Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 162/KH-UBND 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW Cà Mau

Số hiệu: 162/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Nguyễn Minh Luân
Ngày ban hành: 22/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/KH-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW NGÀY 22/11/2014 VÀ KẾT LUẬN SỐ 06-KL/TW NGÀY 10/6/2021 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (Chỉ thị số 40-CT/TW) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;

Căn cứ Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Kết luận số 06-KL/TW) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW;

Căn cứ Công văn số 363-CV/TU ngày 24/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quán triệt và triển khai Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giảm pháp nhằm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc xây dựng cơ chế chính sách và bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch yêu cầu sự chỉ đạo tập trung của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ngành, các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của NHCSXH đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới; phát huy được vai trò và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong công tác tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ, khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.

- Hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, phối hợp để duy trì và phát huy kết quả đạt được; đồng thời, chấn chỉnh thiếu sót, tồn tại trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

II. MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu

a) Cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nhận thức được vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

b) Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp.

c) Tập trung các nguồn lực, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào NHCSXH để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phấn đấu nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10% trở lên. Đến năm 2025 nguồn vốn đạt từ 4.500 tỷ đồng trở lên, trong đó phấn đấu nguồn vốn ngân sách địa phương các cấp ủy thác sang NHCSXH đạt mức từ 8-10% tổng nguồn vốn và đến năm 2030 đạt tiệm cận bình quân toàn quốc.

d) Phấn đấu duy trì tỷ lệ nợ quá hạn cộng nợ khoanh dưới 2%; trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5%.

đ) Nâng cao chất lượng, hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; kết hợp đồng bộ việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách với hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư và hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội góp phần ngăn chặn việc cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

e) Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội an toàn, hiệu quả.

2. Giải pháp thực hiện

a) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

- Các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ các quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp theo Chỉ thị số 40-CT/TW; Kết luận số 06-KL/TW và Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định công tác tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển tỉnh Cà Mau, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bổ sung, lồng ghép các nội dung hoạt động tín dụng chính sách xã hội với các kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm giúp người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, cải thiện đời sống nhân dân.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

b) Tập trung nguồn lực nhằm thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

- Rà soát, sử dụng các nguồn vốn từ Trung ương để đầu tư cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tín dụng chính sách xã hội; tăng cường huy động, tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn tiền tạm thời chưa sử dụng từ các quỹ của các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ngành các cấp, nguồn vốn huy động, nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác qua NHCSXH để quản lý, cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định.

- Xác định nội dung, nhiệm vụ, bố trí đủ, kịp thời nguồn tài chính tín dụng chính sách xã hội theo hướng tích hợp các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong quyết định đầu tư công, các kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Hàng năm, cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm phục vụ tốt cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác; đồng thời, đa dạng hóa các hình thức để huy động tối đa nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định.

- Tập trung, đảm bảo nguồn vốn cho vay tại các nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn vốn ủy thác địa phương để cho vay các chương trình tín dụng mà nguồn vốn Trung ương còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu như: Chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay các đối tượng ngoài quy định của nguồn vốn Trung ương… giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm.

c) Tiếp tục phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

- Tạo cơ chế, chính sách cụ thể lồng ghép việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội gắn với các kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của địa phương, góp phần giải quyết những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhất là quá trình đô thị hóa khu vực nông thôn, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương.

- Thực hiện việc lồng ghép tín dụng chính sách xã hội với các chương trình giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn đề ra.

- Gắn kết chặt chẽ, phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa hoạt động tín dụng chính sách với các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội.

d) Nâng cao năng lực trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi nhánh NHCSXH nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, nhất là các địa bàn có chất lượng tín dụng còn thấp, chưa ổn định. Chỉ đạo thực hiện có chất lượng công tác bình xét cho vay, đối tượng cho vay đảm bảo đúng quy định; tăng cường hướng dẫn, giúp đỡ và giám sát người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả, tích cực thực hiện các giải pháp có hiệu quả trong củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; triển khai, áp dụng các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để Chi nhánh NHCSXH thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Tập trung làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương của Đảng và các quy định pháp luật hiện hành.

