Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN hướng dẫn phong tỏa tài khoản đối tượng thanh tra

Số hiệu: 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Phong Tranh
Ngày ban hành: 25/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN VIỆC PHONG TỎA TÀI KHOẢN CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Tổng Thanh tra Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản; căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước, Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng).

4. Đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

1. Việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra phải đúng đối tượng, thẩm quyền, thủ tục quy định tại Thông tư này.

2. Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra.

3. Việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu đối tượng thanh tra tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện quyết định thu hồi tiền, tài sản.

4. Tài khoản bị phong tỏa là tài khoản thanh toán của đối tượng thanh tra mở tại tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

5. Văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản của người có thẩm quyền thể hiện dưới hình thức Quyết định phong tỏa tài khoản.

Điều 4. Trách nhiệm của các bên cung cấp thông tin phục vụ việc phong tỏa tài khoản

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản của đối tượng thanh tra tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo quy định của pháp luật.

Chương II

THẨM QUYỀN, CĂN CỨ, THỦ TỤC PHONG TỎA TÀI KHOẢN, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA TÀI KHOẢN

Điều 5. Thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản

1. Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành.

2. Người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành.

Điều 6. Căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản

1. Đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm:

a) Thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung, người nhận;

b) Có dấu hiệu chuyển dịch quyền sở hữu, sử dụng, cho tặng, thế chấp, cầm cố, hủy hoại, thay đổi hiện trạng tài sản;

c) Có hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách kế toán.

2. Đối tượng thanh tra không thực hiện đúng thời gian giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 7. Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản

1. Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản gửi Quyết định phong tỏa tài khoản cho tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra.

2. Quyết định phong tỏa tài khoản phải do người có thẩm quyền được quy định tại Điều 5 Thông tư này ký và đóng dấu của cơ quan ra quyết định thanh tra. Quyết định phong tỏa tài khoản phải nêu rõ số tài khoản phong tỏa, mục đích phong tỏa; tên tài khoản bị phong tỏa; phạm vi phong tỏa; số tiền phong tỏa; thời điểm bắt đầu phong tỏa, thời gian phong tỏa; trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng và các thông tin khác (nếu có).

Quyết định phong tỏa tài khoản thực hiện theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản

1. Khi nhận được Quyết định phong tỏa tài khoản của người có thẩm quyền, tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản có trách nhiệm thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo Quyết định phong tỏa tài khoản.

2. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo cho chủ tài khoản bị phong tỏa về việc phong tỏa tài khoản.

Điều 9. Hủy Quyết định phong tỏa tài khoản

1. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra Quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền ra Quyết định phong tỏa tài khoản có trách nhiệm hủy Quyết định phong tỏa tài khoản. Quyết định hủy phong tỏa tài khoản phải được gửi tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản bị phong tỏa và đối tượng thanh tra.

2. Tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phải thực hiện hủy phong tỏa tài khoản ngay khi nhận được Quyết định hủy phong tỏa tài khoản của người có thẩm quyền, đồng thời thông báo việc hủy Quyết định phong tỏa tài khoản cho chủ tài khoản.

Quyết định hủy phong tỏa tài khoản thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện Quyết định phong tỏa tài khoản, Quyết định hủy phong tỏa tài khoản thì tùy từng trường hợp mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2016.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền./.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Nguyễn Văn Bình

TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ
Huỳnh Phong Tranh

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VP Chính phủ; VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP TW Đảng và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện KSNDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- NHNNVN chi nhánh các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Thanh tra các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng TTĐT TTCP, NHNN;
- Các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, NHNN;
- Lưu: VT TTCP, NHNN; Vụ PC, Vụ II (TTCP).

Mẫu số 01: Quyết định phong tỏa tài khoản

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra)

…………..........……..(1)
Số: /QĐ- ………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày…. tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Phong tỏa tài khoản

…………………………………………………………(3)

Căn cứ ……………………………………………………………………………………….(4);

Căn cứ ……………………………………………………………………………………….(5);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tỏa tài khoản ………………………………………………………………(6).

Điều 2. Tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra mở tài khoản có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- (1);
- Như Điều 1, 2;
- Lưu:...

.............……………….(3)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định phong tỏa tài khoản.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định thanh tra.

(3) Chức danh của người ra quyết định phong tỏa tài khoản.

(4) Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010.

(5) Căn cứ Thông tư liên tịch ngày...tháng ...năm...giữa Thanh tra Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản.

(6) Số tài khoản bị phong tỏa, mục đích phong tỏa, đối tượng có tài khoản bị phong tỏa, phạm vi phong tỏa, số tiền phong tỏa, thời điểm bắt đầu phong tỏa, thời gian phong tỏa.

Mẫu số 02: Quyết định hủy phong tỏa tài khoản

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra)

…………..........……..(1)
Số: /QĐ- ………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày…. tháng …. năm …..

QUYẾT ĐỊNH

Hủy phong tỏa tài khoản

…………………………………………………………(3)

Căn cứ ……………………………………………………………………………………….(4);

Căn cứ ……………………………………………………………………………………….(5);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy phong tỏa tài khoản ………………………………………………………….(6).

Điều 2. Tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra mở tài khoản có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- (1)
- Như Điều 1, 2;
- Lưu:...

….........…………….(3)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định hủy phong tỏa tài khoản.

(2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định hủy phong tỏa tài khoản.

(3) Chức danh của người ra quyết định hủy phong tỏa tài khoản.

(4) Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010.

