Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Decision No. 482/2001/QD-NHNN of April 24, 2001, on the amendment, supplement of some accounts in the system of accounts of credit institutions

Số hiệu: 482/2001/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày ban hành: 24/04/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 482/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ TÀI KHOẢN TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG  

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12-12-1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 435/1998/QĐ-NHNN2 ngày 25-12-1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

1/ Sửa đổi tên các tài khoản :

a- Tài khoản 214 “Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ” thành: “Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng”

b- Tài khoản 215 “Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ” thành: “Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng”

c- Tài khoản 216 “Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ” thành: “Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng”

d- Tài khoản 434 “Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ” thành: “Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng”

2/ Bổ sung các tài khoản sau đây vào Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng:

a- Bổ sung vào tài khoản 207 “Tiền lãi cộng dồn dự thu ” tài khoản cấp III sau :

2074 - Tiền lãi cộng dồn từ vốn uỷ thác cho vay

Tài khoản này dùng để hạch toán số lãi cộng dồn dự thu tính trên số vốn uỷ thác cho vay chuyển cho các tổ chức nhận uỷ thác mà Tổ chức tín dụng sẽ được nhận khi đến hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 2074 theo đúng qui định hạch toán đối với tài khoản 207.

b- Bổ sung vào tài khoản 214 “Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng” các tài khoản cấp III sau :

2144 - Nợ cho vay bằng vàng trong hạn và đã được gia hạn nợ

2145 - Nợ cho vay bằng vàng quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2146 - Nợ cho vay bằng vàng quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày

có khả năng thu hồi

2149 - Nợ cho vay bằng vàng khó đòi

Các tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị vàng Tổ chức tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay ngắn hạn.

c- Bổ sung vào tài khoản 215 “Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ và vàng” các tài khoản cấp III sau :

2154 - Nợ cho vay bằng vàng trong hạn và đã được gia hạn nợ

2155 - Nợ cho vay bằng vàng quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2156 - Nợ cho vay bằng vàng quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày

có khả năng thu hồi

2159 - Nợ cho vay bằng vàng khó đòi

Các tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị vàng Tổ chức tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay trung hạn.

d- Bổ sung vào tài khoản 216 “Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ và vàng” các tài khoản cấp III sau :

2164 - Nợ cho vay bằng vàng trong hạn và đã được gia hạn nợ

2165 - Nợ cho vay bằng vàng quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2166 - Nợ cho vay bằng vàng quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày

có khả năng thu hồi

2169 - Nợ cho vay bằng vàng khó đòi

Các tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị vàng Tổ chức tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay dài hạn.

đ- Bổ sung vào tài khoản 217 “Tiền lãi cộng dồn dự thu” các tài khoản cấp III sau :

2175 - Từ cho vay ngắn hạn bằng vàng

2176 - Từ cho vay trung và dài hạn bằng vàng

Các tài khoản này dùng để hạch toán số lãi cộng dồn dự thu tính trên các khoản tiền cho vay bằng vàng mà Tổ chức tín dụng sẽ được nhận khi đến hạn.

Nội dung hạch toán các tài khoản 2175, 2176 theo đúng qui định hạch toán đối với tài khoản 217.

e- Bổ sung vào tài khoản 27 tài khoản cấp II 274 “Cho vay không có bảo đảm”, trong đó có các tài khoản cấp III sau :

2741 - Nợ cho vay trong hạn và đã được gia hạn nợ

2742 - Nợ quá hạn đến 180 ngày có khả năng thu hồi

2743 - Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày có khả năng thu hồi

2748 - Nợ khó đòi

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền Tổ chức tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay không có bảo đảm (ngoài 4 biện pháp cho vay có bảo đảm ).

Nội dung hạch toán tài khoản 274 theo đúng qui định hạch toán đối với tài khoản 211.

g- Bổ sung vào tài khoản 277 “Tiền lãi cộng dồn dự thu” tài khoản cấp III sau :

2774 - Cho vay không có bảo đảm

Tài khoản này dùng để hạch toán số lãi cộng dồn dự thu tính trên các khoản tiền cho vay không có bảo đảm, mà Tổ chức tín dụng sẽ được nhận khi đến hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 2774 theo đúng qui định hạch toán đối với tài khoản 277.

h- Bổ sung vào tài khoản 379 “Các khoản phải thu khác” tài khoản cấp III sau :

3799 - Các khoản phải thu khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản phải thu khác của Tổ chức tín dụng phát sinh trong quá trình hoạt động ngoài những khoản tiền đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp.

i- Bổ sung vào tài khoản 434 “Tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ và vàng” các tài khoản cấp III sau :

4344 - Tiền gửi tiết kiệm bằng vàng có kỳ hạn dưới 12 tháng

4345 - Tiền gửi tiết kiệm bằng vàng có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

Các tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị vàng của khách hàng gửi vào Ngân hàng dưới hình thức tiết kiệm có kỳ hạn.

k- Bổ sung vào tài khoản 437 “Tiền lãi cộng dồn dự trả” tài khoản cấp III sau :

4375- Tiền gửi tiết kiệm bằng vàng

Tài khoản này dùng để phản ảnh số lãi cộng dồn dự trả tính trên tiền gửi tiết kiệm bằng vàng của khách hàng mà Tổ chức tín dụng sẽ phải trả khi đến hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 4375 theo đúng qui định hạch toán đối với tài khoản 437.

l- Bổ sung vào tài khoản 441 “Phát hành các giấy tờ có giá ngắn hạn” tài khoản cấp III sau :

4413 - Chứng chỉ huy động vàng

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền thu được do Tổ chức tín dụng đã phát hành chứng chỉ huy động vàng có thời hạn dưới 01 năm.

m- Bổ sung vào tài khoản 442 “Phát hành các giấy tờ có giá dài hạn” tài khoản cấp III sau:

4423 - Chứng chỉ huy động vàng

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền thu được do Tổ chức tín dụng đã phát hành chứng chỉ huy động vàng có thời hạn từ 01 năm trở lên.

3/ Sửa đổi nội dung hạch toán một số tài khoản:

a- Tài khoản 221 “Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn”

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền (đồng Việt Nam và ngoại tệ) Tổ chức tín dụng chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước.

b- Tài khoản 222 “Cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn”

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền (đồng Việt Nam và ngoại tệ) Tổ chức tín dụng cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay dưới hình thức cầm cố thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước , Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC 
Nguyễn Thị Kim Phụng

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 482/2001/QD-NHNN

Hanoi, April 24th , 2001

 

DECISION

ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF SOME ACCOUNTS IN THE SYSTEM OF ACCOUNTS OF CREDIT INSTITUTIONS

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

Pursuant to the Law on the Credit Institutions No. 02/1997/QH10 dated 12 December, 1997;
Pursuant to the Decree No. 15 CP dated 02 March, 1993 of the Government on the assignment, authority and responsibility for the State management of the ministries and ministry-level agencies;
Upon the proposal of the Director of the Accounting and Finance Department of the State Bank,

DECIDES

Article 1.

To amend, supplement of some accounts in the System of accounts of credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 435/1998/QD-NHNN2 dated 25 December, 1998 of the Governor of the State Bank as follows:

1. To amend the name of the following accounts:

a. to amend account 214 "Short-term lending in foreign currency" to " Short-term lending in foreign currency and Gold"
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 482/2001/QD-NHNN ngày 24/04/2001 of April 24, 2001, on the amendment, supplement of some accounts in the system of accounts of credit institutions

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


980

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192