đ) Tăng cường chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tiếp tục tổ chức các cuộc vận động xã hội; đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng.

- Thực hiện chức năng giám sát cộng đồng, phản biện xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Phối hợp, hỗ trợ NHCSXH trong việc huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác, chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

e) Thực hiện hiệu quả các giải pháp khác

- Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội theo Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 363-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn hiện nay.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng, xâm tiêu vốn và nợ quá hạn để nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn, rút kinh nghiệm, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp

- Ban đại diện Hội đồng quản trị (Ban đại diện HĐQT) NHCSXH tỉnh, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, tổ chức và nâng cao chất lượng các phiên họp theo định kỳ hàng quý đúng quy định; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho NHCSXH, các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình hoạt động; thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội theo chỉ tiêu được giao. Hàng năm, Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp xã và giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp xã chủ trì thực hiện.

- Chỉ đạo các thành viên Ban đại diện HĐQT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; tham gia đầy đủ các phiên họp theo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Chi nhánh NHCSXH tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo tổ chức triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, cấp ủy, chính quyền cơ sở để tổ chức thực hiện có hiệu quả phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội; chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH trực thuộc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Công văn 363-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức vận động, động viên các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn dành nguồn vốn ủy thác hoặc mở tài khoản, gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH để tạo lập nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống.

- Nâng cao năng lực quản trị và công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội và tình hình sử dụng vốn của người vay. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, hồ sơ thủ tục vay vốn đơn giản, dễ tiếp cận, đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; chỉ đạo quyết liệt thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ, nợ đến hạn kỳ cuối; tích cực thực hiện các giải pháp có hiệu quả để thu hồi nợ quá hạn, nợ chây ỳ, lãi cho vay còn tồn đọng; giảm món vay 3 tháng không hoạt động; nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã, thực hiện công khai, dân chủ tín dụng chính sách xã hội để mọi tầng lớp nhân dân biết và giám sát.

- Tăng cường đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nhân sự để thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội trong tình hình mới và phù hợp chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030.

3. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan căn cứ tình hình thực tế nguồn thu và khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm, xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh cân đối, ưu tiên dành một phần vốn từ ngân sách ủy thác cho chi nhánh NHCSXH để thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn theo mục tiêu tại điểm c khoản 1 Mục II đã đề ra.

- Phối hợp với các sở, ngành theo dõi, quản lý, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách bảo đảm an toàn và mang lại hiệu quả cao nhất.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội; tham mưu tích hợp các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong quyết định đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động tín dụng chính sách.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Căn cứ tình hình thực tế hàng năm, phối hợp với Chi nhánh NHCSXH và Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cân đối ngân sách hàng năm ủy thác cho NHCSXH để thực hiện cho vay thực hiện mục tiêu giảm nghèo và mục tiêu giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động để góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gắn các chương trình, mục tiêu công tác giảm nghèo, việc làm và an sinh xã hội hàng năm với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường chỉ đạo công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho nông dân, cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác gắn với hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đầu kỳ, hàng năm và thường xuyên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định không bỏ sót đối tượng, để giúp các đối tượng được kịp thời thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi.

- Chỉ đạo các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cùng cấp chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và các biện pháp phòng, chống dịch được nới lỏng. Phối hợp tốt với NHCSXH để thực hiện chương trình cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Cân đối các nguồn vốn có tính chất từ thiện, nguồn quỹ ngoài ngân sách tạm thời chưa sử dụng gửi vào NHCSXH nhằm tăng cường nguồn vốn để cho vay người nghèo và các đối tượng tín dụng chính sách khác trên địa bàn.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để phát huy hiệu quả của các hoạt động đầu tư, phấn đấu mục tiêu hoàn thành các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

- Tích cực tuyên truyền, tổ chức tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất kinh tế nông nghiệp cho nông dân; đặc biệt quan tâm tới các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, giúp họ áp dụng các kỹ thuật và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh cụ thể phù hợp để sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn vốn vay của NHCSXH.

