng).

2. Chính sách vay vốn đối với hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo:

- Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng, không phải đảm bảo tiền vay.

- Kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 03 năm (36 tháng), hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo được tiếp tục hỗ trợ chính sách vay vốn, thời hạn cho vay tối đa không quá 05 năm (60 tháng).

3. Chính sách cho vay đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng:

Mức cho vay tối đa theo giá trị hợp đồng đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo.

4. Chính sách hỗ trợ bù lãi vay cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn:

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát chuẩn hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số vay vốn từ Quỹ Xóa đói giảm nghèo thành phố được ngân sách thành phố hỗ trợ cấp bù phần lãi suất 4%/năm.

5. Bổ sung nguồn vốn cho vay từ ngân sách thành phố:

a) Năm 2019: Bổ sung vốn từ ngân sách thành phố cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo và Chương trình cho vay giải quyết việc làm thành phố số tiền 615.193 triệu đồng và phê duyệt phân khai cụ thể cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo là 232.521 triệu đồng và Chương trình cho vay giải quyết việc làm là 382.672 triệu đồng.

a) Năm 2020: Bổ sung vốn từ ngân sách thành phố cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo và Chương trình cho vay giải quyết việc làm thành phố số tiền 759.465 triệu đồng từ ngân sách thành phố (nguồn chi đầu tư phát triển) để cho vay ưu đãi, trong đó Quỹ Xóa đói giảm nghèo là 268.299 triệu đồng và Chương trình cho vay giải quyết việc làm là 491.166 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 13/07/2019 về chính sách cho vay ưu đãi và bổ sung nguồn vốn cho vay trong Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố giai đoạn 2019-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.535

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!