(5) Căn cứ Thông tư liên tịch ngày ...tháng ...năm...giữa Thanh tra Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản.

(6) Số tài khoản hủy phong tỏa, lý do hủy phong tỏa, đối tượng.

GOVERNMENT INSPECTORATE – STATE BANK OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN

Hanoi, November 25, 2015

 

JOINT CIRCULAR

GUIDANCE ON BLOCKADE OF ACCOUNTS OF INSPECTED ENTITIES

Pursuant to the Law on Inspection dated November 15, 2010;

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010;

Pursuant to the Decree No. 86/2011/ND-CP on detailing and guiding on the implementation of a number of articles of the Law on Inspection dated September 22, 2011 by the government;;

Pursuant to the Decree No. 07/2012/ND-CP regulating on appointed authorities for specialized inspection and specialized inspection dated February 09, 2012 by the Government;

Pursuant to the Decree No. 83/2012/ND-CP on functions, responsibilities, powers and organizational structure of the Government Inspectorate dated November 09, 2012 by the Government ;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Inspector General of the Government and the Governor of the State Bank of Vietnam issues this Joint Circular guiding on blockade of accounts of inspected entities.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Joint Circular releases guidelines on competence in blocking accounts; procedures and basis of blockade of accounts, cancellation of blockade of accounts of inspected entities; responsibilities of credit institutions and branches of foreign banks in Vietnam, where the suspected entity’s account is registered.

Article 2. Regulated entities

1. The Head of the Government Inspectorate, the head of the appointed  specialized inspection authority, the head of the competent State management authority that makes decision on administrative inspection and specialized inspection under regulations of laws on inspection.

2. Heads of administrative inspectorate and Heads of specialized inspectorate.

3. Credit institutions and branches of foreign banks in Vietnam (hereinafter referred to as credit institutions).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Rules for blockade of accounts of inspected entities

1. The blockade shall be imposed on suspicious inspected entities and shall be conducted in accordance with the procedure and competence regulated in this Joint Circular.

2. Respect and guarantee the legal rights of the inspected entity.

3. Only if the inspected entity is suspected to hide the property or disobey the decision on confiscation of cash or property, the inspected entity’s account shall be blocked.

4. The blocked account is the payment account of the inspected entity which is opened at a credit institution under regulations of Law on Credit Institutions.

5. A written request for blockade of an account shall be made as a decision on blockade of an account by a competent person.

Article 4. Responsibilities of information providers in account blockade

1. Authorities, organizations and individuals shall provide information on the inspected entity's accounts at credit institutions under regulations of Law on Credit Institutions.

2. The credit institution shall provide information related to customer’s deposits and property held by the credit institution in accordance with regulations of laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

POWERS, BASIS AND PROCEDURES FOR BLOCKADE OF ACCOUNTS AND CANCELLATION OF DECISION ON BLOCKADE OF ACCOUNTS

Article 5. The power to request for blockade of an account

1. The following persons have the power to request blockade of an account:

Heads of administrative inspectorate and Heads of specialized inspectorate.

2. Decision makers of administrative inspection and decision makers of specialized inspection.

Article 6. Basis of blockade of an account

1. The inspected entity’s acts are suspected as hiding property including:

a) Transferring or preparing to transfer their money to other accounts with unclear purposes, contents and recipients;

b) Transferring right to ownership and/or right to enjoyment of property such as donation, mortgage, pledge, destruction or changes in status of property;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The inspected entity fails to hand in cash and property on due date under the Decision on confiscation of cash and property issued by the Government Inspectorate or the competent State management authority.

Article 7. Procedures for requesting blockade of an account

1. Competent persons who request to block an account shall send the Decision on blockade of the account to the credit institution where the inspected entity and the accounts exist.

2. Decision on blockade of an account issued by competent persons is promulgated in Article 5 of this Joint Circular and shall be sealed by the inspection authority that releases the decision on inspection. The decision on blockade of an account shall specify the number of account, purposes of blockade, the scope of blockade; the amount of blocked cash, the starting time of blockade, the duration of blockade and responsibility of implementation of the credit institution and other information (if any).

The decision on blockade of an account shall be made according to the form 01 enclosed in this Joint Circular.

Article 8. Responsibilities of credit institutions where inspected entity’s accounts are opened

1. After the receipt of decision on blockade of the account issued by competent persons, the credit institution, where the inspected entity opens the account, shall block the account under the decision on blockade of account.

2. The credit institution shall inform the account holder of blockade of his/her account.

Article 9. Cancellation of decisions on blockade of accounts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. After the receipt of the decision on cancellation of blockade of the account issued by competent persons, the credit institution, where the inspected entity opens his/account, shall re-open the account under the Decision on cancellation of blockade of the account and inform the account holder of this decision.

The Decision on cancellation of blockade shall be made according to the form 02 enclosed in this Joint Circular.

Chapter III

IMPLEMENTATION

Article 10. Penalties for violations

Authorities, organizations and individuals who disobey the decision on account blockade and decision on cancellation of blockade of the account shall be suffered penalties, depending on the seriousness of each case, such as administrative penalties, discipline or criminal liability under regulations of laws.

Article 11. Entry into force

This Joint Circular comes into effect from January 10, 2016.

Article 12. Implementation organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

GOVERNOR OF STATE BANK OF VIETNAM
Nguyen Van Binh

INSPECTOR GENERAL OF
GOVERNMENT
Huynh Thanh Phong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Joint circular No. 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN dated November 25, 2015, guidance on blockade of accounts of inspected entities

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.546

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!