- Chỉ đạo các cơ quan khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, giống cây trồng vật nuôi, Chi cục Thú y quan tâm phối hợp gắn các hoạt động tập huấn với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hỗ trợ thông tin thị trường; định hướng sản xuất, cây trồng, vật nuôi giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn vay hiệu quả, thoát nghèo bền vững.

- Phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hoạt động tín dụng chính sách.

7. Ban Dân tộc tỉnh

- Phối hợp với Chi nhánh NHCSXH và các sở, ngành liên quan nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện mô hình giảm nghèo đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai kịp thời, có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng thụ hưởng theo “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” và “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

8. Sở Xây dựng

- Kiểm tra, đánh giá kết quả các chương trình về nhà ở liên quan đến vốn tín dụng chính sách; chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo chủ trương của Bộ, ngành, Trung ương.

- Tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện, NHCSXH tiếp tục triển khai chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh

Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong phạm vi thẩm quyền.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền về các nội dung: vai trò của tín dụng chính sách xã hội trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền quyền lợi và trách nhiệm của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi; các gương điển hình, người tốt việc tốt, sử dụng vốn tín dụng chính sách hiệu quả.

11. Sở Y tế

Chỉ đạo Trung tâm y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện, xác nhận tình trạng bệnh tật của các đối tượng vay vốn chính sách bị ốm đau, bệnh tật khi cần thiết để xử lý nợ rủi ro đảm bảo nhanh chóng, kịp thời.

12. Các cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội, Công an, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Phối hợp với NHCSXH trong việc cung cấp thông tin liên quan đến các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú, bỏ đi làm ăn xa để rà soát, xử lý kịp thời nợ quá hạn, lãi tồn đọng.

13. Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện, thành phố

- Báo cáo, tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW và các chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Hàng năm, báo cáo cấp ủy, Hội đồng nhân dân cùng cấp cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, nhằm bổ sung nguồn vốn, triển khai cho vay, đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

- Chỉ đạo Ban đại diện HĐQT NHCSXH cùng cấp thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện; tổ chức đầy đủ, kịp thời các phiên họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã có nợ quá hạn cao để tìm giải pháp giảm nợ quá hạn; tập trung chỉ đạo việc củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội nhằm đạt mục tiêu đề ra.

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan tham mưu xây dựng, lồng ghép mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững của địa phương với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội nhằm phát huy và nâng cao hiệu quả.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nâng cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong đó rà soát, bổ sung kịp thời các đối tượng chính sách theo quy định để làm căn cứ cho việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách.

- Tập trung quản lý tốt nguồn vốn cho vay, giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện và tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NHCSXH tại các Điểm giao dịch xã, phường, thị trấn có phương án bảo đảm an toàn về tiền, tài sản, con người tại các phiên giao dịch xã... có biện pháp kiên quyết xử lý, thu hồi đối với các hộ không chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ, các hộ để nợ quá hạn.

14. Đề nghị Cơ quan nội chính

Công an, Tòa án nhân dân, Thi hành án tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố theo ngành dọc tích cực hỗ trợ NHCSXH cùng cấp trong việc xác minh, khởi kiện, xử lý, thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ chây ỳ, nợ khó đòi.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp của tỉnh

- Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chủ trương, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo các chủ trương, cơ chế chính sách đến được với người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hằng năm, tiếp tục tổ chức, vận động quyên góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo”; xem xét, gửi các quỹ, các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi vào NHCSXH để tăng cường nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy thác; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn theo phân kỳ, nợ đến hạn kỳ cuối, đẩy mạnh thu lãi hằng tháng, thu lãi tồn đọng, giảm nợ quá hạn, nợ khoanh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Tổ tiết kiệm và Vay vốn, đảm bảo không còn Tổ hoạt động yếu kém, giảm tổ trung bình; hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; lồng ghép các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Hằng năm, giao chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng cho Hội, đoàn thể cấp huyện, cấp xã để tổ chức thực hiện; chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến với nhân dân, hội viên, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này, định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện qua Chi nhánh NHCSXH tỉnh để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh trực tiếp về Chi nhánh NHCSXH tỉnh để xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Luân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 162/KH-UBND ngày 22/11/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do tỉnh Cà Mau ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.276

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!