Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ 2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh

Số hiệu: 1305/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 15/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mới: Thu kinh phí công đoàn qua tài khoản ngân hàng

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ về thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, sẽ thực hiện việc thu kinh phí công đoàn qua thông tin tài khoản ngân hàng sau:

- Tên tài khoản nhận kinh phí công đoàn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Số tài khoản: 117001366668 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank.

Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động sẽ thực hiện chuyển trả kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở theo chế độ 24h kể từ thời điểm nộp và hướng dẫn Công đoàn Cấp cơ sở thực hiện:
 
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ để tiến hành mở tài khoản tại Ngân hàng VietinBank;

- Cung cấp dữ liệu cần thiết cho Công đoàn cấp trên trực tiếp để khai báo dữ liệu cho VietinBank bao gồm: Mã Số thuế của Doanh nghiệp nộp, Số Tài khoản của Công đoàn cơ sở, Số tiền phải đóng kinh phí công đoàn trong năm;

- Đôn đốc các Chủ doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí đoàn theo Thông báo.

Xem thêm chi tiết tại Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ ngày 15/8/2017.

TNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

THU KINH KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN KHU VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH QUA TÀI KHOẢN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM.

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

- Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;

- Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;

- Căn cứ Quy chế phi hp số 480/QCPH-TLĐ-VIETINBANK ngày 24/09/2016 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã triển khai xây dựng phần mềm thu kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh qua Tài khoản của Tổng Liên đoàn mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Tổng Liên đoàn ban hành hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện như sau:

I. Cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xây dựng phần mềm phục vụ cho việc thu, quản lý và chuyển trả nguồn kinh phí công đoàn của các đơn vị sản xuất kinh doanh cho các cấp công đoàn.

- Thực hiện việc thu kinh phí qua tài khoản như sau:

Tên Tài khoản nhận kinh phí công đoàn: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Số Tài khoản: 117001366668

tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Thực hiện cấp trả cho công đoàn cơ sở khi doanh nghiệp, đơn vị thực hiện đóng kinh phí công đoàn (theo chế độ 24h kể từ khi doanh nghiệp, đơn vị nộp kinh phí công đoàn).

- Hàng tháng cấp trả phần kinh phí cấp trên được sử dụng cho các LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và phần kinh phí công đoàn thu từ các doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn.

- Phối hợp với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chỉ đạo các chi nhánh trên toàn quốc triển khai việc thu kinh phí công đoàn.

II. LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Chủ động lựa chọn chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương để mở tài khoản của đơn vị mình. Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương để mở tài khoản cho các công đoàn cơ sở thuộc cấp mình quản lý tài chính cho phù hợp (VietinBank cấp số tài khoản cho các đơn vị, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản khi thực hiện giao dịch rút tiền, chuyển tiền đi).

- Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương tiến hành nhập danh sách các doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) cũng như các đơn vị được cấp trả kinh phí công đoàn phải đảm bảo đầy đủ dữ liệu: Mã số thuế của Doanh nghiệp nộp, số Tài khoản của Công đoàn cơ sở, số tiền phải đóng kinh phí công đoàn trong năm.

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện và cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai việc đóng kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn tới các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn.

- Hàng tháng cấp trả phần kinh phí cho Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện và cấp trên trực tiếp cơ sở theo phân phối nguồn thu tại đơn vị. Khi nhận được phần kinh phí công đoàn của doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn thực hiện chi cho người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện; cấp trên trực tiếp cơ sở; công đoàn cơ sở đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn và Thông báo tới các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn do cấp mình quản lý.

III. Liên đoàn Lao động cấp quận, huyện; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

- Chủ động lựa chọn chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương để mở tài khoản của đơn vị mình. Phi hp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương để mở tài khoản cho các công đoàn cơ sở thuộc cấp mình quản lý tài chính cho phù hợp (VietinBank cấp số tài khoản cho các đơn vị, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản khi thực hiện giao dịch rút tiền, chuyển tiền đi).

- Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại địa phương tiến hành nhập danh sách các doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn và doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) cùng như các đơn vị được cấp trả kinh phí công đoàn phải đảm bảo đầy đủ dữ liệu: Mã số thuế của Doanh nghiệp nộp, Số Tài khoản của Công đoàn cơ sở, số tiền phải đóng kinh phí công đoàn trong năm.

- Khi nhận được phần kinh phí công đoàn của doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện chi cho người lao động tại doanh nghiệp, đơn vị nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn và Thông báo tới các doanh nghiệp, đơn vị thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn do cấp mình quản lý.

IV. Công đoàn Cấp cơ sở.

- Cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết để tiến hành mtài khoản tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Cung cấp các dữ liệu cần thiết cho Công đoàn cấp trên trực tiếp để tiến hành khai báo dữ liệu cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: Mã số thuế của Doanh nghiệp nộp, Số Tài khoản của Công đoàn cơ sở, stiền phải đóng kinh phí công đoàn trong năm.

- Căn cứ vào số kinh phí Công đoàn phải đóng, Công đoàn cơ sở đôn đốc Chủ doanh nghiệp, đơn vị đóng kinh phí công đoàn theo Thông báo của Công đoàn cấp trên.

Trên cơ sở hướng dẫn này, các cấp công đoàn chủ động triển khai, thực hiện kể từ ngày ban hành hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đơn vị báo cáo về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính) để được chỉ đạo, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực ĐCT (Để B/c)
- VP, UBKT TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐN TW;
- Các CĐ Tổng công ty trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH
Phan Văn Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ ngày 15/08/2017 thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.382

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!