Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 12/2012/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 11/2011/TT-NHNN

Số hiệu: 12/2012/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 27/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12/2012/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2012

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 11/2011/TT-NHNN NGÀY 29/4/2011 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ CHẤM DỨT HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết 01/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 như sau:

“Điều 2.

Tổ chức tín dụng không được huy động vốn bằng vàng, trừ trường hợp phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để chi trả vàng theo yêu cầu của khách hàng khi số vàng thu nợ và tồn quỹ không đủ để chi trả. Việc phát hành chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng của tổ chức tín dụng chấm dứt vào ngày 25 tháng 11 năm 2012.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) như sau:

“Điều 3.

Tổ chức tín dụng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng dưới mọi hình thức thành đồng Việt Nam hoặc các hình thức bằng tiền khác; không được sử dụng vàng huy động để cầm cố, thế chấp, ký quỹ bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ tiền vay tại tổ chức tín dụng khác.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) như sau:

“Điều 4. Trách nhiệm của các tổ chức:

1. Tổ chức tín dụng:

a) Xây dựng lộ trình, phương án để chấm dứt việc  huy động vàng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát thực hiện.

b) Các tổ chức tín dụng đã chuyển đổi vàng thành tiền theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải tất toán số vàng đã chuyển đổi thành tiền và đóng tài khoản vàng ở nước ngoài theo Thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c) Định kỳ vào thứ hai hàng tuần, tổ chức tín dụng gửi báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính) tình hình huy động và cho vay vốn bằng vàng theo Phụ lục số 1, 2, 3 và 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

2. Vụ Quản lý ngoại hối: Theo dõi, tổng hợp, đề xuất các biện pháp xử lý về huy động và sử dụng vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định.

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Thực hiện giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này; xử lý các vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo và đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các khó khăn, vướng mắc về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; báo cáo và đề xuất Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các khó khăn, vướng mắc về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng trên địa bàn.”

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2012.

2. Thông tư số 32/2011/TT-NHNN ngày 06/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng hết hiệu lực thi hành.

3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 2;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Tên TCTD:…

Phụ lục 1

BÁO CÁO NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN BẰNG VÀNG

(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)

Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng

Chỉ tiêu

Số dư đến cuối tháng trước

Số dư đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

Lượng vàng

Quy VND

Lượng vàng

Quy VND

I. Nguồn vốn bằng vàng (=1+2+3+4+5+6)

 

 

 

 

1. Huy động vàng từ khách hàng (trừ TCTD khác)

 

 

 

 

2. Huy động vàng từ TCTD khác

 

 

 

 

3. Giữ hộ vàng

 

 

 

 

4. Vàng nhận cầm cố

 

 

 

 

5. Vàng do tổ chức tín dụng khác gửi

 

 

 

 

6. Nguồn vốn bằng vàng khác
(Đề nghị liệt kê chi tiết nguồn vốn vàng khác)

 

 

 

 

II. Sử dụng vốn bằng vàng (= 1+2+3+4+5)

 

 

 

 

1. Cho vay bằng vàng đối với khách hàng (trừ TCTD khác)

 

 

 

 

Trong đó: Nợ quá hạn bằng vàng (trừ TCTD khác)

 

 

 

 

2. Cho vay các TCTD khác bằng vàng

 

 

 

 

Trong đó: Nợ quá hạn bằng vàng

 

 

 

 

3. Cầm cố vàng tại TCTD khác

 

 

 

 

4. Gửi vàng tại TCTD khác

 

 

 

 

5. Sử dụng vào mục đích khác

(Đề nghị liệt kê chi tiết các mục đích khác)

 

 

 

 

III. Vàng chuyển đổi thành tiền

 

 

 

 

IV. Tồn quỹ vàng

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).

- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo

- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần

 

Tên TCTD:…

Phụ lục 2

TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG

(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)

Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dư nợ cuối tháng trước

Thu nợ phát sinh trong tuần báo cáo

Số dư đến ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

Lượng vàng

Quy VND

Lượng vàng

Quy VND

Lượng vàng

Quy VND

1

Cho vay sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức

 

 

 

 

 

 

2

Cho vay tiêu dùng

 

 

 

 

 

 

3

Cho vay lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản

 

 

 

 

 

 

4

Cho vay sản xuất, kinh doanh (trừ sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức)

 

 

 

 

 

 

5

Cho vay tổ chức tín dụng khác

 

 

 

 

 

 

6

Cho vay mục đích khác
(Đề nghị liệt kê chi tiết các mục đích cho vay khác)

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).

- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo

- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần

 

Tên TCTD:…

Phụ lục 3

BÁO CÁO DOANH SỐ HUY ĐỘNG, THU NỢ VÀ CHI TRẢ VỐN BẰNG VÀNG

(Báo cáo tuần từ ngày/tháng… đến ngày/tháng… năm)

Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng

Chỉ tiêu

Tháng trước của tuần báo cáo

Tuần báo cáo

Lượng vàng

Quy VND

Lượng vàng

Quy VND

1. Doanh số huy động chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng theo thời hạn ghi trên chứng chỉ

 

 

 

 

a. Dưới 01 tháng

 

 

 

 

b. Từ 01 đến dưới 06 tháng

 

 

 

 

c. Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng

 

 

 

 

d. Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng

 

 

 

 

e. Từ 24 tháng đến dưới 60 tháng

 

 

 

 

f. Từ 60 tháng trở lên

 

 

 

 

2. Doanh số thu nợ

 

 

 

 

3. Doanh số chi trả

 

 

 

 

4. Tồn quỹ

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên, và số điện thoại liên lạc)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).

- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo

- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần

 

Tên TCTD:…

Phụ lục 4

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG THEO THỜI HẠN CÒN LẠI ĐẾN … ngày … tháng … năm

Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng, tháng

Chỉ tiêu

Lượng vàng

Quy VND

1. Tổng huy động vốn bằng vàng tính theo thời hạn huy động còn lại

 

 

a. Dưới 01 tháng

 

 

b. Từ 01 đến dưới 06 tháng

 

 

c. Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng

 

 

d. Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng

 

 

e. Từ 24 tháng đến dưới 60 tháng

 

 

g. Từ 60 tháng trở lên

 

 

2. Tổng dư nợ cho vay vốn bằng vàng tính theo thời hạn cho vay còn lại

 

 

a. Dưới 01 tháng

 

 

b. Từ 01 đến dưới 06 tháng

 

 

c. Từ 06 tháng đến dưới 12 tháng

 

 

d. Từ 12 tháng đến dưới 24 tháng

 

 

e. Từ 24 tháng đến dưới 60 tháng

 

 

g. Từ 60 tháng trở lên

 

 

3. Thời hạn còn lại bình quân

 

 

a. Thời hạn huy động khách hàng còn lại bình quân (tháng)

 

 

b. Thời hạn cho vay khách hàng còn lại bình quân (tháng)

 

 

c. Thời hạn giữ hộ vàng bình quân (tháng)

 

 

d. Thời hạn nhận cầm cố vàng bình quân (tháng)

 

 

e. Thời hạn nhận vàng do tổ chức tín dụng khác gửi bình quân (tháng)

 

 

g. Thời hạn cho vay các tổ chức tín dụng khác bình quân (tháng)

 

 

h. Thời hạn cầm cố vàng tại tổ chức tín dụng khác bình quân (tháng)

 

 

i. Thời hạn gửi vàng tổ chức tín dụng khác bình quân (tháng)

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên và số điện thoại liên lạc)

…, ngày … tháng … năm …
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

- Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội (ĐT: 04-39343325; fax: 04-39343352).

- Thời hạn gửi báo cáo: Thứ hai của tuần tiếp theo sau tuần báo cáo

- Định kỳ báo cáo: Hàng tuần

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 12/2012/TT-NHNN

Hanoi, April 27, 2012

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING SOME ARTICLES OF THE CIRCULAR NO. 11/2011/TT-NHNN DATED APRIL 29, 2011 OF GOVERNOR OF STATE BANK OF VIETNAM ON TERMINATION OF MOBILIZATION AND LOAN IN GOLD OF CREDIT ORGANIZATION.

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010;

Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated August 26, 2008 of the Government stipulating the functions, duties, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Implementing Resolution No. 01/ND-CP dated January 03, 2012 of the Government on the key solutions to direct and operate the implementation of the plan for social and economic development and the state budget estimate in 2012; Resolution No.01/NQ-CP dated February 24, 2011 of the Government on the key solutions in order to focus on inflation control, macro economy stability and social security assurance.

Considering the proposal of Director of Department of Monetary Policy;

The Governor of the State Bank of Vietnam has promulgated the Circular on amending and supplementing some articles of Circular No. 11/2011/TT-NHNN dated April 29, 2011 of the State Bank of Vietnam stipulating the termination of mobilization and loan in gold of credit organizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Supplementing and amending article 2 as follows:

“Article 2

” Credit institutions are not entitled to mobilize capital in gold, except for issuing short-term certificates in gold to pay gold on customers’ requirement when the amount of debt collection in gold and cash in vault is not sufficient for payment. The issuance of short-term gold certificates of credit organization will be terminated on November 25, 2012.

2. Amending and supplementing Article 3 (which was amended and supplemented by Circular No. 32/2011/TT-NHNN dated October 06, 2011 of the Governor of the State Bank of Vietnam) as follows:

“Article 3.

Credit institutions are not entitled to convert capital mobilized in gold by any form into Vietnam dong or other forms in cash; not entitled to use gold mobilized for pledge, mortgage, and collateral to ensure the obligations of loan payment at other credit organizations."

3. Amending and supplementing Article 4 (which was amended and supplemented by Circular No. 32/2011/TT-NHNN dated October 06, 2011 of the Governor of the State Bank of Vietnam) as follows:

“Article 4. Responsibility of organizations:

1. Credit institutions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The credit institutions that have converted gold into cash as stipulated in the Circular No. 32/2011/TT-NHNN dated October 06, 2011 of the Governor of the State Bank of Vietnam must make final settlement all of the gold converted into cash and close gold accounts in foreign countries according to notice of the State Bank of Vietnam.

c) Periodically on weekly Monday, the credit institutions will send report to the State Bank of Vietnam (the Department of foreign exchange management, The Banking Inspection and Supervision Agency, State bank –branches in provinces and cities where the credit institutions located their Head Office) on the situation of mobilization and capital loan in gold in accordance with Annex 1, 2, 3 and 4 promulgated with this Circular.

d) Providing relevant information at the request of the State Bank of Vietnam in each period.

2. Department of Foreign Exchange Management: Monitoring, summing up and suggesting measures of handling capital capitalization and use in gold of the credit institutions in order to submit to the Governor of State Bank of Vietnam for decision.

3. The Banking Inspection and Supervision Agency: Implementing the supervision, inspection and examination of the termination of mobilization and capital loan in gold of the credit institutions as prescribed in this Circular; handling violations under its competence; reporting and requesting the Governor of the State Bank of Vietnam to deal with difficulties and problems on the termination of mobilization and capital loan in gold of the credit institutions.

4. The branches of State Bank in Central-affiliated provinces and cities are responsible for implementing the inspection and examination of the termination of mobilization and capital loan in gold of the credit institutions in the area, handling the case of violation under their competence; reporting and requesting the Governor of the State Bank of Vietnam to deal with difficulties and problems on the termination of mobilization and capital loan in gold of the credit institutions in the area.

Article 2. Implementation provision

1. This Circular will take effect on April 30, 2012

2. The Circular No. 32/2011/TT-NHNN dated October 06, 2011 amending and supplementing some articles of Circular No. 11/2011/TT-NHNN dated April 29, 2011 of the State Bank of Vietnam stipulating the termination of mobilization and capital loan in gold of the credit institutions has expired.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

PP GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 12/2012/TT-NHNN ngày 27/04/2012 of April 27, 2012,amending and supplementing some articles of the Circular No. 11/2011/TT-NHNN Dated april 29, 2011 of Governor of State Bank of Vietnam on termination of mobilization and loan in gold of credit organization

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74